Download  Print this page

Advertisement

4-2 PUTEKπU MAISIøA T±R±ŠANA
1
Iz¿emiet putek∫u tvertni un putek∫u
maisi¿u, kÇ attïlots.
4
IzmazgÇjiet putek∫u maisi¿a
skli un filtru ar deni.
7
Pirms salikšanas pareizi
savietojiet putek∫u maisi¿u
ar tÇ vÇku.
PIEZ±ME:
Pirms filtra ielikšanas atpaka∫ putek∫scïjÇ, pÇrliecinieties, vai filtrs ir piln¥gi
sauss. AtstÇjiet to izžšanai 12. stundas.
2
No¿emiet fiksïto putek∫u
maisi¿a vÇka karkasu.
5
Nolieciet skli un filtru ïnÇ, lai
tie izžtu; tas var aiz¿emt
vairÇk par 12 stundÇm.
8
Ievietojiet salikto putek∫u maisi¿u
putek∫scïjÇ.
LV-8
3
Iz¿emiet skli un filtru no
putek∫u maisi¿a.
6
Ievietojiet skli un filtru
atpaka∫ putek∫u maisi¿Ç.

Advertisement

Table of Contents

This manual is also suitable for:

Vacuum cleaner

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: