Download  Print this page

Mitsubishi Electric FR-A500 Series Technical Manual Page 135

Transistored inverter.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3DUDPHWHU
1DPH
1XPEHU
0RWRU
åí
FDSDFLW\
1XPEHU RI
åì
PRWRU SROHV
õéô )LQH DGMXVWPHQW PHWKRG IRU DGYDQFHG PDJQHWLF
IOX[ YHFWRU FRQWURO
‚ )RU DGMXVWPHQW RI PRWRU VSHHG IOXFWXDWLRQ GXH
WR ORDG YDULDWLRQï
3Uï åä FDQ EH XVHG WR DGMXVW PRWRU VSHHG
IOXFWXDWLRQ ZKHQ WKH ORDG YDULHVï õ:KHQ \RX
KDYH FKDQJHG WKH FRQYHQWLRQDO PRGHO
)5ð$ëíí( VHULHV IRU WKH )5ð$èíí VHULHVñ
DGYDQFHG PDJQHWLF IOX[ YHFWRU FRQWURO LV
HIIHFWLYH ZKHQ PRWRU VSHHG GRHV QRW PDWFKïô
)XQFWLRQV 5HODWHG WR $GYDQFHG 0DJQHWLF )OX[ 9HFWRU &RQWURO
6HWWLQJ 5DQJH
6HW 9DOXH
ääääñ
ääää
íïé WR èèN:
íïé WR èè
ääää
ëñ éñ ç
ääääñ
ëñ éñ ç
ìëñ ìéñ ìç
ìëñ ìéñ ìç
'HVFULSWLRQ
9î) FRQWURO LV VHOHFWHGï
6HW PRWRU FDSDFLW\ õN:ôï
9î) FRQWURO LV VHOHFWHGï
6HW WKH QXPEHU RI PRWRU SROHVï
6ZLWFK RQ WKH VLJQDO DFURVV ;ìåð6' WR FKRRVH
9î) FRQWURO LI \RX KDYH VHW WKH QXPEHU RI
PRWRU SROHVï
ìëã &RUUHVSRQGLQJ WR ëðSROH PRWRU
ìéã &RUUHVSRQGLQJ WR éðSROH PRWRU
ìçã &RUUHVSRQGLQJ WR çðSROH PRWRU
8VH 3Uï åä IRU DGMXVWPHQWï
ìëæ
63(&,),&$7,216
)DFWRU\
6HWWLQJ
{
{
6SHHG õ1ô

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fr-e500 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: