Download  Print this page

JBL Synthesis S5165 User Manual Page 6

Power amplifier.
Hide thumbs

Advertisement

S7165.S5165.S820.OM.qxd
4/16/09
V
S
IGTIG
IKKERHEDSINFORMATION
1. Denne sikkerhedsvejledning læses grundigt.
2.
Denne sikkerhedsvejledning opbevares til senere brug.
3.
Alle advarsler skal overholdes.
4.
Alle instruktioner skal følges.
5.
Produktet må ikke benyttes tæt på vand.
6.
Produktet må kun rengøres med en tør klud.
7.
Ventilationsåbninger må ikke blokeres eller tildækkes. Produktet
skal installeres i henhold til producentens anvisninger.
8.
Produktet må ikke installeres tæt på varmekilder som radiatorer,
varmeriste, ovn/komfur eller andre apparater (også effektforstærkere)
der udstråler varme.
9.
En ægte jordforbindelse kan øge sikkerheden og kan have betydning
for lydkvaliteten. Ved tobens el-stik bør man eksperimentere ved at
lytte med stikket vendt først den ene vej og så den anden vej. Brug
den stilling der giver bedst lyd. Hvis stikket på den medfølgende lysne-
tledning ikke passer til dine stikkontakter, bør du kontakte produktets
leverandør.
10.
Lysnetledningen skal placeres, så den ikke trædes på eller
klemmes. Pas især godt på ved stikket, stikdåser og dér hvor
ledningen kommer ud af produktet.
11.
Brug kun ekstraudstyr/tilbehør som er anvist af
producenten.
12.
Brug kun vogn, stand, trefod, beslag eller bord
anvist af producenten eller som sælges sammen med
produktet. Ved brug af vogn udvises forsigtighed ved
flytning af vognen/apparatet for at undgå skader ved væltning.
V
S
IKTIGA
1. Läs igenom instruktionerna.
2.
Behåll dessa instruktioner.
3.
Hörsamma alla varningar.
4.
Följ dessa instruktioner.
5.
Använd inte enheten nära vatten.
6.
Rengör endast med en torr trasa.
7.
Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens
instruktioner.
8.
Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeele-
ment, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger
värme.
9.
Bortse inte från säkerhetseffekten med den polariserade och
jordade kontakten. En polariserad kontakt har två blad med ena
bredare än det andra. En jordad kontakt har två blad och ett tredje
jord-stift. Det breda bladet eller det tredje stiftet är för din säkerhet.
Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgör med
en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget.
10.
Se till att strömkabeln är placerad så att den inte trampas eller
kläms, speciellt vid kontakter, uttaget eller där den är ansluten till
enheten.
11.
Använd bara tillbehör enligt tillverkarens
specifikationer.
12.
Använd den bara på vagnen, ställningen,
tripoden, fästen eller bordet enligt tillverkarens
specifikationer eller som sålts tillsammans
med enheten. När en vagn används måste du vara försiktig när du
flyttar vagnen och apparaten, så att de inte välter och skadar dig.
10:36 AM
Page 6
ÄKERHETSINSTRUKTIONER
!
13.
Sluk og træk stikket ud når det lyner eller hvis apparatet ikke skal
bruges gennem længere tid.
14.
Al service henvises til autoriseret værksted. Service kræves ved
enhver skade på apparatet, f.eks. skade på lysnetledning eller – stik,
indtrængen af væske eller fremmede genstande i produktet, hvis pro-
duktet har været udsat for regn eller fugt, hvis produktet ikke fungerer
korrekt ved normal betjening eller hvis produktet har været udsat for
slag eller fald.
15.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Genstande der
indeholder væske, f.eks. vaser, må ikke stilles på apparatet.
16.
Apparatet frakobles helt fra lysnet ved at trække stikket ud af
kontakten.
17.
Lysnetledningens stik skal være frit tilgængeligt.
18.
Batterier må ikke udsættes for stærk varme fra sollys, ild eller
lignende.
Lynsymbolet med pilespids i ligesidet trekant er beregnet
til at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret
"farlig spænding" i apparatet som kan være kraftig nok til
at udgøre risiko for elektrisk stød.
Udråbstegn i ligesidet trekant er beregnet til at gøre
brugeren opmærksom på at der findes vigtige betjenings-
og sikkerhedsinstruktioner i ldet skriftlige materiale som
følger med produktet.
ADVARSEL: For at reducere risiko for brand eller elektrisk stød, må
apparatet ikke udsættes for regn eller fugt.
!
13.
Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas
under lång tid.
14.
Låt all service utföras av kvalificerad servicetekniker. Service
krävs då enheten skadats på något sätt, t ex strömkabeln eller
kontakten är skadad, vätska har spillts ut över enheten, enheten
har exponerats för regn eller fukt, enheten inte fungerar som den
ska eller har tappats i golvet.
15.
Exponera inte enheten för dropp eller skvättar och se till att inga
föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är placerade på enheten.
16.
För att helt koppla ur enheten från växelströmsförsörjningen,
ta ur strömkabeln från växelströmsingången på enheten.
17.
Huvudkontakten på strömkabeln kan vara kvar i eluttaget.
18.
Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld
eller liknande.
Blixtsymbolen med en pil i änden, i en liksidig triangel,
är för att varna användare för icke isolerad "farlig
spänning" på enhetens hölje som kan vara av sådan
kraft att det innebär en risk för elektrisk stöt.
Utropstecknet inom en liksidig triangel är för att
uppmärksamma användare på viktiga drift och under-
hålls-instruktioner som finns i de dokument
som medföljer produkten.
VARNING: För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar,
utsätt aldrig enheten för regn eller fukt.
6
Dansk
Svensk

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for JBL Synthesis S5165

This manual is also suitable for:

Synthesis s820Synthesis s7165

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: