Download  Print this page

Inserting And Ejecting The Memory Card; Vkládání A Vyjímání Karty PamûÈové Karty - Samsung VP-D351i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Digital Still Camera Mode
(VP-D353(i)/D354(i)/D355(i) only)

Inserting and Ejecting the Memory Card

Inserting the Memory card
1. Set the Power switch to Off.
2. Open the Memory card cover.
3. Insert the Memory card in the direction of the arrow into the
Memory card slot located on the bottom of the Camcorder.
Ejecting the Memory card
1. Set the Power switch to Off.
2. Open the Memory card cover.
3. Push the Memory card, then it comes out of the Camcorder
automatically.
4. Pull out the Memory card.
Do not attempt to pull the Memory card out without first
pushing it in.
[ Notes ]
I
Memory Stick Duo type or RS-MMC (VP-D354(i)/D355(i)
only) should be inserted by using the Adaptor (not supplied).
I
If you set the Camcorder to M.Player mode, the last
recorded still image appears.
If there are no recorded images on the Memory card,
No image! will display on the screen.
I
While recording, loading, erasing or formatting, do not turn
off the power or change the mode.
I
Please turn the power off before you insert or eject the Memory card.
You could lose data on the Memory card.
I
Do not allow metal substances to come in contact with the terminals of the Memory card.
I
Do not bend, drop or apply strong shock to Memory card.
I
After pulling the Memory card out from the Camcorder, please keep the Memory card in a
soft case to prevent static shock.
I
The stored contents may be changed or lost as a result of misuse, static electricity, electric
noise or repair.
Save important images separately.
I
Samsung is not responsible for data loss due to misuse.
88
88
ReÏim digitálního fotoaparátu
(pouze VP-D353(i)/D354(i)/D355(i))
Vkládání a vyjímání pamûÈové karty
VP-D353(i) only
Memory Stick
Memory Stick PRO
VP-D354(i)/D355(i) only
Memory Stick
Memory Stick PRO
SD/MMC
(Usable Memory card)
I
Pfied zasunutím nebo vyjmutím pamûÈové karty kameru vÏdy vypnûte.
Jinak mÛÏe dojít ke ztrátû uloÏen˘ch dat.
I
ZabraÀte dotyku kovov˘ch pfiedmûtÛ s kontakty pamûÈové karty.
I
PamûÈovou kartu neoh˘bejte a nevystavujte nárazÛm.
I
Po vyjmutí z videokamery uloÏte kartu do mûkkého pouzdra chránícího pfied statickou
elektfiinou.
I
Nesprávn˘m zacházením, statickou elektfiinou, elektrick˘m ru‰ením nebo v dÛsledku
opravy mÛÏe dojít k po‰kození nebo ztrátû dat uloÏen˘ch na pamûÈové kartû.
DÛleÏité fotografie ukládejte samostatnû.
I
Spoleãnost Samsung neodpovídá za ztrátu dat zpÛsobenou nesprávn˘m pouÏitím.
Vkládání pamûÈové karty
1. Vypínaã Power pfiepnûte do polohy Off.
2. Otevfiete kryt ‰tûrbiny pro pamûÈovou kartu.
3. PamûÈovou kartu zasuÀte do ‰tûrbiny umístûné na spodní
stranû videokamery ve smûru ‰ipky.
Vyjmutí pamûÈové karty
1. Vypínaã Power pfiepnûte do polohy Off.
2. Otevfiete kryt ‰tûrbiny pro pamûÈovou kartu.
3. Na pamûÈovou kartu zatlaãte – poté se z kamery vysune
automaticky.
4. Kartu vytáhnûte.
Kartu se nepokou‰ejte vytáhnout, aniÏ byste na ni pfiedtím
zatlaãili.
[ Poznámky ]
I
PamûÈové karty typu Duo nebo RS-MMC (pouze
VP-D354(i)/D355(i)) je nutno vkládat prostfiednictvím
pfiíslu‰ného adaptéru (není souãástí dodávky).
I
JestliÏe videokameru nastavíte do polohy M.Player,
zobrazí se naposledy zaznamenaná fotografie.
Pokud nejsou na kartû uloÏeny Ïádné fotografie, na
monitoru se zobrazí nápis 'No Image! (Îádn˘ snímek!)'.
I
Bûhem záznamu, naãítání, mazání nebo formátování karty
nevypínejte napájení nebo nepfiepínejte reÏim
videokamery.
âESKY

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D351i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: