Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHM 300 A1 Operating Instructions Manual

Hand mixer

Advertisement

Table of Contents
R
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SHM 300 A1-06/11-V1
IAN: 68612
KITCHEN TOOLS
Hand Mixer SHM 300 A1
Hand Mixer
Ručni mikser
Operating instructions
Upute za upotrebu
Миксер
R
Mixer de mână
Instrucţiunile
Ръководство за експлоатация
Handmixer
Μ Μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ χ χ ε ε ι ι ρ ρ ό ό ς ς
Οδηγίες χρήσης
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHM 300 A1

 • Page 1 KITCHEN TOOLS Hand Mixer SHM 300 A1 Hand Mixer Ručni mikser Operating instructions Upute za upotrebu Миксер Mixer de mână Instrucţiunile Ръководство за експлоатация Handmixer Μ Μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ χ χ ε ε ι ι ρ ρ ό ό ς ς...
 • Page 2 SHM 300 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Intended Use Technical data Important safety instructions Items supplied Description of Components Unpacking Speed levels Operation Kneading and Whisking .........................4 Cleaning Disposal Warranty and Service Importer Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Intended Use

  HAND MIXER Important safety instructions Intended Use Warning: • This appliance is not intended for use by individuals This Handmixer is intended for kneading dough, mi- (including children) with restricted physical, xing liquids (e.g. fruit juices) and whipping cream. It physiological or intellectual abilities or deficiences in is only suitable for foodstuffs.
 • Page 5: Items Supplied

  Description of Components Under no circumstances may the hand element be submersed in water or other liquids! This would incur the risk of a potentially fatal 1 Tool-release button 2 Speed switch electrical shock should liquids come into contact 3 Power cable with power plug with powered components.
 • Page 6: Operation

  Operation 4. To set the mixer to work, push the speed switch 2 to the desired speed setting. You can select between 5 speed settings and, additionally, the Kneading and Whisking turbo button 6 (see section "Speed levels"). 5. Press the tool-release button 1 to unfasten the Warning: whisks 7 or the kneading hooks 8.
 • Page 7: Disposal

  Disposal The warranty period will not be extended by repairs made unter warranty. This applies also to replaced Do not dispose of the appliance in your and repaired parts. Any damage and defects extant normal domestic waste. This product is on purchase must be reported immediately after un- subject to the provisions of European packing the appliance, at the latest, two days after...
 • Page 8: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com - 6 -...
 • Page 9 SADRŽAJ STRANA Upotreba u skladu sa namjenom Tehnički podaci Važne sigurnosne napomene Obim isporuke Nazivi dijelova Raspakiranje Stupnjevi brzine Rukovanje Gnječenje i miješanje ............10 Čišćenje Zbrinjavanje Jamstvo &...
 • Page 10: Upotreba U Skladu Sa Namjenom

  RUČNI MIKSER Važne sigurnosne napomene Upotreba u skladu sa namjenom Upozorenje: • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od Ovaj komplet ručnog miksera prikladan je za gnječenje strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim tijesta, miješanje tekućina (npr. voćnih sokova) i tučenje fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama vrhnja.
 • Page 11: Obim Isporuke

  Nazivi dijelova Niukom slučaju ručni dio ne smije biti zaronjen u vodu ili druge tekućine! Moglo bi doći do opasnosti po život uslijed strujnog udara, kada 1 Tipka za izbacivanje 2 Prekidač za odabir brzine za vrijeme rada uređaja tekućina dospije na 3 Mrežni kabel sa mrežnim utikačem dijelove, koji se nalaze pod naponom.
 • Page 12: Rukovanje

  Rukovanje 4. Da biste mikser pustili u pogon, gurnite prekidač za odabir brzine 2 na željeni stupanj brzine. Pritom možete birati između 5 stupnja brzine Gnječenje i miješanje i dodatno turbo-tipke 6 (vidi poglavlje "Stupnjevi brzine"). Pažnja: 5. Pritisnite tipku za izbacivanje 1, da biste spirale 7 Niukom slučaju ne koristite posude od stakla ili drugih ili kuke za gnječenje 8 odvojili.
 • Page 13: Zbrinjavanje

  Zbrinjavanje Jamstvo & servis Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godi- smeće. Ovaj proizvod podliježe europskoj ne od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizve- smjernici 2002/96/EC. den i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo sa- čuvajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji.
 • Page 14: Uvoznik

  Uvoznik Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., p.p. 61 10020 Novi Zagreb Proizvođač: KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM, Njemačka www.kompernass.com - 12 -...
 • Page 15 CUPRINS PAGINA Utilizarea conform destinaţiei Date tehnice Indicaţii de siguranţă importante Furnitura Denumirile componentelor Dezambalarea Treptele de viteză Operarea Frământarea şi baterea ............16 Curăţarea Eliminarea aparatelor uzate Garanţia şi service-ul...
 • Page 16: Utilizarea Conform Destinaţiei

  MIXER DE MÂNĂ Indicaţii de siguranţă importante Utilizarea conform destinaţiei Avertizări: • Acest aparat nu este destinat utilizării de către Acest mixer manual este adecvat pentru frământarea persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen- aluatului, amestecarea lichidelor (de ex. sucuri de zoriale sau mentale limitate sau cu o experienţă...
 • Page 17: Furnitura

  Denumirile componentelor Unitatea manuală nu trebuie introdusă sub nicio formă în apă sau în alte lichide! Pericol de mo- arte prin electrocutare dacă în timpul funcţionării 1 Buton de expulzare resturi de lichid ajung pe componentele conduc- 2 Comutator de viteză 3 Cablu de alimentare cu ştecăr toare de tensiune.
 • Page 18: Operarea

  Operarea 4. Pentru a pune mixerul în funcţiune, împingeţi co- mutatorul de viteză 2 pe treapta de viteză dorită. Puteţi selecta între 5 trepte de viteză şi butonul Frământarea şi baterea turbo 6 suplimentar (a se vedea capitolul „Trepetele de viteză“). Atenţie: 5.
 • Page 19: Eliminarea Aparatelor Uzate

  Eliminarea aparatelor uzate Perioada de garanţie nu este prelungită după reali- zarea reparaţiilor realizate în perioada garanţie. Nu aruncaţi aparatul sub nicio formă Acest lucru este valabil şi pentru piesele înlocuite şi în gunoiul menajer obişnuit. Acest pro- reparate. Deteriorările şi deficienţele prezente deja dus cade sub incidenţa directivei euro- la cumpărare trebuie semnalate imediat după...
 • Page 20 - 18 -...
 • Page 21 Cъдържание Cтраница Употреба по предназначение Технически характеристики Важни указания за безопасност Окомплектовка на доставката Наименования на частите Разопаковане Степени на скорост Обслужване Месене и разбиване ............22 Почистване...
 • Page 22: Употреба По Предназначение

  МИКСЕР Важни указания за безопасност Употреба по предназначение Предупреждение: • Този уред не е предвиден за използване от лица Този комплект ръчен миксер е подходящ за (включително и деца) с ограничени физически, месене на тесто, миксиране на течности (напр. органолептични или умствени способности или плодови...
 • Page 23: Окомплектовка На Доставката

  Наименования на частите Ръчната част не трябва да се потапя в никакъв случай във вода или други течности! Може да възникне опасност за живота от токов 1 Бутон за изхвърляне удар, когато по време на работа остатъци 2 Превключвател на скоростите от...
 • Page 24: Обслужване

  Обслужване 4. За да включите миксера, поставете превклю- чвателя на скоростите 2 на желаната степен на скорост. Можете да избирате между 5 Месене и разбиване степени на скорост и допълнително бутона турбо 6 (виж глава „Степени на скорост“). Внимание: 5. Натиснете бутона за изхвърляне 1, за да В...
 • Page 25: Изхвърляне

  Изхвърляне Гаранционният срок не се удължава от гаранцията. Това важи и за сменени и ремонтирани части. За В никакъв случай не изхвърляйте уреда евентуалните, налични още при закупуването с обикновените битови отпадъци. повреди и недостатъци трябва да се съобщи Този продукт подлежи на европейската веднага...
 • Page 26 - 24 -...
 • Page 27 Π Π ε ε ρ ρ ι ι ε ε χ χ ό ό μ μ ε ε ν ν α α Σ Σ ε ε λ λ ί ί δ δ α α Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Τεχνικά δεδομένα Σημαντικές...
 • Page 28: Χρήση Σύμφωνη Με Τους Κανονισμούς

  Μ Μ ί ί ξ ξ ε ε ρ ρ χ χ ε ε ι ι ρ ρ ό ό ς ς Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Προειδοποίηση: • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση Αυτό το σετ μίξερ χειρός προορίζεται για ζύμωμα από...
 • Page 29: Σύνολο Αποστολής

  Περιγραφές εξαρτημάτων Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βυθίσετε στο νερό ή σε άλλα υγρά το τμήμα χειρός! Εδώ υπάρχει κίνδυνος ζωής από βραχυκύ- 1 Πλήκτρο εκτόξευσης κλωμα όταν κατά τη λειτουργία φτάνουν 2 Διακόπτης ταχυτήτων υπόλοιπα υγρών σε μέρη με ρεύμα. 3 Καλώδιο...
 • Page 30: Χειρισμός

  Χειρισμός 3. Εισάγετε το φις δικτύου 3 σε μια πρίζα δικτύου. 4. Για να θέσετε σε λειτουργία το μίξερ, ωθήστε το διακόπτη ταχυτήτων 2 στην επιθυμητή βαθμίδα Ζύμωμα και χτύπημα ταχύτητας. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 5 βαθμίδων ταχύτητας και επιπλέον και το πλήκτρο τούρμπο 6 Προσοχή: (βλ.
 • Page 31: Απομάκρυνση

  Απομάκρυνση Εγγύηση και σέρβις πελατών Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αυτό το προϊόν την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. υπόκειται...
 • Page 32: Εισαγωγέας

  Εισαγωγέας KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com - 30 -...
 • Page 33 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Wichtige Sicherheitshinweise Lieferumfang Teilebezeichnungen Auspacken Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen........................34 Reinigen Entsorgen Garantie und Service Importeur Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Händigen Sie bei Weitergabe des Gerätes an Dritte auch die Anleitung aus. - 31 -...
 • Page 34: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  HANDMIXER Wichtige Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäßer Warnung: Gebrauch • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit einge- Dieses Handmixer-Set ist zum Kneten von Teig, schränkten physischen, sensorischen oder Mixen von Flüssigkeiten (z.B. Fruchtsäften) und Sah- geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung neschlagen geeignet.
 • Page 35: Lieferumfang

  Teilebezeichnungen Auf keinen Fall darf das Handteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden! Hier kann Lebensgefahr durch elektrischen 1 Auswurf-Taste 2 Geschwindigkeits-Schalter Schlag entstehen, wenn im Betrieb Flüssigkeits- 3 Netzkabel mit Netzstecker reste auf spannungsführende Teile gelangen. 4 Handteil •...
 • Page 36: Bedienen

  Bedienen 4. Um den Mixer in Betrieb zu nehmen, schieben Sie den Geschwindigkeits-Schalter 2 auf die ge- wünschte Geschwindigkeits-Stufe. Sie können da- Kneten und Quirlen bei zwischen 5 Geschwindigkeits-Stufen und zu- sätzlich der Turbo-Taste 6 auswählen (s. Kapitel Achtung: „Geschwindigkeits-Stufen“). Benutzen Sie auf keinen Fall Gefäße aus Glas oder 5.
 • Page 37: Entsorgen

  Entsorgen Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den rierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene normalen Hausmüll. Dieses Produkt Schäden und Mängel müssen sofort nach dem unterliegt der europäischen Richtlinie Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei 2002/96/EC.

Table of Contents