Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SHTD 2200 A1 Operation And Safety Notes

Ionic hairdryer

Advertisement

KOMPERNASS GMBH
Burgstraße 21
D-44867 Bochum
www.kompernass.com
Last Information Update · Stan informacji
Stanje informacij:
12 / 2011 · Ident.-No.: SHTD2200A1112011-1
IAN 71808
IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1
IONIC HAIRDRYER
SUSZARKA Z JONIZACJĄ
Operation and Safety Notes
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
IONSKI SUŠILNIK ZA LASE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
IAN 71808
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.
GB
Operation and Safety Notes
PL
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
SI
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Page
1
Strona 13
Stran
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SHTD 2200 A1

 • Page 1 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. IONIC HAIRDRYER SHTD 2200 A1 Operation and Safety Notes Page IONIC HAIRDRYER SUSZARKA Z JONIZACJĄ...
 • Page 3: Table Of Contents

  Importer ........... . . 12 SHTD 2200 A1...
 • Page 4: Information For These Operating Instructions

  Information for these operating instructions These operating instructions are a component of the Hair Dryer SHTD 2200 A1 (henceforth designated as the appliance) and they provide you with important information about the intended use, safety and connection as well as operation of the appliance.
 • Page 5: Safety Instructions

  To disconnect it, pull only on the plug itself, ► not on the power cable. Do not wrap the power cable around the ap- ► pliance and protect the cable from being dam- aged. SHTD 2200 A1...
 • Page 6 Should you do so, appli- ance safety can no longer be assured and the warranty will become void. Arrange for the hair dryer to be serviced and repaired only by qualifi ed specialists. SHTD 2200 A1...
 • Page 7 Children shall not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance shall not be ► made by children without supervision. SHTD 2200 A1...
 • Page 8: Items Supplied

  Finger Diff usor ▯ Operating instructions 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the carton. 2) Remove all packaging material. 3) Clean all parts of the appliance as described in the section “Cleaning”. SHTD 2200 A1...
 • Page 9: Disposal Of The Packaging

  Protection class Appliance description 1 Styling jet 2 Air intake grill 3 Suspension loop 4 Ionic switch-in 5 Blower level switch (2 levels) 6 Heater level switch (3 levels) ❄ 7 Cooling level button 8 Finger Diff usor SHTD 2200 A1...
 • Page 10: Operation

  When drying the hair using a hair dryer, the hair takes on a static charge and begins to “fl y”. The ionisation function ensures that this charging of the hair is neutralised and cancelled. The hair becomes soft, supple, shiny and easier to style. SHTD 2200 A1...
 • Page 11: Drying And Styling Hair

  CAUTION - PROPERTY DAMAGE! ► Do not use any aggressive cleaning liquids or solvents. They could damage the surface. Cleaning the housing ■ Use a soft cloth lightly moistened with a mild soap solution to clean the housing and attachments. SHTD 2200 A1...
 • Page 12: Cleaning The Air Suction Grill

  This product is subject to the provisions of European Directive 2002/96/EC. Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your com- munity waste facility.Pay heed to the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SHTD 2200 A1...
 • Page 13: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 71808 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 71808 SHTD 2200 A1...
 • Page 14: Importer

  Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 15 Importer ........... . . 24 SHTD 2200 A1...
 • Page 16: Informacje O Niniejszej Instrukcji Obsługi

  Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi stanowi część suszarki do włosów SHTD 2200 A1 (zwanej dalej urządzeniem) i przekazuje ważne wskazówki dotyczące użytkowa- nia zgodnego z przeznaczeniem, bezpieczeństwa, podłączania, a także obsługi urządzenia. Instrukcję obsługi należy przechowywać stale w pobliżu urządzenia. Musi ją...
 • Page 17: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Wyjmując wtyczkę z gniazdka zasilania nie ► należy ciągnąć za sam kabel. Nie należy owijać przewodu przyłączeniowe- ► go wokół suszarki, jak również należy chronić przewód przed innymi uszkodzeniami. SHTD 2200 A1...
 • Page 18 że urządzenie nie znajduje się pod prądem. Nie wolno otwierać obudowy suszarki do ► włosów ani samodzielnie naprawiać urzą- dzenia. Stanowi to poważne zagrożenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji. Uszkodzoną suszarkę do włosów należy naprawiać w specjalistycznych fi rmach. SHTD 2200 A1...
 • Page 19 Jako dodat- kową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaleca się zainstalowanie w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika prądowego-różnicowego o pomiarowym prądzie wyłączającym nie większym niż 30 mA. W tej sprawie należy skonsultować się z elektrykiem. SHTD 2200 A1...
 • Page 20 Nie dawaj urządzenia dzieciom do zabawy. ► Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmo- ► wać się dzieci bez nadzoru osoby dorosłej, chyba że ukończyły one 8 rok życia. SHTD 2200 A1...
 • Page 21: Zakres Dostawy

  ▯ końcówka do modelowania (koncentrator) ▯ dyfuzor palcowy ▯ Instrukcja obsługi 1) Wyjmij wszystkie elementy urządzenia i instrukcję obsługi z kartonu. 2) Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. 3) Części urządzenia czyść, jak opisano to w rozdziale „Czyszczenie”. SHTD 2200 A1...
 • Page 22: Utylizacja Opakowania

  Opis urządzania 1 koncentrator 2 kratka wlotu powietrza 3 ucho do zawieszania 4 włącznik funkcji jonizacji 5 przełącznik regulacji siły nadmuchu (2 zakres) 6 przełącznik regulacji siły nadmuchu (3 zakres) ❄ 7 przycisk zimnego nadmuchu 8 dyfuzor palcowy SHTD 2200 A1...
 • Page 23: Obsługa

  Za pomocą włącznika funkcji jonizacji 4 możesz w dowolnej kombinacji nawie- wu i grzania dodatkowo włączyć funkcję pielęgnacji jonowej. Suszenie suszarką powoduje elektryzowanie się włosów, które z czasem zaczy- nają „latać”. Funkcja jonizacji neutralizuje elektryzowanie się włosów. Włosy stają się miękkie, elastyczne i łatwo się szczotkują. SHTD 2200 A1...
 • Page 24: Suszenie I Modelowanie Włosów

  Przed czyszczeniem proszę pozwolić na wystarczające ostygnięcie urzą- dzenia. UWAGA – SZKODY MATERIALNE! ► Nie stosować żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić powierzchnię. Czyszczenie obudowy ■ Do wyczyszczenia obudowy używać lekko zwilżonej szmatki z dodatkiem płynu do mycia. SHTD 2200 A1...
 • Page 25: Czyszczenie Kratki Wlotu Powietrza

  śmieci domowych. W odniesieniu do produktu ma zastosowanie dyrektywa europejska 2002/96/EC. Urządzenie należy usuwać poprzez akredytowane lub komunalne zakłady utylizacji odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad utylizacji skontaktuj się z najbliższy zakładem utylizacji. SHTD 2200 A1...
 • Page 26: Gwarancja

  Wszelkie naprawy wykonywane po upływie okresu gwarancji będą płatne. Serwis Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 71808 Importer KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 27 Proizvajalec ..........35 SHTD 2200 A1...
 • Page 28: Informacije O Navodilih Za Uporabo

  Informacije o navodilih za uporabo To navodilo za uporabo je sestavni del sušilnika las SHTD 2200 A1 (v nadalje- vanju: naprave). Njegov namen je uporabniku posredovati pomembna navodila glede namenske uporabe, varnosti, priklopa ter uporabe naprave. Navodilo za uporabo mora biti vedno na razpolago v bližini naprave. Navodila mora prebrati in upoštevati vsaka oseba, ki se ukvarja z uporabo naprave in...
 • Page 29: Navodila Za Varno Uporabo

  ► njem izvlecite električni vtič iz električne vtičnice. Med izklapljanjem električnega kabla iz vtičnice ► ne vlecite za kabel, ampak primite in vlecite vtič. Električni kabel zaščitite pred poškodbami in ► ga ne navijajte okrog sušilnika las. SHTD 2200 A1...
 • Page 30 Ohišja sušilnika las ne smete odpirati ali po- ► pravljati. V tem primeru ni zagotovljena var- nost in garancija preneha veljati. Pokvarjen sušilnik las naj popravijo usposobljeni strokov- njaki. SHTD 2200 A1...
 • Page 31 Otroci se ne smejo igrati z napravo. ► Otroci ne smejo izvajati čiščenja in uporabni- ► škega vzdrževanja naprave, razen če so stari 8 let in več in pod nadzorom. SHTD 2200 A1...
 • Page 32: Vsebina Kompleta

  ▯ razprševalnik za večji volumen las, ▯ navodilo za uporabo. 1) Vzemite vse dele naprave in navodilo za uporabo iz kartona. 2) Odstranite ves embalažni material. 3) Vse dele naprave očistite, kot je opisano v poglavju Čiščenje. SHTD 2200 A1...
 • Page 33: Odstranitev Embalaže

  2 mrežica za vstop zraka 3 zanka za obešanje 4 stikalo za dodajanje ionov 5 stikalo za moč ventilatorja (dvostopenjsko) 6 stikalo za moč gretja (tristopenjsko) ❄ 7 tipka za hlajenje 8 razprševalnik za večji volumen las SHTD 2200 A1...
 • Page 34: Uporaba

  S stikalom za dodajanje ionov 4 lahko pri vseh kombinacijah moči ventilatorja in gretja dodatno nastavite ioniziranje. Pri sušenju s sušilnikom se lasje statično naelektrijo in »postavijo pokonci«. Ioniziranje pa statično naelektritev las nevtralizira in odpravi. Lasje postanejo mehki, voljni, sijoči in se jih lažje striže. SHTD 2200 A1...
 • Page 35: Sušenje In Oblikovanje Las

  Pred čiščenjem počakajte, da se naprava dovolj ohladi. POZOR - NEVARNOST MATERIALNE ŠKODE! ► Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, topil oziroma razredčil. Ta bi lahko poškodovala površino. Čiščenje ohišja ■ Ohišje in nastavke čistite s krpo, rahlo navlaženo z blago milnico. SHTD 2200 A1...
 • Page 36: Čiščenje Mrežice Za Vstop Zraka

  Za ta izdelek velja evropska direktiva 2002/96/EC. Napravo oddajte pri podjetju, registriranem za predelavo odpadkov, ali pri krajevnem komunalnem podjetju za predelavo odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na krajevno podjetje za predela- vo odpadkov. SHTD 2200 A1...
 • Page 37: Garancijski List

  9. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Žeje pri Komendi 100, SI-1218 Komenda Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 71808 Proizvajalec KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, GERMANY www.kompernass.com SHTD 2200 A1...
 • Page 38 SHTD 2200 A1...

Table of Contents