Download Print this page

Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual page 4

Hide thumbs

Advertisement

Zařízení USB/Paměťová karta (SD/MMC)
2 Stisknutím tlaãítka4vyberte poloÏku „Tuner
Auto Program" (Automatické programování
tuneru).
3 Stisknûte tlaãítko OK.
➜Dojde k naprogramování dostupn˘ch stan-
ic (VKV). Po uloÏení v‰ech stanic zaãne
automaticky hrát první automaticky uloÏená
pfiedvolená stanice.
Poslech předvolené nebo auto-
maticky uložené stanice
Jednou 34 nebo opakovanû stisknûte
tlaãítko , dokud nezaãne hrát poÏadovaná
pfiedvolená stanice.
Použití zařízení
USB/paměťové karty
(SD/MMC)
K pfiístroji AJL308 pfiipojte zafiízení USB
nebo pamûÈovou kartu (SD nebo MMC) a
mÛÏete si vychutnat zvukové nebo obrazové
soubory v zafiízení USB nebo na pamûÈové
kartû prostfiednictvím reproduktorÛ a disple-
je LCD pfiístroje AJL308.
Poslech hudby
1 Pfiipojte kompatibilní zafiízení USB nebo
pamûÈovou kartu (SD nebo MMC) do portu
USB nebo do slotu na pamûÈové karty.
➜Zobrazí se sloÏka oznaãující vloÏené
zafiízení.
2 Stisknutím tlaãítka 34 vyberte sloÏku zafiízení
USB (je-li pfiipojeno) nebo pamûÈovou kartu
(je-li vloÏena)
3 Stisknutím tlaãítka OK sloÏku otevfiete.
➜Pfiístroj se automaticky pfiepne do reÏimu
miniatur snímkÛ.
4 Stisknûte tlaãítko MUSIC.
➜V nabídce budou uvedeny v‰echny
uloÏené hudební soubory.
5 Stisknutím tlaãítka 34 vyberte soubor.
6 Pfiehrávání spusÈte stisknutím tlaãítka OK
Pfiehrávání pozastavíte stisknutím tlaãítka
OK. Znovu je spustíte opakovan˘m
stisknutím tlaãítka OK.
Další/předchozí soubor vyberete stisknutím
tlačítka 1 2.
Pro rychlý posun vpřed/vzad stiskněte a
přidržte tlačítko 2 nebo 1, dokud se v levém
dolním rohu obrazovky neobjeví ikona nebo
, a pak rychlým a opakovaným stisknutím
vyberte 5 různých rychlostí přehrávání. Pro
návrat k normálnímu přehrávání stiskněte
tlačítko 6nebo 5, dokud se zobrazená ikona
nebo nezmění na ikonu 2(přehrávání)
Pro 3\4 zopakování jedné skladby, všech
skladeb nebo pro náhodné přehrávání
stiskněte jednou nebo opakovaně tlačítko
.Přehrávání 3\4 ukončíte stisknutím tlačítka,
dokud se nezobrazí nápis „Off" (Vypnuto)
Zobrazení fotografií
1 Zopakujte kroky 1 až 3 z části „Poslech hudby".
2 stisknutím tlačítka PHOTO pfiepnete do
obrazového reÏimu.
➜Snímky uloÏené na zafiízení USB nebo na
pamûÈové kartû se zobrazí jako miniatury.
3 Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce,
stisknutím tlačítka 341 2vyberte miniaturu
a stiskněte tlačítko OK.
➜Od vybraného snímku se spustí prezentace
uloÏen˘ch snímkÛ.
Stisknutím tlaãítka 34 snímek otoãíte o 90
ve smûru nebo proti smûru hodinov˘ch
ruãiãek.
Stisknutím tlaãítka1 2zobrazíte
pfiedchozí/dal‰í fotografii.
Chcete-li zmûnit interval prezentace, nahléd-
nûte do ãásti „Použití možností nabídky
nastavení"
Zařízení USB/Paměťová karta (SD/MMC)
Zobrazení fotografie v režimu hodin
1 Stisknutím tlačítka OK zobrazte miniatury,
stisknutím tlačítka 341 vyberte požadovanou
fotografii a výběr potvrďte stisknutím tlačítka
OK. Nebo přímým stisknutím tlačítka 3(1)
/4(2zobrazte předchozí/další fotografii
Chcete-li zobrazenou fotografii zvětšit (režim
lupa), stiskněte a přidržte tlačítko CLOCK na
asi 2 sekundy, opakovaným stisknutím tlačítka
OK snímek zvětšujte nebo obnovte jeho
běžnou velikost a pomocí tlačítka 341 2
procházejte zvětšeným obrázkem. Režim
lupy ukončíte opakovaným stisknutím tlačít-
k a CLOCK
Před zvětšením
Po zvětšení
o
Výběr formát zobrazení snímku
Formát zobrazení fotografie na obrazovce lze
změnit výběrem hodnoty „Widescreen"
(Širokoúhlý) nebo„Normal" (Normální) v
možnosti „Display Format" (Formát
zobrazení) v nabídce General (Obecné).
Widescreen (Širokoúhlý) Normal (Normální)
Kompatibilní zařízení USB
– paměť Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
– přehrávač Flash USB (USB 2.0 nebo USB 1.1)
Zařízení USB vyžadující instalaci ovladače v
systému Windows XP není podporováno.
Kompatibilní paměťová karta
– SD card
– MMC
Poznámka:
U některých přehrávačů Flash USB (nebo u
paměťových zařízení), je uložený obsah zazna-
menán pomocí technologie ochrany
autorských práv.Takto chráněný obsah nelze
přehrát na žádném jiném zařízení (například
na zařízení AJL308).
Kompatibilita souborů
Music (Hudba)
• Zařízení podporuje pouze nechráněnou
hudbu s těmito příponami:
.mp3
.wma
• Hudba zakoupená v hudebních obchodech
on-line není podporována, protože je
zabezpečena ochranou digitální správy práv
(DRM)
Picture (Obraz)
Zařízení podporuje pouze obrazové soubory
s touto příponou:
.jpg

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308