Download  Print this page

Advertisement

- ATSIRADUS PROBLEMAI
PROBLEMA
Neužsiveda variklis.
Palaipsniui krenta siur-
biamoji galia.
Elektros laidas nesusivynio-
ja iki galo.
Dulkið siurblys nesiurbia
nešvarumð.
Žema ar mažòjanti siurbimo
galia.
Dulkið siurblys yra patvirtintas žemiau esanãiais reglamentais
EMC Reglamentas : 2004/108/EEC
Žemos Øtampos Saugumo Reglamentas: 2006/95/EC
PRIEŽASTIS
Nòra elektros tiekimo.
Suveikò šiluminò apsauga.
Antgalis, siurbimo žarna ar
vamzdis yra užsikimš∏.
Elektros laidas persisuko ar
susivyniojo netolygiai.
Žarnoje atsirado ∞trkimas
arba skylutò.
Pilnas filtras.
LT-10
SPRENDIMAS
Patikrinkite laidà, kištukà ir
lizdà. Leiskite prietaisui atvòsti.
Patikrinkite, ar nesusidarò
dulkið kamštis ir pašalinkite j∞.
Ištraukite 2-3 metrus laido ir
vòl nuspauskite laido
suvyniojimo mygtukà.
Patikrinkite žarnà ir,
prireikus, pakeiskite jà.
Patikrinkite filtrà ir, prireikus,
išvalykite j∞ kaip aprašyta
instrukcijose
0

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: