Download Print this page

Nabídka Nastavení - Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual

Hide thumbs

Advertisement

Funkce spánku / Osvětlení
Funkce spánku
Rádiobudík má vestavěný časovač, který
umožňuje, aby přístroj po určité době auto-
maticky vypnul zvuk během přehrávání rádia
nebo hudby.
1. možnost:
1 Stiskněte tlačítko TUNER.
2 Tiskněte tlačítko SLEEP, dokud se nezobrazí
požadovaná možnost.
➜Pokud bylo rádio předtím vypnuté, zapne se.
2. možnost:
1 Stisknutím tlačítka CLOCKnebo PHOTO
přejděte do odpovídajícího režimu.
2 Stiskněte tlačítko MENU.
3 Stisknutím tlačítka 1 2 zvýrazněte volbu
„General" (Obecné)
4 Stisknutím tlačítka 34 vyberte možnost „Sleep
Timer Music" (Hudba časovače vypnutí).
5 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte konkrétní hudbu,
která se vám líbí.
➜Přístroj spustí hudbu, kterou vyberete.
3. možnost: použití zařízení
USB/paměťové karty (SD/MMC)
1 Zopakujte kroky 1-8 popsané v části „Poslech
hudby".
2 Tiskněte tlačítko SLEEP, dokud se nezobrazí
požadovaná možnost.
Deaktivace funkce spánku
Je-l i funkce spánku akti v ována,j e zobrazena i k ona
Tiskněte tlačítko SLEEP dokud se nezobrazí nápis
„Off" (Vypnuto)
Jas osvětlení
Jas displeje LCD lze nastavit ručně a automaticky.
Ruční nastavení
Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
REPEAT ALARM /
BRIGHTNESS CON-
(OPAKOVANÉ BUZENÍ / OVLÁDÁNÍ
TROL
JASU) lze jas obrazovky cyklicky přepínat na 4
úrovně.
Automatické nastavení
Chcete-li zabránit záření silného světla z jednotky
během noci, můžete použít funkci automatického
ztmavení pro nastavení jasu na nejnižší úroveň.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
2 Stisknutím tlačítka 1 2 zvýrazněte volbu „General"
(Obecné).
3 Stisknutím tlačítka 34 vyberte možnost „Auto
Dim Timer" (Automatické ztmavení časovače)
4 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte možnost „On"
(Zapnuto)
5 Stisknutím tlačítka 34 vyberte možnost „Auto
Dim - Start" (Automatické ztmavení - Začátek).
6 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte čas spuštění auto-
matického ztmavení.
7 Stisknutím tlačítka 34 vyberte možnost „Auto
Dim - End" (Automatické ztmavení - Konec).
8 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte čas vypnutí auto-
matického ztmavení.
Po nastavení automatického ztmavení se v
časovém rozmezí ztmavení jas displeje LCD auto-
maticky nastaví na nejnižší úroveň. Stisknutím
kteréhokoli tlačítka jas na 10 sekund zvýšíte.
Použití podstavce
Přístroj je ve spodním panelu vybaven podstavcem.
Chcete-li přístroj nastavit pro jiný úhel zobrazení,
vysuňte podstavec a otočením boční strany pod-
stavce jej vraťte zpět (viz dolní obrázek).
Nabídka nastavení
Použití možností nabídky
nastavení
Nabídka nastavení nabízí pokročilé funkce.
1 Stiskněte tlačítko MENU.
➜Zobrazí se nabídka.
2 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte volbu
„General" (Obecné)
ČESKA REPUBLIKÁ
Vystraha!
Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto
přístroj za chodu neotevírejte ani
nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu
vždy svěřte specializovanému servisu.
Nebezpečí!
Při sejmutí krytů a odjištďní bezpečnostních
spínačů hrozí nebezpečí neviditelného
laserového záření!
Chraňte se před přímým zásahem
laserového paprsku.
Záruka
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i
před kapkami vody.
3 Položku 34 vyberte stisknutím tlačítka
4 Stisknutím tlačítka1 2vyberte možnost pod
položkou.
5 Po dokončení nastavení nabídku zavřete
stisknutím tlačítka CLOCK, TUNER,
PHOTO nebo MUSIC.

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

  Related Content for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308