Download  Print this page

Bosch AL 3640 CV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-34946-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 12:04 PM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 92A 08C (2013.08) O / 21 ASIA
AL 3640 CV Professional
en Original instructions
cn 正本使用说明书
tw 原始使用說明書
ko 사용 설명서 원본
th หนั ง สื อ คู ่ ม ื อ การใช้ ง านฉบั บ ต้ น แบบ
id Petunjuk-Petunjuk untuk Penggunaan Orisinal
Bản gốc hướng dẫn sử dụng
vi

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch AL 3640 CV Professional

 • Page 1 OBJ_DOKU-34946-002.fm Page 1 Wednesday, July 31, 2013 12:04 PM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen AL 3640 CV Professional Germany www.bosch-pt.com 1 609 92A 08C (2013.08) O / 21 ASIA en Original instructions cn 正本使用说明书 tw 原始使用說明書 ko 사용 설명서 원본...
 • Page 2: Table Of Contents

  Tiếng Việt ......Trang 17 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-1962-002.book Page 3 Wednesday, July 31, 2013 12:05 PM AL 3640 CV Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 4: English

  A complete overview of accessories can be found in our accessories program.  Only charge Bosch lithium ion batteries or lithium ion batteries installed in Bosch products. The battery volt- Technical Data age must match the battery charging voltage of the charger.
 • Page 5: Maintenance And Service

  Exploded views and information on spare parts can al- so be found under: www.bosch-pt.com Bosch’s application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories. Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 6 Bangkok 10500 Hangzhou, P.R.China Tel.: 02 6393111, 02 6393118 Service Hotline: 4008268484 Fax: 02 2384783 Fax: (0571) 87774502 Robert Bosch Ltd., P. O. Box 2054 E-Mail: contact.ptcn@cn.bosch.com Bangkok 10501, Thailand www.bosch-pt.com.cn www.bosch.co.th HK and Macau Special Administrative Regions Bosch Service – Training Centre Robert Bosch Hong Kong Co.
 • Page 7: 中文

   注意电源的电压! 电源的电压必须和充电器铭牌 气流通,如果身体有任何不适必须马上就医。 蓄电 上标示的电压数据一致。 池散发的蒸汽会刺激呼吸道。 充电过程  看顾好儿童。 以确保儿童不会玩弄充电器。 只要插好电源插头,并且把蓄电池 1 正确地安装在充  本充电器可以让 8 岁以上的孩童以及有身体、感 电室 2 中之后, 充电器便开始充电。 官、精神障碍或缺乏使用经验和使用知识的人操 透过智慧型的充电过程,机器能够自动判断蓄电池的 作,不过前提是操作时必须有人在场监督并教导他 充电状况。在考量蓄电池的温度和蓄电池的电压等前 们如何安全地使用充电器而且也要让他们了解操作 提之下,本机器会以最佳的充电电流进行充电。 时可能面临的危险。 否则会有滥用的危险并可能造 成伤害。 这样不但能够保护蓄电池,而且存放在充电器中的蓄 电池的电量,会一直保持在饱和的状态。 Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 8 红色的蓄电池充电指示灯 4 开始闪烁 电邮:contact.ptcn@cn.bosch.com 无法充电 www.bosch-pt.com.cn 未安装或者未正确地安装 正确地安装好蓄电池 羅伯特  博世有限公司 好蓄电池 香港北角英皇道 625 號 21 樓 蓄电池的接点堆积了污垢 清洁蓄电池的接头;例如 客戶服務熱線:+852 2101 0235 连续地插入,拔出 蓄电 傳真:+852 2590 9762 池,必要时得更换蓄电池 電郵:info@hk.bosch.com 蓄电池损坏 更换蓄电池 網站:www.bosch-pt.com.hk 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 9 障則不可繼續使用充電器。不可擅自拆開充電器。 重量符合 EPTA-Procedure 充電器只能交給合格的專業電工修理,並且只能換 01/2003 公斤 裝原廠零件。 損壞的充電器、電線和插頭會提高使 絕緣等級 用者遭受電擊的危險。 務必認清充電器銘牌上的購物號。同一個充電器可能有不同的商  充電時不可以把充電器放置在易燃的物品 (例如 品名稱。 紙,紡織品等)上。也不可以在易燃的環境中使用 充電器。 充電時充電器會變熱,如果在上述狀況下 操作 使用充電器容易釀造火災。  如果蓄電池損壞了,或者未按照規定使用蓄電池, 操作機器 蓄電池中會散發出有毒蒸汽。工作場所必須保持空  注意電源的電壓! 電源的電壓必須和充電器銘牌 氣流通,如果身體有任何不適必須馬上就醫。 蓄電 上標示的電壓數據一致。 池散發的蒸汽會刺激呼吸道。 Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 10 如果 紅色 的蓄電池充電指示燈 4 開 建國北路一段 90 號 6 樓 始 閃爍,代表在充電過程中出現其它 台北市 10491 的故障, 參考 " 故障 - 原因和處理措 電話 : (02) 2515 5388 施 "。 傳真 : (02) 2516 1176 www.bosch-pt.com.tw 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 11: 한국어

  가연성 물질이 있는 곳에서 사용하지 마십시오 . 충 안전 등급 전 과정 중에 충전기가 뜨거워지므로 화재 위험이 있 충전기의 명판에 나와있는 제품 번호를 확인하십시오 . 각 충전기의 습니다 . 명칭이 시중에서 상이하게 사용될 수 있습니다 . Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 12 6 이 켜지면 배터리 온도가 허용된 충전 온도 범위를 고객 콜센터 : 080-955-0909 벗어난 것입니다 (“ 제품 사양 ” 단락 참조 ). 허용 온 이메일 상담 : 도 범위에 이르게 되면 배터리가 충전됩니다 . Bosch-pt.hotline@kr.bosch.com 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 13 ดั ง นั ้ น กรุ ณ าสั ง เกตหมายเลขสิ น ค้ า บนแผ่ น ป้ า ยรุ ่ น ของเครื ่ อ งชาร์ จ แบตเตอรี ่ ข องท่ า น (ต. ย. เช่ น กระดาษ สิ ่ ง ทอ และอื ่ น ๆ) หรื อ ในสภาพ Bosch Power Tools 1 609 92A 08C | (31.7.13)
 • Page 14 หลั ง จากชาร์ จ แบตเตอรี ่ แ ล้ ว หากแบตเตอรี ่ ม ี ช ่ ว งเวลา ทํ า งานสั ้ น มาก แสดงว่ า แบตเตอรี ่ เ สื ่ อ มและต้ อ งเปลี ่ ย นใหม่ 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 15: Bahasa Indonesia

  ในกรณี ป ระกั น ซ่ อ มแซม หรื อ ซื ้ อ ชิ ้ น ส่ ว นมาเปลี ่ ย น  Isikanlah hanya baterai-baterai ion-Li bermerek Bosch กรุ ณ าติ ด ต่ อ ผู ้ ข ายที ่ ไ ด้ ร ั บ แต่ ง ตั ้ ง เท่ า นั ้ น...
 • Page 16 *Aksesori yang ada pada gambar atau yang dijelaskan, tidak termasuk pasokan standar. Semua aksesori yang ada bisa Anda Tanda pengisian baterai hijau menetap 3 lihat dalam program aksesori Bosch. Lampu menetap warna hijau dari tanda Data teknis pengisian baterai 3 mengisyaratkan, bahwa baterai terisi penuh.
 • Page 17: Tiếng Việt

  điện giựt. Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda  Chỉ nạp điện cho pin Bosch lithium ion hoặc terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk pin lithium ion được lắp trong các sản phẩm ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang của Bosch.
 • Page 18 đó tắt ngay. Pin được nạp đầy điện khi ba đèn báo nạp điện pin màu xanh lá sáng lên liên tục. Sau 1 609 92A 08C | (31.7.13) Bosch Power Tools...
 • Page 19 đã được nạp đầy. một đại lý phục vụ hàng Sau cùng, có thể lấy pin ra để sử dụng ngay. sau khi bán do Bosch ủy Khi pin không được lắp vào, đèn báo nạp điện pin nhiệm để kiểm tra sáng liên tục 3 báo hiệu rằng phích cắm nguồn đã...
 • Page 20 địa chỉ dưới đây: www.bosch-pt.com Bộ phận dịch vụ ứng dụng Bosch sẽ hân hạnh trả lời các câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của chúng tôi và linh kiện của chúng.