Download Print this page

Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual page 6

Hide thumbs

Advertisement

Nabídka nastavení
Možnost
Nastavení
Jazyk
English/Français/Deutsch/Español
Jas
-3~3
Auto Dim Timer
Off/On (Zapnuto/Vypnuto)
(Automatické ztmavení
časovače)
Auto Dim - Start
21: 00
(Automatické ztmavení
- Začátek)
Auto Dim - End
7: 00
(Automatické ztmavení
- Konec)
Wall Paper (Tapeta)
Blue/Green/Red/Purple
(Modrá/Zelená/Červená/Nachová)
Sleep Timer Music (Hudba
3 music files are preset (Předvolené 3
časovače vypnutí)
hudební soubory)
Picture Display
Slideshow mode/Browse mode
(Zobrazení snímku)
(Režim prezentace/Režim procházení)
Slideshow Sequence
Sequential/Random
(Sekvence prezentace)
(Postupná/Náhodná)
None/Random /16 effects available
* Slideshow Effect (Efekt
(Žádný/Náhodný/16 efektů)
prezentace)
Slideshow Frequence
5 Seconds/10 Seconds/ 30 Seconds/1
Minute/ 5 Mintues/30 Minutes 1/
(Frekvence prezentace)
Hour/ 2 Hours (5 sekund/10
sekund/30 sekund/1 minuta/5
minut/30 minut/1 hodina/2 hodiny)
Wide screen/Normal
Display Format (Formát
(Širokoúhlý/Normální)
zobrazení)
File Information Display
Off/On (Zapnuto/Vypnuto)
(Zobrazení informací o
souboru)
Restore Default set-
Reset
tings (Obnovení
výchozího nastavení)
* = Chcete-li zapnout efekt prezentace, musíte vybrat režim prezentace v možnosti
„Picture Display" (Zobrazení snímku).
Popis
Výběr požadovaného jazyka na displeji
obrazovky
Výběr hodnoty jasu
Zapnutí nebo vypnutí automatického
ztmavení jasu displeje LCD
Nastavení začátku automatického
ztmavení
Nastavení ukončení automatického
ztmavení
Výběr různé barvy pro pozadí displeje
LCD
Výběr jednoho souboru pro funkci
spánku
Výběr různého režimu pro zobrazení
snímku
Výběr různé sekvence prezentace
Výběr různých efektů prezentace
Výběr různých intervalů prezentace
Výběr formátu zobrazení snímku
Zapnutí nebo vypnutí zobrazení názvu
souboru
Stisknutím tlačítka OK obnovíte
výchozí nastavení od výrobce.
Údržba
Ochrana a všeobecná
údržba
Přístroj umístěte na pevný, hladký povrch,
kde se nemůže převrhnout.
Pokud je jako odpojovací zařízení použito
síťové napájení nebo sdružovač, mělo by
být odpojovací zařízení připraveno k
použití.
Chraňte přístroj, napájecí články, C D
a kazety před vlhkostí, deštěm, píske m
a extrémními teplotami, které mohou být
v blízkosti topných těles nebo na místě
vystaveném přímému slunečnímu záření.
Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo
stříkající vodě.
Přístroj ničím nepřikrývejte. Okolo venti-
lačních otvorů ponechejte alespoň 15 cm
volného místa, aby vznikající teplo mohlo
unikat a větrání bylo dostatečně zajištěné.
POZOR:
-
Vysoké napětí! Neotevírat. Mohlo by dojít k úrazu elektřinou. Přístroj neobsahuje
žádné díly, na kterých provádí servis uživatel.
-
Úpravy prováděné na produktu by mohly zapříčinit nebezpečnou radiaci (EMC,
Elektromagnetická kompatibilita) nebo jiné nebezpečné provozní podmínky.
Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství o poruchách v rádiové
frekvenci.
Musí být zajištěna dobrá ventilace.
Nezakrývejte ventilaění otvory žádnými
předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami
atd.
Na přístroj nesmí být pokládány žádné zdroje
přímého plamene, např. rozsvícené svíěky.
Nepokládejte na zařízení žádné předměty
naplněné tekutinami (např. vázy).
Třecí plochy mechanických součástek
přístroje mají samomazací povrch, proto
se nesmí ničím mazat ani olejovat.
Přístroj čistěte měkkou, navlhčenou jelenicí.
Nepoužívejte alkohol, čpavek,
benzín nebo abrazivní čistící prostředky,
protože mohou poškodit kryt přístroje.

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308