Download  Print this page

Makita 4350T Instruction Manual page 19

Hide thumbs

Advertisement

4. Traù n h caé t ñinh. Kieå m tra phoâ i xem coù ñinh
khoâ n g vaø thaù o ñinh tröôù c khi vaä n haø n h.
5. Khoâ n g caé t phoâ i coù kích thöôù c quaù lôù n .
6. Kieå m tra khoaû n g troá n g phuø hôï p caù c h phoâ i gia
coâ n g tröôù c khi caé t ñeå löôõ i cöa khoâ n g caé t vaø o
saø n , baø n gia coâ n g, v.v...
7. Caà m chaé c duï n g cuï .
8. Ñaû m baû o raè n g löôõ i cöa khoâ n g tieá p xuù c vôù i phoâ i
gia coâ n g tröôù c khi baä t coâ n g taé c .
9. Giöõ tay traù n h xa caù c boä phaä n chuyeå n ñoä n g.
10. Khoâ n g ñeå maë c duï n g cuï hoaï t ñoä n g. Chæ vaä n
haø n h duï n g cuï khi caà m treâ n tay.
11. Luoâ n taé t nguoà n vaø ñôï i löôõ i cöa döø n g haú n tröôù c
khi thaù o löôõ i cöa ra khoû i phoâ i .
12. Khoâ n g chaï m ngay vaø o löôõ i cöa hoaë c phoâ i sau
khi vaä n haø n h; chuù n g coù theå cöï c noù n g vaø coù theå
laø m boû n g da.
13. Khoâ n g vaä n haø n h duï n g cuï ôû cheá ñoä khoâ n g taû i
neá u khoâ n g caà n thieá t .
14. Moä t soá vaä t lieä u coù theå chöù a hoaù chaá t ñoä c . Haõ y
caå n thaä n ñeå traù n h hít phaû i buï i vaø tieá p xuù c vôù i da.
Tuaâ n theo döõ lieä u an toaø n cuû a nhaø cung caá p vaä t
lieä u .
15. Luoâ n söû duï n g ñuù n g maë t naï choá n g buï i /bình thôû
khi laø m vieä c vôù i vaä t lieä u vaø öù n g duï n g cuû a mình.
LÖU GIÖÕ CAÙ C HÖÔÙ N G DAÃ N NAØ Y .
CAÛ N H BAÙ O :
VIEÄ C DUØ N G SAI hoaë c khoâ n g tuaâ n theo caù c quy ñònh
veà an toaø n ñöôï c neâ u trong taø i lieä u höôù n g daã n naø y
coù theå daã n ñeá n thöông tích caù nhaâ n nghieâ m troï n g.
MOÂ TAÛ CHÖÙ C NAÊ N G
THAÄ N TROÏ N G:
• Luoâ n chaé c chaé n ñaõ taé t vaø thaù o phích caé m duï n g cuï
tröôù c khi ñieà u chænh hoaë c kieå m tra chöù c naê n g treâ n
duï n g cuï .
Choï n hoaï t ñoä n g caé t (Hình 1)
Duï n g cuï naø y coù theå vaä n haø n h vôù i hoaï t ñoä n g caé t theo
quyõ ñaï o hoaë c theo ñöôø n g thaú n g (leâ n vaø xuoá n g). Hoaï t
ñoä n g caé t theo quyõ ñaï o ñaå y löôõ i cöa veà phía tröôù c treâ n
haø n h trình caé t vaø taê n g ñaù n g keå toá c ñoä caé t .
Ñeå thay ñoå i hoaï t ñoä n g caé t , chæ caà n xoay caà n thay ñoå i
hoaï t ñoä n g caé t veà vò trí hoaï t ñoä n g caé t mong muoá n .
Tham khaû o baû n g ñeå choï n hoaï t ñoä n g caé t phuø hôï p .
Vò trí
Hoaï t ñoä n g caé t
Thao taù c cöa
0
theo ñöôø n g
thaú n g
Caé t theo quyõ
I
ñaï o nhoû
Caé t theo quyõ
II
ñaï o trung bình
Caé t theo quyõ
III
ñaï o lôù n
006376
ÖÙ n g duï n g
Ñeå caé t theù p non, theù p
khoâ n g gæ vaø nhöï a . Ñeå caé t
tinh goã vaø goã daù n .
Ñeå caé t theù p non, nhoâ m vaø
goã cöù n g.
Ñeå caé t goã vaø goã daù n .
Ñeå caé t nhanh nhoâ m vaø
theù p non.
Ñeå caé t nhanh goã vaø goã
daù n .
Hoaï t ñoä n g cuû a coâ n g taé c (Hình 2)
THAÄ N TROÏ N G:
• Tröôù c khi caé m ñieä n cho duï n g cuï , luoâ n kieå m tra ñeå
thaá y raè n g boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c khôû i ñoä n g ñuù n g vaø
trôû veà vò trí "TAÉ T " khi nhaû ra.
Ñeå khôû i ñoä n g duï n g cuï , chæ caà n keù o boä khôû i ñoä n g coâ n g
taé c . Nhaû boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c ñeå döø n g.
Ñeå vaä n haø n h lieâ n tuï c , haõ y keù o boä khôû i ñoä n g coâ n g taé c
roà i aá n nuù t khoaù vaø o .
Ñeå döø n g duï n g cuï ôû vò trí khoaù , haõ y keù o boä khôû i ñoä n g
coâ n g taé c heá t côõ roà i nhaû ra.
Nuù m ñieà u chænh toá c ñoä
Daø n h cho 4350CT, 4350FCT (Hình 3)
Baï n coù theå ñieà u chænh nhieà u möù c toá c ñoä duï n g cuï trong
khoaû n g 800 ñeá n 2.800 nhaù t caé t treâ n moä t phuù t baè n g
caù c h xoay nuù m ñieà u chænh. Duï n g cuï ñaï t ñöôï c toá c ñoä
lôù n hôn khi xoay nuù m theo höôù n g soá 5; toá c ñoä nhoû hôn
khi xoay nuù m theo höôù n g soá 1.
Tham khaû o baû n g ñeå choï n toá c ñoä hôï p lyù cho phoâ i seõ
caé t . Tuy nhieâ n , toá c ñoä hôï p lyù coù theå khaù c nhau theo
loaï i hoaë c ñoä daø y cuû a phoâ i . Nhìn chung, toá c ñoä lôù n hôn
seõ giuù p baï n caé t phoâ i nhanh hôn nhöng tuoå i thoï cuû a
löôõ i cöa seõ giaû m ñi.
Phoâ i gia coâ n g seõ ñöôï c cöa Soá treâ n nuù m ñieà u chænh
Goã
Theù p non
Theù p khoâ n g gæ
Nhoâ m
Nhöï a
006368
THAÄ N TROÏ N G:
• Chæ coù theå xoay nuù m ñieà u chænh toá c ñoä toá i ña tôù i 5
vaø trôû laï i 1. Khoâ n g ñöôï c coá xoay nuù m ñieà u chænh toá c
ñoä quaù 5 hoaë c 1, neá u khoâ n g chöù c naê n g ñieà u chænh
toá c ñoä coù theå khoâ n g hoaï t ñoä n g nöõ a .
Raá t deã vaä n haø n h caù c duï n g cuï coù chöù c naê n g ñieä n töû do
caù c tính naê n g sau.
Ñieà u khieå n toá c ñoä coá ñònh
Kieå m soaù t toá c ñoä ñieä n töû ñeå ñaï t ñöôï c toá c ñoä baá t bieá n .
Coù theå gia coâ n g tinh vì toá c ñoä quay baá t bieá n ngay caû
khi chòu taû i .
Tính naê n g khôû i ñoä n g meà m
Khôû i ñoä n g meà m vaø an toaø n vì quaù trình ñoä t ngoä t khôû i
ñoä n g bò chaë n .
Baä t ñeø n
Chæ daø n h cho 4350FCT
THAÄ N TROÏ N G:
• Khoâ n g nhìn vaø o aù n h saù n g hoaë c nhìn nguoà n saù n g
moä t caù c h tröï c tieá p .
Ñeå baä t ñeø n , keù o boä khôû i ñoä n g. Nhaû boä khôû i ñoä n g ñeå
taé t maù y cöa.
CHUÙ YÙ :
• Söû duï n g vaû i khoâ ñeå lau saï c h buï i baå n khoû i boù n g ñeø n .
Caå n thaä n khoâ n g laø m xöôù c boù n g ñeø n vì ñieà u ñoù coù
theå laø m giaû m ñoä saù n g.
4 - 5
3 - 5
3 - 4
3 - 5
1 - 4
19

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

4350ct4350fct