Download  Print this page

JBL Synthesis S5165 User Manual Page 7

Power amplifier.
Hide thumbs

Advertisement

S7165.S5165.S820.OM.qxd
4/16/09
T
ÄRKEITÄ
1. Lue nämä ohjeet.
2.
Säilytä nämä ohjeet.
3.
Huomioi kaikki varoitukset.
4.
Noudata kaikkia ohjeita.
5.
Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai veden lähellä.
6.
Pyyhi laite puhtaaksi kuivalla liinalla.
7.
Jäähdytysilman kiertoon tarvittavia rakoja ja aukkoja ei saa peittää.
Noudata valmistajan antamia asennusohjeita.
8.
Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden, kuten lämmittimien, lämminil-
maritilöiden, uunien tai muiden lämpöä tuottavien laitteiden läheisyy-
teen.
9.
Käytä turvallisuussyistä polarisoitua tai maadoitettua pistoketta.
Polarisoidussa pistokkeessa toinen piikki on leveämpi. Maadoitetussa
pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas on maadoituspiikki. Leveämpi
kolmas piikki ovat turvallisuussyistä pistokkeessa. Jos pistoke
ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajalta uusi pistorasia vanhan-
mallisen tilalle.
10.
Vedä virtajohdot niin, etteivät ne ole kulkuväylillä, voi joutua puris-
tuksiin esineiden alle tai niitä vasten. Varmista, etteivät virtajohdon
pistotulppa, takalevyn pistorasiat tai virtajohdon liitos laitteeseen voi
vaurioitua.
11.
Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita.
12.
Käytä vain valmistajan hyväksymiä tai laitteen
mukana myytäviä vaunuja, jalustoja, kannattamia ja
pöytiä. Vaunua käyttäessäsi ole varovainen, ettei
vaunu/sähkölaite–yhdistelmä kaadu liikuteltaessa ja aiheuta vahinkoa.
V
S
IKTIGE
1. Les disse instruksene.
2.
Ta vare på disse instruksene.
3.
Respekter alle advarsler.
4.
Følg alle instrukser.
5.
Bruk ikke dette apparatet i nærheten av vann.
6.
Rengjør bare med en tørr klut.
7.
Ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres. Installeres i henhold til
produsentens instrukser.
8.
Må ikke installeres i nærheten av varmekilder som radiatorer, varm-
luftventiler, ovner eller andre apparater (inkludert effektforsterkere)
som produserer varme.
9.
Ikke bryt sikringssystemet i polarisert eller jordet støpsel. Et
polarisert støpsel har to poler der den ene er bredere enn den andre.
Et jordet støpsel har to poler pluss en tredje pol for jording. Den brede
polen eller den tredje polen er der for din sikkerhet. Hvis støpselet
som følger med Ikke passer din stikkontakt bør du ta kontakt med en
elektriker for å skifte stikkontakt.
10.
Pass på at strømledningen ikke tråkkes på eller kommer i klem,
spesielt ved støpselet, ved strømuttak/grenkontakter og der ledningen
kommer ut av apparatet.
11.
Bruk bare tilleggsutstyr/tilbehør som er spesifisert
av produsenten.
12.
Bruk bare sammen med tralle, stativ, tripod, brakett
eller bord som er spesifisert av produsenten eller solgt
sammen med apparatet. Når en tralle brukes bør man
være forsiktig når tralle og apparat flyttes sammen for å unngå skade
pga velt.
10:36 AM
Page 7
T
!
URVAOHJEITA
IKKERHETSINSTRUKSER
13.
Ukkosen aikana tai jos poistut kotoa pidemmäksi ajaksi laite
kannattaa irrottaa verkkojännitteestä.
14.
Laitteen huolto on sallittua vain valtuutetulle henkilökunnalle.
Huoltoa tarvitaan, kun laite on vahingoittunut tai jos esimerkiksi virtajo-
hto tai pistoke on vahingoittunut tai jos nestettä on roiskunut laitteen
päälle tai jos laitteen sisään on pudonnut esineitä tai jos laite altistunut
sateelle tai kosteudelle tai jos laite ei toimi normaalisti tai jos se on
pudonnut.
15.
Estä nesteen vuotaminen tai roiskuminen laitteen päälle. Älä sijoita
laitteen päälle maljakkoa tai muuta nesteellä täytettyä astiaa.
16.
Laite irrotetaan kokonaan sähköverkosta irrottamalla virtajohto
pistorasiasta.
17.
Virtajohto pitää voida irrottaa vaivattomasti ja turvallisesti.
18.
Älä altista paristoja tai akkuja auringonpaisteelle, tulelle tai muulle
kuumuudelle.
Tasasivuisen kolmion sisällä oleva salamanuolitunnus on
tarkoitettu on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen
kotelon sisäisistä eristämättömistä jännitteistä. Jännitteet
saattavat olla niin voimakkaita, että ne aiheuttavat vaka-
van sähköiskun vaaran.
Kolmion sisällä oleva huutomerkki ilmoittaa, että käyttöo-
hjeissa on erityisen tärkeitä käyttö- tai huolto-ohjeita
kohteeseen liittyen.
VAROITUS: Laitetta ei saa jättää alttiiksi sateelle tai
muulle kosteudelle, jotta sähköiskun vaara vältetään.
!
13.
Koble apparatet fra strøm i tordenvær eller når apparatet ikke
brukes over lang tid.
14.
La kvalifisert servicepersonale ta seg av alle reparasjoner.
Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel
hvis strømledning eller støpsel er skadet, væske har blitt tømt eller
gjenstander har falt ned i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn
eller fuktighet, ikke virker normalt eller har blitt utsatt for fall/støt.
15.
Ikke utsett dette apparatet for drypp eller skvett, og pass på at
ingen væslefylte gjenstander, som f eks vaser, plasseres på apparatet.
16.
For å koble dette apparatet fullstendig fra strømnettet trekker man
strømledningens støpsel ut av strømkontakten.
17.
Strømledningens støpsel skal være lett tilgjengelig.
18.
Ikke utsett batterier for sterk varme, som f eks solskinn, ild eller
lignende.
Symbolet med et lyn med pilhode i en liksidet trekant er
et varsel til brukeren om at det finnes uisolert "farlig
spenning" inne i produktet som kan være kraftig nok til
utgjøre en risiko for støt for personer.
Utropstegnet inne i en likesidet trekant er et varsel til
brukeren om at det finnes viktige instrukser for bruk
og vedlikehold i informasjonen som følger med produktet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt må dette apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
7
Suomi
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for JBL Synthesis S5165

This manual is also suitable for:

Synthesis s820Synthesis s7165

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: