Download Print this page

Ovládací Prvky - Philips 30261-06-16 Uživatelský Manuál Manual

Hide thumbs

Advertisement

1
7
$
3
2
1
!
@
8
7
$
4
5
PHOTO
6
9
0
# #
Česky
Dodávané příslušenství
– 1 X certifikovaný adaptér napájení (Vstup: 100-240
V ~50/60 Hz 0,3A~0,4A,Výstup: 9V
1A)
1
Ovládací prvky (v
)
1 MENU
– přepne do nastavení nabídky.
2 CLOCK
– přepne do režimu hodin.
3 TUNER
– přepne do režimu hodin.
4 PHOTO
– přepne do obrazového režimu.
5 MUSIC
– přepne do hudebního režimu.
6 SLEEP
– nastavuje, aktivuje nebo deaktivuje funkci
spánku.
$ OK, 3,4,2,1
Režim
Hodiny
Tuner
Tlačítk
**Zvětšení obrazu v
Vypnutí rádia
OK
režimu lupy
-
-
Vyberte předchozí
Vyberte rádiovou stani-
fotografii
ci
-
-
Procházejte
V režimu programu
3
režimem lupy
vyberte číslo předvolby
-
-
Vyberte další
Vyberte rádiovou stanici
-
fotografii
V režimu programu
-
Procházejte
vyberte číslo předvolby
režimem lupy
4
-
Select next
-
E
Rádiovou stanici jemně
photo
dolaďte
-
Navigate in
*-
E
Nalaďte rádiovou
2
zoom mode
stanici
-
Select previ-
-
E
Rádiovou stanici jemně
ous photo
dolaďte
1
-
Navigate in
*-
E
Nalaďte rádiovou
zoom mode
stanici
* = stiskněte a podržte
** =stisknutím a přidržením tlačítka CLOCK v režimu hodin přejděte do režimu lupy
Ovládací prvky
7 ALARM 1/ALARM 2
– nastavuje, aktivuje nebo deaktivuje budík.
8 REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL
– opakuje buzení v 9minutových intervalech.
– nastavuje jas displeje LCD.
9 VOLUME
– nastavuje úroveň hlasitosti.
0 DC IN
– zásuvka pro adaptér DC 9V.
! SD/MMC slot
– připojuje k paměťové kartě SD nebo MMC.
@ USB port
– připojuje k zařízení USB.
# Ohebná antén – VKV anténa pro
dokonalejší příjem.
Music
Picture
(Obraz)
(Hudba)
Spuštění nebo poza-
Zobrazení snímku?na
stavení přehrávání
celé obrazovce
-
-
V reži m u náhod-
Snímek otočte o 90?
ného přehrávání
ve směru
vyberte funkci
hodinových ručiček
Opakovat j e dnu/vše
-
Procházejte miniatu-
-Zru‰te reÏim
rami snímků
pfiehrávání
o
-
-
V režimu náhod-
Snímek otočte o 90
ného přehrávání
proti směru hodi-
vyberte funkci
nových ručiček
Opakovat
-
Procházejte miniatu-
jednu/vše
rami snímků
-
Zrušte režim
přehrávání
-
-Vyberte dal‰í
Vyberte další
fotografii
hudební soubor
*-
-
Rychlé
Procházejte režimem
přehrávání vpřed
lupy
-
Vyberte předchozí
-
Vyberte
fotografii
předchozí
-
Procházejte miniatu-
hudební soubor
*-
rami snímků
Rychlé
přehrávání zpět

Advertisement

loading

  Also See for Philips 30261-06-16

  Related Manuals for Philips 30261-06-16

  Related Content for Philips 30261-06-16

This manual is also suitable for:

Ajl308