Download  Print this page

Zooming During Playback (pb Zoom); Pfiehrávání Se Zvût‰ením Obrazu (pb Zoom) - Samsung VP-D451i Owner's Instruction Book

Samsung digital video camcorder owner’s instruction book.
Hide thumbs

Advertisement

ENGLISH
Playback

Zooming during Playback (PB ZOOM)

✤ The PB ZOOM function works in Player mode.
✤ The PB ZOOM function enables you to magnify the playback or still image.
1. Set the Power switch to PLAYER.
2. Set the Mode switch to TAPE.
(VP-D453(i)/D454(i)/D455(i) only)
3. Press the PB ZOOM button during playback or still mode.
4. The image is magnified starting from the centre of image.
5. You can zoom in from 1.2x to 8.0x by moving the Zoom lever.
I
Zoom ratio is not displayed on the screen.
6. To cancel the PB ZOOM function, press the PB ZOOM or
(STOP) button.
[ Notes ]
I
The PB ZOOM function enlarges starting from the centre of the screen only.
I
You cannot apply the PB ZOOM function to pictures which are being input
from an external video source.
I
The PB ZOOM image cannot be imported to your PC from the Camcorder's
DV jack.
I
The PB ZOOM images cannot be exported to a PC.
I
OSD will not be displayed on the LCD screen while the PB ZOOM function is
being operated.
To display OSD, press the PB ZOOM button once to stop operating PB
ZOOM function, or press the
74
74
3
5
(STOP) button to stop playback.
Pfiehrávání
Pfiehrávání se zvût‰ením obrazu (PB ZOOM)
Funkce PB ZOOM je k dispozici v reÏimu Player.
UmoÏÀuje zvût‰ení pfiehrávan˘ch videozáznamÛ nebo statick˘ch snímkÛ.
1. Vypínaã Power pfiepnûte do polohy PLAYER.
2. Pfiepínaã Mode nastavte do polohy TAPE.
(pouze VP-D453(i)/D454(i)/D455(i))
COLOR
3. Bûhem pfiehrávání nebo bûhem zastavení stisknûte
NITE/
tlaãítko PB ZOOM.
PB ZOOM
4. Obraz bude smûrem od stfiedu zvût‰en.
5. Posuvem ovladaãe Zoom lze obraz zvût‰it v rozsahu
1.2x aÏ 8.0x.
Pomûr transfokace se na obrazovce nezobrazuje.
I
6. Chcete-li funkci Zoom pfii pfiehrávání zru‰it, stisknûte
tlaãítko PB ZOOM nebo
[ Poznámky ]
I
Funkce PB ZOOM zvût‰uje pouze centrální ãást obrazu.
I
Funkci Zoom nelze pouÏít na snímky pfiivedené z externího zdroje
videosignálu.
I
Snímek zvût‰en˘ pomocí Zoom nelze pfienést do poãítaãe prostfiednictvím
v˘stupu DV.
I
Snímky upravené pomocí funkce PB ZOOM nelze exportovat do poãítaãe.
Pfii aktivaci funkce PB ZOOM nebude zobrazeno obrazovkové menu.
I
Chcete-li jej zobrazit, ukonãete stiskem PB ZOOM funkci PB ZOOM nebo
tlaãítkem
(STOP) ukonãete pfiehrávání.
âESKY
(STOP).

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Samsung VP-D451i

This manual is also suitable for:

Vp-d454iVp-d451Vp-d455Vp-d455iVp-d453Vp-d453i ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: