Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHTD 2200 A1 Operation And Safety Notes

Ionic
Hide thumbs Also See for SHTD 2200 A1:
Table of Contents

Advertisement

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus
Tilstand af information:
12 / 2011 · Ident.-No.: SHTD2200A1112011-1
IAN 71808
IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1
IONIC HAIRDRYER
IONI-HIUSTENKUIVAIN
Operation and Safety Notes
Käyttö- ja turvaohjeet
HÅRTORK
ION-HÅRTØRRER
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
IAN 71808
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens / maskinens funktioner.
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
GB / IE
Operation and Safety Notes
FI
Käyttö- ja turvaohjeet
SE
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
DK
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Page
1
Sivu
13
Sidan
25
Side
37

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTD 2200 A1

 • Page 1 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1 GB / IE Operation and Safety Notes...
 • Page 3: Table Of Contents

  Importer ........... . . 12 SHTD 2200 A1...
 • Page 4: Information For These Operating Instructions

  Information for these operating instructions These operating instructions are a component of the Hair Dryer SHTD 2200 A1 (henceforth designated as the appliance) and they provide you with important information about the intended use, safety and connection as well as operation of the appliance.
 • Page 5: Safety Instructions

  To disconnect it, pull only on the plug itself, ► not on the power cable. Do not wrap the power cable around the ap- ► pliance and protect the cable from being dam- aged. SHTD 2200 A1...
 • Page 6 Should you do so, appli- ance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Arrange for the hair dryer to be serviced and repaired only by qualifi ed specialists. SHTD 2200 A1...
 • Page 7 Children shall not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance shall not be ► made by children without supervision. SHTD 2200 A1...
 • Page 8: Items Supplied

  Finger Diff usor ▯ Operating instructions 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the carton. 2) Remove all packaging material. 3) Clean all parts of the appliance as described in the section “Cleaning”. SHTD 2200 A1...
 • Page 9: Disposal Of The Packaging

  Protection class Appliance description 1 Styling jet 2 Air intake grill 3 Suspension loop 4 Ionic switch-in 5 Blower level switch (2 levels) 6 Heater level switch (3 levels) ❄ 7 Cooling level button 8 Finger Diff usor SHTD 2200 A1...
 • Page 10: Operation

  When drying the hair using a hair dryer, the hair takes on a static charge and begins to “fl y”. The ionisation function ensures that this charging of the hair is neutralised and cancelled. The hair becomes soft, supple, shiny and easier to style. SHTD 2200 A1...
 • Page 11: Drying And Styling Hair

  CAUTION - PROPERTY DAMAGE! ► Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents. They could damage the surface. Cleaning the housing ■ Use a soft cloth lightly moistened with a mild soap solution to clean the housing and attachments. SHTD 2200 A1...
 • Page 12: Cleaning The Air Suction Grill

  This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your com- munity waste facility.Pay heed to the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SHTD 2200 A1...
 • Page 13: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 71808 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 71808 SHTD 2200 A1...
 • Page 14: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 15 Maahantuoja ..........23 SHTD 2200 A1...
 • Page 16: Tätä Käyttöohjetta Koskevia Tietoja

  Tätä käyttöohjetta koskevia tietoja Tämä käyttöohje on osa hiustenkuivainta SHTD 2200 A1 (jatkossa "laite") ja se antaa tärkeitä tietoja laitteen tarkoituksenmukaisesta käytöstä, turvallisuudesta, liitännästä ja käytöstä. Käyttöohjeen on oltava jatkuvasti käytettävissä laitteen lähettyvillä. Jokaisen lait- teen käytön ja häiriöiden poiston kanssa tekemisissä olevan henkilön on luettava käyttöohje ja noudatettava sitä.
 • Page 17: Turvaohjeet

  Irrota verkkopistoke pistorasiasta aina ennen ► hiustenkuivaimen puhdistamista, ja jos laitteessa ilmenee häiriöitä käytön aikana. Älä vedä virtajohdosta, vaan irrota johto pisto- ► rasiasta pistokkeesta vetämällä. Älä kiedo virtajohtoa hiustenkuivaimen ympä- ► rille ja suojaa sitä vaurioilta. SHTD 2200 A1...
 • Page 18 Laite on täysin virraton vain sil- loin, kun verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta. Älä avaa tai korjaa hiustenkuivaimen laiteko- ► teloa. Jos laitteen kotelo avataan itse, turval- lisuus ei ole taattu eikä takuu ole voimassa. Anna viallinen hiustenkuivain ainoastaan päte- vien ammattihenkilöiden korjattavaksi. SHTD 2200 A1...
 • Page 19 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ► Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyt- ► täjähuoltoa, paitsi jos he ovat 8 täyttäneet vuotta ja heitä valvotaan. SHTD 2200 A1...
 • Page 20: Toimituslaajuus

  Toimituslaajuus Laite toimitetaan vakiona seuraavin osin: ▯ Hiustenkuivain ▯ Suutin ▯ Sormidiff uusori ▯ Käyttöohje 1) Poista kaikki laitteen osat ja käyttöohje laatikosta. 2) Poista koko pakkausmateriaali 3) Puhdista kaikki laitteen osat luvussa "Puhdistus" kuvatulla tavalla. SHTD 2200 A1...
 • Page 21: Pakkauksen Hävittäminen

  230 - 240 V ~ , 50 Hz Nimellisteho 2000 - 2200 W Suojaluokka Laitekuvaus 1 Suutin 2 Ilmanottoristikko 3 Ripustuslenkki 4 Ionikytkin 5 Puhallintasokytkin (2 tasoa) 6 Lämmitystasokytkin (3 tasoa) ❄ 7 Jäähdytystasokytkin 8 Sormidiff uusori SHTD 2200 A1...
 • Page 22: Käyttö

  Ionikytkimellä 4 voidaan jokaisella puhallintaso- ja lämpötasoyhdistelmällä kytkeä lisäksi ionisointitoiminto päälle. Kun hiukset kuivataan hiustenkuivaimella, hiukset latautuvat staattisesti ja alkavat “lentää". Ionisointitoiminto huolehtii siitä, että hiusten staattinen lataus neutraloidaan ja poistetaan. Hiuksista tulee pehmeät, taipuisat, kiiltävät ja helpommat kammata. SHTD 2200 A1...
 • Page 23: Hiusten Kuivaaminen Ja Muotoilu

  VAROITUS - LOUKKAANTUMISVAARA! ► Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen puhdistamista. HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT! ► Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita tai liuottimia. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintoja. Kotelon puhdistaminen ■ Käytä kevyesti miedolla saippualiuoksella kostutettua liinaa kotelon ja lisäosien puhdistukseen. SHTD 2200 A1...
 • Page 24: Ilmanottoristikon Puhdistaminen

  Laitteen hävittäminen Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavanomaisten talous- jätteiden sekaan. Tämä laite on eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EC alainen. Hävitä laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätehuoltolaitoksen kautta. Noudata ajankohtaisia voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen. SHTD 2200 A1...
 • Page 25: Takuu

  Takuuajan umpeutumisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 71808 Maahantuoja KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 26 SHTD 2200 A1...
 • Page 27 Importör ........... . 35 SHTD 2200 A1...
 • Page 28: Information Om Den Här Bruksanvisningen

  Information om den här bruksanvisningen Den här bruksanvisningen ingår som en del i leveransen av hårtork SHTD 2200 A1 (hädanefter kallad "produkten") och den innehåller viktig information om föreskriven användning, säkerhet, anslutning och hantering av produkten. Bruksanvisningen måste alltid förvaras i närheten av produkten. Den ska läsas och följas av alla som använder eller åtgärdar fel på...
 • Page 29: Säkerhetsanvisningar

  Dra alltid ut kontakten vid störningar och innan ► du rengör hårtorken. Fatta alltid tag om kontakten när du ska dra ut ► den ur uttaget, dra inte i själva kabeln. Linda inte anslutningsledningen runt hårtorken ► och akta så att den inte skadas. SHTD 2200 A1...
 • Page 30 Du får inte öppna eller försöka reparera hår- ► torkens hölje. Om du gör det kan säkerheten inte garanteras och garantin upphör att gälla. Om hårtorken är defekt ska du lämna in den till en kvalifi cerad yrkesman för reparation. SHTD 2200 A1...
 • Page 31 Barn får inte leka med produkten. ► Endast barn över 8 år som hålls under uppsikt ► får rengöra och serva produkten. SHTD 2200 A1...
 • Page 32: Leveransens Innehåll

  Produkten levereras med följande delar som standard: ▯ Hårtork ▯ Koncentrator ▯ Diff user ▯ Bruksanvisning 1) Ta upp alla delar av produkten och bruksanvisningen ur förpackningen. 2) Ta bort allt förpackningsmaterial. 3) Rengör alla delarna så som beskrivs i kapitel Rengöring. SHTD 2200 A1...
 • Page 33: Kassera Förpackningen

  230 - 240 V ~ , 50 Hz Nominell eff ekt 2000 - 2200 W Skyddsklass Beskrivning 1 Koncentrator 2 Luftinsugsgaller 3 Upphängningsögla 4 Jonknapp 5 Fläktknapp (2 lägen) 6 Värmeknapp (3 lägen) ❄ 7 Kylknapp 8 Diff user SHTD 2200 A1...
 • Page 34: Användning

  Med jonknappen 4 kan joniseringsfunktionen kopplas på vid alla fl äkt- och värmekombinationer. När man torkar håret med en hårtork blir det statiskt uppladdat och "fl ygigt". Joniseringsfunktionen ser till att den statiska laddningen neutraliseras och försvinner. Håret blir mjukt, smidigt, glänsande och lättare att stajla. SHTD 2200 A1...
 • Page 35: Torka Och Stajla Håret

  Låt produkten bli tillräckligt kall innan den rengörs. AKTA - RISK FÖR MATERIALSKADOR! ► Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel. Då kan produktens yta skadas. Rengöra höljet ■ Använd en trasa som fuktats en aning med mild tvållösning för att rengöra höljet och tillbehören. SHTD 2200 A1...
 • Page 36: Rengöra Luftinsugsgallret

  Den här produkten faller under det europeiska direktivet 2002/96/EC. Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag eller till din kommunala avfalls- anläggning för kassering. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanlägg- ning om du har några frågor. SHTD 2200 A1...
 • Page 37: Garanti

  När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 71808 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 71808 Importör KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 38 SHTD 2200 A1...
 • Page 39 Importør ........... . 47 SHTD 2200 A1...
 • Page 40: Informationer Til Denne Betjeningsvejledning

  Informationer til denne betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er del af hårtørreren SHTD 2200 A1 (efterfølgende kaldet hårtørreren) og giver vigtige informationer om anvendelsesområdet, sikker- heden, tilslutningen samt betjening af denne. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af hårtørreren. Den skal læses og anvendes af de personer, som har til opgave at installere, betjene og reparere fejl på...
 • Page 41: Sikkerhedsanvisninger

  Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af ► driftsforstyrrelser, og før du rengør hårtørreren. Træk aldrig i ledningen, men hold på stikket, ► når ledningen trækkes ud. Vikl ikke ledningen om hårtørreren, og beskyt ► ledningen mod skader. SHTD 2200 A1...
 • Page 42 Du må ikke åbne eller reparere hårtørrerens ► kabinet. Gør du det, er den ikke længere sikker, og garantien ophører. Lad kun en kvalifi ceret reparatør reparere hårtørreren, hvis den er defekt. SHTD 2200 A1...
 • Page 43 Børn må ikke lege med hårtørreren. ► Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke ► udføres af børn, medmindre de er 8 år og ældre og er under opsyn. SHTD 2200 A1...
 • Page 44: Medfølger Ved Køb

  Hårtørreren leveres standardmæssigt med følgende komponenter: ▯ Hårtørrer ▯ Koncentrator ▯ Finger diff usor ▯ Betjeningsvejledning 1) Tag alle hårtørrerens dele og betjeningsvejledningen ud af kassen. 2) Fjern alt emballeringsmaterialet. 3) Rengør alle hårtørrerens dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring". SHTD 2200 A1...
 • Page 45: Bortskaff Else Af Emballagen

  230 - 240 V ~ , 50 Hz Nominel eff ekt 2000 - 2200 W Beskyttelsesklasse Beskrivelse af hårtørreren 1 Koncentrator 2 Luftindsugningsgitter 3 Ophængningsøje 4 Ion-tilslutning 5 Blæsertrins-kontakt (2 trin) 6 Varmetrins-kontakt (3 trin) ❄ 7 Køletrins-knap 8 Finger diff usor SHTD 2200 A1...
 • Page 46: Betjening

  Når håret tørres med en hårtørrer, lades det statisk op og bliver "levende". Ioniseringsfunktionen sørger for, at den statiske opladning af håret neutraliseres og ophæves. Håret bliver blødt, smidigt, skinnende og lettere at frisere. SHTD 2200 A1...
 • Page 47: Tørring Og Styling Af Hår

  Lad hårtørreren køle helt af før rengøring. OBS - MATERIELLE SKADER! ► Brug ikke stærke rengøringsmidler eller opløsningsmidler. De kan ødelægge overfl aden. Rengøring af kabinettet ■ Brug en klud, der er fugtet med mildt sæbevand til rengøring af kabinettet og delene. SHTD 2200 A1...
 • Page 48: Opbevaring

  Hårtørreren må aldrig smides ud sammen med det normale husholdningsaff ald. Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC. Bortskaf hårtørreren hos et godkendt aff aldsfi rma eller hos den kommunale genbrugsplads. Overhold de gældende regler. Kontakt genbrugspladsen, hvis du er i tvivl. SHTD 2200 A1...
 • Page 49: Garanti

  Reparationer, der foretages efter, at garantiperioden er udløbet, er betalingsplig- tige. Service Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 71808 Importør KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 50 SHTD 2200 A1...

Table of Contents