Download  Print this page

Bosch AL 3640 CV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_DOKU-23892-001.fm Page 1 Wednesday, October 13, 2010 10:09 AM
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com
1 609 929 X52 (2010.10) O / 114 UNI
AL 3640 CV Professional
de Originalbetriebsanleitung
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
en Original instructions
tr Orijinal işletme talimat
fr Notice originale
pl Instrukcja oryginalna
es Manual original
cs Původní návod k používání
pt Manual original
sk Pôvodný návod na použitie
it
Istruzioni originali
hu Eredeti használati utasítás
nl Oorspronkelijke
ru Оригинальное руководст-
gebruiksaanwijzing
во по эксплуатации
da Original brugsanvisning
uk Оригінальна інструкція з
sv Bruksanvisning i original
експлуатації
no Original driftsinstruks
ro Instrucţiuni originale
fi
Alkuperäiset ohjeet
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt
Originali instrukcija
ar
fa

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Bosch AL 3640 CV Professional

 • Page 1 OBJ_DOKU-23892-001.fm Page 1 Wednesday, October 13, 2010 10:09 AM Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen AL 3640 CV Professional Germany www.bosch-pt.com 1 609 929 X52 (2010.10) O / 114 UNI de Originalbetriebsanleitung el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης sr Originalno uputstvo za rad en Original instructions tr Orijinal işletme talimat...
 • Page 2: Table Of Contents

  ........vÝ—U 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 3 OBJ_BUCH-1340-001.book Page 3 Wednesday, October 13, 2010 10:11 AM AL 3640 CV Professional 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 4: Deutsch

  Einhaltung der Sicherheits- siko eines elektrischen Schlages. hinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Laden Sie nur Bosch-Li-Ionen-Akkus oder und/oder schwere Verletzungen verursachen. solche in Bosch-Produkte eingebaute Akkus mit den in den technischen Daten angege- Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.
 • Page 5 Steckdose eingesteckt ist und das Ladevorgang Ladegerät betriebsbereit ist. Der Ladevorgang beginnt, sobald der Netzste- cker des Ladegerätes in die Steckdose gesteckt und der Akku 1 in den Ladeschacht 2 einge- steckt wird. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 6 Akku ersetzen lungs- und Prüfverfahren einmal ausfallen, ist Akku-Ladeanzeigen 3 bzw. 4 leuchten nicht die Reparatur von einer autorisierten Kunden- Netzstecker des Lade- Netzstecker (vollstän- dienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge aus- gerätes nicht (richtig) dig) in die Steckdose führen zu lassen. eingesteckt einstecken Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteil-...
 • Page 7 Ersatzteilen finden Sie auch unter: Werfen Sie Ladegeräte nicht in den Hausmüll! www.bosch-pt.com Nur für EU-Länder: Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger- Gemäß der Europäischen Richtli- ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel- nie 2002/96/EG über Elektro- und lung von Produkten und Zubehören.
 • Page 8: English

  Only charge Bosch lithium ion batteries or batteries installed in Bosch products with Functional Description the voltages listed in the technical data.
 • Page 9 1 is inserted in- ation. to the charging compartment 2. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 10 Battery defective Replace the battery dures, repair should be carried out by an author- ised after-sales service agent for Bosch power tools. In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number on the type plate of the battery charger.
 • Page 11 Dublin 24 Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00 Fax: +353 (01) 4 66 68 88 Australia, New Zealand and Pacific Islands Robert Bosch Australia Pty. Ltd. Power Tools Locked Bag 66 Clayton South VIC 3169 Customer Contact Center...
 • Page 12 Electronic Equipment and its implementation into national right, battery chargers that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmental correct manner. Subject to change without notice. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 13: Français | 13

  à une Ne charger que des accus à ions lithium électrocution, un incendie et/ou de graves bles- d’origine Bosch ou des accus montés dans sures. les produits Bosch dont la tension corres- pond à celle indiquée dans les caractéristi- Garder précieusement ces instructions.
 • Page 14 à être mis en service. che du secteur du chargeur est introduite dans la prise de courant et que l’accu 1 est mis dans la douille du chargeur 2. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 15 Après-Vente agréée le chargeur, c’est que la température de l’accu pour outillage Bosch se trouve en dehors de la plage de température de charge admissible (voir chapitre « Caractéristiques techniques »). L’accu ne Instructions d’utilisation...
 • Page 16 : gislations nationales, les char- www.bosch-pt.com geurs dont on ne peut plus se servir doivent être Les conseillers techniques Bosch sont à votre isolés et suivre une voie de recyclage appro- disposition pour répondre à vos questions con- priée.
 • Page 17: Español | 17

  Bosch o descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave. aquellos incorporados en productos Bosch. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro.
 • Page 18 3, señaliza que el enchufe está conectado mulador 1 en el alojamiento para carga 2. a la red y que el cargador se encuentra en dispo- sición de funcionamiento. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 19 Si el indicador rojo del control de la tempera- ra herramientas eléc- tura 6 del acumulador se enciende al introducir tricas Bosch para ha- el mismo en el cargador, ello indica que la tem- cer revisar el cargador peratura del acumulador se encuentra fuera del margen de la temperatura de carga (ver aparta- do “Datos técnicos”).
 • Page 20 Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B. Boleita Norte Caracas 107 Tel.: +58 (02) 207 45 11 México Robert Bosch S.A. de C.V. Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286 Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62 E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 21: Português | 21

  Só carregar acumuladores de iões de lítio co, incêndio e/ou graves lesões. ou acumuladores montados em produtos da Bosch, com as tensões indicadas nos dados Guarde bem estas instruções. técnicos. Caso contrário, há risco de incên- Só utilizar o carregador se puder avaliar exacta- dio e explosão.
 • Page 22 1 no compartimento to para funcionar. de carga 2. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 23 é prolongado. colocando e retirando repetidamente o acu- mulador, se necessá- rio substituir o acumu- lador Acumulador com de- Substituir o acumula- feito Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 24 ças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encon- tram-se em: www.bosch-pt.com A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e aces- sórios. Portugal Robert Bosch LDA Avenida Infante D.
 • Page 25: Italiano | 25

  Ricaricare esclusivamente batterie ricarica- bili agli ioni di litio Bosch oppure batterie ri- Custodire accuratamente le presenti istruzio- caricabili montate nei prodotti Bosch con le tensioni indicate nei dati tecnici. In caso...
 • Page 26: Dati Tecnici

  230 V possono esse- re azionate anche a 220 V. La luce continua dell’indicatore di carica della batteria verde 3 se- gnala che la batteria è stata ricari- cata completamente. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 27 è indice di un difetto tecnico della stazione di ricarica. Una sensibile riduzione della durata del funzio- namento dopo l’operazione di ricarica sta ad in- dicare che la batteria ricaricabile dovrà essere sostituita. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 28 Disegni in vista esplosa ed in- formazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito: www.bosch-pt.com Il team assistenza clienti Bosch è a Vostra dispo- sizione per rispondere alle domande relative all’acquisto, impiego e regolazione di apparec- chi ed accessori.
 • Page 29: Nederlands | 29

  Laad alleen Bosch-lithiumionaccu’s of der- gelijke in Bosch-producten ingebouwde ac- Bewaar deze voorschriften goed. cu's op met de in de technische gegevens Gebruik het oplaadapparaat alleen wanneer u aangegeven spanningen.
 • Page 30 Het opladen begint zodra de netstekker van het gereed is voor gebruik. oplaadapparaat in het stopcontact en de accu 1 in de oplaadschacht 2 wordt gestoken. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 31 Accu defect Vervang de accu een erkende klantenservice voor Bosch elektri- Accuoplaadindicaties 3 resp. 4 branden niet sche gereedschappen. Netsnoer van het op- Steek de stekker (vol-...
 • Page 32 Wijzigingen voorbehouden. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 33: Dansk | 33

  Oplad kun Bosch Li-Ion-akkuer eller akkuer, vorlige kvæstelser. der er monteret i Bosch produkter, med de spændinger, der er angivet under tekniske Disse instrukser bør opbevares til senere brug. data. Ellers er der fare for brand og eksplosi- Brug kun ladeaggregatet, hvis du er i stand til at vurdere alle funktioner 100 % og gennemføre...
 • Page 34 Derved skånes akkumulatoren og er altid opla- det 100 %, når den opbevares i ladeaggregatet. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 35 Bosch- www.bosch-pt.com el-værktøj Bosch kundeservice-team vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. køb, anvendel- Arbejdsvejledning se og indstilling af produkter og tilbehør. Opladningsaggregatet kan blive varmt, hvis det Dansk oplades hele tiden eller en opladningscyklus føl-...
 • Page 36 Gælder kun i EU-lande: Iht. det europæiske direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kassere- de ladeaggregater indsamles se- parat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter. Ret til ændringer forbeholdes. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 37: Svenska | 37

  Ladda endast Bosch litium-jonbatterier el- Illustrerade komponenter ler batterier som monterats i Bosch produk- Numreringen av komponenterna hänvisar till il- ter med en spänning som anges i tekniska lustration av laddaren på grafiksidan.
 • Page 38 Dessutom avges under ca 2 sekunder en signal Batterimodulen de- Ersätt batterimodulen som akustiskt signalerar att batteriet är fullad- fekt dat. Batterimodulen kan nu genast tas ut och använ- das. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 39 är inte (korrekt) kopp- korrekt i vägguttaget servdelar lämnas även på adressen: www.bosch-pt.com Vägguttaget, nätslad- Kontrollera nätspän- Bosch kundkonsultgruppen hjälper gärna när den eller laddaren är ningen, låt vid behov det gäller frågor beträffande köp, användning defekt en auktoriserad och inställning av produkter och tillbehör.
 • Page 40: Norsk

  øker risikoen for elek- Illustrerte komponenter triske støt. Nummereringen av de illustrerte komponentene Lad kun opp Bosch li-ion-batterier eller bat- gjelder for bildet av ladeapparatet på illustra- terier som er montert i Bosch-produkter og sjonssiden. med en spenning som tilsvarer informasjo- 1 Batteri* nene i tekniske data.
 • Page 41 Strømstøpselet til la- Sett strømstøpselet som akustisk signaliserer den fullstendige opp- deapparatet er ikke (helt) inn i stikkontak- ladingen av batteriet. satt (riktig) inn Batteriet kan deretter tas ut til omgående bruk. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 42 Deltegninger og informasjoner om res av en autorisert reservedeler finner du også under: kundeservice for www.bosch-pt.com Bosch-elektroverktøy Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spørs- mål om kjøp, bruk og innstilling av produkter og Arbeidshenvisninger tilbehør. Ved kontinuerlige oppladingssykluser hhv. opp- Norsk ladingssykluser som følger rett etter hverandre...
 • Page 43: Suomi | 43

  Veden tunkeutuminen la- tauslaitteen sisään kasvattaa sähköis- Kuvassa olevat osat kun riskiä. Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik- Lataa ainoastaan Bosch litiumioniakkuja tai kasivussa olevaan latauslaitteen kuvaan. sellaisia Bosch-tuotteisiin sisäänrakennet- 1 Akku* tuja akkuja, joiden teknisissä tiedoissa esiintyy mainittuja jännitteitä. Muussa tapa- 2 Lataussyvennys uksessa syntyy tulipalo- ja räjähdysvaara.
 • Page 44 (oikein) Ilman asennettua akkua osoittaa jatkuva valo Pistorasia, verkkojoh- Tarkista verkkojänni- akun latauksen merkkivalossa 3, että pistotulp- to tai latauslaite on vi- te, anna Bosch-sopi- pa on liitetty pistorasiaan ja latauslaite on käyt- allinen mushuollon tarkistaa tövalmis. latauslaite 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 45 Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Hoito ja huolto Huolto ja puhdistus Jos latauslaitteessa, huolellisesta valmistukses- ta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi- kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon tehtäväksi. Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja vara- osatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, jo- ka löytyy latauslaitteen tyyppikilvestä.
 • Page 46 δείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρο- Να φορτίζετε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου πληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς της Bosch ή τις μπαταρίες που είναι τραυματισμούς. εγκαταστημένες σε προϊόντα της Bosch με τις τάσεις που αναφέρονται στα τεχνικά Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.
 • Page 47 τοποθετημένο στην πρίζα κι έτσι ο φορτιστής Φόρτιση είναι έτοιμος για λειτουργία. Η φόρτιση αρχίζει μόλις τοποθετηθεί στην πρίζα το φις δικτύου του φορτιστή και η μπαταρία 1 τοποθετηθεί στο κανάλι φόρτισης 2. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 48 χαλασμένος. Στη δεύτερη περίπτωση αυξάνει ο μπαταρίας μπαταρίας π.χ. τοπο- χρόνος φόρτισης. θετώντας και αφαιρών- τας πολλές φορές αλλεπάλληλα την μπα- ταρία, ή, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε την μπαταρία Χαλασμένη μπαταρία Αντικαταστήστε την μπαταρία 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 49 κάποτε να λειτουργεί, τότε η επισκευή του πρέπει σπιτιού σας! να ανατεθεί σ’ ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Μόνο για χώρες της ΕΕ: Service για ηλεκτρικά εργαλεία της Bosch. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Όταν ζητάτε πληροφορίες καθώς και όταν οδηγία 2002/96/EG σχετικά με τις...
 • Page 50 Şarj cihaz n n içine su s zmas Şekli gösterilen elemanlar elektrik çarpma tehlikesini art r r. Şekli gösterilen elemanlar n numaralar grafik Sadece Bosch lityun iyon aküleri veya sayfas ndaki şarj cihaz şeklinde görülmektedir. Bosch ürünlerine tak l teknik veriler 1 Akü* bölümünde belirtilen gerilime sahip aküleri...
 • Page 51 Akü olmadan akü şarj göstergesinin 3 sürekli yanmas , şebeke fişinin prize tak l olduğunu ve şarj cihaz n n işletime haz r olduğunu bildirir. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 52: Türkçe

  şu adreste de bulabilirsiniz: elektrikli el aletleri www.bosch-pt.com için yetkili bir serviste Bosch müşteri servisi timi sat n alacağ n z ürü- kontrol ettirin nün özellikleri, bu ürünün kullan m ve ayar işlemleri hakk ndaki sorular n z ile yedek parça- Çal ş...
 • Page 53: Polski | 53

  Przedostanie się wody do niewłaściwego zastosowania lub doznania ładowarki zwiększa ryzyko porażenia obrażeń. prądem. Ładować należy wyłącznie oryginalne akumulatory litowo-jonowe firmy Bosch lub Opis funkcjonowania akumulatory wbudowane do produktów wyprodukowanych przez firmę Bosch, o Należy przeczytać wszystkie wska- parametrach podanych w danych zówki i przepisy.
 • Page 54 źródła prądu musi zgadzać się z danymi na całkowicie naładowany. tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki o napięciu 230 V można podłączyć do sieci Dodatkowo rozlega się na okres ok. 2 sekund 220 V. sygnał dźwiękowy, sygnalizujący całkowite naładowanie akumulatora. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 55 (prawidłowo) prawidłowo do Jeżeli wentylator nie pracuje, oznacza to, że włożony ładowarki temperatura akumulatora jest właściwa lub że wentylator jest uszkodzony. W tym wypadku czas ładowania akumulatora przedłuża się. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 56 Nie wyrzucać ładowarek do odpadów z awarii, naprawę powinien przeprowadzić auto- gospodarstwa domowego! ryzowany serwis elektronarzędzi firmy Bosch. Tylko dla państw należących do UE: Przy wszystkich zgłoszeniach i zamówieniach Zgodnie z Dyrektywą Europejską części zamiennych, konieczne jest podanie 2002/96/WE o zużytych narzę-...
 • Page 57: Česky | 57

  Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu elektrickým Zobrazené komponenty proudem. Číslování vyobrazených komponent se vztahuje Akumulátory Li-ion firmy Bosch nebo tyto na zobrazení nabíječky na obrázkové straně. akumulátory zabudované ve výrobcích 1 Akumulátor* firmy Bosch nabíjejte pouze napětím uvedeným v technických datech.
 • Page 58 že akumulátor je zcela nabitý. popř. akumulátor Navíc se ozve na dobu ca. 2 sekund signální tón, nahraďte který akusticky signalizuje plné nabití Vadný akumulátor Akumulátor nahraďte akumulátoru. Akumulátor lze následně odejmout k okamžitému použití. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 59 (správně) (zcela) zastrčte do www.bosch-pt.com zastrčena zásuvky Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže Zásuvka, síťový kabel Zkontrolujte síťové při otázkách ke koupi, používání a nastavení nebo nabíječka mají napětí, nabíječku příp. výrobků a příslušenství.
 • Page 60: Slovensky

  Nabíjajte len lítiovo-iónové akumulátory mať za následok zásah elektrickým prúdom, značky Bosch alebo iné akumulátory spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie. zabudované do výrobkov firmy Bosch, ktoré majú v časti technické údaje Tieto pokyny a bezpečnostné...
 • Page 61 230 V sa smie používať aj s napätím 220 V. Nabíjanie Nabíjanie začína vo chvíli, keď sa zasunie zástrčka nabíjačky do zásuvky a akumulátor 1 je zasunutý do nabíjacej šachty 2. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 62 Ak by táto nabíjačka napriek starostlivej výrobe Akumulátor je Akumulátor vymeniť a kontrole predsa len prestala niekedy fungovať, pokazený za nový treba dať opravu vykonať autorizovanej servisnej opravovni ručného elektrického náradia Bosch. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 63 Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke: www.bosch-pt.com Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a nastavenia produktov a príslušenstva. Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com...
 • Page 64: Magyar

  A következőkben leírt előírások áramütés veszélyét. betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy Csak Bosch Li-ion-akkumulátorokat vagy a súlyos testi sérülésekhez vezethet. Bosch-termékekbe beépített akkumulátorokat töltsön, és csak a műszaki Kérjük ezt a biztonsági útmutatót gondosan adatoknál megadott feszültséget használja.
 • Page 65 A töltési folyamat azonnal megkezdődik, mihelyt hálózati csatlakozó dugó be van dugva a bedugja a töltőkészülék hálózati csatlakozó dugaszolóaljzatba és a töltőkészülék üzemkész. dugóját a dugaszoló aljzatba és az 1 akkumulátort a 2 akkumulátor-töltőkosárba. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 66 érni, szükség meghibásodott. Ez utóbbi esetben az esetén cserélje ki az akkumulátor töltési ideje meghosszabbodik. akkumulátort Az akkumulátor hibás Cserélje ki az akkumu- látort 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 67 ábrák és egyéb információ a következő címen találhatók: A változtatások joga fenntartva. www.bosch-pt.com A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak. Magyar Robert Bosch Kft.
 • Page 68: Русский

  снижает риск неправильного пользования Заряжайте только оригинальные литиево- и получения травм. ионные аккумуляторы Bosch или подобные аккумуляторы, используемые в инструментах Bosch, с указанным в технических данных напряжением. В Описание функции противном случае возникает опасность возгорания и взрыва. Прочтите все указания и инструк- ции...
 • Page 69 табличке зарядного устройства. Зарядные аккумуляторе. устройства на 230 В могут работать также и при напряжении 220 В. Дополнительно в течение прибл 2 секунд подается звуковой сигнал, сигнализирующий о полностью заряженном аккумуляторе. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 70 зарядного зованную мастер- находится за пределами допустимого для устройства скую электроинстру- зарядки диапазона (см. раздел «Технические ментов фирмы Bosch данные»). Аккумулятор можно заряжать лишь в допустимом температурном диапазоне. Указания по применению Мигание красного индикатора заряда При непрерывных или многократно аккумулятора 4 повторяемых...
 • Page 71 испытания, выйдет из строя, то ремонт следует Полную информацию о расположении производить силами авторизованной сервисных центров Вы можете получить на сервисной мастерской для официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по электроинструментов фирмы Bosch. телефону справочно-сервисной службы Bosch Пожалуйста, при всех запросах и заказе 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).
 • Page 72 электрических и электронных инструментах и приборах и ее претворению в национальное право, отслужившие свой срок зарядные устройства должны собираться отдельно и быть переданы на эколически чистую рециркуляцию отходов. Возможны изменения. ME77 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 73: Українська | 73

  акумулятори Bosch або подібні Добре зберігайте ці вказівки. акумулятори, якими оснащені прилади Використовуйте зарядний пристрій лише у Bosch, з напругою, зазначеною в тому випадку, якщо всі функції знаходяться у технічних даних. В противному випадку Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте...
 • Page 74 індикатора зарядження на заводській табличці зарядного при- акумуляторної батареї 3 свідчить строю. Зарядні пристрої, розраховані на про те, що акумуляторна батарея 230 В, можуть працювати також і від 220 В. повністю зарядилася. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 75 нагрітися. Однак це не є небезпечним і не свідчить про технічну несправність зарядного пристрою. Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 76 тин можна знайти за адресою: здаватися окремо і утилізуватися екологічно www.bosch-pt.com чистим способом. Консультанти Bosch з радістю допоможуть Вам Можливі зміни. при запитаннях стосовно купівлі, застосуван- ня і налагодження продуктів і приладдя до них. 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 77: Română | 77

  Utilizaţi încărcătorul numai dacă sunteţi pe sau acumulatori integraţi în scule electrice deplin informaţi asupra tuturor funcţiilor Bosch care au tensiunile specificate la acestuia şi le puteţi accesa fără restricţii sau paragraful date tehnice. În caz contrar există dacă aţi fost instruiţi în mod corespunzător pericol de incendiu şi explozie.
 • Page 78 230 V pot funcţiona şi la 220 V. În plus se aude pentru un interval de apox. 2 secunde un semnal sonor care semnalizează acustic încărcarea la capacitatea maximă a acumulatorului. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 79 Indicatorul roşu de încărcare a optimă de încărcare. Când este conectat, acumulatorului 4 clipeşte ventilatorul produce un zgomot caracteristic. Nu este posibilă încărcarea Acumulatorul nu este Montaţi corect montat (corect) acumulatorul în încărcător Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 80 şi privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor cât şi informaţii privind piesele de schimb găsiţi şi la: www.bosch-pt.com Echipa de consultanţă clienţi Bosch răspunde cu plăcere la întrebările privind cumpărarea, uti- lizarea şi reglarea produselor şi accesoriior lor. România...
 • Page 81: Български | 81

  ната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък потърсете лекарска помощ. Парите могат на допълнителните приспособления можете да да раздразнят дихателните пътища. намерите съответно в каталога ни за допълнителни Внимавайте деца да не играят със приспособления. зарядното устройство. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 82 2 секунди се чува звуков сигнал, който указва захранвани и с 220 V. пълното зареждане на акумулаторната батерия. Веднага след това акумулаторната батерия може да бъде извадена, за да бъде ползвана. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 83 зареждане показва, че акумулаторната бате- акумулаторната батерия 4 мига рия е изхабена и трябва да бъде заменена. Не е възможно зареждане Не е поставена Поставете правилно (правилно) акумулаторна акумулаторна батерия на зарядното батерия устройство Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 84 Екипът от консултанти на Бош ще Ви помогне с удоволствие при въпроси относно закупу- ване, приложение и възможности за настрой- ване на различни продукти от производстве- ната гама на Бош и допълнителни приспосо- бления за тях. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 85 Punite samo Bosch Li-jonske akumulatore ili takve akumulatore ugradjene u Bosch- Dobro čuvajte ova uputstva. proizvode sa naponima navedenim u Koristite uredjaj za punjenje samo, ako sve u tehničkim podacima. Inače postoji opasnost potpunosti procenili sve funkcije i možete da ih...
 • Page 86 Punjenje Punjenje počinje, čim se mrežni utikač utakne u utičnicu i akumulator 1 utakne u otvor za punjenje 2. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 87 Akumulator je u kvaru Zameniti akumulator otkazao, popravku izvoditi u nekom stručnom servisu za Bosch-električne alate. Pokazivači punjenja akumulatora 3 odnosno. 4 ne svetle Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova Mrežni utikač uredjaja Utaknite mrežni utikač...
 • Page 88: Srpski

  Vašeg proizvoda kao i u vezi rezervnih delova. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova naći ćete i pod: www.bosch-pt.com Bosch-ov tim savetnika će Vam pomoći kod pitanja u vezi kupovine, primene i podešavanja proizvoda i pribora. Srpski Bosch-Service Dimitrija Tucovića 59...
 • Page 89 Polnite samo litij-ionske akumulatorske električni udar, požar in/ali težke baterije Bosch ali akumulatorske baterije, telesne poškodbe. ki so vgrajene v izdelke Bosch, z napetostmi, ki so navedene v tehničnih Prosimo, da ta navodila skrbno shranite. podatkih. Sicer obstaja nevarnost požara in Polnilno napravo uporabite samo, če lahko vse...
 • Page 90 Postopek polnjenja se prične takoj, ko vtaknete pripravljen na delovanje. omrežni vtikač polnilnika v vtičnico in namestite akumulator 1 v odprtino za polnjenje 2. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 91 V tem primeru se podaljša akumulatorski akumulatorske čas polnjenja akumulatorske baterije. kontakti kontakte, na primer z večkratkim vtikanjem in iztikanjem akumulatorja, akumulator po potrebi zamenjajte Defekten akumulator Zamenjajte akumulator Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 92: Slovensko

  Prikaze razstavljenega stanja in informacije glede nadomestnih delov se nahajajo tudi na internetnem naslovu: www.bosch-pt.com Skupina svetovalcev podjetja Bosch vam bo z veseljem na voljo pri vprašanjih glede nakupa, uporabe in nastavitve izdelka in pribora. Slovensko Top Service d.o.o.
 • Page 93 Prodiranje vode u punjač povećava uputa. opasnost od električnog udara. Punite samo Bosch Li-ionske aku-baterije ili Prikazani dijelovi uređaja takve aku-baterije ugrađene u Bosch Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se proizvode, sa naponima navedenim u na prikaz punjača na stranici sa slikama.
 • Page 94 Dodatno će se u trajanju cca. 2 sekunde oglasiti Neispravna aku- Zamijeniti aku-bateriju signalni ton, koji zvučnim signalom signalizira baterija potpunu napunjenost aku-baterije. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 95: Hrvatski

  štenom servisu za možete naći i na našoj adresi: Bosch električne alate www.bosch-pt.com Tim Bosch savjetnika za kupce rado će Upute za rad odgovoriti na vaša pitanja o kupnji, primjeni i Kod kontinuiranih, odnosno višekratno podešavanju proizvoda i pribora.
 • Page 96: Eesti

  / II juhiste eiramise tagajärjeks võib Kaitseaste olla elektrilöök, tulekahju ja/või Pöörake palun tähelepanu akulaadimisseadme rasked vigastused. andmesildil toodud tootenumbrile. Akulaadimissead- mete kaubanduslik tähistus võib olla erinev. Hoidke käesolevad juhised hoolikalt alles. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 97 Akulaadija pistik ei ole Ühendage pistik (korrektselt) pistiku- (korrektselt) pistiku- Seejärel võib aku akulaadijast välja võtta ja pessa ühendatud pessa seadmega ühendada. Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10)
 • Page 98 Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks. Kui seade sellest hoolimata rikki läheb, tuleb see lasta parandada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas. Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel tooge kindlasti ära akulaadija andmesildil olev 10-kohaline tootenumber. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 99: Latviešu | 99

  šana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam Uzlādējiet Bosch litija-jonu akumulatorus vai nopietnam savainojumam. vai Bosch izstrādājumos iebūvētos šāda tipa akumulatorus tikai ar spriegumu, kas Pēc izlasīšanas saglabājiet šo lietošanas norādīts to tehniskajos parametros. Citāda pamācību turpmākai izmantošanai.
 • Page 100 Uzlādes ierīces, kas paredzētas 230 V maksimālā uzlādes pakāpe. spriegumam, var darboties arī no 220 V Tūlīt pēc uzlādes beigām akumulatoru var elektrotīkla. izņemt no uzlādes ierīces un sākt tā lietošanu. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 101 (skatīt sadaļu uzlādes ierīce uzlādes ierīci pārbau- „Tehniskie parametri“). Akumulatora uzlāde dei Bosch pilnvarotā sākas tikai pēc tam, kad tā temperatūra atgriežas pieļaujamo vērtību robežās. elektroinstrumentu remonta darbnīcā Sarkanais akumulatora uzlādes indikators 4 mirgo Norādījumi darbam...
 • Page 102 Kopsaliku- ma attēlus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē: www.bosch-pt.com Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, atbildot uz jautāju- miem par izstrādājumu un to piederumu iegādi, lietošanu un regulēšanu.
 • Page 103: Lietuviškai | 103

  Jei padidina elektros smūgio riziką. nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti Įkraukite tik Bosch ličio jonų akumuliatorius elektros smūgis, kilti gaisras ir arba tokius Bosch gaminiuose įmontuotus galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus akumuliatorius, kurių įtampa atitinka asmenis.
 • Page 104 įkištas į lizdą, o kroviklis paruoštas naudoti. Įkrovimo procesas Akumuliatorius pradedamas krauti, kai kroviklio kištukas įkišamas į kištukinį lizdą ir akumuliato- rius 1 įstatomas į kroviklio lizdą 2. 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools...
 • Page 105 įstatykite ir išimkite Priežiūra ir valymas akumuliatorių), jei Jei nepaisant kruopščios gamybos ir patikrinimo reikia, akumuliatorių kroviklis sugestų, jo remontas turi būti pakeiskite atliekamas įgaliotose Bosch elektrinių įrankių Akumuliatorius Akumuliatorių remonto dirbtuvėse. pažeistas pakeiskite Siunčiant užklausimą ar užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti kroviklio dešimtženklį...
 • Page 106 į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia: www.bosch-pt.com Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialis- tai mielai jums patars gaminių ir papildomos įrangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klau- simais. Lietuva Bosch įrankių...
 • Page 107 ‫ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﺯﺑﺎﺋﻦ ﺑﻮﺵ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯽ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﳌﻄﺮﻭﺣﺔ‬ .‫ﺑﺼﺪﺩ ﴍﺍﺀ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﻭﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨ ﺘ ﹶ ﺠﺎﺕ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ‬ ‫ﻳﺮﺟﯽ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﯽ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﳌﺨﺘﺺ ﺑﲈ ﻳﺘﻌ ﻠ ﹼ ﻖ ﺑﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﲈﻥ ﻭﺍﻟﺘﺼﻠﻴﺢ ﻭﺗﺄﻣﲔ‬ .‫ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10) 698210_ar.indd 107 13.10.2010 10:07:46...
 • Page 108 ‫ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻠﻖ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﳌﺪﺓ ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﱄ 2 ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﺸﲑ ﺇﻟﯽ ﺃﻧﻪ‬ ‫ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﺪﺩ ﺑﻮﺵ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬ .‫ﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺤﻦ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﺑﺘﻔﺤﺺ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﻋﻨﺪ‬ .‫ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺰﻉ ﺍﳌﺮﻛﻢ ﺇﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﴬﻭﺭﺓ‬ 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools 698210_ar.indd 108 13.10.2010 10:07:47...
 • Page 109 .‫ﺗﺎﻡ ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺇﻥ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻭﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻠﻤﺖ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﲈﺕ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ‬ EPTA-Procedure ‫ﻛﻎ‬ 01/2003 ‫ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫ﻳﺮﺟﯽ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺭﻗﻢ ﺍﻟﺼﻨﻒ ﻋﻠﯽ ﻻﻓﺘﺔ ﻃﺮﺍﺯ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺤﻦ. ﻗﺪ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ‬ .‫ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺸﺤﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺓ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10) 698210_ar.indd 109 13.10.2010 10:07:47...
 • Page 110 ،‫ﺍﻟﻜﺘﺮﯾﻜﯽ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﯿﻜﯽ ﻭ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻠﯽ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﺭژﺭﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ‬ ‫ﺁﻭﺭی ﳕﻮﺩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﺎﻓﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ‬ .‫ﺯﯾﺴﺖ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩ‬ .‫ﺣﻖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ‬ 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools 698210_fa.indd 110 13.10.2010 10:05:50...
 • Page 111 ‫ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺧﺮﯾﺪ، ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ‬ ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ‬ .‫ﻣﯿﺪﻫﺪ‬ ‫ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﺭﺍﻧﺘﯽ، ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﺪﻛﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ .‫ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10) 698210_fa.indd 111 13.10.2010 10:05:50...
 • Page 112 .‫ﻣﺠﺎﺯ، ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺍﳒﺎﻡ ﺷﺎﺭژ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﻕ ﺷﺎﺭژﺭ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﱳ‬ .‫ﺑﺎﺗﺮی 1 ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ 2 ﺑﺎﺗﺮی، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺷﺎﺭژ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ‬ 1 609 929 X52 | (13.10.10) Bosch Power Tools 698210_fa.indd 112 13.10.2010 10:05:51...
 • Page 113 ‫ﯾﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﺎﺭژ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﮐﺎﻣﻞ، ﺧﻄﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ‬ .‫ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ‬ Bosch Power Tools 1 609 929 X52 | (13.10.10) 698210_fa.indd 113...