Download  Print this page

Playback; Playing Back A Tape You Have Recorded On The Lcd Screen; Adjusting The Lcd Bright/colour During Playback; Pfiehrávání - Samsung VP-D451i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH

Playback

Playing back a Tape you have recorded on the LCD
Screen
✤ The Playback function works only in Player mode.
✤ You can monitor the playback picture on the LCD screen.
1. Set the Power switch to PLAYER.
2. Set the Mode switch to TAPE.
(VP-D453(i)/D454(i)/D455(i) only)
3. Insert the tape you wish to view. (see page 36)
4. Open the LCD screen.
I
Adjust the angle of the LCD screen and set the brightness
or colour if necessary.
5. Press the
(REW) button to rewind the tape to the
starting point.
I
To stop rewinding, press the
I
The Camcorder stops automatically after rewinding is
complete.
6. Press the
(PLAY/STILL) button to start playback.
I
You can view the picture you recorded on the LCD screen.
I
To stop the play operation, press the

Adjusting the LCD Bright/Colour during Playback

✤ You can adjust the LCD Bright/Colour during playback.
✤ The adjustment method is the same procedure as used in
Camera mode. (see page 32)
[ Notes ]
I
You can also view the picture on a TV screen, after
connecting the Camcorder to a TV or VCR.
(see pages 70~71)
I
Various functions are available in Player mode. (see page 72)
For searching and viewing still images recorded onto tape. (see page 67)
I
68
68
1
3
(STOP) button.
(STOP) button.
5
Pfiehrávání
Pfiehrávání nahrané kazety na LCD monitoru
Funkce pfiehrávání funguje pouze v reÏimu Player.
Pfiehrávan˘ obraz lze sledovat na LCD monitoru.
1. Vypínaã Power pfiepnûte do polohy PLAYER.
2. Pfiepínaã Mode nastavte do polohy TAPE.
(pouze VP-D453(i)/D454(i)/D455(i))
3. VloÏte kazetu, kterou chcete pfiehrávat. (viz strana 36)
4. Odklopte LCD monitor.
I
Nastavte úhel LCD monitoru a v pfiípadû potfieby upravte
jas nebo barvy.
5. Stiskem tlaãítka
na poÏadované místo.
I
Pfietáãení zastavte stiskem tlaãítka
Po pfietoãení se videokamera automaticky zastaví.
I
6. Pfiehrávání spusÈte tlaãítkem
I
Nahran˘ záznam lze sledovat na LCD monitoru.
I
Chcete-li pfiehrávání zastavit, stisknûte tlaãítko
(STOP).
Nastavení funkcí LCD Bright/Colour
(Jas/Barva LCD) bûhem pfiehrávání
Jas/barvy LCD monitoru lze nastavit bûhem pfiehrávání.
ZpÛsob nastavení je stejn˘ jako v reÏimu Camera.
(viz strana 32)
[ Poznámky ]
Obraz lze sledovat i na televizní obrazovce, po pfiipojení
I
videokamery k televizoru ãi videorekordéru. (viz str. 70-71)
V reÏimu Player jsou k dispozici rÛzné funkce.
I
(viz strana 72)
I
Vyhledání a prohlíÏení fotografií uloÏen˘ch na kazetû.
(viz strana 67)
âESKY
(REW) (Rychle vzad) pfietoãte kazetu
(STOP).
(PLAY/STILL).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D451i

This manual is also suitable for:

Vp-d454iVp-d451Vp-d455Vp-d455iVp-d453Vp-d453i ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: