Download  Print this page

Using Back Light Compensation Mode (blc); PouÏití ReÏimu Kompenzace Protisvûtla (blc) - Samsung VP-D351i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Basic Recording

Using Back Light Compensation Mode (BLC)

BLC works in both Camera and M.Cam modes.
Back lighting exists when the subject is darker
than the background:
- The subject is in front of a window.
- The person to be recorded is wearing white or
shiny clothes and is placed against a bright
background; the person's face is too dark to
distinguish his/her features.
- The subject is outdoors and the background is
overcast.
- The light sources are too bright.
- The subject is against a snowy background.
1. Set the Power switch to CAMERA.
2. Set the Mode switch to TAPE or MEMORY CARD.
(VP-D353(i)/D354(i)/D355(i) only)
3. Press the BLC button.
BLC icon (
) will be displayed.
I
4. To exit BLC mode, press the BLC button again.
Each press of the BLC button toggles:
I
Normal ➝ BLC ➝ Normal.
[ Notes ]
When NITE PIX to set to ON, the BLC function does not
I
work.
The BLC function will not operate in EASY.Q mode.
I
46
46
Základní nahrávání
PouÏití reÏimu Kompenzace protisvûtla (BLC)
<BLC off>
<BLC on>
3
4
STBY
0:00:10
SP
60min
Funkce BLC funguje v reÏimech Camera i
M.Cam.
Protisvûtlo lze zpozorovat, kdyÏ je pfiedmût
tmav‰í neÏ pozadí:
- Pfiedmût se nachází pfied oknem.
- Nahrávaná osoba je obleãena v bíl˘ch nebo
záfiiv˘ch ‰atech a stojí proti svûtlému pozadí;
obliãej postavy je pfiíli‰ tmav˘ a nelze
rozeznat detaily.
- Pfiedmût je venku a na pozadí je zataÏeno.
- Zdroj svûtla je pfiíli‰ jasn˘.
- Pfiedmût se nachází na snûhovém pozadí.
1. Vypínaã Power pfiepnûte do polohy CAMERA.
2. Pfiepínaã Mode nastavte do polohy TAPE nebo MEMORY
CARD. (pouze VP-D353(i)/D354(i)/D355(i))
3. Stisknûte tlaãítko BLC.
Zobrazí se ikona BLC (
).
I
4. Chcete-li ukonãit reÏim BLC, stisknûte znovu tlaãítko BLC.
KaÏd˘m stisknutím tlaãítka BLC se pfiepíná mezi:
I
Normal➝ BLC➝ Normal.
[ Poznámky ]
KdyÏ je funkce NITE PIX zapnutá v poloze ON, tak funkce
I
BLC nefunguje.
Funkci BLC nelze aktivovat v reÏimu EASY.Q.
I
âESKY

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D351i

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: