Silvercrest SHM 300 B1 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HAND MIXER SHM 300 B1
HAND MIXER
Operating instructions
ROČNI MEŠALNIK
Navodila za uporabo
RUČNÝ MIXÉR
Návod na obsluhu
IAN 278962
KÉZI ROBOTGÉP
Használati utasítás
RUČNÍ MIXÉR
Návod k obsluze
HANDMIXER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SHM 300 B1

 • Page 1 HAND MIXER SHM 300 B1 HAND MIXER KÉZI ROBOTGÉP Operating instructions Használati utasítás ROČNI MEŠALNIK RUČNÍ MIXÉR Navodila za uporabo Návod k obsluze RUČNÝ MIXÉR HANDMIXER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 278962...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ............... . . 8 SHM 300 B1  ...
 • Page 5: Introduction

  Services if necessary. without the motor overheating and becoming dam- aged. After the appliance has been operated for this duration of time, switch it off until the motor has cooled down. ■  │ GB SHM 300 B1...
 • Page 6: Safety Information

  This appliance may not be used by children. ► Do not allow children to play with the appliance. ► The appliance and its connecting cable must be kept away from ► children. SHM 300 B1   ■ │ ...
 • Page 7 ► to leave the workplace, remove the plug from the mains power socket. Never use the appliance for purposes other than those described ► in these instructions. Otherwise there is a risk of serious injury! ■  │ GB SHM 300 B1...
 • Page 8: Unpacking

  For whipping butter, sugar, ing thicker for desserts etc. dough For beating meringue, icing, whipped cream, etc. Turbo button 3: ■ This button allows you to switch the appliance to full power immediately. SHM 300 B1   ■ │ ...
 • Page 9: Cleaning

  4) Pre-heat the oven to 200–225°C (convection) water or other liquids! and bake the cake for approx. 40–45 minutes. Clean the hand element 5 containing the motor ■ only with a damp cloth and, if necessary, with a mild detergent. ■  │ GB SHM 300 B1...
 • Page 10: Disposal

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. SHM 300 B1   ■ │ ...
 • Page 11: Service

  You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www.lidl-service.com. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 278962 ■  │ GB SHM 300 B1...
 • Page 12 Gyártja ............... . .16 SHM 300 B1  ...
 • Page 13: Bevezető

  A rövid üzemeltetési idő azt jelzi, hogy mennyi ideig lehet üzemeltetni a készüléket a motor túlhevülése és károsodása nélkül. A megadott rövid üzemeltetési idő lejárta után a készüléket addig kell kikapcsolva tartani, amíg a motor le nem hűl. ■ 10    SHM 300 B1 │...
 • Page 14: Biztonsági Utasítások

  őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. A készüléket gyermekek nem használhatják. ► Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. ► A készüléket és csatlakozóvezetékét gyermekektől tartsa távol. ► SHM 300 B1    11 ■ │...
 • Page 15 A készüléket soha ne üzemeltesse felügyelet nélkül. Ha elhagyja a ► munkahelyiséget, húzza ki a hálózati csatlakozót a csatlakozóaljból. A készüléket csak a jelen használati útmutatóban leírt célokra ► használja. Ellenkező esetben sérülés veszélye áll fenn! ■ 12    SHM 300 B1 │...
 • Page 16: Kicsomagolás

  Dagasztókar 8 Kalács- és kenyértészta nehéz keveréséhez. tésztafélék Vaj, cukor habosra keverésé- dagasztásá- hez, édességekhez stb. Tojásfehérje, tortamáz, tejszínhab stb. felveréséhez Turbó gomb 3: ■ Ezzel a gombbal a készülék egész teljesítménye azonnal használható. SHM 300 B1    13 ■ │...
 • Page 17: Tisztítás

  3) Kenjen ki egy sütőformát és töltse bele a nedves konyharuhával és szükség esetén enyhe tésztát. tisztítószerrel tisztítsa meg. 4) Melegítse elő a sütőt légkeveréses fokozaton 200-225 °C-ra és süsse a süteményt kb. 40- 45 percig. ■ 14    SHM 300 B1 │...
 • Page 18: Ártalmatlanítás

  (pénztári blokk) és röviden le kell írni, hogy miben nyilvánul meg a hiba és mikor történt. Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik elölről. SHM 300 B1    15 ■ │...
 • Page 19: Szerviz

  és mikor jelentkezett a hiba. Más használati útmutatókhoz, termékbemutató videókhoz és szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a www.lidl-service.com oldalról. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 06800 21225 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 278962 ■ 16    SHM 300 B1 │...
 • Page 20 Garancijski list ............23 SHM 300 B1  ...
 • Page 21: Uvod

  Po potrebi se obrnite dolgo lahko neko napravo uporabljamo, preden na servisno službo. se motor pregreje in poškoduje. Po poteku navede- nega časa KU mora biti naprava izklopljena tako dolgo, dokler se motor ne ohladi. ■ 18    SHM 300 B1 │...
 • Page 22: Varnostni Napotki

  Otroci naprave ne smejo uporabljati. ► Otroci se z napravo ne smejo igrati. ► Napravo in njen električni kabel je treba hraniti zunaj dosega ► otrok. SHM 300 B1    19 ■ │...
 • Page 23 Naprave nikoli ne pustite delovati nenadzorovane. Če želite svoje ► delovno mesto zapustiti, povlecite električni vtič iz vtičnice. Naprave ne zlorabljajte za druge namene, kot so opisani v teh ► navodilih. Drugače obstaja nevarnost poškodb! ■ 20    SHM 300 B1 │...
 • Page 24: Razpakiranje

  8 za gnetenje Za stepanje snega iz težkega testa beljaka, preliva za torte, sladke smetane itd. Tipka Turbo 3: ■ S to tipko lahko takoj razpolagate s celotno močjo svoje naprave. SHM 300 B1    21 ■ │...
 • Page 25: Čiščenje

  4) Pečico segrejte na 200–225 °C s kroženjem zraka in kolač pecite pribl. 40–45 minut. Ročni aparat 5 z motorjem čistite samo z ■ vlažno krpo in po potrebi z blagim sredstvom za čiščenje. ■ 22    SHM 300 B1 │...
 • Page 26: Odstranjevanje Med Odpadke

  2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije. 3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa. SHM 300 B1    23 ■ │...
 • Page 27 ■ 24    SHM 300 B1 │...
 • Page 28 Dovozce ............... .32 SHM 300 B1  ...
 • Page 29: Úvod

  Doba nepřetržitého provozu Doba nepřetržitého provozu udává, jak dlouho je možné přístroj provozovat, aniž by se přehřál a poškodil motor. Po uvedené době nepřetržitého provozu se musí přístroj vypnout, dokud se motor neochladí. ■ 26    SHM 300 B1 │...
 • Page 30: Bezpečnostní Pokyny

  Přístroj nesmí používat děti. ► Děti si nesmí s přístrojem hrát. ► Přístroj a jeho přívodní kabel je nutné uchovávat mimo dosah dětí. ► SHM 300 B1    27 ■ │...
 • Page 31 Jinak hrozí značné nebezpečí poranění. Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru. Před opuštěním pracovního ► místa vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte přístroj nikdy pro jiné účely, než je popsáno v tomto ► návodu. Jinak hrozí nebezpečí zranění! ■ 28    SHM 300 B1 │...
 • Page 32: Vybalení

  Pro vyšlehání másla, cukru, těžkých těst pro přípravu dezertů atd. Ke šlehání sněhu z bílků, polevy na koláč, šlehačky atd. Tlačítko Turbo 3: ■ Toto tlačítko Vám umožňuje dosáhnout ihned maximálního výkonu přístroje. SHM 300 B1    29 ■ │...
 • Page 33: Čištění

  4) Vyhřejte teplovzdušnou troubu na 200 - 225 °C kým proudem! a pečte koláč cca 40 - 45 minut. Ruční část 5 nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin! Ruční část 5 s motorem očistěte pouze vlhkým ■ hadříkem a případně jemným čisticím prostřed- kem. ■ 30    SHM 300 B1 │...
 • Page 34: Likvidace

  (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla. Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba. SHM 300 B1    31 ■ │...
 • Page 35: Servis

  čem spočívá vada a kdy k KOMPERNASS HANDELS GMBH ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného BURGSTRASSE 21 na adresu, kterou Vám oznámí servis. 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com ■ 32    SHM 300 B1 │...
 • Page 36 Dovozca ............... .40 SHM 300 B1  ...
 • Page 37: Úvod

  Doba KP (doba krátkodobej prevádzky) udáva, ako dlho je možné prevádzkovať elektrický spotrebič bez toho, aby sa motor prehrial a poškodil. Po uvedenej dobe krátkodobej prevádzky musí prístroj zostať vypnutý dovtedy, dokiaľ motor nevychladne. ■ 34    SHM 300 B1 │...
 • Page 38: Bezpečnostné Pokyny

  Tento prístroj nesmú používať deti. ► Deti sa nesmú hrať s prístrojom. ► Prístroj a jeho prípojný kábel sa musia uchovávať mimo dosahu detí. ► SHM 300 B1    35 ■ │...
 • Page 39 úrazu. Nikdy nenechávajte prístroj zapnutý bez dozoru. Ak sa rozhodnete ► opustiť pracovisko, vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Prístroj nepoužívajte na iné účely, ako je popísané v tomto návode. ► Inak hrozí nebezpečenstvo poranenia! ■ 36    SHM 300 B1 │...
 • Page 40: Vybalenie

  Na šľahanie snehu z bielkov, polevy na koláč, šľahačky a pod. Tlačidlo Turbo 3: ■ Toto tlačidlo Vám umožní, mať k dispozícii okamžite plný výkon prístroja. SHM 300 B1    37 ■ │...
 • Page 41: Čistenie

  200 – 225 °C a koláč pečte približne alebo do iných tekutín! 40 – 45 minút. Ručný diel 5 s motorom očistite len vlhkou ■ utierkou, a v prípade potreby jemným čistiacim prostriedkom. ■ 38    SHM 300 B1 │...
 • Page 42: Likvidácia

  čom spočíva chyba prístroja a kedy k nej došlo. Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba. SHM 300 B1    39 ■ │...
 • Page 43: Servis

  Vám bude oznámená. Na webových stránkach www.lidl-service.com si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručok, videá o výrobkoch a softvéry. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 278962 ■ 40    SHM 300 B1 │...
 • Page 44 Importeur ............... .48 │ SHM 300 B1 DE│AT│CH  ...
 • Page 45: Einleitung

  Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach benen KB-Zeit muss das Gerät solange ausgeschal- dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschä- tet werden, bis sich der Motor abgekühlt hat. digungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service. │ ■ 42    DE│AT│CH SHM 300 B1...
 • Page 46: Sicherheitshinweise

  Gefahren verstanden haben. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. ► Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten. ► │ SHM 300 B1 DE│AT│CH    43 ■...
 • Page 47 Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt. Sollten Sie den ► Arbeitsplatz verlassen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netz- steckdose. Missbrauchen Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser ► Anleitung beschrieben. Ansonsten besteht Verletzungsgefahr! │ ■ 44    DE│AT│CH SHM 300 B1...
 • Page 48: Auspacken

  Butter, Zucker, für Süßspei- von schwe- sen etc. ren Teigen Zum Schlagen von Eischnee, Kuchenguss, Sahneschlagen etc. Turbo-Taste 3: ■ Diese Taste erlaubt es Ihnen, sofort die gesamte Leistung Ihres Gerätes zur Verfügung zu haben. │ SHM 300 B1 DE│AT│CH    45 ■...
 • Page 49: Reinigen

  Umluft vor und backen Sie den Kuchen ca. 40 Reinigen Sie das Handteil 5 mit dem Motor nur ■ - 45 Minuten. mit einem feuchten Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Reinigungsmittel. │ ■ 46    DE│AT│CH SHM 300 B1...
 • Page 50: Entsorgung

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. │ SHM 300 B1 DE│AT│CH    47 ■...
 • Page 51: Service

  Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 278962 │ ■ 48    DE│AT│CH SHM 300 B1...
 • Page 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2016 · Ident.-No.: SHM300B1-082016-1 IAN 278962...

This manual is also suitable for:

278962

Table of Contents