Download  Print this page

Rvlwlrqlqj 2shudwlrq &rpprq - Mitsubishi Electric FR-A500 Series Technical Manual

Transistored inverter.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
êïä 3RVLWLRQLQJ 2SHUDWLRQ &RPPRQ
êïä
3RVLWLRQLQJ 2SHUDWLRQ &RPPRQ
3RZHU
VXSSO\
+LJK VSHHG
0LGGOH VSHHG
û+û 21
û0û 21
) RU 5 LV 21ï
2SHUDWLRQ SDWWHUQ
1RWHã ìï :KHQ WKH VSHHG FRPPDQGV +ñ 0 DQG / DUH WXUQHG RQ VLPXOWDQHRXVO\ñ WKH ORZHU VSHHG KDV
SUHFHGHQFH LQ RSHUDWLRQï
>([DPSOH@ :KHQ WKH VSHHG FRPPDQGV + DQG / DUH WXUQHG RQ VLPXOWDQHRXVO\ñ WKH ORZ VSHHG
FRPPDQG / LV XVHG LQ RSHUDWLRQï
ëï 7KH )5ð$èíí VHULHV æïè. RU OHVV KDV D EXLOWðLQ GLVFKDUJH UHVLVWRU GHVLJQHG IRU UHJHQHUDWLYH
EUDNLQJñ EXW LQ WKH DERYH GLDJUDP LW ZDV UHSODFHG E\ DQ HVSHFLDOO\ ODUJHðFDSDFLW\ H[WHUQDO
GLVFKDUJH UHVLVWRU IRU UHJHQHUDWLYH EUDNLQJï
êï $OVR UHIHU WR WKH FLUFXLW H[DPSOH RI WKH PRWRU HTXLSSHG ZLWK EUDNHï õ5HIHU WR 6HFWLRQ êïéïô
éï :KHQ WKH )5ð$èíí VHULHV æïè. RU OHVV LV XVHG IRU F\FOLF RU KHDY\ GXW\ RSHUDWLRQñ LW LV
UHFRPPHQGHG WR LQVWDOO D PDJQHWLF FRQWDFWRU LQ WKH SULPDU\ VLGH WR SUHYHQW WKH EUDNH GLVFKDUJH
UHVLVWRU IURP RYHUKHDWîEXUQRXW LI WKH UHJHQHUDWLYH EUDNH WUDQVLVWRU LV GDPDJHG GXH WR WKH WKHUPDO
FDSDFLW\ VKRUWDJH RI WKH GLVFKDUJH UHVLVWRUñ DQ H[FHVVLYH UHJHQHUDWLYH EUDNH GXW\ HWFï
èï 3URYLGH D FRQWURO WUDQVIRUPHU ZKHQ WKH SRZHU VXSSO\ LV éíí9 FODVVï
1)%
7 õ1RWH èô
)
)
5
)RUZDUG
URWDWLRQ
6WRS
3%
3%
/6
)
5HYHUVH
URWDWLRQ
3%
/6
5
+LJK VSHHG
0LGGOH VSHHG
/RZ VSHHG
/RZ VSHHG
7LPH
û/û 21
û/6û 21
&20021
35$&7,&$/ &,5&8,76
,QYHUWHU
0& õ1RWH éô
5 õ/
ô
ì
6 õ/
ô
ë
7 õ/
ô
ê
%5
5
)
)
5
%
&
+
5+
0
50
/
5/
6'
)
67)
5
675
6'
)
5
056
ëåê
%5
%UDNH
%
8
9
,0
:
õòô 3
:KHQ SURYLGHG ZLWK DQ
H[WHUQDO GLVFKDUJH
3;
5
UHVLVWRU IRU UHJHQHUDWLYH
EUDNH
35
1RWHã :KHQ WKH UHVLVWRU LV ILWWHG
H[WHUQDOO\ñ DOZD\V UHPRYH
WKH OLQN IURP DFURVV WHUPLQDOV
3;ð35 WR SUHYHQW WKH EUDNH
*URXQG
WUDQVLVWRU IURP EHLQJ
GDPDJHGï
0RWRU

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fr-e500 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: