Download Print this page

Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual page 3

Hide thumbs

Advertisement

Napájení/Základní obsluha
Napájení
1 Dodaný adaptér připojte k zásuvce DC 9V
na přístroji a k zásuvce pro napájení.
Praktické tipy:
Chcete-li předejít poškození přístroje,
používejte pouze dodávaný napájecí adaptér!
Štítek s typovými údaji je umístěn na
spodní části přístroje.
Nastavení jazyka nabídky na
obrazovce (OSD)
1 Stiskněte tlačítko MENU.
➜Zobrazí se nabídka.
2 Stisknutím tlačítka1 2 zvýrazněte volbu
„General" (Obecné)
3 Stisknutím tlačítka4zvýrazněte volbu
„Language" (Jazyk)
4 Stisknutím tlačítka1 2vyberte požadovaný jazyk.
5 Po dokončení nastavení zavřete nabídku
stisknutím tlačítka CLOCK, TUNER,
PHOTO nebo MUSIC.
Nastavení data a času
1 Stiskněte tlačítko MENU.
➜Zobrazí se nabídka.
2 Pomocí tlačítka 1 2 zvýrazněte volbu „Clock" (Hodiny)
3 Pomocí tlačítka 3412vyberte pole „Time
Set" (Nastavení času) a „Date (Year-Month-
Day)" (Datum (Rok-Měsíc-Den)
4 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK to
5 Přidržte34nebo opakovaně stiskněte tlačítka
a nastavte hodnoty.
6 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka OK
7 Zopakováním kroků 3-6 zadejte další hodno-
Budík
ty položek „Time Set" (Nastavení času) a
„Date (Year-Month-Day)" (Datum (Rok-
Měsíc-Den).
8 Po dokončení nastavení zavřete nabídku
stisknutím tlačítka CLOCK, TUNER,
PHOTO nebo MUSIC.
Změna časového formátu
1 V nabídce Clock (Hodiny) vyberte stisknutím
tlačítka 34 hodnotu „12/24 Hour Format"
(12/24hodinový formát)
2 Stisknutím tlačítka 1 2 přepínejte mezi
možnostmi 12H a 24H.
Poznámka:
Pokud je přístroj asi 5 minut odpojený od síťové
zásuvky, čas a datum musíte znovu nastavit.
Nastavení a aktivace budíku
Lze nastavit dva různé časy buzení.
1 Stiskněte tlačítko CLOCK.
2 Stiskněte nebo přidržte tlačítko ALARM 1
nebo ALARM 2.
➜Rozblikají se číslice hodin.
3 Přidržením 34 nebo opakovaným stisknutím
tlačítka nastavte hodinu.
4 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka
ALARM 1 nebo ALARM 2
➜Rozblikají se číslice minut.
5 Přidržením 34 nebo opakovaným stisknutím
tlačítka nastavte minuty.
6 Nastavení potvrďte stisknutím tlačítka
ALARM 1 nebo ALARM 2.
7 Opětovným stisknutím tlačítka ALARM 1
nebo ALARM 2. nastavení budíku aktivujte.
➜Je-li buzení aktivováno, zobrazí se ikona
➜V nastaveném čase buzení zazní budík a
jeho hlasitost se bude postupně zvyšovat.
Nastavení režimu budíku
1 Stiskněte tlačítko MENU.
➜Zobrazí se nabídka.
2 Pomocí tlačítka 1 2 zvýrazněte volbu
„Clock" (Hodiny)
3 Stisknutím tlačítka 34 vyberte volbu „Alarm
Music" (Hudba budíku).
4 Stisknutím tlačítka 1 2 vyberte konkrétní
hudbu, která se vám líbí.
➜Budík spustí hudbu, kterou vyberete.
Digitální tuner
Vypnutí budíku
Budík lze vypnout třemi způsoby. Pokud
nezvolíte úplné vypnutí budíku, možnost
DAILY ALARM RESET (RESETOVÁNÍ
DENNÍHO BUDÍKU) zůstane automaticky
aktivována od prvního spuštění budíku. signál
ve stejnou dobu následujícího dne:
Resetování denního budíku
Pokud chcete budík ihned vypnout, ale
chcete, aby se opakoval
1 Pfii zaznûní signálu budíku stisknûte kterékoli
tlaãítko kromû tlaãítka REPEAT ALARM /
(OPAKOVANÉ
BRIGHTNESS CONTROL
BUZENÍ / OVLÁDÁNÍ JASU)
Zobrazí se ikona
Opakované buzení
Tato moÏnost opakuje buzení v 9minutov˘ch
intervalech.
1 Pfii zaznûní signálu budíku stisknûte tlaãítko
REPEAT ALARM /
BRIGHTNESS CON-
(OPAKOVANÉ BUZENÍ / OVLÁDÁNÍ
TROL
JASU)
Bude blikat ikona
Úplné vypnutí budíku
1 Opakovanû tisknûte tlaãítko ALARM 1
nebo ALARM 2, dokud se ikona
nezmûní na ikonu
.
➜Je-li buzení aktivováno, zobrazí se ikona
Praktické tipy:
Pokud pfii zaznûní signálu budíku není
stisknuté Ïádné tlaãítko, signál budíku bude
znít 30 minut.
Tuner
Naladûní rádiové stanice
1 Stisknutím tlačítka TUNER zapnete rádio
(pouze VKV)
2 Stiskněte a přidržte tlačítko 1 2 na asi 2
sekundy a potom je uvolněte
➜Rádio se automaticky vyladí na stanici s
dostatečným příjmem.
3 V případě nutnosti opakujte krok 2, dokud
nenajdete požadovanou stanici.
Pro naladění stanice se slabým příjmem
stiskněte krátce a opakovaně tlačítko 1 2,
dokud nenajdete optimální příjem.
Vypnutí/zapnutí rádia
Chcete-li rádio vypnout, stiskněte tlačítko
OK. Chcete-li rádio vypnout, znovu stiskněte
tlačítko OK.
Pro zlepšení příjmu:
VKV:Vysuňte a upravte ohebnou anténu pro
optimální příjem.
Programování rádiov˘ch stanic
Do paměti lze ručně nebo automaticky
(funkcí Automatické ukládání) uložit celkem
až 20 rádiových stanic VKV.
Ruční programování
1 Nalaďte na požadovanou stanici (Viz část
„Naladění rádiové stanice").
2 Stiskněte a přidržte tlačítko TUNER na asi 2
sekundy a potom je uvolněte.
➜Rozbliká se číslo předvolby.
3 Jedním nebo opakovaným stisknutím tlačítka
34 přiřaďte číslo 1 až 20.
➜Rozbliká se číslo předvolby.
4 Zadání znovu potvrďte stisknutím tlačítka
TUNER
5 Opakování kroků 1-4 uložíte další stanice.
Poznámka:
– Předvolbu stanice lze odstranit, pokud
místo ní uložíte jinou frekvenci.
Automatické ukládání
Funkce automatického ukládání spustí auto-
matické programování rádiových stanic od
předvolby 1.Všechny předchozí předvolby,
např. ručně programované, se vymažou.
1 V reÏimu TUNER zobrazte nabídku tuneru
stisknutím tlaãítka MENU

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308