Download Print this page

Advertisement

Ръководството за потребителя
ThinkPad X131e

Advertisement

   Related Manuals for Lenovo ThinkPad X131e

   Summary of Contents for Lenovo ThinkPad X131e

 • Page 1

  Ръководството за потребителя ThinkPad X131e...

 • Page 2

  • Приложение D “Бележки” на страница 151 Ръководството за безопасност, гаранция и настройка и Regulatory Notice са качени на уеб сайта. За да ги разгледате, посетете http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides и щракнете върху User Guides & Manuals (Ръководства и наръчници за потребителя), след което следвайте инструкциите на екрана.

 • Page 3: Table Of Contents

  Създаване и използване за носител за ток ....възстановяване ....© Copyright Lenovo 2012...

 • Page 4

  Уеб сайт за поддръжка на Lenovo ..Инсталиране на драйвера за USB 3.0 . . . Връзка с Lenovo ... . Инсталиране на файла за монитор ThinkPad Намиране...

 • Page 5

  информация за модел ..равно на 20 A на фаза ..Сервизна информация за Lenovo продукт Приложение D. Бележки..за Тайван....

 • Page 6

  Ръководството за потребителя...

 • Page 7: Прочетете първо

  да не могат да бъдат настъпвани, да не спъват, да не бъдат прищипани от компютъра или от други предмети или по някакъв друг начин да са изложени на въздействие, което може да повлияе на работата на компютъра. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 8: Важна информация за безопасността

  Тази информация може да ви помогне да използвате безопасно своя преносим компютър. Следвайте и пазете цялата информация, включена с вашия компютър. Информацията в този документ не ® променя условията на договора ви за покупка или на Lenovo Ограничената гаранция. За повече информация вж. “Гаранционна информация” в Ръководство за безопасност, гаранция и настройка, предоставено...

 • Page 9: Условия, които изискват незабавни мерки

  • Продуктът не работи нормално, когато следвате работните инструкции. Забележка: Ако забележите тези състояния у даден продукт (като например удължителен кабел), който не е произведен от или за Lenovo, спрете да използвате продукта, докато се свържете с производителя му за по-нататъшни инструкции, или докато намерите подходящ заместител.

 • Page 10

  Надстройките често се наричат опции. Частите за подмяна, одобрени за инсталиране от клиента, се наричат Подменяеми от клиента части, или CRU. Lenovo осигурява документация с инструкции, кога е подходящо тези клиентите да инсталират опции или да подменят CRU. Трябва внимателно да...

 • Page 11

  на продукта. Никога не претоварвайте тези устройства. Ако се използват стабилизатори, натоварването не трябва да надвишава входното оразмеряване на стабилизатора. Консултирайте се с електротехник за повече информация, ако имате въпроси за натоварвания на захранване, изисквания и входни оразмерявания. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 12

  Щепсели и контакти ОПАСНОСТ Ако контакт (захранваща розетка), който възнамерявате да използвате с компютъра си, изглежда повреден или кородирал, не го използвайте, докато не бъде подменен от квалифициран електротехник. Не огъвайте и не модифицирайте щепсела. Ако щепселът е повреден, свържете се с производителя, за...

 • Page 13

  много мобилни продукти като преносимите компютри използват презареждаем батериен модул за осигуряване на системно захранване в преносим режим. Батериите, доставени от Lenovo за използване с вашия продукт, са тествани за съвместимост, и трябва да бъдат подменяни само с одобрени части.

 • Page 14

  Не опитвайте да разглобявате или модифицирате батерийния модул. Опитите да се направи това могат да причинят експлозия или протичане на течност от батерийния модул. Гаранцията не покрива батерийни модули, различни от указания от Lenovo, и разглобявани или модифицирани батерийни модули.

 • Page 15

  Изявлението по-долу се отнася за потребители в щата Калифорния, САЩ Информация за перхлорат за Калифорния: Продуктите, съдържащи литиеви батерии с манганов диоксид, може да съдържат перхлорат. Перхлоратен материал – може да се наложи специално боравене. Вж. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate © Copyright Lenovo 2012 xiii...

 • Page 16

  Топлина и вентилация на продукта ОПАСНОСТ Компютрите, адаптерите на захранване и много от аксесоарите генерират топлина, когато са включени и когато се зареждат батерии. Преносимите компютри могат да генерират значителни количества топлина поради компактния си размер. Винаги следвайте тези основни предпазни мерки: •...

 • Page 17

  на компютъра може да доведе до счупването на LCD дисплея. Ако LCD дисплеят се счупи, и течност от вътрешността му попадне в очите ви или по ръцете ви, незабавно измийте засегнатите области с вода в продължение на поне 15 минути; ако след измиването има някакви симптоми, потърсете медицинска помощ. © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 18

  широколентово характерно напрежение от 75 mV. Употребата на слушалки, които не съответстват на EN 50332-2, може да бъде опасна поради извънредни нива на звуковото налягане. Ако вашият Lenovo компютър се доставя окомплектован със слушалки в пакета, комбинацията от слушалките и компютъра вече съответства на спецификациите на EN 50332-1. Ако се използват...

 • Page 19: Глава 1. Общ преглед на продукта

  В този раздел са представени хардуерните характеристики на компютъра, за да получите основната информация, която ще ви е необходима, за да започнете да използвате компютъра. Изглед отпред Фигура 1. Изглед отпред на ThinkPad X131e Вградена камера Индикатор за състояние на системата (светеща...

 • Page 20

  Чувствителна повърхност TrackPoint показалка Клавиатурата включва уникалното UltraNav посочващо устройство на Lenovo. Посочването, избирането и плъзването са част от един и същи процес, който можете да извършвате, без да премествате пръстите си от позиция за въвеждане. За повече информация вижте “Използване на...

 • Page 21: Изглед отдясно

  Изглед отдясно Фигура 2. Изглед отдясно на ThinkPad X131e Гнездо за четец на картови носители HDMI порт Always On USB съединител Индикатор за състояние на захранване Куплунг за захранване Защитна ключалка Гнездо за четец на картови носители В зависимост от модела вашият компютър може да има гнездо за четец на картови носители. За...

 • Page 22: Изглед отляво

  Закупете защитна кабелна ключалка, която да пасва на този отвор за ключ, за да заключвате компютъра към неподвижен предмет с цел предпазване на компютъра от кражба. Изглед отляво Фигура 3. Изглед отляво на ThinkPad X131e Съединител за Video graphics array (VGA) Отвор за вентилация...

 • Page 23

  Отвор за вентилация Вътрешният вентилатор и отворите за вентилация позволяват на въздуха да циркулира в компютъра и да охлади централния процесор. Забележка: За да предотвратите възпрепятстването на въздушната струя, не поставяйте предмети пред вентилатора. USB 3.0 съединители Съединителите за универсална серийна шина (USB) 3.0 се използват за свързване на устройства, съвместими...

 • Page 24: Изглед отдолу

  Гнездо за надстройване на паметта Можете да увеличите обема на памет в компютъра, като инсталирате модул памет в гнездото за надграждане на паметта. Модулите памет се налични като опции от Lenovo. Гнездо за карта PCI Express Mini Card за безжична WAN карта...

 • Page 25: Индикатори за състоянието

  Твърд диск или SSD устройство В зависимост от моделите, компютърът може да разполага с твърд диск с висок капацитет и възможности за надстройване от потребителя, който отговаря на различни изисквания за място за съхранение. Някои модели разполагат с SSD устройство за съхранение на данни, което прави компютъра по-лек, по-малък...

 • Page 26

  • Червено: Компютърът е включен (в нормален режим). • Бързо примигващо червено: Компютърът преминава в режим на заспиване или хибернация. • Бавно примигващо червено: Компютърът е в режим на заспиване. • Изкл.: Компютърът е изключен или в режим на хибернация. Индикатор...

 • Page 27: Намиране на важна информация за продукта

  (COA) на Microsoft Етикет за типа и модела на машината Етикетът за типа и модела на машината идентифицира компютъра. Когато се свържете с Lenovo за помощ, информацията за типа и модела на машината помага на техниците да идентифицират компютъра и да предоставят по-бързо обслужване.

 • Page 28: Етикет с номер на Fcc Id и Ic сертификация

  Можете да откриете типа на машината и модела на компютъра на етикета, както е показано по-долу: Етикет с номер на FCC ID и IC сертификация В приложението на компютъра няма показан номер на FCC ID или IC сертификация за PCI Express Mini Card.

 • Page 29: Етикет на сертификата за автентичност

  за поправка или замяна, следвайте процедурата в “Подмяна на PCI Express Mini Card картата за безжична LAN връзка” на страница 72. Забележка: За употреба с компютъра се допускат само оторизирани от Lenovo безжични LAN или WAN карти. Ако инсталирате неоторизирана PCI Express Mini Card карта, която не е одобрена...

 • Page 30: Спецификации

  • Вградена камера Клавиатура • 6 редова клавиатура • UltraNav посочващо устройство (TrackPoint и чувствителна към множествен допир повърхност) • Fn клавиш Интерфейс • Съединители за външен монитор (VGA съединител и HDMI съединител) • Комбиниран аудио куплунг • Два USB 3.0 съединителя •...

 • Page 31: Работна среда

  програмите Lenovo ThinkVantage Tools или от контролния панел. • Отваряне на програмите ThinkVantage от програмата Lenovo ThinkVantage Tools Щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools. Щракнете двукратно върху дадена икона на програма за достъп до програмата. Глава 1. Общ преглед на продукта...

 • Page 32

  Забележка: Ако дадена икона на програма в прозореца за навигация на Lenovo ThinkVantage Tools е замъглена, това показва, че е необходимо да инсталирате програмата ръчно. За да инсталирате програмата ръчно, щракнете двукратно върху иконата на програмата. После следвайте инструкциите на екрана. Когато инсталирането приключи, иконата на програмата ще се активира.

 • Page 33: Въведение в програмите Thinkvantage

  широколентова връзка Rescue and Recovery Система и защита Lenovo – Подобрени архивиране и възстановяване Password Manager Система и защита Lenovo – Хранилище за пароли Потребителски акаунти и семейна безопасност Power Manager Хардуер и звук Lenovo – Органи за управление на захранването...

 • Page 34

  Message Center Plus Програмата Message Center Plus автоматично извежда съобщения, с които ви уведомява за важни известия от Lenovo, като например сигнали за наличие на обновления за системата и сигнали за състояния, които се нуждаят от вашето внимание. Mobile Broadband Connect Програмата...

 • Page 35

  на операционната система на компютъра, стартиране на програми, отваряне на уеб страници, отваряне на файлове и други. Можете също така да се възползвате от програмата SimpleTap за достъп до Lenovo App Shop, от където можете да изтегляте различни приложения и софтуер за компютъра.

 • Page 36

  Ръководството за потребителя...

 • Page 37: Глава 2. Използване на компютъра

  “Използване на флаш картов носител” на страница 40 Регистриране на компютъра При регистриране на компютъра се въвежда информация в база данни, която позволява на Lenovo да се свърже с вас в случай на оттегляне на продукт или друг сериозен проблем. Освен това в някои...

 • Page 38

  Предизвикателство ли е свързването на различни места? • За да отстраните проблем с безжичната мрежа, отидете на: http://www.lenovo.com/support/faq • Възползвайте се от мрежовите функции с помощта на програмата Access Connections. • За да научите повече за използването на безжичните функции на вашия компютър, вж. “Безжични...

 • Page 39: Специални клавиши и бутони

  Специални клавиши и бутони Вашият компютър разполага с няколко специални функционални клавиши и бутони, които ви помагат да работите по-лесно и по-ефективно. Комбинации от функционални клавиши За да използвате клавишните комбинации с функционалния бутон Fn, натиснете и задръжте клавиша , след което натиснете един от функционалните клавиши .

 • Page 40

  • Драйвер за управление на захранването • Помощна програма за екрана • Драйвери за безжични устройства Можете да изтеглите тези драйвери от http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. Стартиране на настройките за камера и аудио • Fn+F6 Натиснете Fn+F6, за да отворите прозореца с настройки на комуникациите. От този прозорец можете...

 • Page 41: Клавиш Windows

  Клавиш Windows Можете да покажете или скриете менюто Старт на операционната система Windows, като натиснете клавиша Windows Можете също така да използвате клавиша Windows заедно с друг клавиш, за да задействате други функции. За повече информация вж. системата за помощна информация на операционната система Windows.

 • Page 42: Използване на Trackpoint посочващото устройство

  Промяна на настройките на UltraNav посочващото устройство От раздела UltraNav в прозореца със свойства на мишката можете да променяте настройките на UltraNav посочващото устройство, като щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Мишка ➙ UltraNav. Можете също така да променяте настройките на UltraNav посочващото устройство, като щракнете върху...

 • Page 43: Използване на чувствителната повърхност

  • Активирайте функцията за увеличение. • Активирайте функцията за превъртане на TrackPoint. • Активирайте функцията за съвети за превъртане на TrackPoint. Проверете капачката Капачката в края на TrackPoint показалката е сменяема. Можете да я сменяте, както е показано на илюстрацията. Забележка: Ако...

 • Page 44: Деактивиране на Ultranav посочващото устройство и използване на външна мишка

  За подробности вж. системата за помощна информация на UltraNav. Персонализиране на чувствителната повърхност За да персонализирате чувствителната повърхност, направете следното: 1. Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Мишка ➙ UltraNav. 2. В раздела TouchPad променете настройките според предпочитанията си. Деактивиране...

 • Page 45: Проверяване на състоянието на батерията

  Използвайте компютъра по-дълго време с батериите на ThinkPad. Мобилността прави революция в бизнеса, като ви позволява да вземете работата навсякъде със себе си. С батериите на ThinkPad можете да работите по-дълго време, без да сте зависими от електрически контакти. Проверяване на състоянието на батерията Скалата...

 • Page 46: Зареждане на батерията

  – Ако индикаторът за състоянието на батерията в долната част на дисплея показва, че захранването в батерията е ниско – Ако батерията не е използвана за дълъг период от време Зареждане на батерията Когато проверите състоянието на батерията и откриете, че оставащите проценти захранване са малко...

 • Page 47

  ви се възстановява за секунди. За да превключите компютъра в режим на заспиване, натиснете Fn+F4. За да възобновите работата на компютъра от режим на заспиване, натиснете клавиша Fn. В зависимост от модела на компютъра той може да поддържа функцията за 30-дневен режим на готовност.

 • Page 48: Боравене с батерията

  Не опитвайте да разглобявате или модифицирате батерийния модул. Опитите да се направи това могат да причинят експлозия или протичане на течност от батерийния модул. Гаранцията не покрива батерийни модули, различни от указания от Lenovo, и разглобявани или модифицирани батерийни модули. ОПАСНОСТ...

 • Page 49: Свързване с мрежата

  от Lenovo тип. За повече информация относно подмяната на батерийния модул се свържете с центъра за поддръжка на клиенти. ОПАСНОСТ Не изпускайте, смачквайте, пробивайте или подлагайте на груба сила. Злоупотребата или неправилната употреба на батерия могат да причинят прегряване, което да предизвика...

 • Page 50: Безжични връзки

  необходимо да я деактивирате, преди да се качите на него. За да я забраните, вж. инструкциите в “Активиране или деактивиране на функциите за безжична връзка” на страница 36. Забележка: Можете да закупите безжична мрежова карта като опция от Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html.

 • Page 51

  Съвети за използване на функцията за безжична LAN връзка • Поставете компютъра така, че да има възможно най-малко предмети между безжичната LAN точка за достъп и компютъра. • За постигане на най-добра безжична връзка отворете дисплея на компютъра под ъгъл, малко по-голям...

 • Page 52

  2. Щракнете върху Хардуер и звук. 3. Щракнете върху Устройства и принтери. За изпращане на данни към устройство с активирана функция за Bluetooth направете следното: 1. Щракнете с десния бутон върху данните, които искате да изпратите. 2. Изберете Изпращане до ➙ Bluetooth устройства. За...

 • Page 53

  – Ниво на сигнала 1. – Ниво на сигнала 2. – Ниво на сигнала 3. Забележка: За повече информация относно скалата на Access Connections вж. системата за помощна информация на Access Connections. Икона на Access Connections и икона на състоянието на безжичната връзка Иконата...

 • Page 54: Презентации и мултимедийно съдържание

  Забележка: Ако срещате затруднения при осъществяването на връзка, преместете компютъра по-близо до безжичната точка за достъп. Активиране или деактивиране на функциите за безжична връзка За активиране или деактивиране на безжичните функции направете едно от следните действия: • Натиснете Fn+F5, за да се покаже списъкът с безжични функции, като например безжична LAN, WAN и...

 • Page 55

  Можете да превключвате изходния видео сигнал между дисплея на компютъра и външния монитор или дори едновременно да подавате видео сигнал към дисплея на компютъра и външния монитор, като промените конфигурацията в прозореца за настройки на дисплея. Свързване на външен монитор За...

 • Page 56: Използване на двойни дисплеи

  Забележка: За да промените настройките на цветовете, щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Разделителна способност на екрана. Щракнете върху Разширени настройки, изберете раздела Монитор, след това задайте Цветове. Съображения при поставяне на външен монитор • Когато инсталирате операционна система, трябва да инсталирате драйвера за дисплея за монитора, който...

 • Page 57: Използване на аудио функции

  • Когато дадено приложение, използващо DirectDraw или Direct3D, се изпълнява в режим на цял екран, то се показва само на основния дисплей. • Не можете да използвате функцията за превключване на дисплея, когато работите в режим за разширяване на работната площ. Активиране...

 • Page 58: Използване на вградената камера

  В таблицата по-долу е показано кои функции на аудио устройствата, свързани към куплунзите на компютъра, се поддържат. Таблица 3. Списък с аудио функции Куплунг Слушалки с 3,5 мм Обикновени слушалки Обикновен микрофон 4-полюсен жак Комбиниран аудио Функциите за слушалки и Функцията...

 • Page 59: Поставяне на флаш картов носител

  • MultiMediaCard (MMC) Забележка: По време на прехвърляне на данни към или от картов носител, като например SD карта, не поставяйте компютъра в режим на заспиване или хибернация, преди прехвърлянето на данни да завърши; в противен случай данните ви може да се повредят. За...

 • Page 60

  Ръководството за потребителя...

 • Page 61: Глава 3. Вие и вашият компютър

  Темите по-долу предоставят информация относно подреждането на работното пространство, настройването на компютърното оборудване и установяването на здравословни работни навици. Lenovo е ангажирана да предоставя най-новата информация и технологии на клиентите с увреждания. Вж. нашата информация за достъпност, която подчертава нашите усилия в тази област.

 • Page 62: Удобство

  на работни почивки. Съществуват много продуктови решения на ThinkPad, които да ви помогнат при модифицирането на компютъра според нуждите ви. За преглед на някои от тези опции отидете на следния уеб сайт: http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html. Запознайте се с опциите за Ръководството за потребителя...

 • Page 63: Информация за достъпност

  функционалност. Информация за достъпност Lenovo е ангажирана да предоставя на хората с увреждания по-голям достъп до информация и технологии. В резултат на това следната информация предоставя начини за помощ на потребители със слухови, зрителни и двигателни ограничения за най-пълноценна работа с компютър.

 • Page 64: Аксесоари за пътуване

  • Качествена чанта, която осигурява адекватно смекчаване и защита • Външно устройство за съхранение Ако пътувате за друга страна, може да искате да вземете адаптер за променлив ток за държавата, до която пътувате. За закупуване на аксесоари за пътуване посетете http://www.lenovo.com/accessories. Ръководството за потребителя...

 • Page 65: Глава 4. Защита

  ключалката към неподвижен предмет. Вж. инструкциите, доставени с механичната ключалка. Забележка: Вие носите отговорност за оценяването, избирането и внедряването на заключващи устройства и функции за защита. Lenovo не предоставя коментари, оценки или гаранции за функционирането, качеството или производителността на заключващите устройства и функциите...

 • Page 66: Парола при включване

  9. В полето Confirm New Password въведете повторно паролата, след което натиснете Enter. Внимание: Запишете паролата при включване на сигурно място. В противен случай, ако я забравите, трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да отмени паролата.

 • Page 67

  Ако не е зададена потребителска парола за твърд диск, а също така не е зададена и основна парола за твърди дискове, потребителят трябва да въведе потребителската парола за твърд диск, за да получи достъп до файловете и приложенията на твърдия диск. Основната...

 • Page 68

  потребителската парола или потребителската и основната пароли, Lenovo не може да нулира паролите или да възстанови данните от твърдия диск. Трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да подмени твърдия диск. Изисква се доказателство за покупка, и за части и обслужване ще бъде начислен хонорар.

 • Page 69: Парола на надзорник

  • За промяна на основната парола за твърди дискове въведете текущата основна парола за твърди дискове в полето Enter Current Password. След това въведете новата основна парола за твърди дискове в полето Enter New Password, след което въведете паролата отново, за да я потвърдите, в...

 • Page 70: Защита на твърдия диск

  Оставете полетата Enter New Password и Confirm New Password празни. Натиснете Enter. Внимание: Запишете паролата и я съхранявайте на сигурно място. Ако забравите паролата на надзорник, Lenovo не може да нулира паролата. Трябва да занесете компютъра при търговец или търговски представител на Lenovo, който да подмени дънната платка. Изисква се доказателство...

 • Page 71: Настройка на защитния чип

  1. Задайте парола при включване, както и парола за твърдия диск за вътрешното SSD устройство или твърд диск. Вж. процедурите в “Парола при включване” на страница 48 и “Пароли за твърди дискове” на страница 48. За по-голяма защита се препоръчва използването на по-дълга парола. 2.

 • Page 72: Забележка за изтриването на данни от твърдия диск или Ssd устройството

  Забележка: Ако компютърът ви работи с Windows 7, програмата Client Security Solution не е предварително инсталирана в системата. За да конфигурирате защитния чип, трябва да изтеглите най-новата версия на Client Security Solution от уеб сайта на Lenovo. За изтегляне на Client Security Solution отидете на сайта http://www.lenovo.com/support. След това следвайте инструкциите на...

 • Page 73: Използване на защитните стени

  на силна магнетична сила, чрез която да направите данните нечетливи. Ние обаче препоръчваме да използвате софтуер (закупува се) или услуга (платена), която е специално предназначена за тази цел. За изтриване на данните на твърдия диск или SSD устройството Lenovo предоставя инструмента Secure Data Disposal. За изтегляне на приложението отидете на адрес: http://www.lenovo.com/support...

 • Page 74

  Ръководството за потребителя...

 • Page 75: Глава 5. Общ преглед на възстановяването

  Глава 5. Общ преглед на възстановяването Тази глава осигурява информация за решенията за възстановяване, предоставени от Lenovo. • “Създаване и използване за носител за възстановяване” на страница 57 • “Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване” на страница 58 • “Използване на работното пространство на Rescue and Recovery” на страница 59 •...

 • Page 76: Изпълняване на операции по архивиране и възстановяване

  Забележка: Можете да създавате носители за възстановяване, като използвате дискове или външни USB устройства за съхранение. За създаване на носител за възстановяване щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Дискове за фабрично възстановяване. После следвайте инструкциите...

 • Page 77: Използване на работното пространство на Rescue And Recovery

  Този раздел осигурява инструкции как да изпълните операция по архивиране посредством програмата Rescue and Recovery. 1. От работната площ на Windows щракнете върху Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата Rescue and Recovery.

 • Page 78: Създаване и използване на спасителен носител

  • Възстановяване на твърдия диск до фабричните настройки по подразбиране Работното пространство на Rescue and Recovery ви позволява да възстановите пълното съдържание на твърдия диск до фабричните настройки по подразбиране. Ако на вашето устройство с твърд диск има множество дялове, имате опцията да възстановите фабричните настройки...

 • Page 79: Преинсталиране на предварително инсталирани приложения и драйвери на устройства

  Създаване на спасителен носител Този раздел предоставя инструкции относно създаването на спасителен носител. 1. От работната площ на Windows щракнете на Старт ➙ Всички програми ➙ Lenovo ThinkVantage Tools ➙ Подобрени архивиране и възстановяване. Отваря се програмата Rescue and Recovery.

 • Page 80: Разрешаване на проблеми с възстановяването

  Щракнете два пъти върху файла и следвайте инструкциите на екрана. Внимание: Ако се нуждаете от обновени драйвери на устройството, не ги изтегляйте от уеб сайта Windows Update. Изтеглете ги от Lenovo. За повече информация вижте “Проверка на актуалността на драйверите” на страница 110.

 • Page 81

  Setup. Вижте “Меню Startup” на страница 103 за подробна информация относно временната или постоянната промяна на стартовата последователност от устройства. Важно е да създадете спасителен носител и набор от носители за възстановяване колкото се може по-рано и да ги съхранявате на безопасно място за бъдеща употреба. Глава...

 • Page 82

  Ръководството за потребителя...

 • Page 83: Глава 6. Подмяна на устройства

  батерии или батерии, проектирани за други системи. Ако се постави неоторизирана батерия или батерия, проектирана за други системи, системата няма да се зарежда. Внимание: Lenovo не носи отговорност за производителността или безопасността на неоторизирани батерии и не предоставя гаранции за откази или повреди, възникнали от използването им.

 • Page 84

  Ако презареждаемият батериен модул бъде неправилно подменен, съществува опасност от експлозия. Батерийният модул съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете наранявания: • Подменяйте само с батерия от тип, препоръчван от Lenovo. • Пазете батерията далеч от огън. • Не излагайте батерията на прекомерна топлина.

 • Page 85: Подмяна на Sim картата

  4. Поставете напълно заредена батерия, докато щракне на място , след което плъзнете лостчето на батерията в заключено положение 5. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на SIM картата Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. Възможно...

 • Page 86

  5. Натиснете SIM картата навътре , след което я освободете. SIM картата се изважда. Внимателно издърпайте SIM картата извън гнездото 6. Поставете SIM картата докрай в гнездото. 7. Затворете вратичката за SIM карта, докато щракне на място. Ръководството за потребителя...

 • Page 87: Подмяна на твърдия диск или Ssd устройството

  8. Инсталирайте повторно батерията. Вижте “Подмяна на батерията” на страница 65. 9. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Ако откриете празната карта в съдържанието на доставката, SIM картата вече е поставена в гнездото за SIM карта и не е необходимо поставянето й. Подмяна...

 • Page 88

  4. Разхлабете винтовете , след което премахнете капака 5. Отстранете винтовете , след което плъзнете твърдия диск или SSD устройството навън 6. Извадете твърдия диск или SSD устройството, като повдигнете лявата му страна. Ръководството за потребителя...

 • Page 89

  7. Поставете новия твърд диск или SSD устройство в гнездото за твърд диск или SSD устройство. 8. Плъзнете твърдия диск или SSD устройството плътно в съединителя , след което поставете отново винтовете 9. Прикрепете капака , след което го завъртете надолу .

 • Page 90: Подмяна на Pci Express Mini Card картата за безжична Lan връзка

  11. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на PCI Express Mini Card картата за безжична LAN връзка Преди да започнете, отпечатайте тези инструкции. ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка...

 • Page 91

  5. Ако в пакета с новата карта е включен инструмент за премахване на съединителите, го използвайте за премахване на кабелите от картата. Ако не е включен такъв инструмент, разкачете кабелите, като захванете съединителите с ръка и внимателно ги изключите. 6. Отстранете винта .

 • Page 92: Подмяна на Pci Express Half Mini Card картата за безжична Wan връзка

  8. Свържете кабелите на антената към новата карта PCI Express Mini Card. Задължително прикачете сивия кабел към съединителя, обозначен с “MAIN” или “M” на картата, а черния кабел – към съединителя, обозначен с “AUX” или “A.” 9. Прикрепете капака , след което го завъртете надолу .

 • Page 93

  ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да отворите капака на...

 • Page 94

  6. Отстранете винта . Картата изскача . Отстранете картата. 7. Откачете металното гнездо от PCI Express Half Mini Card картата. Ръководството за потребителя...

 • Page 95

  8. Прикрепете металното гнездо към новата PCI Express Half Mini Card карта. 9. Подравнете контактния край на новата PCI Express Half Mini Card карта със съответния цокъл Завъртете картата, докато застане на място. Затегнете картата с винта 10. Свържете кабелите на антената към новата карта PCI Express Half Mini Card. Задължително прикачете...

 • Page 96: Подмяна на модул памет

  11. Прикрепете капака , след което го завъртете надолу . След това затегнете винтовете 12. Инсталирайте повторно батерията. Вижте “Подмяна на батерията” на страница 65. 13. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна на модул памет Преди...

 • Page 97

  4. Разхлабете винтовете , след което премахнете капака 5. Ако в гнездата за памет вече са поставени два модула памет, натиснете лостчетата от двете страни на цокъла едновременно , след което извадете единия модул памет , за да освободите място за новия. Запазете премахнатия модул памет за бъдеща употреба. 6.

 • Page 98: Подмяна на клавиатурата

  7. Поставете модула памет със страната с жлеб към контактния ръб на цокъла в гнездото под ъгъл от около 20 градуса , след което го натиснете силно 8. Завъртете модула памет надолу, докато щракне на място. 9. Уверете се, че модулът памет е надеждно инсталиран в гнездото и не може да бъде разместен лесно.

 • Page 99

  ОПАСНОСТ По време на гръмотевични бури не включвайте и не изключвайте кабела от телефонната розетка на стената. ОПАСНОСТ Електрическият ток от захранващите, телефонните и комуникационни кабели е опасен. За да избегнете опасност от електрически удар, изключете кабелите, преди да отворите капака на...

 • Page 100

  5. Отстранете винтовете, които придържат клавиатурата. 6. Преобърнете компютъра и отворете дисплея. 7. Натиснете силно по посоката, указана от стрелките , за да отключите предната част на клавиатурата. Клавиатурата ще се раздели леко Ръководството за потребителя...

 • Page 101

  8. Премахнете кабелите и , като повдигнете съединителите и нагоре. Премахнете на клавиатурата. Инсталиране на клавиатурата За да поставите клавиатурата, направете следното: 1. Прикрепете кабелите и , като натиснете съединителите и надолу. Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 102

  2. Поставете клавиатурата. Уверете се, че задният край на клавиатурата е под рамката. 3. Плъзнете клавиатурата по посоката, указана от стрелките, докато се застопори на мястото си. Ръководството за потребителя...

 • Page 103: Подмяна на резервната батерия

  4. Поставете обратно винтовете. 5. Прикрепете капака , след което го завъртете надолу . След това затегнете винтовете 6. Инсталирайте повторно батерията. Вижте “Подмяна на батерията” на страница 65. 7. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Подмяна...

 • Page 104

  Ако резервната батерия бъде подменена неправилно, има опасност от експлозия. Резервната батерия съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете потенциални наранявания: • Подменяйте само с батерия от тип, препоръчван от Lenovo. • Пазете батерията далеч от огън. • Не я излагайте на прекомерна топлина.

 • Page 105

  5. Откачете съединителя . След това отстранете резервната батерия За да инсталирате резервната батерия, направете следното: 1. Поставете резервната батерия . След това прикрепете съединителя 2. Прикрепете капака , след което го завъртете надолу . След това затегнете винтовете Глава 6. Подмяна на устройства...

 • Page 106

  3. Инсталирайте повторно батерията. Вижте “Подмяна на батерията” на страница 65. 4. Включете отново компютъра. Свържете адаптера за променлив ток и всички кабели. Ръководството за потребителя...

 • Page 107: Глава 7. Разширено конфигуриране

  настройка UEFI/Legacy Boot в ThinkPad Setup. Настройката UEFI/Legacy Boot трябва да е същата като при инсталирането на изображението на операционната система Windows. В противен случай ще се покаже грешка. Използвайте един от следните кодове на страната или региона, необходими за инсталирането: © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 108: Инсталиране на операционна система Windows 7

  9. Инсталирайте драйверите на устройствата. Вижте “Инсталиране на други драйвери и софтуер” на страница 92. Инсталиране на регистрационните пакети за Windows 7 Посетете http://www.lenovo.com/support и инсталирайте следните регистрационни пакети: • Регистрационен пакет за активиране на функцията Wake Up on LAN от режим на готовност за Energy Star •...

 • Page 109: Инсталиране на драйвери на устройство

  Инсталиране на драйвер за четец на картов носител 4 в 1 За да използвате четеца на картови носители 4 в 1, трябва да изтеглите и инсталирате драйвера за четец на карти Realtek от уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Инсталиране...

 • Page 110: Инсталиране на други драйвери и софтуер

  Забележка: Ако не можете да откриете допълнителните файлове, драйверите за устройствата и приложния софтуер на твърдия диск, или ако искате да получавате обновявания, както и най-новата информация за тях, посетете сайта http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers. ThinkPad Setup Компютърът е предоставен с програмата ThinkPad Setup, която ви позволява да избирате различни...

 • Page 111: Меню Main

  4. Натиснете Esc, за да излезете от подменюто. 5. Ако сте във вложено подменю, натиснете неколкократно клавиш Esc, докато получите достъп до главното меню на програмата ThinkPad Setup. Забележка: Ако се налага да възстановите настройките до оригиналното им състояние в момента...

 • Page 112

  • Във всяко подменю можете да активирате дадена функция, като изберете опцията Enabled, или да я деактивирате, като изберете Disabled. Таблицата по-долу показва съдържанието на менюто Config. Забележки: • Някои елементи се показват в менюто само ако компютърът поддържа съответните функции. •...

 • Page 113

  Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Wireless LAN and WiMAX • On Ако изберете On, Radios вътрешното безжично • Off радио ще се включи. Ако изберете Off, вътрешното безжично радио ще се изключи.

 • Page 114

  Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари съответните USB 3.0 и USB 2.0 съединители. Ако изберете Enabled, това активира режима за USB 3.0 и позволява USB 3.0 да се поддържа в операционната система. Ако...

 • Page 115

  Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари ® Power Intel SpeedStep • Disabled Това подменю е само за Technology модели с монтиран Intel • Enabled SpeedStep. Mode for AC Изберете режима на Intel •...

 • Page 116

  Таблица 4. Елементи на менюто Config (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари специален дял на SSD устройството. Enter after: • Immediately Когато се активира, можете да активирате • 1 minute функцията за 30-дневен • 2 minute режим на готовност •...

 • Page 117: Меню Date/time

  Меню Date/Time Ако е необходимо да настроите текущите дата и час на компютъра, изберете Date/Time от главното меню на програмата ThinkPad Setup. Показва се следното подменю: • System Date • System Time За да промените датата и часа, направете следното: 1.

 • Page 118

  Таблица 5. Елементи от менюто Security Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Password Supervisor Password • Disabled Обърнете се към “Парола на надзорник” на • Enabled страница 51. • Disabled Активира или деактивира Lock UEFI BIOS Settings функцията, която •...

 • Page 119

  Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари неоторизиран достъп, задайте разпознаване на потребителя в операционната система. Password at restart • Disabled Ако изберете и активирате Password at • Enabled restart, при рестартиране на...

 • Page 120

  Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Virtualization AMD-V Technology • Disabled Ако изберете Enabled, Virtual Machine Monitor • Enabled (VMM) може да използва възможностите за допълнителен хардуер, предоставени от Intel Virtualization Technology. Intel VT-d Feature •...

 • Page 121: Меню Startup

  Таблица 5. Елементи от менюто Security (продължение) Елемент на менюто Елемент на подменюто Избор Коментари Anti-Theft Intel AT Module Activation • Disabled Активиране или деактивиране на • Enabled интерфейса на UEFI • Permanently Disabled BIOS за активиране на Intel AT модула, който е опционална...

 • Page 122

  1. Изберете Boot, след което натиснете Enter. Можете да използвате подменюто Boot, за да укажете стартовата последователност, която да се изпълнява при включване на компютъра. Обърнете се към “Подменю Boot” на страница 104. 2. Изберете устройството, което искате да се стартира първо. 3.

 • Page 123

  Забележки: • Някои елементи се показват в менюто само ако компютърът поддържа съответните функции. • Стойностите по подразбиране са в получер. Таблица 6. Елементи от менюто Startup Елемент на менюто Избор Коментари Boot Обърнете се към “Промяна на стартовата последователност” на страница...

 • Page 124: Меню Restart

  Таблица 6. Елементи от менюто Startup (продължение) Елемент на менюто Избор Коментари • Quick: Бърз тест (или без тест). • Diagnostics: Пълен тест. Тестване на други устройства по време на POST: • Quick: Минимален тест (или без тест). • Diagnostics: Може да извърши необходимото...

 • Page 125: Използване на управлението на системата

  информирани, че трябва да обновите UEFI BIOS, за да може новото допълнение да работи правилно. За да обновите системния UEFI BIOS, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/ThinkPadDrivers Използване на управлението на системата Този раздел е предназначен основно за мрежови администратори.

 • Page 126

  Когато компютърът не е под управлението на мрежовия администратор, можете да деактивирате функцията Wake on LAN. За да активирате или деактивирате Wake on LAN, направете следното: 1. Стартирайте ThinkPad Setup. 2. Изберете Config. Показва се подменюто Config. 3. Изберете Network. Показва се подменюто Network. 4.

 • Page 127: Глава 8. Предотвратяване на проблеми

  10. Получавайте актуална информация относно драйверите на устройствата за хардуер, който не се произвежда от Lenovo. Препоръчително е да прочете бележките по изданието с информация за драйвера на дадено устройство, преди да го обновите, за да научите за неговата съвместимост...

 • Page 128: Проверка на актуалността на драйверите

  Програмата System Update поддържа актуализиран софтуера на компютъра. Пакетите за обновяване се съхраняват в сървърите на Lenovo и могат да се изтеглят от уеб сайта за поддръжка на Lenovo. Пакетите за обновяване може да съдържат приложения, драйвери на устройства, обновления за...

 • Page 129: Полагане на грижи за вашия компютър

  Програмата System Update е инсталирана предварително на вашия компютър и е готова за изпълнение. Единственото необходимо условие е да имате активна връзка към интернет. Можете да стартирате програмата ръчно или да използвате функцията за планиране, за да активирате програмата за автоматично търсене на обновления на определени интервали. При планирането на...

 • Page 130: Почистване на капака на компютъра ви

  завърши; в противен случай данните ви може да се повредят. Внимавайте при задаването на пароли • Помнете паролите си. Ако забравите паролата на надзорник или за твърд диск, Lenovo няма да я нулира и е възможно да се наложи да подмените дънната платка, твърдия диск или SSD устройството.

 • Page 131

  2. Попийте разтворения препарат с гъба. 3. Изстискайте излишната течност от гъбата. 4. Избършете капака с гъбата, използвайки кръгови движения, като внимавате да не оставите излишна течност да се стича. 5. Избършете повърхността, за да премахнете препарата. 6. Изплакнете гъбата с чиста течаща вода. 7.

 • Page 132

  Ръководството за потребителя...

 • Page 133: Глава 9. Отстраняване на проблеми с компютъра

  производителност на системата. Забележки: • Програмата Lenovo Solution Center е достъпна само на модели с предварително инсталирана операционна система Windows 7. Можете също да я изтеглите от http://www.lenovo.com/diagnose. • Ако използвате друга операционна система Windows, а не Windows 7, посетете...

 • Page 134: Течности върху клавиатурата

  1. Натиснете и задръжте бутона за захранването, докато компютърът се изключи. След като компютърът се изключи, го рестартирайте чрез натискане на бутона за захранването. Ако компютърът не се включи, продължете със стъпка 2. Забележка: Не изваждайте батерията и адаптерa за променлив ток, за да рестартирате компютъра.

 • Page 135: Съобщения за грешки

  Съобщения за грешки • Съобщение: 0177: Неправилни SVP данни, спрете POST задачата. Решение: Контролната сума на паролата на надзорник в EEPROM не е правилна. Системната платка трябва да бъде подменена. Компютърът трябва да се ремонтира. • Съобщение: 0182: Лоша проверка CRC2. Влезте в ThinkPad Setup и заредете настройките по...

 • Page 136

  неоторизирани батерии и не предоставя гаранции за откази или повреди, възникнали от използването им. Решение: Заменете батерията с правилната батерия на Lenovo за тази система. Ако още виждате същото съобщение за грешка, се свържете със сервиз на Lenovo за обслужване на компютъра.

 • Page 137: Грешки без съобщения

  • Съобщение: Поставената батерия не се поддържа от системата и няма да се зареди. Заменете батерията с правилната батерия на Lenovo за тази система. Натиснете клавиша ESC, за да продължите. Решение: Заменете батерията с правилната батерия на Lenovo за тази система. Ако още виждате...

 • Page 138: Грешки с бипкания

  – Докоснете TrackPoint посочващото устройство или чувствителната повърхност или натиснете някои клавиш за изход от скрийнсейвъра. – Натиснете бутона на захранването, за да подновите работа от режим на заспиване или хибернация. Грешки с бипкания Таблица 7. Грешки с бипкания Проблем Решение...

 • Page 139

  1. Щракнете върху Старт ➙ Контролен панел ➙ Хардуер и звук ➙ Диспечер на устройствата. Ако ви бъде напомнено за парола на администратор или потвърждение, въведете паролата или осигурете потвърждението. 2. Ако под Network adapters (Мрежови адаптери) до името на даден адаптер се показва възклицателен...

 • Page 140: Проблеми с клавиатурата и други посочващи устройства

  Уверете се, че безжичното радио е активирано, като щракнете двукратно върху иконата на Access Connections в лентата за задания. Забележка: Ако използвате операционната система Windows 7, щракнете върху Show hidden icons в лентата за задания. Показва се иконата на Access Connections. За повече информация относно иконата...

 • Page 141: Проблеми с дисплея и мултимедийните устройства

  – При промяна на температурата • Проблем: TrackPoint посочващото устройство или чувствителната повърхност не работи. Решение: Уверете се, че TrackPoint посочващото устройство или чувствителната повърхност е активирана в прозореца на настройката за устройства на UltraNav. Забележка: За да отворите прозореца на настройката за устройствата UltraNav, щракнете върху Старт...

 • Page 142

  – Типът монитор е правилният. За да проверите тези настройки, направете следното: 1. Щракнете с десния бутон върху работната площ, след което щракнете върху Персонализиране. 2. Щракнете върху Дисплей отляво. 3. Изберете Промяна на настройките на дисплея. Проверете дали разделителната способност е...

 • Page 143

  – Ако външният монитор поддържа същата или по-висока разделителна способност от дисплея на компютъра, прегледайте изображението на външния монитор или на външния монитор и на дисплея на компютъра. – Ако външният монитор поддържа по-ниска разделителна способност от дисплея на компютъра, прегледайте изображението само на външния монитор. (Ако преглеждате изображението...

 • Page 144

  10. Щракнете върху Актуализиране на драйвера. 11. Щракнете върху Прегледай моя компютър за софтуер за драйвери, а след това върху Искам да избера от списък с драйвери на устройства в моя компютър. 12. Премахнете отметката от полето Покажи съвместимия хардуер. 13.

 • Page 145

  8. Щракнете върху иконата Монитор-2 (за външния монитор). 9. Задайте разделителна способност за втория дисплей. 10. Настройте правилната позиция на всеки монитор, като плъзнете неговата икона. Можете да поставяте мониторите във всяка свързана позиция, но иконите трябва да се допират. 11.

 • Page 146: Проблеми с батерията и захранването

  4. Щракнете върху раздела Запис в прозореца за звук. 5. Изберете Микрофон, след което щракнете върху бутона Свойства. 6. Щракнете върху раздела Levels (Нива), след което преместете плъзгача “Microphone Boost” (Подсилване на микрофона) нагоре. 7. Щракнете на OK. Забележка: За подробности относно управлението на силата на звука вж. онлайн помощта за Windows.

 • Page 147

  2. Убедете се, че прекалено изтощената батерия е в компютъра. 3. Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и я оставете да се зареди. Ако разполагате със зарядно устройство, го използвайте, за да заредите прекалено изтощената батерия. Ако батерията не може да бъде напълно заредена за 24 часа, използвайте нова батерия. •...

 • Page 148

  Ако получите съобщение за грешка, докато операционната система зарежда конфигурацията на работната площ след завършване на POST, проверете следните елементи: 1. Отидете на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support и потърсете съобщението за грешка. Ръководството за потребителя...

