Download Print this page

Odstraňování Závad - Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual

Hide thumbs

Advertisement

Odstraňování závad
V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravny, zkontrolujte ho podle níže uve-
dených bodů. Neotvírejte kryt přístroje, abyste neriskovali zásah elektrickým proudem. Nepodaří-li se
Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.
UPOZORNĚNÍ:
Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj, v tomto
případě totiž ztratíte nárok na záruku.
Žádný zvuk.
– Není nastavena hlasitost.
• Nastavte položku VOLUME (HLASITOST).
Občasné praskání při vysílání VKV.
– Slabý signál.
• Zcela vytáhněte ohebnou anténu.
Budík nefunguje.
– Není nastaven čas buzení.
• Viz část Nastavení a aktivace budíku.
– Budík není aktivován.
• Viz část Nastavení a aktivace budíku.
Na obrazovce se objevuje nápis „No card
is selected" (Není vybrána žádná karta)
– Není vloženo zařízení USB nebo paměťová
karta (SD nebo MMC).
• Vložte zařízení USB nebo paměťovou kartu (SD
nebo MMC).
Jas obrazovky stále tmavne.
– Na přístroji je nastaveno automatické ztmavnutí.
• Chcete-li obrazovku nechat jasnou, vypnûte
automatické ztmavnutí.
Poznámka:
Při otvírání složky externího zařízení
nebo na něm uloženého souboru může
doba načítání přesáhnout běžnou dobu
kvůli velikosti složky nebo souboru.
DŮLEŽITÉ!
1. Kompatibilita připojení rozhraní USB k tomuto výrobku:
a ) Tento výrobek podporuje většinu velkokapacitních paměťových zařízení USB, která
vyhovují standardům velkokapacitních paměťových zařízení USB.
i ) Nejběžnější třída velkokapacitních paměťových zařízení jsou jednotky Flash, Memory
Sticks, Jump Drive atd.
ii) Pokud se na počítači po připojení velkokapacitního paměťového zařízení zobrazí nápis
"Jednotka disku", jedná se pravděpodobně o vyhovující velkokapacitní paměťové
zařízení, které bude s tímto výrobkem fungovat.
b ) Pokud velkokapacitní paměťové zařízení vyžaduje baterii/zdroj napájení. Zkontrolujte, zda
je v zařízení USB plná baterie, nebo zařízení nejprve nabijte a připojte k výrobku
znov u .
2. Podporovaný typ hudby:
a ) Toto zařízení podporuje pouze nechráněnou hudbu s těmito příponami: .mp3 .wma
b ) Hudba zakoupená v hudebních obchodech on-line není podporována, protože je
zabezpečena ochranou digitální správy práv (DRM).
c ) Nejsou podporovány soubory s těmito příponami: .wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac atd.
3 . Z portu rozhraní USB na počítači nelze provést přímé připojení k výrobku, přestože jsou
v počítači soubory ve formátu mp3 nebo wma.
Pro ochranu životního prostředí
Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Obaly lze snadno rozdělit na tři stejnorodé
materiály: lepenku, polystyrén a polyetylén.
Přístroj je vyroben z materiálů, které lze znovu použít, provádí-li demon-
táž odborná firma. Obalový materiál, použité napájecí články a už
nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí
do určených nádob na odpadky.
Likvidace starého produktu
Produkt je navržen a vyroben za použití velmi kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat
a znovu použít.
Když je k produktu připevněn symbol s přeškrtnutým košem, znamená to, že je pro-
dukt kryt evropskou směrnicí 2002/96/EC
Informujte se o místním tříděném sběrném systému pro elektrické produkty.
Řiďte se místními pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s běžným odpadem. Správná likvidace
starého produktu pomůže zabránit případným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví.

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

  Related Content for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308