Download Print this page

Advertisement

Používateľská príručka
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Používateľská príručka ThinkPad X131e...

 • Page 2

  Príručka o bezpečnosti, zárukách a nastavení a vyhlásenie Regulatory Notice sa nachádzajú na webovej lokalite. Ak si ich chcete pozrieť, prejdite na lokalitu http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides, kliknite na položku User Guides & Manuals (Používateľské príručky a návody) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Page 3: Table Of Contents

  Režimy úspory energie..Riešenie problémov s obnovou ..Manipulácia s batériou ..© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Kapitola 7. Rozšírená konfigurácia . 83 Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo....Inštalácia nového operačného systému ..Získanie pomoci a servisu ..

 • Page 5

  Ochranné známky ... . . Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 6

  Používateľská príručka...

 • Page 7: Prečítajte Si Ako Prvé

  Komunikačné káble a káble napájacieho adaptéra, myši, klávesnice, tlačiarne alebo iného elektronického zariadenia veďte tak, aby sa po nich nešliapalo, neprekračovali sa, neboli pritlačené počítačom ani inými predmetmi a neboli vystavené žiadnemu zaobchádzaniu, ktoré by mohlo narušiť fungovanie počítača. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Dôležité Bezpečnostné Informácie

  Tieto informácie vám môžu pomôcť bezpečne používať prenosný počítač. Dodržiavajte všetky pokyny na používanie počítača. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú podmienky kúpnej zmluvy ani ® obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo . Ďalšie informácie nájdete v časti „Záručné informácie“ v Príručke o bezpečnosti, zárukách a nastavení, ktorá sa dodáva spolu s počítačom.

 • Page 9: Stavy, Ktoré Vyžadujú Okamžitý Zásah

  • Produkt nefunguje normálne, keď postupujete podľa prevádzkových pokynov. Poznámka: Ak spozorujete niektorý z týchto problémov s produktom, ktorý nie je výrobkom spoločnosti Lenovo (napr. predlžovací kábel), prestaňte tento produkt používať dovtedy, kým vám jeho výrobca neposkytne ďalšie pokyny alebo kým nezískate vhodnú náhradu.

 • Page 10

  pokynmi na inštaláciu týchto dielcov, ak je vhodné, aby si tieto dielce vymieňali sami zákazníci. Pri výmene alebo inštalácii dielcov musíte postupovať podľa týchto pokynov. Keď indikátor napájania signalizuje vypnutý stav, neznamená to, že v produkte je nulová úroveň napätia. Skôr ako odstránite kryty produktu, ktorý je vybavený...

 • Page 11

  Nikdy nevystavujte tieto zariadenia nadmernému zaťaženiu. Ak používate predlžovacie káble s viacerými zásuvkami, zaťaženie by nemalo prekročiť vstupnú hodnotu pre tento kábel. Ďalšie informácie o zaťažiteľnosti, napäťových požiadavkách a vstupnom výkone vám poskytne elektrikár. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Zástrčky a zásuvky NEBEZPEČENSTVO Ak je zásuvka, ktorú chcete použiť na zapojenie počítača do elektrickej siete, poškodená alebo skorodovaná, dajte ju vymeniť kvalifikovaným elektrikárom. Neohýbajte ani neupravujte zástrčku. Ak je zástrčka poškodená, získajte od výrobcu jej náhradu. Nezdieľajte elektrickú zásuvku s inými domácimi ani komerčnými zariadeniami, ktoré majú vysokú spotrebu elektrickej energie.

 • Page 13

  Mnohé prenosné produkty, ako napríklad prenosné osobné počítače, používajú aj nabíjateľnú batériu, ktorá zabezpečuje napájanie systému v prenosnom režime. Kompatibilita batérií dodaných spoločnosťou Lenovo pre použitie s vaším počítačom bola overená. Tieto batérie vymieňajte len za schválené batérie od spoločnosti Lenovo.

 • Page 14

  Poznámka o gombíkovej batérii NEBEZPEČENSTVO Pri nesprávnom spôsobe výmeny batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Ak vymieňate okrúhlu lítiovú batériu, nahraďte ju iba rovnakým alebo ekvivalentným typom batérie, ktorý je odporúčaný výrobcom. Batéria obsahuje lítium a môže explodovať, ak sa správne nepoužíva, ak sa s ňou správne nezaobchádza, alebo ak sa správne nezlikviduje. Batériu v žiadnom prípade: •...

 • Page 15

  častejšie čistenie počítača. • Nezakrývajte ani inak neblokujte ventilačné otvory. • Počítač nepoužívajte umiestnený v žiadnom nábytku, pretože by to mohlo zvýšiť riziko prehriatia. • Teplota vzduchu prúdiaceho do počítača by nemala presahovať 35 °C (95 °F). © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Bezpečnostné informácie týkajúce sa elektrického prúdu NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste predišli nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom: • Nepoužívajte počítač počas búrky s bleskami. • Nepripájajte ani neodpájajte žiadne káble a nevykonávajte inštaláciu, údržbu ani rekonfiguráciu tohto produktu počas búrky.

 • Page 17

  Wide Band 75 mV. Používanie slúchadiel, ktoré nevyhovujú norme EN 50332-2, môže byť nebezpečné kvôli nadmerným úrovniam akustického tlaku. Ak bol počítač Lenovo dodaný so slúchadlami ako súčasťou balenia, kombinácia slúchadiel a počítača vyhovuje špecifikáciám normy EN 50332-1. Ak chcete použiť iné slúchadlá, skontrolujte, či vyhovujú norme EN 50332-1 (hraničné...

 • Page 18

  Používateľská príručka...

 • Page 19: Kapitola 1. Prehľad Produktu

  Umiestnenie ovládacích prvkov, konektorov a indikátorov počítača Táto časť predstavuje hardvérové funkcie počítača a poskytuje základné informácie potrebné na to, aby ste mohli začať používať počítač. Pohľad spredu Obrázok 1. Pohľad spredu na model ThinkPad X131e ® Integrovaná kamera Indikátor stavu systému (osvetlené logo ThinkPad ®...

 • Page 20

  Dotykový panel Ukazovacie zariadenie TrackPoint Klávesnica obsahuje jedinečné ukazovacie zariadenie UltraNav od spoločnosti Lenovo. Ukazovanie, výber a presúvanie položiek sú súčasťou jediného procesu, ktorý možno vykonávať bez toho, aby bolo potrebné presúvať prsty z polohy na písanie. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie ukazovacieho zariadenia UltraNav“...

 • Page 21: Pohľad Z Pravej Strany

  Pohľad z pravej strany Obrázok 2. Pohľad z pravej strany na model ThinkPad X131e Slot čítačky pamäťových kariet Port HDMI Konektor Always On USB Indikátor stavu napájania Konektor napájania Bezpečnostný otvor Slot čítačky pamäťových kariet V závislosti od modelu môže byť počítač vybavený slotom čítačky pamäťových kariet. Ďalšie informácie o podporovaných kartách nájdete v časti „Používanie pamäťovej karty“...

 • Page 22: Pohľad Z ľavej Strany

  Ak chcete počítač chrániť pred krádežou tým, že ho zamknete o pevný predmet, zakúpte si bezpečnostný káblový zámok, ktorý sa zmestí do tohto otvoru. Pohľad z ľavej strany Obrázok 3. Pohľad z ľavej strany na model ThinkPad X131e Konektor VGA (Video Graphics Array) Vetracie štrbiny ventilátora Konektory USB 3.0...

 • Page 23: Pohľad Zospodu

  • Kombinovaný zvukový konektor nepodporuje bežný mikrofón. Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie zvukových funkcií“ na stránke 36. Pohľad zospodu Obrázok 4. Pohľad zospodu na model ThinkPad X131e Kapitola 1. Prehľad produktu...

 • Page 24: Indikátory Stavu

  Slot na rozšírenie pamäte Veľkosť pamäte počítača možno zväčšiť nainštalovaním pamäťového modulu do slotu na rozšírenie pamäte. Pamäťové moduly sú dostupné od spoločnosti Lenovo ako voliteľné príslušenstvo. Slot karty PCI Express Mini Card pre kartu bezdrôtovej siete WAN V slote karty PCI Express Mini Card počítača môže byť nainštalovaná karta bezdrôtovej siete (WAN), ktorá...

 • Page 25

  Význam indikátora je nasledujúci: • Červená: Počítač je zapnutý (v normálnom režime). • Rýchlo blikajúca červená: Počítač prechádza do režimu spánku alebo režimu dlhodobého spánku. • Pomaly blikajúca červená: Počítač sa nachádza v režime spánku. • Nesvieti: Počítač je vypnutý alebo v režime dlhodobého spánku. Kapitola 1.

 • Page 26

  Indikátor stavu bezdrôtového pripojenia Indikátor stavu bezdrôtového pripojenia sa nachádza na vonkajšej strane krytu počítača. Význam indikátora je nasledujúci: • Zelená: Bezdrôtové funkcie počítača sú zapnuté. • Nesvieti: Bezdrôtové funkcie počítača sú vypnuté. Indikátor stavu napájania Počítač je vybavený indikátorom znázorňujúcim stav napájania z napájacieho adaptéra. Význam indikátora je nasledujúci: •...

 • Page 27: Umiestnenie Dôležitých Informácií O Produkte

  FCC a certifikáciou IC a štítok Certifikátu pravosti (COA) spoločnosti Microsoft Štítok s typom a modelom počítača Štítok s typom a modelom počítača identifikuje počítač. Keď požiadate spoločnosť Lenovo o pomoc, informácie o type a modeli počítača umožnia pracovníkom technickej podpory identifikovať počítač a poskytnúť...

 • Page 28: Štítok Certifikátu Pravosti

  Poznámka: V počítači je povolené používať len karty bezdrôtovej siete LAN alebo bezdrôtovej siete WAN schválené spoločnosťou Lenovo. Ak nainštalujete neautorizovanú kartu PCI Express Mini Card, ktorej použitie v počítači nie je schválené, počítač sa nespustí, ale iba zobrazí chybové hlásenie a zapípa.

 • Page 29: Špecifikácie

  Pamäť • Moduly DDR3 SDRAM (Double Data Rate 3 Synchronous Dynamic Random Access Memory) Úložné zariadenie • 2,5-palcová jednotka pevného disku s výškou 7 mm alebo 2,5-palcová jednotka SSD s výškou 7 mm Obrazovka Farebná obrazovka používa technológiu TFT. • Veľkosť: 11,6-palcová (294.64 mm) •...

 • Page 30: Prevádzkové Prostredie

  Tepelný výstup • Maximálne 65 W (222 Btu/h) Zdroj napájania (napájací adaptér) • Sínusový vstup, 50 až 60 Hz • Vstupné napätie napájacieho adaptéra: 100 – 240 V (striedavý prúd), 50 – 60 Hz Batéria • Lítium-iónová batéria (Li-Ion) Životnosť batérie •...

 • Page 31: Programy Thinkvantage

  Lenovo ThinkVantage Tools alebo z ovládacieho panela. • Získanie prístupu k programom ThinkVantage z programu Lenovo ThinkVantage Tools Kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Dvojitým kliknutím na ikonu programu spustite daný program. Poznámka: Ak je ikona programu v navigačnom okne programu Lenovo ThinkVantage Tools neaktívna, znamená...

 • Page 32: Predstavenie Programov Thinkvantage

  Systém a zabezpečenie Lenovo – rozšírené zabezpečenie Communications Utility Hardvér a zvuk Lenovo – webové konferencie Lenovo Solution Center Systém a zabezpečenie Lenovo – stav a diagnostika systému Programy Message Center Plus Správy od spoločnosti Lenovo Mobile Broadband Connect Sieť a internet Lenovo –...

 • Page 33

  Program ThinkVantage Communications Utility slúži na konfigurovanie nastavení integrovanej kamery a zvukových zariadení. Lenovo Solution Center Program Lenovo Solution Center umožňuje odstrániť problémy s počítačom. Obsahuje diagnostické testy, zhromažďovanie informácií o systéme, informácie o stave zabezpečenia a podpore, ako aj rady a tipy na dosiahnutie maximálneho výkonu systému.

 • Page 34

  Pomocou programu SimpleTap tiež môžete získať prístup do obchodu Lenovo App Shop, z ktorého môžete prevziať rôzne aplikácie a počítačový softvér. Ak chcete rýchlo spustiť program SimpleTap, na pracovnej ploche kliknite na červený bod spustenia programu SimpleTap.

 • Page 35: Kapitola 2. Používanie Počítača

  „Používanie pamäťovej karty“ na stránke 37 Registrácia počítača Pri registrácii počítača sa informácie uložia do databázy, čo umožní spoločnosti Lenovo kontaktovať vás v prípade stiahnutia produktu z trhu alebo iných vážnych problémov. V niektorých oblastiach sú tiež dostupné rozšírené výhody a služby registrovaným používateľom.

 • Page 36

  Je pripojenie na inom mieste náročné? • Ak chcete odstrániť problém s bezdrôtovou sieťou, prejdite na adresu: http://www.lenovo.com/support/faq • Využite výhody sieťových funkcií pomocou programu Access Connections. • Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní bezdrôtových funkcií počítača, pozrite si časť „Bezdrôtové...

 • Page 37: Špeciálne Klávesy A Tlačidlá

  Špeciálne klávesy a tlačidlá Počítač obsahuje niekoľko špeciálnych funkčných klávesov a tlačidiel, ktoré vám pomôžu pracovať jednoduchšie a efektívnejšie. kombinácie funkčných klávesov Ak chcete používať kombinácie klávesu Fn a funkčných klávesov, stlačte a podržte kláves Fn a potom stlačte jeden z funkčných klávesov .

 • Page 38

  • Ovládač správy napájania • Nástroj na zobrazenie na obrazovke • Ovládače bezdrôtových zariadení Tieto ovládače môžete prevziať na adrese http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Otvorenie nastavení kamery a zvuku • Fn + F6 Stlačením kombinácie klávesov Fn + F6 otvorte okno Nastavenia komunikácie. V tomto okne môžete fotografovať...

 • Page 39: Kláves S Logom Windows

  Kláves s logom Windows Stlačením klávesu Windows 1 môžete zobraziť alebo skryť ponuku Štart operačného systému Windows. Kláves Windows tiež môžete používať spolu s inými klávesmi na vykonávanie iných funkcií. Ďalšie informácie nájdete v informačnom systéme pomoci operačného systému Windows. Používanie ukazovacieho zariadenia UltraNav Počítač...

 • Page 40: Používanie Ukazovacieho Zariadenia Trackpoint

  Nastavenia ukazovacieho zariadenia UltraNav môžete zmeniť aj po kliknutí na ikonu zariadenia UltraNav v oblasti oznámení systému Windows. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia UltraNav v oblasti oznámení systému Windows, pozrite si časť „Pridanie ikony zariadenia UltraNav do oblasti oznámení systému Windows“...

 • Page 41: Používanie Dotykového Panela

  Poznámka: Ak vymeníte klávesnicu, nová klávesnica sa dodáva so štandardnou čiapočkou. Ak si to želáte, môžete si nechať čiapočku zo starej klávesnice a používať ju na novej klávesnici. Používanie dotykového panela Dotykový panel sa nachádza pod tlačidlami zariadenia TrackPoint pod klávesnicou. Ak chcete presunúť ukazovateľ...

 • Page 42: Vypnutie Ukazovacieho Zariadenia Ultranav A Používanie Externej Myši

  Vypnutie ukazovacieho zariadenia UltraNav a používanie externej myši Ak ku konektoru USB pripojíte externú myš, môžete ju používať súčasne s ukazovacím zariadením TrackPoint a dotykovým panelom. Vypnutie zariadenia TrackPoint alebo dotykového panela Ak chcete vypnúť zariadenie TrackPoint alebo dotykový panel, postupujte nasledovne: 1.

 • Page 43: Používanie Napájacieho Adaptéra

  • Koľko energie je uloženej v batérii, keď začínate pracovať. • Spôsob, akým používate počítač: ako často pristupujete na jednotku pevného disku a ako máte nastavený jas obrazovky počítača. Používanie napájacieho adaptéra Počítač môže byť napájaný z lítium-iónovej (Li-ion) batérie, ktorá sa s ním dodáva, alebo z elektrickej siete prostredníctvom napájacieho adaptéra.

 • Page 44: Správa Napájania Z Batérie

  • Používajte batériu, kým sa úplne nevybije, t. j. kým indikátor stavu batérie nezačne blikať na oranžovo. • Batériu pred používaním úplne nabite. Batéria je plne nabitá, ak pri pripojenom napájacom adaptéri svieti indikátor stavu batérie na zeleno. • Vždy používajte funkcie správy napájania, medzi ktoré patria režimy napájania, prázdna obrazovka, režim spánku a režim dlhodobého spánku.

 • Page 45: Manipulácia S Batériou

  žiadne záruky na zlyhania ani škody vyplývajúce z ich používania. Poznámka: Ak je nainštalovaná neschválená batéria, zobrazí sa táto správa: „Tento systém nepodporuje nainštalovanú batériu, ktorá sa preto nebude nabíjať. Vymeňte batériu za správnu batériu Lenovo určenú pre tento systém.“...

 • Page 46

  • Batériu uchovávajte na chladom a suchom mieste. • Uchovávajte ju mimo dosahu detí. Batéria je spotrebný tovar. Ak sa batéria začne príliš rýchlo vybíjať, vymeňte ju za novú batériu typu odporúčaného spoločnosťou Lenovo. Ďalšie informácie o výmene batérie vám poskytne Centrum podpory zákazníkov. NEBEZPEČENSTVO Batériu nenechajte spadnúť, nestláčajte, neprepichujte ani nevystavujte veľkým silám.

 • Page 47: Pripojenie K Sieti

  NEBEZPEČENSTVO Ak záložnú batériu vložíte nesprávnym spôsobom, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Lítiová batéria obsahuje lítium a pri nesprávnom zaobchádzaní alebo likvidácii môže vybuchnúť. Vymeňte ju len za batériu rovnakého typu. Aby ste zabránili možným zraneniam alebo úmrtiu, (1) batériu nehádžte ani neponárajte do vody, (2) nedovoľte, aby sa zohriala na viac ako 100 °C (212 °F), ani (3) sa ju nepokúšajte opraviť...

 • Page 48

  Pokyny na jej vypnutie nájdete v časti „Zapnutie alebo vypnutie funkcií bezdrôtového pripojenia“ na stránke 33. Poznámka: Bezdrôtovú sieťovú kartu môžete zakúpiť od spoločnosti Lenovo ako voliteľné príslušenstvo na adrese http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Tipy na používanie funkcie bezdrôtového pripojenia k sieti LAN •...

 • Page 49

  Niektoré prenosné počítače ThinkPad sa dodávajú so vstavanou kartou bezdrôtovej siete WAN, ktorá integruje niektoré technológie bezdrôtovej siete WAN, napríklad 1xEV-DO, CDMA, HSPA, HSPA+, 3G alebo GPRS. Pomocou vstavanej karty bezdrôtovej siete WAN a konfiguračného programu sa môžete pripojiť k internetu alebo podnikovej sieti prostredníctvom pripojenia k bezdrôtovej sieti WAN a môžete monitorovať...

 • Page 50

  Ukazovateľ programu Access Connections Ukazovateľ programu Access Connections na paneli úloh zobrazuje intenzitu signálu a stav bezdrôtového pripojenia. Podrobnejšie informácie o intenzite signálu a stave bezdrôtového pripojenia môžete zobraziť otvorením programu Access Connections alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na ukazovateľ programu Access Connections na paneli úloh a výberom položky Zobraziť...

 • Page 51: Prezentácie A Multimédiá

  Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Žiadne spojenie. Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Žiadny signál. Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Intenzita signálu bezdrôtového pripojenia je vynikajúca. Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté. Intenzita signálu bezdrôtového pripojenia je nízka. Napájanie bezdrôtového rádiového modulu je zapnuté.

 • Page 52: Pripojenie Projektora Alebo Externého Monitora

  4. Kliknite na tlačidlo Použiť. Zmena sa prejaví po odhlásení. Pripojenie projektora alebo externého monitora Táto téma obsahuje informácie o pripojení projektora alebo externého monitora. Pripojenie externého monitora Poznámka: Na pripojenie externého monitora sa vyžaduje video kábel s feritovým jadrom. Počítač...

 • Page 53: Používanie Dvoch Obrazoviek

  10. Kliknite na kartu Ovládač. 11. Kliknite na položku Aktualizovať ovládač. 12. Kliknite na položku Vyhľadať softvér ovládača v tomto počítači a potom kliknite na položku Chcem vybrať v zozname ovládačov zariadení v mojom počítači. 13. Zrušte začiarknutie políčka Zobraziť kompatibilný hardvér. 14.

 • Page 54: Používanie Zvukových Funkcií

  2. Vyberte možnosť Rozšíriť tieto monitory pre položku Viaceré obrazovky. 3. Zmenou nastavenia určite primárnu obrazovku. • Aplikácia, ktorá využíva technológiu DirectDraw alebo Direct3D na prehrávanie obsahu v režime celej obrazovky, sa zobrazuje iba na primárnej obrazovke. • V režime rozšírenej pracovnej plochy nemožno používať funkciu prepínania medzi obrazovkami. Zapnutie funkcie rozšírenia pracovnej plochy Ak chcete zapnúť...

 • Page 55: Používanie Integrovanej Kamery

  Nasledujúca tabuľka uvádza, ktoré funkcie zvukových zariadení pripojených do konektorov na počítači sú podporované. Tabuľka 3. Zoznam zvukových funkcií Konektor Náhlavná súprava s Bežné slúchadlá Bežný mikrofón 3,5 mm konektorom so 4 pólmi Kombinovaný zvukový Podporované sú funkcie Podporovaná je funkcia Nepodporované...

 • Page 56: Vloženie Pamäťovej Karty

  Poznámka: Pri prenose údajov z pamäťovej karty alebo na pamäťovú kartu, ako je napríklad karta SD, neprepínajte pred dokončením prenosu údajov počítač do režimu spánku ani do režimu dlhodobého spánku. V opačnom prípade sa údaje môžu poškodiť. Ďalšie informácie o pamäťových kartách nájdete v nasledujúcich častiach: •...

 • Page 57: Kapitola 3. Vy A Váš Počítač

  Nasledujúce témy ponúkajú informácie o tom, ako usporiadať pracovné prostredie, nastaviť zariadenia počítača a vybudovať si správne pracovné návyky. Spoločnosť Lenovo sa angažuje v poskytovaní najnovších informácií a technológií zákazníkom s telesným postihnutím. Prečítajte si naše informácie o zjednodušení ovládania, ktoré popisujú naše snahy v tejto oblasti.

 • Page 58: Komfort

  Pozrite si dokovacie stanice a externé produkty, ktoré poskytujú prispôsobiteľnosť a funkcie, o ktoré môžete mať záujem. Informácie o zjednodušení ovládania Spoločnosť Lenovo sa angažuje v sprístupňovaní informácií a technológií osobám s telesným postihnutím. V dôsledku toho umožnia nasledujúce informácie používateľom s postihnutím sluchu, zraku alebo motoriky používať počítač čo najefektívnejšie.

 • Page 59: Cestovanie S Počítačom

  Pomocné technológie umožňujú používateľom prístup k informáciám najvhodnejším spôsobom. Operačný systém zahŕňa niektoré z týchto technológií. Iné si môžete zakúpiť u predajcov alebo prevziať z internetu na adrese http://www.lenovo.com/healthycomputing. Pomocné technológie Niektoré pomocné technológie sú dostupné prostredníctvom programu Zjednodušenie ovládania. V závislosti od vášho operačného systému sa počet možností...

 • Page 60: Cestovné Príslušenstvo

  • kvalitný prepravný obal, ktorý poskytuje adekvátne odpruženie a ochranu. • externé ukladacie zariadenie. Ak cestujete do inej krajiny, môžete si so sebou vziať aj napájací adaptér pre danú krajinu. Ak chcete zakúpiť cestovné príslušenstvo, prejdite na adresu http://www.lenovo.com/accessories. Používateľská príručka...

 • Page 61: Kapitola 4. Bezpečnosť

  Poznámka: Za vyhodnotenie, výber a implementáciu uzamykacích zariadení a funkcií zabezpečenia ste zodpovední vy. Spoločnosť Lenovo nekomentuje, neposudzuje ani neposkytuje záruky v súvislosti s funkciou, kvalitou alebo výkonom uzamykacích zariadení a funkcií zabezpečenia. Používanie hesiel Pomocou hesiel môžete zabrániť...

 • Page 62: Heslo Pri Zapnutí

  9. Do poľa Confirm New Password znova zadajte heslo a stlačte kláves Enter. Upozornenie: Heslo pri zapnutí si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak ho zabudnete, budete musieť vziať počítač k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať ho o zrušenie hesla.

 • Page 63

  Upozornenie: Heslá si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak zabudnete iba heslo používateľa alebo heslo používateľa aj hlavné heslo, spoločnosť Lenovo ich nebude môcť resetovať ani obnoviť údaje z jednotky pevného disku. Počítač budete musieť vziať k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať...

 • Page 64: Heslo Správcu

  Pri ďalšom spustení počítača bude potrebné zadať heslo používateľa alebo hlavné heslo pevného disku, aby bolo možné spustiť počítač a získať prístup k operačnému systému. Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku Postupujte podľa krokov 1 až 7 v časti „Nastavenie hesla pevného disku“ na stránke 45, pričom zadaním hesla získajte prístup do programu ThinkPad Setup.

 • Page 65

  • Správca systému môže heslo správcu použiť na získanie prístupu do počítača aj v prípade, ak používateľ počítača nastavil heslo pri zapnutí. Heslo správcu nahrádza heslo pri zapnutí. • Ak je nastavené heslo správcu aj heslo pri zapnutí, nasledujúce úlohy môžete vykonávať, len ak poznáte heslo správcu: - vymazanie hesla pri zapnutí, - zmena alebo vymazanie hesla správcu,...

 • Page 66: Zabezpečenie Pevného Disku

  Polia Enter New Password a Confirm New Password ponechajte prázdne. Stlačte Enter. Upozornenie: Heslo si môžete poznamenať a uložiť na bezpečnom mieste. Ak zabudnete heslo správcu, spoločnosť Lenovo ho nemôže resetovať. Počítač budete musieť vziať k predajcovi alebo obchodenému zástupcovi spoločnosti Lenovo a požiadať ho o výmenu systémovej dosky. Bude od vás vyžadovaný...

 • Page 67

  Poznámka: Ak máte model počítača so systémom Windows 7, program Client Security Solution v ňom nie je predinštalovaný. Ak chcete nakonfigurovať bezpečnostný čip, musíte prevziať najnovšiu verziu programu Client Security Solution z webovej lokality spoločnosti Lenovo. Ak chcete prevziať program Client Security Solution, prejdite na lokalitu http://www.lenovo.com/support. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Page 68: Upozornenie Týkajúce Sa Vymazania údajov Z Jednotky Pevného Disku Alebo Z Jednotky Ssd (solid State Drive)

  • formátovanie jednotky pevného disku alebo jednotky SSD (Solid State Drive) pomocou softvéru na jej inicializáciu, • použitie programu na obnovenie od spoločnosti Lenovo, ktorý umožňuje uviesť jednotku pevného disku alebo jednotku SSD do nastavení predvolených výrobcom. Tieto operácie však len menia vyhradenie súborov s údajmi – neodstraňujú samotné údaje. Inými slovami, v operačnom systéme, ako je napríklad systém Windows, sa vypne spracovanie obnovy údajov.

 • Page 69: Používanie Brán Firewall

  Antivírusový program je navrhnutý tak, aby pomáhal zisťovať a odstraňovať vírusy. Spoločnosť Lenovo poskytuje plnú verziu antivírusového softvéru vo vašom počítači na 30 dní zadarmo. Po 30 dňoch musíte obnoviť licenciu, aby ste mohli naďalej dostávať aktualizácie antivírusového softvéru.

 • Page 70

  Používateľská príručka...

 • Page 71: Kapitola 5. Prehľad Obnovy

  Kapitola 5. Prehľad obnovy Táto kapitola poskytuje informácie o riešeniach obnovy od spoločnosti Lenovo. • „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 53 • „Vykonávanie operácií zálohovania a obnovy“ na stránke 54 • „Používanie pracovného priestoru Rescue and Recovery“ na stránke 55 •...

 • Page 72: Vykonávanie Operácií Zálohovania A Obnovy

  Poznámka: Médium obnovy môžete vytvoriť pomocou diskov alebo externých ukladacích zariadení USB. Ak chcete vytvoriť médium obnovy, kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Disky na obnovenie výrobného stavu. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Page 73: Používanie Pracovného Priestoru Rescue And Recovery

  1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova. Otvorí sa program Rescue and Recovery. 2. V hlavnom okne programu Rescue and Recovery kliknite na šípku Spustiť rozšírenú záchranu a obnovu.

 • Page 74: Vytvorenie A Používanie Záchranného Média

  Vytvorenie záchranného média Táto časť obsahuje pokyny na vytvorenie záchranného média. 1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na položky Štart ➙ Všetky programy ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Vylepšené zálohovanie a obnova. Otvorí sa program Rescue and Recovery. 2. V hlavnom okne programu Rescue and Recovery kliknite na šípku Spustiť rozšírenú záchranu a obnovu.

 • Page 75: Opätovná Inštalácia Predinštalovaných Aplikácií A Ovládačov Zariadení

  • Ak ste záchranné médium vytvorili pomocou disku, záchranné médium používajte podľa nasledujúcich pokynov: 1. Vypnite počítač. 2. Pri zapínaní počítača niekoľkokrát stlačte a uvoľnite kláves F12. Po otvorení okna Boot Menu uvoľnite kláves F12. 3. V okne Boot Menu vyberte ako prvé zavádzacie zariadenie požadovanú optickú jednotku. Potom vložte záchranný...

 • Page 76: Riešenie Problémov S Obnovou

  Upozornenie: Ak potrebujete aktualizované ovládače zariadení, nesťahujte ich z webovej lokality Windows Update. Získajte ich od spoločnosti Lenovo. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zabezpečenie aktuálnosti ovládačov zariadení“ na stránke 104. Riešenie problémov s obnovou Ak nemôžete získať...

 • Page 77: Kapitola 6. Výmena Zariadení

  Ak je nainštalovaná neschválená batéria alebo batéria navrhnutá pre iné systémy, systém sa nebude nabíjať. Upozornenie: Spoločnosť Lenovo nenesie žiadnu zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť neschválených batérií a neposkytuje žiadne záruky na zlyhania ani škody vyplývajúce z ich používania.

 • Page 78

  Poznámka: Ak je nainštalovaná neschválená batéria, zobrazí sa táto správa: „Tento systém nepodporuje nainštalovanú batériu, ktorá sa preto nebude nabíjať. Vymeňte batériu za správnu batériu Lenovo určenú pre tento systém.“ NEBEZPEČENSTVO Pri použití nesprávnej nabíjateľnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batéria obsahuje malé...

 • Page 79: Výmena Karty Sim

  4. Vložte plne nabitú batériu a zatláčajte ju, kým nezacvakne na miesto . Potom posuňte poistku batérie do uzamknutej polohy 5. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmena karty SIM Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Počítač...

 • Page 80

  5. Zatlačte kartu SIM smerom dovnútra a potom ju pustite. Karta SIM sa vysunie. Kartu SIM jemne vysuňte zo slotu 6. Vložte kartu SIM pevne do slotu. 7. Zatvárajte dvierka pre kartu SIM, kým nezapadnú na miesto. Používateľská príručka...

 • Page 81: Výmena Jednotky Pevného Disku Alebo Jednotky Ssd (solid State Drive)

  8. Namontujte batériu. Pozrite si časť „Výmena batérie“ na stránke 59. 9. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Ak je súčasťou balenia maketa karty, karta SIM je už nainštalovaná v slote karty SIM a nevyžaduje sa žiadna inštalácia. Výmena jednotky pevného disku alebo jednotky SSD (Solid State Drive) Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny.

 • Page 82

  4. Uvoľnite skrutky a potom odstráňte kryt 5. Odstráňte skrutky a potom vysuňte jednotku pevného disku alebo jednotku SSD smerom von 6. Vyberte jednotku pevného disku alebo jednotku SSD tak, že nadvihnete jej ľavú stranu. Používateľská príručka...

 • Page 83

  7. Vložte novú jednotku pevného disku alebo jednotku SSD do pozície pre jednotku pevného disku alebo jednotku SSD. 8. Jednotku pevného disku alebo jednotku SSD pevne zasuňte do konektora a potom znova nainštalujte skrutky 9. Nasaďte kryt a otočte ho smerom nadol .

 • Page 84: Výmena Karty Pci Express Mini Card Na Pripojenie K Bezdrôtovej Sieti Lan

  10. Namontujte batériu. Pozrite si časť „Výmena batérie“ na stránke 59. 11. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmena karty PCI Express Mini Card na pripojenie k bezdrôtovej sieti Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. NEBEZPEČENSTVO Počas búrky nepripájajte kábel k telefónnej zásuvke ani ho od nej neodpájajte.

 • Page 85

  5. Ak sa v balení novej karty nachádza nástroj na odstránenie konektorov, použite ho na odpojenie káblov od karty. Ak sa takýto nástroj v balení nenachádza, odpojte káble tak, že konektory nadvihnete pomocou prstov a opatrne ich odpojíte. 6. Odstráňte skrutku .

 • Page 86: Výmena Karty Pci Express Half Mini Card Na Pripojenie K Bezdrôtovej Sieti Wan

  8. Pripojte káble antén k novej karte PCI Express Mini Card. Sivý kábel pripojte do konektora s označením „MAIN“ alebo „M“ na karte a čierny kábel do konektora s označením „AUX“ alebo „A“. 9. Nasaďte kryt a otočte ho smerom nadol .

 • Page 87

  NEBEZPEČENSTVO Elektrický prúd v napájacích, telefónnych a komunikačných kábloch je nebezpečný. Aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickým prúdom, pred otvorením krytu tohto slotu odpojte káble. Upozornenie: Pred inštaláciou karty PCI Express Half Mini Card sa dotknite kovového stola alebo uzemneného kovového predmetu.

 • Page 88

  6. Odstráňte skrutku . Karta sa nadvihne . Vyberte kartu. 7. Odpojte kovový kryt od karty PCI Express Half Mini Card. 8. Nasaďte kovový kryt na novú kartu PCI Express Half Mini Card. Používateľská príručka...

 • Page 89

  9. Zarovnajte okraj s kontaktmi na novej karte PCI Express Half Mini Card so zodpovedajúcim soketom Otáčajte kartou, kým nezapadne na miesto. Zaistite kartu skrutkou 10. Pripojte káble antén k novej karte PCI Express Half Mini Card. Červený kábel pripojte ku konektoru s označením „MAIN“...

 • Page 90: Výmena Pamäťového Modulu

  12. Namontujte batériu. Pozrite si časť „Výmena batérie“ na stránke 59. 13. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmena pamäťového modulu Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. Zvýšenie kapacity pamäte je účinný spôsob zrýchlenia programov. Ak chcete vymeniť alebo pridať pamäťový modul, prečítajte si nasledujúce opatrenia a potom pokyny.

 • Page 91

  5. Ak sú v pamäťových slotoch už nainštalované dva pamäťové moduly, súčasným zatlačením na západky na oboch okrajoch soketu a vybratím pamäťového modulu uvoľnite miesto pre nový modul. Pamäťový modul si odložte na budúce použitie. 6. Nájdite drážku na strane s kontaktmi pamäťového modulu, ktorý inštalujete. Upozornenie: Aby ste predišli poškodeniu pamäťového modulu, nedotýkajte sa jeho strany s kontaktmi.

 • Page 92: Výmena Klávesnice

  10. Nasaďte kryt a otočte ho smerom nadol . Potom utiahnite skrutky 11. Namontujte batériu. Pozrite si časť „Výmena batérie“ na stránke 59. 12. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Výmena klávesnice Skôr ako začnete, vytlačte si tieto pokyny. NEBEZPEČENSTVO Počas búrky nepripájajte kábel k telefónnej zásuvke ani ho od nej neodpájajte.

 • Page 93

  4. Uvoľnite skrutky a potom odstráňte kryt 5. Odstráňte skrutky, ktoré zaisťujú klávesnicu. 6. Otočte počítač a otvorte obrazovku. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 94

  7. Silným zatlačením v smere, ktorý znázorňujú šípky , uvoľnite západku na prednej strane klávesnice. Klávesnica sa mierne odpojí 8. Odstráňte káble nadvihnutím konektorov smerom nahor. Odoberte klávesnicu. Inštalácia klávesnice Pri inštalácii klávesnice postupujte takto: Používateľská príručka...

 • Page 95

  1. Pripojte káble preklopením konektorov smerom nadol. 2. Vložte klávesnicu. Uistite sa, že zadný okraj klávesnice sa nachádza pod rámom. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 96

  3. Zasuňte klávesnicu smere znázornenom šípkami, až kým nebude zaistená na svojom mieste. 4. Znova pritiahnite skrutky. 5. Nasaďte kryt a otočte ho smerom nadol . Potom utiahnite skrutky Používateľská príručka...

 • Page 97: Výmena Záložnej Batérie

  NEBEZPEČENSTVO Pri nesprávnej výmene záložnej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Záložná batéria obsahuje malé množstvo škodlivých látok. Aby ste predišli možnému zraneniu: • Batériu nahraďte iba batériou schválenou spoločnosťou Lenovo. • Batériu nehádžte do ohňa. • Batériu nevystavujte nadmernému teplu. • Nevystavujte ju vode ani dažďu.

