Download  Print this page

Mitsubishi Electric FR-A500 Series Technical Manual Page 166

Transistored inverter.
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ëô
ëèí
í WR ìíí VHFRQGV õRXWSXW LV VKXW RII DIWHU SUHVHQW WLPHô
3Uï
7KH RXWSXW LV VKXW RII ZKHQ WKH WLPH VHW LQ
PRWRU FRDVWV WR D VWRSï
6WDUW VLJQDO
2XWSXW IUHTXHQF\
581 VLJQDO
êô :KHQ WKH
ëèí YDOXH LV åååå IRU
3Uï
IXQFWLRQV RI WHUPLQDOV 67)ñ 675 FKDQJH DV
LQGLFDWHG EHORZï
67) ðððððð 6WDUW VLJQDOñ
675 ððððð 5RWDWLRQ GLUHFWLRQ VLJQDO
67)
675
2))
2))
2))
21
21
2))
21
21
ëèí KDV HODSVHG DIWHU WKH VWDUW VLJQDO ZDV VZLWFKHG RIIï 7KH
3Uï
WKH
(èíí
,QYHUWHU 2SHUDWLQJ 6WDWXV
6WRS
)RUZDUG URWDWLRQ
5HYHUVH URWDWLRQ
ìèå
2))
2XWSXW LV VKXW RII ZKHQ WLPH VHW LQ 3Uï ëèí KDV
HODSVHG DIWHU VWDUW VLJQDO KDG VZLWFKHG RIIï
0RWRU FRDVWV WR D VWRSï
2))
éô :KHQ WKH
ëèí YDOXH LV EHWZHHQ ìííí WR ììíí
3Uï
VHFRQGVï IRU
ñ WKH IXQFWLRQV RI WHUPLQDOV
(èíí
67)ñ 675 DUH WKH VDPH DV ZKHQ
7KH ZD\ RI VWRSSLQJ ZKHQ WKH VWDUW VLJQDO WXUQV RII
LV WR VKXW RII WKH RXWSXW õFRDVWLQJ WR VWRSô DIWHU
õ
ëèí VHWWLQJ ð ìííí VHFRQGVïôï
3Uï
1RWHã ìï 7KH 581 VLJQDO VZLWFKHV RII ZKHQ WKH
RXWSXW VWRSVï
ëï :KHQ WKH VWDUW VLJQDO LV VZLWFKHG RQ
DJDLQ GXULQJ PRWRU FRDVWLQJñ WKH PRWRU
VWDUWV DW í+]ï
êï :KHQ
3Uï
WKH VKRUWHVW WLPHï
63(&,),&$7,216
7LPH õWô
ëèí
3Uï
ëèí
íñ RXWSXW LV VKXW RII LQ
ååååï

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Fr-e500 series

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: