Silvercrest SHM 300 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HAND MIXER SHM 300 B1
HAND MIXER
Operating instructions
KÉZI ROBOTGÉP
Használati utasítás
RUČNÍ MIXÉR
Návod k obsluze
HANDMIXER
Bedienungsanleitung
IAN 102824
MIKSER RĘCZNY
Instrukcja obsługi
ROČNI MEŠALNIK
Navodila za uporabo
RUČNÝ MIXÉR
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SHM 300 B1

 • Page 1 HAND MIXER SHM 300 B1 HAND MIXER MIKSER RĘCZNY Operating instructions Instrukcja obsługi KÉZI ROBOTGÉP ROČNI MEŠALNIK Használati utasítás Navodila za uporabo RUČNÍ MIXÉR RUČNÝ MIXÉR Návod k obsluze Návod na obsluhu HANDMIXER Bedienungsanleitung IAN 102824...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Introduction Proper use Technical data Items supplied Description of Components Important safety instructions Unpacking Speed levels Operation Kneading and Whisking ............5 Cleaning Disposal Warranty and Service...
 • Page 5: Introduction

  HAND MIXER Items supplied 1 Hand Mixer Introduction 2 Kneading hooks 2 Whisks Congratulations on the purchase of your new ap- Operating instructions pliance. You have selected a high-quality product. Description of Components The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, use 1 Tool-release button and disposal.
 • Page 6: Important Safety Instructions

  Important safety instructions Danger of electrical shocks! • The power cable must never come close to or in contact with hot parts of the appliance or other sources of heat. Do not allow the power cable to lie on sharp rims or edges. •...
 • Page 7 • NEVER attempt to assemble accessories with differing functions at the same time. • Unplug the appliance after every use and before cleaning, so as to prevent the appliance from switching on inadvertently. • Unplug the appliance before changing the accessories, so as to prevent the appliance from switching on inadvertently.
 • Page 8: Unpacking

  Unpacking Warning: Do not operate the mixer for longer than 10 minutes • Take all components out the packaging. in one session. After 10 minutes, allow the appliance • Remove all packaging materials and transport to rest until it has cooled itself down. restraints.
 • Page 9: Cleaning

  Cleaning Warranty and Service The warranty for this appliance is for 3 years from Attention: the date of purchase. The appliance has been ma- Always remove the power plug 4 before cleaning nufactured with care and meticulously examined the appliance. There is a risk of receiving an electric before delivery.
 • Page 10: Recipe

  Recipe Simple sponge cake Ingredients 3 cups of flour 2 cups of sugar 1 cup of sunflower oil 1 cup of mineral water 1 packet of vanilla sugar 1 pack baking powder 4 eggs 1 pinch salt 1. Mix the flour, the vanilla sugar and a pinch of salt in a container that is suitable for mixing.
 • Page 11 - 8 -...
 • Page 12 SPIS TREŚCI STRONA Wstęp Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Dane techniczne Zakres dostawy Elementy urządzenia Ważne wskazówki bezpieczeństwa Rozpakowanie Stopnie prędkości Obsługa Wyrabianie ciasta, mieszanie i ubijanie ........13 Czyszczenie Usuwanie/wyrzucanie Gwarancja i serwis...
 • Page 13: Wstęp

  MIKSER RĘCZNY Zakres dostawy 1 mikser ręczny Wstęp 2 łoparki do wyrabiania ciasta 2 trzepaczki Gratulujemy zakupu naszego urządzenia. Instrukcja obsługi Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi element składowy pro- duktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat Elementy urządzenia bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji.
 • Page 14: Ważne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Ważne wskazówki bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! • Kabel sieciowy nie może znajdować się w pobliżu lub mieć kontaktu z rozgrza- nymi elementami urządzenia lub innymi źródłami ciepła. Nie dopuścić, by przewód sieciowy leżał na krawędziach lub narożnikach. • Nie zginać i nie przygniatać kabla sieciowego. •...
 • Page 15 • Nigdy nie zakładać nasadek o różnej funkcji jednocześnie. • Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, po każdym jego użyciu i przed każdym czyszczeniem wyciągać wtyk z gniazda sieciowego. • Aby uniknąć przypadkowego włączenia urządzenia, przed każdą wymianą akcesoriów wyciągać wtyk z gniazda elektrycznego. •...
 • Page 16: Rozpakowanie

  Rozpakowanie Ostrzeżenie: • Wyjmij wszystkie elementy z opakowania. Nie należy użytkować miksera dłużej niż 10 minut • Usuń wszelkie materiały pakunkowe oraz zabez- bez przerwy. Po upływie pięciu minut należy zrobić pieczenia transportowe. przerwę, dopóki urządzenie się nie ochłodzi. • Sprawdzić dostawę pod katem kompletności 1.
 • Page 17: Czyszczenie

  Czyszczenie Gwarancja i serwis Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc Uwaga: od daty zakupu. Urządzeniezostało starannie wy- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij produkowane i poddane skrupulatnej kontroli przed wtyczkę z gniazdka 4. Istnieje zagrożenie poraże- wysyłką. nia prądem elektrycznym! Paragon należy zachować jako dowód dokonania zakupu.
 • Page 18: Importer

  Importer Przepis KOMPERNASS HANDELS GMBH Prosty biszkopt BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Składniki 3 filiżanki mąki www.kompernass.com 2 filiżanki cukru 1 filiżanka oleju słonecznikowego 1 filiżanka wody mineralnej 1 opakowanie cukru waniliowego 1 opakowanie proszku do pieczenia 4 jaja 1 szczypta soli 1.
 • Page 19 - 16 -...
 • Page 20 TARTALOMJEGYZÉK OLDALSZÁM Bevezetés Rendeltetésszerű használat Műszaki adatok Tartozékok Alkatrészek megnevezése Fontos biztonsági utasítások Kicsomagolás Sebességfokozatok Működtetés Dagasztás és habverés ........... . .21 Tisztítás Ártalmatlanítás Garancia és szerviz...
 • Page 21: Bevezetés

  KÉZI ROBOTGÉP Tartozékok 1 kézi robotgép Bevezetés 2 dagasztókar 2 habverő Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! Kezelési útmutató Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati utasítás a termék része. Fontos tudniva- Alkatrészek megnevezése lókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártal- matlanításra vonatkozóan.
 • Page 22: Fontos Biztonsági Utasítások

  Fontos biztonsági utasítások Elektromos áramütés veszélye! • A hálózati kábel soha nem kerülhet a készülék forró részeinek vagy más hőforrások közelébe, illetve nem érintkezhet azokkal. Ne fektesse a hálózati kábelt éles szegélyekre vagy szögletekre. • Ne törje meg és ne szorítsa be a hálózati kábelt. •...
 • Page 23 • Soha ne próbáljon meg különböző funkciójú kiegészítőket használni egyidejűleg. • Minden használat után és minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy elkerülje a készülék véletlen bekapcsolódását. • A tartozékok vagy kiegészítők cseréje előtt mindig húzza ki a hálózati csatla- kozót, hogy elkerülje a készülék véletlen bekapcsolódását.
 • Page 24: Kicsomagolás

  Kicsomagolás Figyelmeztetés: 10 percnél tovább ne üzemeltesse a készüléket! • Vegyen ki valamennyi alkatrészt a csomagból. 10 perc után tartson egy kis szünetet, amíg a készülék • Vegyen le valamennyi csomagolóanyagot és lehűl. szállítási biztosítékot. • Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan 1.
 • Page 25: Tisztítás

  Tisztítás Garancia és szerviz A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dát- Figyelem: umától számítva. A készüléket gondosan gyártottuk, Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlako- és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. zót 4. Ez esetben áramütés veszélye állhat fenn! Kérjük, a vásárlás igazolására őrizze meg a pénz- tári blokkot.
 • Page 26: Gyártja

  Gyártja Recept KOMPERNASS HANDELS GMBH Egyszerű kevert tészta BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Hozzávalók 3 bögre liszt www.kompernass.com 2 bögre cukor 1 bögre napraforgó olaj 1 bögre ásványvíz 1 csomag vaníliás cukor 1 csomag sütőpor 4 tojás 1 csipet só 1.
 • Page 27 - 24 -...
 • Page 28 KAZALO VSEBINE STRAN Uvod Predvidena uporaba Tehnični podatki Obseg dobave Sestavni deli Pomembna navodila za varno uporabo Razpakiranje Stopnje hitrosti Uporaba Gnetenje in žvrkljanje ............29 Čiščenje Odstranitev Proizvajalec...
 • Page 29: Uvod

  ROČNI MEŠALNIK Obseg dobave 1 ročni mešalnik Uvod 2 nastavka za gnetenje 2 žvrklja Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Navodila za uporabo Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo po- Sestavni deli membne napotke za varnost, uporabo in odstranje- vanje naprave med odpadke.
 • Page 30: Pomembna Navodila Za Varno Uporabo

  Pomembna navodila za varno uporabo Nevarnost zaradi električnega udara! • Električni kabel nikoli ne sme zaiti v bližino ali v stik z vročimi deli naprave ali drugimi viri toplote. Električnega kabla ne polagajte čez robove ali v kote. • Električnega kabla ne prepogibajte in ga ne stiskajte. •...
 • Page 31 • Nikoli ne poskušajte istočasno montirati nastavkov z različnimi funkcijami. • Po vsaki uporabi in pred vsakim čiščenjem električni vtič potegnite iz vtičnice, da preprečite nehoteni vklop. • Pred menjavanjem pribora vedno povlecite električni vtič iz vtičnice, da preprečite nehoteni vklop. •...
 • Page 32: Razpakiranje

  Razpakiranje Opozorilo: Mešalnika ne pustite obratovati dlje kot 10 minut • Vse dele vzemite iz embalaže. naenkrat. Čez 10 minut naredite odmor, tako dolgo, • Odstranite ves embalažni material in transportna da se naprava ohladi. varovala. • Preverite vsebino kompleta glede popolnosti in 1.
 • Page 33: Čiščenje

  Čiščenje Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH Pozor: BURGSTRASSE 21 Pred vsakim čiščenjem omrežni vtič 4 potegnite iz 44867 BOCHUM vtičnice. Obstaja nevarnost električnega udara! GERMANY www.kompernass.com Ročnega dela 5 nikakor ne smete pomočiti v vodo ali v kakšno drugo tekočino! Lahko bi prišlo do življenjske nevarnosti zaradi električ- Servis nega udara, če pri obratovanju na dele pod...
 • Page 34: Recept

  Recept 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- tevkov iz te garancije. 7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka morajo Preprost kolač iz umešanega testa biti lastnosti stvari same, in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oz.
 • Page 35 - 32 -...
 • Page 36 OBSAH STRANA Úvod Účel použití Technické údaje Obsah dodávky Seznam dílů Důležitá bezpečnostní upozornění Vybalení Stupně rychlosti otáčení Obsluha Hnětení a kvedlání ............37 Čištění...
 • Page 37: Úvod

  RUČNÍ MIXÉR Obsah dodávky 1 ruční mixér Úvod 2 hnětací háky 2 kvedlačky Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje. Návod k obsluze Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje dů- Seznam dílů ležité...
 • Page 38: Důležitá Bezpečnostní Upozornění

  Důležitá bezpečnostní upozornění Nebezpečí úrazu elektrický m proudem! • Přípojný kabel nesmí přijít do kontaktu s horkými částmi přístroje nebo jinými zdroji tepla ani do jejich blízkosti. Síťový kabel nepokládejte na hrany nebo na rohy. • Nepřehýbejte ani nestlačujte síťový kabel. •...
 • Page 39 • Nástavce s různými funkcemi se nikdy nepokoušejte montovat současně. • Po každém použití přístroje a před jeho čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze sítě, aby nemohlo dojít k neúmyslnému zapnutí přístroje. • Před výměnou příslušenství vytáhněte vždy zástrčku ze sítě, aby se zabránilo náhodnému spuštění.
 • Page 40: Vybalení

  Vybalení Výstraha: Přístroj nikdy nepoužívejte déle než 10 minut v jednom • Z balení vyjměte všechny díly. kuse. Po 10 minutách udělejte přestávku, aby mohl • Odstraňte všechen obalový materiál a přepravní přístroj vychladnout. pojistky. • Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti 1.
 • Page 41: Čištění

  Čištění Záruka & servis Na tento přístroj platí 3 letá záruka od data zakou- Pozor: pení. Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí a před před každým čištěním a mytím vytáhněte vždy zástrčku odesláním prošel výstupní kontrolou. ze zásuvky 4. Hrozí nebezpečí úderu elektrickým Uschovejte si, prosím, pokladní...
 • Page 42: Dovozce

  Dovozce Recept KOMPERNASS HANDELS GMBH Jednoduchý koláč z třeného těsta BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Ingredience 3 šálky mouky www.kompernass.com 2 šálky cukru 1 šálek slunečnicového oleje 1 šálek minerální vody 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 4 vejce 1 špetka soli 1.
 • Page 43 - 40 -...
 • Page 44 OBSAH STRANA Úvod Používanie v súlade s účelom použitia Technické údaje Obsah dodávky Označenie jednotlivých častí Dôležité bezpečnostné pokyny Vybalenie Rýchlostné stupne Ovládanie Miesenie a šľahanie ............45 Čistenie Likvidácia Záruka a servis...
 • Page 45: Úvod

  RUČNÝ MIXÉR Obsah dodávky 1 ručný mixér Úvod 2 miesiace háky 2 šľahacie metličky Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového návod na používanie elektrického spotrebiča. Rozhodli ste sa tým pre vysokokvalitný výrobok. Označenie jednotlivých častí Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité...
 • Page 46: Dôležité Bezpečnostné Pokyny

  Dôležité bezpečnostné pokyny Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom • Sieťový kábel sa nikdy nesmie dostať do blízkosti alebo do kontaktu s horúcimi časťami elektrického spotrebiča alebo inými zdrojmi tepla. Sieťový kábel nikdy nenechávajte ležať na hranách alebo rohoch. • Sieťový kábel neohýbajte ani nestláčajte. •...
 • Page 47 • Nepokúšajte sa súčasne zostavovať nadstavce s rozličnými funkciami. • Po každom použití a pred každým čistením sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu. • Pred výmenou príslušenstva vždy sieťovú zástrčku vytiahnite, aby sa zabránilo neočakávanému zapnutiu. • Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas prevádzky budú...
 • Page 48: Vybalenie

  Vybalenie Upozornenie: Nepoužívajte mixér dlhšie než 10 minút v jednom • Vyberte všetky diely z obalu. kuse. Po 10 minútach si urobte takú dlhú prestávku, • Odstráňte všetky prepravné poistky a baliaci aby prístroj vychladol. materiál. • Skontrolujte obsah dodávky z hľadiska úplnosti 1.
 • Page 49: Čistenie

  Čistenie Záruka a servis Na tento prístroj máte 3 ročnú záruku od dátumu Upozornenie: nákupu. Prístroj bol starostlivo vyrobený a pred ex- Pred každým čistením vytiahnite sieťovú zástrčku 4. pedíciou dôkladne vyskúšaný. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Uschovajte si, prosím, účtenku ako dôkaz o nákupe. V prípade uplatňovania záruky sa spojte s opravo- V žiadnom prípade nesmiete ručný...
 • Page 50: Dovozca

  Dovozca Recept KOMPERNASS HANDELS GMBH Jednoduchý miešaný koláč BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY Prísady www.kompernass.com 3 šálky múky 2 šálky cukru 1 šálka slnečnicového oleja 1 šálka minerálnej vody 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 4 vajcia 1 štipka soli 1.
 • Page 51 - 48 -...
 • Page 52 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Einführung Bestimmungsgemäßer Gebrauch Technische Daten Lieferumfang Teilebezeichnungen Wichtige Sicherheitshinweise Auspacken Geschwindigkeits-Stufen Bedienen Kneten und Quirlen ............53 Reinigen Entsorgen Garantie und Service...
 • Page 53: Einführung

  HANDMIXER Lieferumfang 1 Handmixer Einführung 2 Knethaken 2 Quirle Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Bedienungsanleitung Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Teilebezeichnungen entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Auswurf-Taste für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 54: Wichtige Sicherheitshinweise

  Wichtige Sicherheitshinweise Gefahr durch elektrischen Schlag! • Das Netzkabel darf nie in die Nähe oder in Berührung mit heißen Teilen des Geräts oder anderen Wärmequellen kommen. Lassen Sie das Netzkabel nicht auf Kanten oder Ecken aufliegen. • Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht. •...
 • Page 55 • Versuchen Sie nie, Aufsätze mit unterschiedlichen Funktionen gleichzeitig zu montieren. • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden. • Ziehen Sie vor dem Auswechseln von Zubehör immer den Netzstecker, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
 • Page 56: Auspacken

  Auspacken Warnung: Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 10 Minu- • Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. ten am Stück. Machen Sie nach 10 Minuten solan- • Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien ge eine Pause, bis sich das Gerät abgekühlt hat. und Transportsicherungen.
 • Page 57: Reinigen

  Reinigen Garantie und Service Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Achtung: Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker 4. und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages! Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.
 • Page 58: Importeur

  Rezept Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) Einfacher Rührkuchen E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 102824 Zutaten Service Österreich 3 Tassen Mehl Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) 2 Tassen Zucker E-Mail: kompernass@lidl.at 1 Tasse Sonnenblumenöl IAN 102824 1 Tasse Mineralwasser 1 Päckchen Vanillezucker Service Schweiz...
 • Page 59 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2014 · Ident.-No.: SHM300B1-082014-1 IAN 102824...

This manual is also suitable for:

102824

Table of Contents