Download  Print this page

Beschrijving Van De Functies - Makita UT2204 Instruction Manual

Power mixer
Hide thumbs

Advertisement

8. Sommige materialen bevatten chemische stoffen
die giftig kunnen zijn. Neem
voorzorgsmaatregelen tegen het inademen van
stof en contact met de huid. Volg de
veiligheidsinstructies van de leverancier van het
materiaal op.
BEWAAR DEZE
VOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING:
VERKEERD GEBRUIK of het niet volgen van de
veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing kan
leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
de functies van het gereedschap te controleren of af te
stellen.
In- en uitschakelen (zie afb. 1)
LET OP:
• Controleer altijd, voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, of de aan/uit-schakelaar op de
juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-
stand nadat deze is losgelaten.
Om het gereedschap in te schakelen, knijpt u gewoon de
aan/uit-schakelaar in. Laat de aan/uit-schakelaar los om
het gereedschap te stoppen
Om het gereedschap continu te laten werken, knijpt u de
aan/uit-schakelaar in en drukt u vervolgens op de
vergrendelknop.
Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te
stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in en
laat u deze vervolgens weer los.
Bedrijfslampje (zie afb. 2)
Het bedrijfslampje brandt groen wanneer het
gereedschap op het lichtnet is aangesloten. Als het
bedrijfslampje brandt, maar het gereedschap niet start,
zelfs niet wanneer de schakelaar in de aan-stand wordt
gezet, kunnen de koolborstels versleten zijn, of kan de
motor of schakelaar defect zijn. Als het bedrijfslampje niet
brandt, kan het netsnoer beschadigd zijn of het lampje
zelf kapot zijn. Als het netsnoer defect is, zal het
gereedschap niet kunnen worden ingeschakeld en brandt
het bedrijfslampje niet. Als het lampje stuk is, start het
gereedschap zonder dat het bedrijfslampje brandt.
ONDERDELEN AANBRENGEN/
VERWIJDEREN
LET OP:
• Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens
enige werk aan het gereedschap uit te voeren.
16
De as monteren (zie afb. 3 en 4)
Draai de as zo ver mogelijk in de ashouder en zet de as
vast met de zeskantmoer zodat deze tegen de ashouder
komt. Houd daarbij de platte kant in de ashouder op zijn
plaats met een sleutel 19 zodat de ashouder niet
meedraait. Terwijl u de platte kant stilhoudt, draait u de
zeskantmoer in de richting van de pijl vast met een
andere sleutel 19.
Het schoepenwiel monteren (zie afb. 5 en
6)
Plaats het schoepenwiel op het uiteinde van de as en zet
het vast met de zeskantbout.
Let er daarbij op dat de punt van de zeskantbout aangrijpt
op de platte kant van de as, en zet dan de zeskantbout
vast met de bijgeleverde sleutel.
Wanneer u twee schoepenwielen op de as monteert (wat
alleen acceptabel is voor schoepenwielen waarvoor dit
toegestaan is), monteert u de twee schoepenwielen ieder
met behulp van een zeskantbout op het platte deel van de
as, zodanig dat van ieder schoepenwiel dezelfde kant
tegenover elkaar ligt.(zie afb. 7 en 8)
BEDIENING
Mengen
LET OP:
• Gebruik het gereedschap niet om brandbare
materialen te mengen, zoals verf met verdunner dat
gebruikt wordt als oplosmiddel. Als u dat toch doet, kan
letsel worden veroorzaakt.
1. Houd de achterhandgreep van het gereedschap met
één hand en de zijhandgreep met de andere hand
stevig vast, houdt het schoepenwiel helemaal onder
het mengmateriaal en schakel het gereedschap in
nadat u zich van de veiligheid van de werkplek hebt
overtuigd.
2. Beweeg het schoepenwiel tijdens het mengen op en
neer zodat al het materiaal gelijkmatig wordt gemengd.
3. Nadat het mengen klaar is, schakelt u het
gereedschap uit, en nadat u zeker weet dat het
schoepenwiel stilstaat, trekt u het schoepenwiel uit het
gemengde materiaal.
ONDERHOUD
LET OP:
• Zorg er altijd voor dat de machine is uitgeschakeld en
de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u
een inspectie of onderhoud uitvoert.
Het filter vervangen (zie afb. 9)
Vervang het filter regelmatig aangezien het koelvermogen
van het gereedschap afneemt naarmate zich stof en
deeltjes ophopen in het filter.
Steek een platkopschroevendraaier of iets dergelijks
tussen het gereedschap en de afdekking, zoals
aangegeven in de afbeelding. Wrik met de punt van de
schroevendraaier de afdekking omhoog en verwijder
deze.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita UT2204

This manual is also suitable for:

Ut1305