 • Page 98

  5. Odpojte konektor . Potom vyberte záložnú batériu Ak chcete nainštalovať záložnú batériu, postupujte takto: 1. Nainštalujte záložnú batériu . Potom pripojte konektor 2. Nasaďte kryt a otočte ho smerom nadol . Potom utiahnite skrutky Používateľská príručka...

 • Page 99

  3. Namontujte batériu. Pozrite si časť „Výmena batérie“ na stránke 59. 4. Znova otočte počítač. Pripojte napájací adaptér a všetky káble. Kapitola 6. Výmena zariadení...

 • Page 100

  Používateľská príručka...

 • Page 101: Kapitola 7. Rozšírená Konfigurácia

  čase inštalácie obrazu operačného systému Windows. V opačnom prípade sa zobrazí chyba. Pre kód krajiny alebo regiónu potrebný pri inštalácii použite niektorý z týchto kódov: Krajina alebo región: Kód Čína: SC Dánsko: DK Fínsko: FI Francúzsko: FR Nemecko: GR © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 102: Inštalácia Operačného Systému Windows 7

  9. Nainštalujte ovládače zariadení. Pozrite si časť „Inštalácia iných ovládačov a softvéru“ na stránke 86. Inštalácia opráv databázy Registry systému Windows 7 Prejdite na adresu http://www.lenovo.com/support a nainštalujte nasledujúce opravy databázy Registry: • Oprava databázy Registry, ktorá povoľuje funkciu Wake Up on LAN na prebudenie počítača vyhovujúceho štandardu Energy Star z pohotovostného režimu...

 • Page 103: Inštalácia Ovládača Pre čítačku Pamäťových Kariet Typu 4 V 1

  Inštalácia ovládača pre čítačku pamäťových kariet typu 4 v 1 Ak chcete používať čítačku pamäťových kariet typu 4 v 1, musíte prevziať a nainštalovať ovládač Realtek Card Reader Driver z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo na adrese: http://www.lenovo.com/support Inštalácia ovládača pre rozhranie USB 3.0 Ak počítač...

 • Page 104: Inštalácia Iných Ovládačov A Softvéru

  Poznámka: Ak na jednotke pevného disku nemôžete nájsť doplnkové súbory, ovládače zariadení a aplikačný softvér alebo ak chcete získať aktualizácie a súvisiace najnovšie informácie, prejdite na adresu http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Počítač sa dodáva s programom ThinkPad Setup, ktorý umožňuje výber rôznych parametrov nastavenia.

 • Page 105: Ponuka Main

  6. Vyberte položku Restart. Presuňte kurzor na voľbu, ktorou chcete reštartovať počítač, a potom stlačte kláves Enter. Počítač sa reštartuje. Ponuka Main Ponuka Main je prvé rozhranie, ktoré sa zobrazí po spustení programu ThinkPad Setup. Zobrazuje nasledujúcu konfiguráciu počítača: • UEFI BIOS Version •...

 • Page 106

  Tabuľka 4. Položky ponuky Config Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Network Wake On LAN • Disabled Povolenie zapnutia systému, keď ethernetový • AC Only radič prijme paket magic. • AC and Battery Ak vyberiete možnosť AC Only, funkcia Wake on LAN je zapnutá...

 • Page 107

  Tabuľka 4. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky USB UEFI BIOS Support • Disabled Zapnutie alebo vypnutie podpory spustenia z • Enabled disketovej jednotky USB a jednotky USB CD-ROM. Always On USB • Disabled Ak vyberiete možnosť Disabled, externé...

 • Page 108

  Tabuľka 4. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Keyboard/Mouse Fn and Ctrl Key swap • Disabled Ak vyberiete možnosť Enabled, kláves Fn bude • Enabled fungovať ako kláves Ctrl a kláves Ctrl bude fungovať ako kláves Fn. Poznámka: Aj keď...

 • Page 109

  Tabuľka 4. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky CPU Power Management • Disabled Ak táto funkcia úspory energie nie je vypnutá, • Enabled pri nečinnosti systému automaticky zastaví hodiny procesora. Túto funkciu zvyčajne nie je potrebné meniť.

 • Page 110: Ponuka Date/time

  Tabuľka 4. Položky ponuky Config (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Serial ATA (SATA) SATA Controller Mode • Compatibility Výber prevádzkového Option režimu radiča SATA. • AHCI Ak vyberiete možnosť Compatibility, radič SATA funguje v režime kompatibility. Core Multi-Processing •...

 • Page 111

  • Predvolené nastavenia už sú optimalizované. Ak uvažujete o zmene konfigurácie počítača, buďte pri tom veľmi opatrní. Nesprávne nastavenie konfigurácie môže mať neočakávané dôsledky. • V jednotlivých podponukách možno príslušnú funkciu zapnúť výberom možnosti Enabled alebo vypnúť výberom možnosti Disabled. Zobrazí...

 • Page 112

  Tabuľka 5. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky položka je predvolene nastavená na možnosť Disabled. Ak nastavíte heslo správcu a určíte minimálnu dĺžku hesiel, dĺžku nebude môcť zmeniť nikto okrem vás. Password at unattended • Disabled Ak vyberiete a povolíte boot položku Password at...

 • Page 113

  Tabuľka 5. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Memory Protection Execution Prevention • Disabled Niektoré počítačové vírusy a červy spôsobujú • Enabled pretečenie medzipamäte spustením kódu na miestach, kde sú povolené iba údaje. Ak možno v operačnom systéme používať...

 • Page 114

  Tabuľka 5. Položky ponuky Security (pokračovanie) Položka ponuky Položka podponuky Výber Poznámky Bluetooth • Disabled Ak vyberiete možnosť Enabled, môžete používať • Enabled zariadenie Bluetooth. • Disabled USB Port Ak vyberiete možnosť Enabled, môžete používať • Enabled konektory USB. Memory Card Slot •...

 • Page 115: Ponuka Startup

  Ponuka Startup Môže byť potrebné zmeniť postupnosť spúšťacích zariadení počítača. Ak napríklad máte rôzne operačné systémy na rôznych zariadeniach, systém môžete spustiť z ktoréhokoľvek z nich. Ak chcete zmeniť nastavenia spúšťania počítača, v hlavnej ponuke programu ThinkPad Setup vyberte položku Startup. Upozornenie: Po zmene postupnosti spúšťacích zariadení...

 • Page 116

  • Network Boot: Určenie zavádzacieho zariadenia s najvyššou prioritou, ktoré sa použije v prípade zobudenia počítača zo siete LAN. • UEFI/Legacy Boot: Výber schopnosti zavedenia systému. • UEFI/Legacy Boot Priority: Výber priority zavedenia rozhrania UEFI alebo Legacy. • Boot Mode: Povolenie alebo zakázanie režimu diagnostického zavedenia. •...

 • Page 117: Ponuka Restart

  Tabuľka 6. Položky ponuky Startup (pokračovanie) Položka ponuky Výber Poznámky Boot Mode • Quick Obrazovka počas testu POST: • Diagnostics • Quick: Zobrazí sa obrazovka s logom ThinkPad. • Diagnostics: Zobrazia sa správy o testoch. Pípnutie pri dokončení testu POST: •...

 • Page 118: Aktualizácia Systému Uefi Bios

  UEFI BIOS, aby novo pridaný komponent fungoval správne. Ak chcete aktualizovať systém UEFI BIOS, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a postupujte podľa pokynov na obrazovke: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Používanie správy systému Táto časť je určená najmä pre správcov siete. Počítač je navrhnutý s ohľadom na spravovateľnosť, aby ste mohli presmerovať viac zdrojov a tým lepšie plniť...

 • Page 119: Nastavenie Funkcií Správy

  Nastavenie funkcií správy Ak chcete povoliť správcovi siete vzdialenú správu vášho počítača, musíte nakonfigurovať sieťové rozhranie nastavením funkcií správy systému v programe ThinkPad Setup. V tomto programe môžete nakonfigurovať nasledujúce funkcie: • Wake on LAN • Postupnosť Network Boot Ak bolo nastavené heslo správcu, pri spustení programu ThinkPad Setup ho budete musieť zadať, aby ste tieto funkcie mohli používať.

 • Page 120

  Používateľská príručka...

 • Page 121: Kapitola 8. Predchádzanie Problémom

  9. Vytvorte profil svojho počítača na adrese http://www.lenovo.com/support, aby ste mali prehľad o aktuálnych ovládačoch a revíziách. 10. Majte prehľad o ovládačoch zariadení pre hardvér od iných výrobcov ako Lenovo. Pred aktualizovaním ovládača zariadenia je dobré prečítať si informácie o kompatibilite alebo známych problémoch v poznámkach k jeho vydaniu.

 • Page 122: Zabezpečenie Aktuálnosti Ovládačov Zariadení

  Program System Update vám pomôže udržiavať softvér v systéme v aktuálnom stave. Aktualizačné balíky sú uložené na serveroch spoločnosti Lenovo a možno ich prevziať z webovej lokality podpory spoločnosti Lenovo. Aktualizačné balíky môžu obsahovať aplikácie, ovládače zariadení, aktualizácie systému UEFI BIOS alebo aktualizácie softvéru.

 • Page 123: Starostlivosť O Počítač

  Starostlivosť o počítač Hoci je počítač navrhnutý tak, aby v normálnom pracovnom prostredí fungoval spoľahlivo, pri jeho obsluhe treba používať zdravý rozum. Ak budete dodržiavať nasledujúce dôležité rady, počítač využijete k vlastnej spokojnosti. Dbajte na to, kde a ako pracujete •...

 • Page 124: Čistenie Povrchu Počítača

  údaje môžu poškodiť. Pri nastavovaní hesiel buďte opatrní • Zapamätajte si heslá. Ak zabudnete heslo správcu alebo heslo pevného disku, spoločnosť Lenovo ho nevynuluje a vy pravdepodobne budete musieť vymeniť systémovú dosku, jednotku pevného disku alebo jednotku SSD.

 • Page 125

  2. Touto látkou utrite povrch všetkých klávesov. Klávesy utierajte po jednom. Ak budete utierať niekoľko klávesov naraz, látka sa môže zachytiť o susedný kláves a môže ho poškodiť. Dajte si pozor, aby sa na alebo medzi klávesy nedostali žiadne kvapôčky kvapaliny. 3.

 • Page 126

  Používateľská príručka...

 • Page 127: Kapitola 9. Riešenie Problémov S Počítačom

  Ďalšie informácie nájdete v časti „Vytvorenie a používanie média obnovy“ na stránke 53. Ak chcete spustiť program Lenovo Solution Center v operačnom systéme Windows 7, pozrite si časť „Získanie prístupu k programom ThinkVantage“ na stránke 13.

 • Page 128: Tekutina Na Klávesnici

  Poznámka: Nesnažte sa obnoviť pôvodný stav počítača vybratím batérie a odpojením napájacieho adaptéra. 2. Keď je počítač vypnutý, odpojte od neho všetky zdroje napájania (batériu a napájací adaptér). Podržte stlačený vypínač napájania na 10 sekúnd. Pripojte sieťový adaptér, pričom batériu nechajte vybratú z počítača.

 • Page 129

  Riešenie: Kontrolný súčet hesla správcu v pamäti EEPROM je nesprávny. Treba vymeniť systémovú dosku. Počítač dajte opraviť. • Správa: 0182: Chybný kód CRC2. Prejdite do programu ThinkPad Setup a načítajte predvolené nastavenia. Riešenie: Kontrolný súčet nastavenia CRC2 v pamäti EEPROM je nesprávny. Stlačením klávesu F1 spustite program ThinkPad Setup.

 • Page 130: Chyby Bez Správ

  Upozornenie: Spoločnosť Lenovo nenesie žiadnu zodpovednosť za výkon ani bezpečnosť neschválených batérií a neposkytuje žiadne záruky na zlyhania alebo škody vyplývajúce z ich používania. Riešenie: Vymeňte batériu za správnu batériu Lenovo určenú pre tento systém. Ak sa naďalej zobrazuje rovnaké chybové hlásenie, kontaktujete servis spoločnosti Lenovo a počítač dajte opraviť.

 • Page 131: Chyby S Pípaním

  1. Spustite program Power Manager. 2. Kliknite na kartu Power plan a potom vyberte možnosť Maximum Performance z preddefinovaných plánov napájania. • Problém: Po zapnutí počítača zostáva obrazovka prázdna a počítač pri spustení nezapípa. Poznámka: Ak si nie ste istí, či ste počuli počítač zapípať, vypnite ho stlačením a podržaním vypínača napájania na viac ako štyri sekundy.

 • Page 132: Problémy S Pamäťovými Modulmi

  Problémy s pamäťovými modulmi Tieto pokyny teraz vytlačte a uchovávajte ich spolu s počítačom, aby ste si ich neskôr mohli pozrieť. Ak pamäťový modul nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce položky: 1. Skontrolujte, či je pamäťový modul v počítači správne nainštalovaný a osadený. Možno bude nutné...

 • Page 133

  Riešenie: Súbory sieťového ovládača môžu byť poškodené alebo môžu chýbať. Zaktualizujte ovládač podľa riešenia pre predchádzajúci problém, aby ste si boli istí, že je nainštalovaný správny ovládač zariadenia. • Problém: Ak máte model počítača podporujúci sieť Gigabit Ethernet a používate rýchlosť 1 000 Mb/s, pripojenie zlyhá...

 • Page 134: Problémy S Klávesnicou A Inými Ukazovacími Zariadeniami

  Problémy s pripojením Bluetooth • Problém: Z náhlavnej súpravy alebo slúchadiel Bluetooth nevychádza zvuk, ale vychádza z lokálneho reproduktora, hoci sú náhlavná súprava alebo slúchadlá Bluetooth pripojené pomocou profilu Náhlavná súprava alebo AV. Riešenie: Postupujte nasledovne: 1. Ukončite aplikáciu, ktorá používa zvukové zariadenie (napríklad Windows Media Player). 2.

 • Page 135: Problémy So Zobrazovacími A Multimediálnymi Zariadeniami

  Ak sa problém s klávesnicou vyriešil, znovu opatrne pripojte externú numerickú klávesnicu a externú klávesnicu. Uistite sa, že ste konektory zasunuli správne. Ak problém pretrváva, skontrolujte, či je nainštalovaný správny ovládač zariadenia. 1. Kliknite na položky Štart ➙ Ovládací panel. Zmeňte zobrazenie Ovládacieho panela z nastavenia Kategória na nastavenie Veľké...

 • Page 136

  8. Kliknite na kartu Monitor. Skontrolujte, či je správne nastavená kvalita farieb a či sú ostatné informácie takisto správne. 9. Kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu. V poli Stav zariadenia skontrolujte, či zariadenie funguje správne.

 • Page 137

  - Skontrolujte typ monitora a v prípade potreby aktualizujte ovládač nasledujúcim spôsobom: 1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2. Zapnite externý monitor aj počítač. 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu a potom kliknite na položku Rozlíšenie obrazovky.

 • Page 138

  Riešenie: Dodržali ste správny postup pri inštalácii operačného systému alebo aplikačného programu? Ak áno, externý monitor dajte opraviť. • Problém: Funkcia rozšírenia pracovnej plochy nefunguje. Riešenie: Zapnite funkciu rozšírenia pracovnej plochy nasledujúcim spôsobom: 1. Pripojte externý monitor ku konektoru pre monitor a potom pripojte monitor k elektrickej zásuvke. 2.

 • Page 139: Problémy S Batériou A Napájaním

  3. V časti Zariadenia a tlačiarne kliknite na položku Správca zariadení. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte výzvu. 4. Dvakrát kliknite na položku Zvuk, video a hracie zariadenia. 5. Skontrolujte, či je ovládač Realtek HD Audio zapnutý a správne nakonfigurovaný. •...

 • Page 140

  Problémy s batériou • Problém: Keď je počítač vypnutý, batériu nie je možné úplne nabiť v štandardnom čase nabíjania počítača. Riešenie: Batéria môže byť úplne vybitá. Postupujte takto: 1. Vypnite počítač. 2. Skontrolujte, či je táto vybitá batéria v počítači. 3.

 • Page 141

  Ak sa chybové hlásenie zobrazí, keď operačný systém načítava konfiguráciu pracovnej plochy po dokončení testu POST, skontrolujte tieto položky: 1. Vyhľadajte dané chybové hlásenie na webovej stránke podpory spoločnosti Lenovo na adrese http://www.lenovo.com/support. 2. Vyhľadajte dané chybové hlásenie na domovskej stránke databázy Microsoft Knowledge Base na adrese http://support.microsoft.com/.

 • Page 142

  Problémy s režimom spánku a režimom dlhodobého spánku • Problém: Počítač sa neočakávane prepne do režimu spánku. Riešenie: Pri prehriatí mikroprocesora sa počítač automaticky prepne do režimu spánku, aby mohol vychladnúť. Týmto spôsobom sa chráni mikroprocesor a ostatné interné komponenty. Skontrolujte nastavenia režimu spánku pomocou programu Power Manager.

 • Page 143: Problémy S Jednotkami A Inými Ukladacími Zariadeniami

  Problémy s jednotkami a inými ukladacími zariadeniami Táto časť obsahuje problémy s jednotkou pevného disku a jednotkou SSD. Problémy s jednotkou pevného disku • Problém: Jednotka pevného disku vydáva prerušovaný drnčiaci zvuk. Riešenie: Drnčiaci zvuk môžete počuť: - Keď jednotka pevného disku začína alebo končí prístup k údajom. - Keď...

 • Page 144

  Problém so zariadením USB Problém: Zariadenie pripojené ku konektoru USB nefunguje. Riešenie: Otvorte okno Správca zariadení. Skontrolujte, či je zariadenie USB správne nastavené, či sú správne priradené zdroje počítača a či je správne nainštalovaný ovládač zariadenia. Kliknite na položky Štart ➙...

 • Page 145: Kapitola 10. Získanie Podpory

  Ak chcete prevziať aktualizovaný softvér, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a postupujte podľa pokynov na obrazovke: http://www.lenovo.com/support Zaznamenanie informácií Pred rozhovorom so zástupcom spoločnosti Lenovo si zapíšte nasledujúce dôležité informácie o svojom počítači. Zaznamenanie príznakov a podrobností problému Skôr než zavoláte a požiadate o pomoc, zhromaždite odpovede na nasledujúce otázky. Budeme vám tak môcť...

 • Page 146: Získanie Pomoci A Servisu

  Lenovo, spoločnosť Lenovo vám poskytne širokú škálu informačných zdrojov. Táto časť obsahuje informácie o tom, kde získate ďalšie informácie o spoločnosti Lenovo a našich produktoch, čo robiť v prípade výskytu problému s počítačom a komu zavolať v prípade potreby servisu.

 • Page 147: Vyhľadanie Voliteľného Príslušenstva Počítača Thinkpad

  • Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia. • Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu. • Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť...

 • Page 148: Nákup ďalších Služieb

  Počas záručnej lehoty a po jej skončení môžete nakupovať ďalšie služby, ako napríklad podporu pre hardvér od spoločnosti Lenovo aj od iných výrobcov, operačné systémy a aplikačné programy, služby nastavenia a konfigurovania sietí, zdokonalené alebo rozšírené služby opráv hardvéru a voliteľné inštalačné služby.

 • Page 149: Príloha A. Regulačné Informácie

  Príloha A. Regulačné informácie Informácie o bezdrôtovej komunikácii Bezdrôtová komunikácia Karta PCI Express Mini Card bezdrôtovej siete LAN je navrhnutá tak, aby spolupracovala s ľubovoľným produktom pre bezdrôtovú sieť LAN založeným na bezdrôtovej technológii DSSS, CCK alebo OFDM, a je v súlade: •...

 • Page 150: Umiestnenie Antén Bezdrôtového Pripojenia Ultraconnect

  Keďže integrované bezdrôtové karty fungujú podľa pokynov uvedených v bezpečnostných normách a odporúčaniach pre rádiové frekvencie, spoločnosť Lenovo verí, že ich používanie je pre zákazníkov bezpečné. Tieto normy a odporúčania odzrkadľujú konsenzus vedeckej komunity a výsledky rokovaní skupín a komisií vedcov, ktorí neustále posudzujú a interpretujú rozsiahlu literatúru o výskume.

 • Page 151: Umiestnenie Regulačných Vyhlásení Pre Bezdrôtový Adaptér

  EAR E1, na ktoré sa vzťahuje embargo. Vyhlásenie k elektronickým emisiám Nasledujúce informácie sa týkajú modelu ThinkPad X131e. Deklarácia súladu s normou Federal Communications Commission (FCC) This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

 • Page 152: Vyhlásenie O Súlade S Emisiami Triedy B Podľa Ministerstva Industry Canada

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 153: Vyhlásenie Pre Zariadenia Triedy B Pre Kóreu

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 154

  Používateľská príručka...

 • Page 155: Príloha B. Smernica Weee A Vyhlásenia O Recyklovaní

  Vyhlásenia o recyklácii pre Japonsko Zber a recyklácia starých počítačov a monitorov Lenovo Ak ste zamestnancom spoločnosti a potrebujete sa zbaviť počítača Lenovo, ktorý je majetkom spoločnosti, musíte tak vykonať v súlade so smernicami zákona o podpore efektívneho využívania zdrojov. Počítače a monitory patria do kategórie priemyselného odpadu a mal by ich správne zlikvidovať...

 • Page 156: Informácie O Recyklácii Pre Brazíliu

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 157: Informácie O Recyklácii Batérií Pre Taiwan

  účinky nebezpečných látok potenciálne prítomných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o vhodnom zbere a spracovaní nájdete na adrese: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Informácie o recyklácii batérií pre Taiwan Informácie o recyklácii batérií pre USA a Kanadu...

 • Page 158

  Používateľská príručka...

 • Page 159: Príloha C. Informácie O Modeli Energy Star

  Pomoc a technická podpora pre systém Windows. Funkcia Wake on LAN je pri dodaní počítača Lenovo zapnutá a toto nastavenie zostáva platné aj vtedy, keď sa počítač nachádza v režime spánku. Ak nie je potrebné, aby bola funkcia Wake on LAN zapnutá, keď...

 • Page 160

  3. V okne Device Manager rozviňte Network adapters. 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na zariadenie sieťového adaptéra a kliknite na Vlastnosti. 5. Kliknite na kartu Správa napájania. 6. Zrušte označenie začiarkavacieho políčka Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením. 7. Kliknite na tlačidlo OK. Používateľská...

 • Page 161: Príloha D. Vyhlásenia

  žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko. Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané...

 • Page 162: Ochranné Známky

  Ochranné známky Nasledujúce výrazy sú ochranné známky spoločnosti Lenovo v USA alebo iných krajinách: Lenovo Access Connections Active Protection System Rescue and Recovery ThinkPad ThinkVantage TrackPoint UltraConnect UltraNav Intel a Intel SpeedStep sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností...

 • Page 164

  Číslo dielca: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: