Download Print this page

JVC XL-PG3B Instructions Manual page 7

Jvc portable cd player instructions
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WAARSCHUWING!
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GE-
BRUIKT. HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET
MAKEN VAN AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN
DIE NIET IN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING
STAAN BESCHREVEN, KAN LEIDEN TOT BLOOT-
STELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET
ZELF REPAREREN. LAAT HET ONDERHOUD
AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND OF
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN,
MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN BLOOT-
GESTELD AAN REGEN OF VOCHT.
CAUTION:
• Do not block the ventilation opening or holes. (If the venti-
lation openings of holes are blocked by a newspaper or
cloth, etc., the heat may not be able to get out.)
• Do not place any naked flame sources, such as lighted
candles, on the apparatus.
• When discarding batteries, environmental problems must
be considered and local rules or laws governing the dis-
posal of these batteries must be followed strictly.
• Do not expose this apparatus to rain, moisture, dripping or
splashing and that no objects filled with liquids, such as
vases, shall be placed on the apparatus.
PRECAUCIÓN:
• No obstruya las rendijas o los orificios de ventilación.
(Si las rendijas o los orificios de ventilación quedan tapados con
un periódico, un trozo de tela, etc., no se podrá disipar el calor).
• No ponga sobre el aparato ninguna llama al descubierto, como
velas encendidas.
• Cuando tenga que descartar las pilas, tenga en cuenta los proble-
mas ambientales y observe estrictamente los reglamentos o las
leyes locales sobre disposición de las pilas.
• No exponga este aparato a la lluvia, humedad, goteos o
salpicaduras. Tampoco ponga recipientes conteniendo líquidos,
como floreros, encima del aparato.
VOORZICHTIG:
• Zorg dat u de ventilatieopeningen en -gaten niet afsluit.
(Als de ventilatieopeningen en -gaten worden afgesloten door
bijvoorbeeld papier of een doek, kan er hitte in het apparaat wor-
den opgebouwd.)
• Zet geen bronnen met open vuur, zoals brandende kaarsen, op
het apparaat.
• Wees milieubewust en gooi lege batterijen niet bij het huishou-
delijk afval. Lege batterijen dient u in te leveren met het KCA of
bij een innamepunt voor batterijen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan regen, vocht, drupwater of spat-
water en plaats geen enkel voorwerp waarin zich een vloeistof
bevindt, zoals een vaas, op het apparaat.
G-2

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

  Related Manuals for JVC XL-PG3B

This manual is also suitable for:

Xl-pg3bjXl-pg3sbXl-pg3se