 • Page 149

  2. Посетете началната страница на базата знания на Microsoft на адрес http://support.microsoft.com/ и потърсете съобщението за грешка. Проблеми с режимите на заспиване и хибернация • Проблем: Компютърът неочаквано влиза в режим на заспиване. Решение: Ако микропроцесорът прегрее, компютърът автоматично влиза в режим на заспиване, за...

 • Page 150: Проблеми с дискове и други устройства за съхранение

  Решение: Проверете дали не е избрана опция, която да не позволява на компютъра да премине в режим на заспиване или хибернация. Ако компютърът се опита да премине в режим на заспиване, но заявката е отхвърлена, устройството в USB съединителя може да е деактивирано. Ако това се случи, изключете USB устройството, след...

 • Page 151: Проблеми с портовете и съединителите

  • Приложението е предназначено за работа с вашата операционна система. • Другите приложения се изпълняват правилно на компютъра. • Необходимите драйвери на устройства са инсталирани. • Приложението работи, когато се стартира на друг компютър. Ако се покаже съобщение за грешка по време на използване на приложната програма, прегледайте ръководствата, предоставени...

 • Page 152

  Ръководството за потребителя...

 • Page 153: Глава 10. Получаване на поддръжка

  За да изтеглите обновен софтуер, посетете уеб сайта по-долу и следвайте инструкциите на екрана: http://www.lenovo.com/support Записване на информация Преди да разговаряте с представител на Lenovo, си запишете важната информация за компютъра ви, описана по-долу. Записване на подробности и симптоми на проблема...

 • Page 154: Получаване на помощ и обслужване

  от уеб сайта на Lenovo на адрес http://www.lenovo.com/support. Уеб сайт за поддръжка на Lenovo Информацията за техническа поддръжка е достъпна на уеб сайта за поддръжка на Lenovo на адрес: http://www.lenovo.com/support Този уеб сайт се обновява с най-новата информация за поддръжка, като например: •...

 • Page 155: Връзка с Lenovo

  достъпните Инженерни изменения (EC), които са приложими за вашия хардуер. Следните предмети не се покриват: • Подмяна или използване на части, които не са произведени за или от Lenovo, или части извън гаранция Забележка: Всички гарантирани части съдържат 7-символна идентификация във формата FRU XXXXXXX.

 • Page 156: Намиране на опции на Thinkpad

  устройства за съхранение, мрежови карти, репликатори на портове, батерии, захранващи адаптери, принтери, скенери, клавиатури, мишки и др. Можете да пазарувате от Lenovo по 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата директно в World Wide Web. Всичко, от което се нуждаете, е връзка с интернет и кредитна карта.

 • Page 157: Приложение A. Информация за разпоредби

  Нивото на излъчване обаче е много по-ниско от това на електромагнитната енергия, излъчвана от безжични устройства като, например, мобилни телефони. Поради факта, че вградените безжични карти работят според указанията, заложени в стандартите и препоръките за радиочестотна безопасност, Lenovo счита, че те са безопасни за употреба от © Copyright Lenovo 2012...

 • Page 158: Местоположение на безжичните антени Ultraconnect

  потребителите. Тези стандарти и препоръки отразяват съгласието на научната общност и са резултат дебати на съвети и комитети от учени, които постоянно преглеждат и интерпретират обширната литература от изследванията. В някои ситуации или среди, употребата на вградени безжични карти може да бъде ограничена от собственика...

 • Page 159: Намиране на регулативните бележки за безжични устройства

  номер за класификация за износ (ECCN) 4A994.b. Продуктът може да бъде реекспортиран, освен в някоя от страните под ембарго в EAR E1 списъка на страни. Забележки за електронно излъчване Информацията по-долу се отнася за ThinkPad X131e. Декларация за съответствие за Федералната комисия по комуникации...

 • Page 160: Изявление за съответствие с изискванията за излъчване Клас B на Industry Canada

  • Consult an authorized dealer or service representative for help. Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment.

 • Page 161: Декларация за съответствие клас B за Корея

  Geräte der Klasse B. Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart. Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

 • Page 162

  Ръководството за потребителя...

 • Page 163: Приложение B. Декларации за рециклиране и Weee

  Прибиране и рециклиране на изведен от употреба Lenovo компютър или монитор Ако сте служител на компания и се налага да изхвърлите Lenovo компютър или монитор, който е собственост на компанията, трябва да го направите в съответствие със Закона за поощряване на...

 • Page 164: Информация за рециклиране за Бразилия

  A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

 • Page 165: Информация относно повторното използване на батериите за Европейския съюз

  намалят потенциалните неблагоприятни ефекти от батериите и акумулаторите върху околната среда и човешкото здраве, поради потенциалното наличие на опасни вещества. За правилно събиране и обработка отидете на: http://www.lenovo.com/lenovo/environment Информация относно повторното използване на батериите за Тайван Информация относно повторното използване на батериите за САЩ...

 • Page 166

  Ръководството за потребителя...

 • Page 167: Приложение C. Energy Star информация за модел

  За повече информация относно тези настройки вижте информацията в “Помощ и поддръжка на Windows” на компютъра. Функцията Wake on LAN е активирана при доставянето на вашия компютър Lenovo от фабриката и настройката остава валидна дори когато компютърът е в режим на заспиване. Ако не е необходимо...

 • Page 168

  2. Щракнете върху Хардуер и звук ➙ Диспечер на устройствата. 3. В прозореца Device Manager разгънете Мрежови адаптери. 4. Щракнете с десния бутон на вашия мрежов адаптер и щракнете на Свойства. 5. Щракнете на етикета Управление на захранването. 6. Премахнете отметката от полето Разреши на това устройство да събужда компютъра. 7.

 • Page 169: Приложение D. Бележки

  относно продуктите и услугите, достъпни понастоящем във вашата област. Всяко споменаване на Lenovo продукт, програма или услуга няма за цел да заяви или внуши, че могат да бъдат използвани само въпросните Lenovo продукт, програма или услуга. Вместо това може да бъде използван...

 • Page 170: Търговски марки

  показатели могат да са изведени чрез екстраполиране. Възможно е действителните резултати да варират. Потребителите на този документ трябва да проверят приложимите данни за тяхната конкретна среда. Търговски марки Следните термини са търговски марки на Lenovo в Съединените щати, в други страни или и двете: Lenovo Access Connections Active Protection System...

 • Page 172

  Партиден номер: Printed in China (1P) P/N:...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: