Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHM 300 B1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
HAND MIXER SHM 300 B1
HAND MIXER
Operating instructions
MIXER
Instrucţiuni de utilizare
ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ
Οδηүίες χρήσης
IAN 278962
RUČNI MIKSER
Upute za upotrebu
МИКСЕР
Ръководство за експлоатация
HANDMIXER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHM 300 B1

 • Page 1 HAND MIXER SHM 300 B1 HAND MIXER RUČNI MIKSER Operating instructions Upute za upotrebu MIXER МИКСЕР Instrucţiuni de utilizare Ръководство за експлоатация HANDMIXER ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ Bedienungsanleitung Οδηүίες χρήσης IAN 278962...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 SHM 300 B1  ...
 • Page 5: Introduction

  Services if necessary . without the motor overheating and becoming dam- aged . After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down . ■ SHM 300 B1  │ GB│CY...
 • Page 6: Safety Information

  This appliance may not be used by children . ► Do not allow children to play with the appliance . ► The appliance and its connecting cable must be kept away from ► children . SHM 300 B1   ■ │  GB│CY...
 • Page 7 . Never use the appliance for purposes other than those described ► in these instructions . Otherwise there is a risk of serious injury! ■ SHM 300 B1  │ GB│CY...
 • Page 8: Unpacking

  For beating meringue, icing, mixing light whipped cream, etc . dough/ batter Turbo button 3: ■ This button allows you to switch the appliance to Kneading hook full power immediately . for knead- ing thicker dough SHM 300 B1   ■ │  GB│CY...
 • Page 9: Cleaning

  . 40–45 minutes . ■ Clean the hand element 5 containing the motor only with a damp cloth and, if necessary, with a mild detergent . ■ SHM 300 B1  │ GB│CY...
 • Page 10: Disposal

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us . The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period . SHM 300 B1   ■ │ ...
 • Page 11: Service

  .lidl-service .com . Service Service Great Britain Tel .: 0871 5000 720 (£ 0 .10/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .co .uk Service Cyprus Tel .: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl .com .cy IAN 278962 ■ SHM 300 B1  │ GB│CY...
 • Page 12 Uvoznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 SHM 300 B1  ...
 • Page 13: Uvod

  čava, koliko dugo uređaj može biti u pogonu bez Ako je potrebno, obratite se servisu . da se motor pregrije i pretrpi oštećenje . Nakon na- vedenog KP vremena uređaj mora ostati isključen toliko dugo dok se motor ne ohladi . ■ 10    SHM 300 B1 │...
 • Page 14: Sigurnosne Napomene

  . Ovaj uređaj ne ne smiju koristiti djeca . ► Djeca se ne smiju igrati uređajem . ► Uređaj i priključni kabel treba držati podalje od djece . ► SHM 300 B1    11 ■ │...
 • Page 15 Uređaj nikada ne ostavljajte da radi bez nadzora . Ukoliko napuštate ► mjesto rada, obavezno izvucite mrežni utikač iz utičnice . Uređaj ne koristite u druge svrhe od onih opisanih u ovim uputama ► za rukovanje . U protivnom postoji opasnost od ozljeda! ■ 12    SHM 300 B1 │...
 • Page 16: Raspakiranje

  Za tučenje snijega od bje- lanjka, preljeva za kolače, tučenje vrhnja itd . Kuke za Turbo-tipka 3: gnječenje 8 ■ Ova tipka Vam omogućuje da odmah raspola- za miješanje žete cjelokupnom snagom Vašeg uređaja . teških tijesta SHM 300 B1    13 ■ │...
 • Page 17: Čišćenje

  4) Pećnicu zagrijte na 200 - 225°C s cirkulacijom ■ Očistite dio s ručkom 5 u kojem se nalazi zraka i pecite kolač oko 40 - 45 minuta . motor samo pomoću vlažne krpe i eventualno blagog sredstva za čišćenje . ■ 14    SHM 300 B1 │...
 • Page 18: Zbrinjavanje

  čemu se sastoji greška proizvoda i kada se pojavila . Ako je kvar pokriven našim jamstvom, poslat ćemo Vam popravljen ili novi proizvod . Popravkom ili za- mjenom proizvoda ne započinje novi jamstveni rok . SHM 300 B1    15 ■ │...
 • Page 19: Servis

  BURGSTRASSE 21 adresu servisa . 44867 BOCHUM GERMANY Na stranici www .lidl-service .com možete www .kompernass .com preuzeti ove i mnoge druge priručnike, videosnimke o proizvodu i softver . ■ 16    SHM 300 B1 │...
 • Page 20 Importator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 SHM 300 B1  ...
 • Page 21: Introducere

  Timpul de operare continuă indică timpul cât aparatul poate fi operat fără ca motorul să se supraîncălzească şi să se deterioreze . După timpul de operare continuă specificat, opriţi aparatul până când motorul s-a răcit . ■ 18    SHM 300 B1 │...
 • Page 22: Indicaţii De Siguranţă

  Nu este permisă utilizarea de către copii a acestui aparat . ► Copiilor le este interzis să se joace cu aparatul . ► Aparatul şi cablul de conexiune nu se vor lăsa la îndemâna copiilor . ► SHM 300 B1    19 ■ │...
 • Page 23 Dacă plecaţi din locul în care operaţi aparatul, scoateţi ştecărul din priză . Nu utilizaţi abuziv aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise ► în prezentele instrucţiuni . Altfel, există pericol de rănire! ■ 20    SHM 300 B1 │...
 • Page 24: Dezambalarea

  Pentru baterea albuşurilor, glazurilor de prăjituri, Cârlige de pentru frişcă etc . frământat 8 pentru Tasta Turbo 3: frământarea ■ Această tastă vă permite să beneficiaţi imediat aluaturilor de întreaga putere a aparatului . grele SHM 300 B1    21 ■ │...
 • Page 25: Curăţarea

  225°C şi coaceţi prăjitura cca 40 - 45 de ■ Curăţaţi unitatea manuală 5 cu motorul numai minute . cu o lavetă umedă şi, dacă este cazul, cu un agent de curăţare neagresiv . ■ 22    SHM 300 B1 │...
 • Page 26: Eliminarea

  . Dacă defectul este acoperit de garanţia noastră, veţi primi înapoi produsul reparat sau unul nou . Odată cu reparaţia sau înlocuirea produsului nu începe o nouă perioadă de garanţie . SHM 300 B1    23 ■ │...
 • Page 27: Service-Ul

  (bonul fiscal) şi indicând în ce constă defectul şi când a apărut acesta . Acest manual, precum şi multe altele, videoclipuri cu produsele şi software-uri pot fi descărcate de pe www .lidl-service .com . ■ 24    SHM 300 B1 │...
 • Page 28 Вносител . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 SHM 300 B1  ...
 • Page 29: Въведение

  Продължителността на КР (кратковременен ре- жим) е продължителността на работа на уреда без прегряване или повреди на двигателя . След посочената продължителност за кратковремен- ния режим уредът трябва да се изключи, докато се охлади двигателят . ■ 26    SHM 300 B1 │...
 • Page 30: Указания За Безопасност

  произтичащи от работата с него . Уредът не трябва да се използва от деца . ► Не допускайте деца да играят с уреда . ► Уредът и захранващият кабел трябва да се държат далече от ► деца . SHM 300 B1    27 ■ │...
 • Page 31 ключете щепсела от контакта, ако ви се наложи да напуснете работното място . Не използвайте уреда за цели, различни от описаните в ► настоящото ръководство . В противен случай съществува опас- ност от нараняване! ■ 28    SHM 300 B1 │...
 • Page 32: Разопаковане

  За разбиване на пяна на при това не превишавайте посочената масло, захар, за десерти продължителност на КР от 10 минути . и др . За разбиване на белтъци на сняг, заливки за сладкиши, сметана и др . SHM 300 B1    29 ■ │...
 • Page 33: Почистване

  защитено от прах и сухо място . допълнително бутона турбо 3 (вж . глава „Степени на скорост“) . 5) Натиснете бутона за изтласкване на прис- тавките 1, за да освободите бъркалките 7 или куките за месене 8 . ■ 30    SHM 300 B1 │...
 • Page 34: Рецепта

  се предават в местните пунктове за директиви за качество и е проверен добросъ- рециклиране . вестно преди доставката . Даването на гаранция важи за материални или фабрични дефекти . Гаранцията не се простира SHM 300 B1    31 ■ │...
 • Page 35: Сервиз

  какво се състои дефектът и кога се е появил, без да заплащате пощенска такса . От www . l idl-service . c om можете да изтеглите това и много други ръководства, видеоклипове за продукти и софтуер . ■ 32    SHM 300 B1 │...
 • Page 36 Εισαγωγέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 SHM 300 B1  ...
 • Page 37: Εισαγωγή

  χνει για πόσο χρόνο μπορεί κανείς να λειτουργεί μια συσκευή χωρίς να υπερθερμανθεί το μοτέρ και χωρίς να πάθει βλάβες . Μετά τον δοθέντα χρόνο σύντομης λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να απε- νεργοποιηθεί, έως ότου το μοτέρ κρυώσει . ■ 34    SHM 300 B1 │ GR│CY...
 • Page 38: Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά . ► Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή . ► Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσής της πρέπει να φυλάσσονται ► μακριά από τα παιδιά . SHM 300 B1    35 ■ │ GR│CY...
 • Page 39 τε το χώρο εργασίας, αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα . Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς από τους πε- ► ριγραφόμενους στις παρούσες οδηγίες . Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! ■ 36    SHM 300 B1 │ GR│CY...
 • Page 40: Αποσυσκευασία

  Ωστόσο, μην υπερβαίνετε την αναγραφόμενη κτλ ., ώστε να αποκτήσουν χρονική διάρκεια σύντομης λειτουργίας των αφρώδη υφή . 10 λεπτών . Για το χτύπημα ασπραδιού αυγού, ζύμης γλυκού, κρέμας γάλακτος, κτλ . SHM 300 B1    37 ■ │ GR│CY...
 • Page 41: Καθαρισμός

  5 βαθμίδων ταχύτητας και επιπλέον και το πλήκτρο τούρμπο 3 (βλ . Κεφάλαιο «Βαθμίδες ταχύτητας») . 5) Πιέστε το πλήκτρο εκτόξευσης 1 για να απελευθερώσετε τους αναδευτήρες 7 ή το άγκιστρο ζυμώματος 8 . ■ 38    SHM 300 B1 │ GR│CY...
 • Page 42: Συνταγή

  βληθούν μαζί με σύντομη περιγραφή σχετικά με το που βρίσκεται η έλλειψη και πότε προέκυψε . Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν . SHM 300 B1    39 ■ │...
 • Page 43: Σέρβις

  παύει να ισχύει . Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 40    SHM 300 B1 │ GR│CY...
 • Page 44 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 SHM 300 B1  ...
 • Page 45: Einleitung

  KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschal- dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä- tet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat . digungen . Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service . ■ 2  │   SHM 300 B1 DE│AT│CH...
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Gefahren verstanden haben . Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden . ► Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen . ► Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten . ► SHM 300 B1   │  3 ■ DE│AT│CH...
 • Page 47 Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt . Sollten Sie den ► Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netz- steckdose . Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser ► Anleitung beschrieben . Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! ■ 4  │   SHM 300 B1 DE│AT│CH...
 • Page 48: Auspacken

  Butter, Zucker, für Süßspei- sen etc . Zum Schlagen von Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc . Turbo-Taste 3: ■ Diese Taste erlaubt es Ihnen, sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben . SHM 300 B1   │  5 ■ DE│AT│CH...
 • Page 49: Reinigen

  Geschwindigkeits-Stufe . Sie können dabei zwischen 5 Geschwindigkeits-Stufen und zusätzlich der Turbo-Taste 3 auswählen (s . Kapitel „Geschwindigkeits-Stufen“) . 5) Drücken Sie die Auswurf-Taste 1, um die Quirle 7 oder Knethaken 8 zu lösen . ■ 6  │   SHM 300 B1 DE│AT│CH...
 • Page 50: Rezept

  Auslieferung gewissen- die örtlichen Recyclingstellen entsorgen haft geprüft . können . Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrika- tionsfehler . Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt SHM 300 B1   │  7 ■ DE│AT│CH...
 • Page 51: Service

  Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen . ■ 8  │   SHM 300 B1 DE│AT│CH...
 • Page 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията ·Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 09 / 2016 · Ident.-No.: SHM300B1-082016-1 IAN 278962...

Table of Contents