Silvercrest SRB 4 A1 Operating Instructions And Safety Instructions

Electric cleaning brush
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

ELECTRIC CLEANING BRUSH SRB 4 A1
ELECTRIC CLEANING BRUSH
Operating instructions and safety instructions
ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 401190_2110
ELEKTRISK RENGØRINGSBØRSTE
Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SRB 4 A1

 • Page 1 ELECTRIC CLEANING BRUSH SRB 4 A1 ELECTRIC CLEANING BRUSH ELEKTRISK RENGØRINGSBØRSTE Operating instructions and safety instructions Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise IAN 401190_2110...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..............13 SRB 4 A1  ...
 • Page 5: Introduction

  Use only accessories recommended by the manufacturer. ► ■ 2  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 6 Use this appliance only as described in this instruction manual. ► Never use it for other purposes. There is a risk of injury if the appliance is misused. Switch off the appliance before cleaning it or switching ► accessories. SRB 4 A1   │  3 ■ GB│IE│NI...
 • Page 7 fire and do not subject it to high UN 3481 1 Tel. ____________ temperatures. There is a risk of an explosion! The battery in this appliance cannot be replaced. ► ■ 4  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 8: Package Contents And Transport Inspection

  USB-C port Scouring pad attachment 1 (coarse pad) Scouring pad attachment 2 (fine pad) USB charging cable (USB-A to USB-C) Pad holder with Velcro Brush attachment, narrow Brush attachment, broad Attachment holder SRB 4 A1   │  5 ■ GB│IE│NI...
 • Page 9: Before Use

  4. The battery charge indicator lights up green as soon as the battery is charged. 5. Disconnect the USB charging cable from the USB-C socket on the appliance. ■ 6  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 10: Using The Accessories

  ♦ To remove an attachment , pull it from the attachment holder with a small amount of force (see fig. 3). Fig. 2 Fig. 3 SRB 4 A1   │  7 ■ GB│IE│NI...
 • Page 11: Handling And Operation

  ► After every use, clean the appliance and the used attachments as explained in the section Cleaning and maintenance. ■ 8  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Allow the hand element and the attachments to dry completely before using them again or storing them. Storage ♦ Store the appliance and the accessories in a clean, dry location out of direct sunlight. SRB 4 A1   │  9 ■ GB│IE│NI...
 • Page 13: Technical Details

  Please always quote the article number (e.g. 401190_2110) when ordering. You can find it on the title page of these operating instructions. ► Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries. ■ 10  │ GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 14: Disposal

  Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites. SRB 4 A1   │  11 ■ GB│IE│NI...
 • Page 15: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. ■ 12  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 16: Service

  For EU market For GB market KOMPERNASS HANDELS GMBH Lidl Great Britain Ltd BURGSTRASSE 21 Lidl House 14 Kingston Road 44867 BOCHUM Surbiton GERMANY KT5 9NU www.kompernass.com SRB 4 A1   │  13 ■ GB│IE│NI...
 • Page 17 ■ 14  │   GB │ IE │ NI SRB 4 A1...
 • Page 18 Importør ..............27 SRB 4 A1  ...
 • Page 19: Indledning

  Hvis dette produkt eller tilslutningsledningen beskadiges, ► skal de udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås. Brug kun tilbehørsdele, som anbefales af producenten. ► ■ 16  │   SRB 4 A1...
 • Page 20 Brug kun dette produkt som beskrevet i betjeningsvejlednin- ► gen. Det må ikke anvendes til andre formål. Ved misbrug af produktet er der risiko for personskader. Sluk for produktet, før du rengør det, og før du udskifter ► tilbehørsdele. SRB 4 A1   │  17 ■...
 • Page 21 Smid ikke batteriet ind i levende ild, og udsæt det UN 3481 1 Tel. ____________ ikke for høje temperaturer. Fare for eksplosion! Dette produkts genopladelige batteri kan ikke udskiftes. ► ■ 18  │   SRB 4 A1...
 • Page 22: Pakkens Indhold Og Kontrol Efter Transport

  Beskrivelse af produktet (Se billederne på klap-ud-siden) Ladeindikator for genopladeligt batteri Tænd-/sluk-knap Motordel USB-C-tilslutning Skuresvamp 1 (grov pad) Skuresvamp 2 (fin pad) USB-ladekabel (USB-A til USB-C) Padholder med velcrokrog Børste smal Børste bred Holder SRB 4 A1   │  19 ■...
 • Page 23: Før Ibrugtagning

  (se fig. 1). Ladeindikatoren for det genopladelige batteri lyser rødt, og opladningen begynder. Fig. 1 4. Ladeindikatoren for det genopladelige batteri lyser grønt, når det interne batteri er opladet. 5. Fjern USB-ladekablet fra USB-C-tilslutningen på produktet. ■ 20  │   SRB 4 A1...
 • Page 24: Anvendelse Af Tilbehør

  ♦ For at fjerne delen skal du trække den af holderen - det kræver, at du bruger lidt kræfter (se fig. 3). Fig. 2 Fig. 3 SRB 4 A1   │  21 ■...
 • Page 25: Betjening Og Funktion

  fladen er meget snavset. Sæt børsten eller skuresvampen direkte på det sted, der skal rengøres, inden du starter produktet. ► Rengør produktet og de anvendte dele som forklaret i kapitlet Rengøring og vedligeholdelse. ■ 22  │   SRB 4 A1...
 • Page 26: Rengøring Og Vedligeholdelse

  ♦ Lad motordelen , delene tørre, inden du bruger dem igen eller lægger dem væk. Opbevaring ♦ Opbevar produktet sammen med tilbehøret på et rent og tørt sted uden direkte sollys. SRB 4 A1   │  23 ■...
 • Page 27: Tekniske Data

  Oplys altid artikelnummeret (fx 401190_2110), som du kan finde på denne betjeningsvejlednings forside, når du afgiver din bestilling. ► Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at foretage online-bestilling af reservedele i alle lande. ■ 24  │ SRB 4 A1...
 • Page 28: Bortskaffelse

  Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflevér dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer. SRB 4 A1   │  25 ■...
 • Page 29: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. ■ 26  │   SRB 4 A1...
 • Page 30: Service

  Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested. For EU-markedet Til det britiske marked KOMPERNASS HANDELS GMBH Lidl Great Britain Ltd Lidl House 14 Kingston Road BURGSTRASSE 21 Surbiton 44867 BOCHUM KT5 9NU TYSKLAND www.kompernass.com SRB 4 A1   │  27 ■...
 • Page 31 ■ 28  │   SRB 4 A1...
 • Page 32 Importeur ............. . .42 SRB 4 A1 DE │...
 • Page 33: Einleitung

  Gerätes lassen Sie diese vom Hersteller, seinem Kunden- dienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfoh- ► len werden. ■ 30  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 34 Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsge- fahr. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es reinigen und bevor ► Sie Zubehörteile wechseln. SRB 4 A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Page 35 Sie den Akku nicht ins Feuer und setzen Sie ihn UN 3481 1 Tel. ____________ nicht hohen Temperaturen aus. Es besteht Explo- sionsgefahr! Der Akku in diesem Gerät kann nicht ersetzt werden. ► ■ 32  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 36: Lieferumfang Und Transportinspektion

  Gerätebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite) Akku-Ladeanzeige Ein-/Ausschalter Handteil USB-C-Anschluss Scheuerschwammaufsatz 1 (grobes Pad) Scheuerschwammaufsatz 2 (feines Pad) USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) Padhalter mit Kletthaken Bürstenaufsatz schmal Bürstenaufsatz breit Aufsatzhalterung SRB 4 A1 DE │ AT │ CH   │  33 ■...
 • Page 37: Vor Der Inbetriebnahme

  Ladevorgang beginnt. Abb. 1 4. Die Akku-Ladeanzeige leuchtet grün, sobald der interne Akku aufgeladen ist. 5. Entfernen Sie das USB-Ladekabel vom USB-C-Anschluss des Gerätes. ■ 34  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 38: Zubehör Verwenden

  Verwenden Sie den Scheuerschwammaufsatz 2 (feines Pad) zur Reinigung von Töpfen, Pfannen oder Kochstellen mit leicht zu entfernenden Verunreinigun- gen sowie zur Reinigung von Oberflächen aus Glas oder Kunststoff. SRB 4 A1 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Page 39 Seite etwas an und ziehen Sie ihn dann vom Padhalter ab (siehe Abb. 5). ♦ Reinigen Sie den Padhalter nach Gebrauch, bevor Sie wieder einen Scheuerschammaufsatz aufsetzen. Abb. 4 Abb. 5 ■ 36  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 40: Bedienung Und Betrieb

  Bedarf während der Benutzung mehr Wasser und/oder Reinigungsmittel auf den zu reinigenden Bereich. ♦ Schalten Sie das Gerät nach der Benutzung aus, indem Sie erneut den Ein-/ Ausschalter   drücken. SRB 4 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Page 41: Reinigung Und Pflege

  Betriebszeit bei voller Akku- ca. 60 Minuten ladung Ladezeit ca. 1,5 Stunden Dieses Zeichen bestätigt, dass das Produkt den in Großbritannien geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entspricht. ■ 38  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 42: Ersatzteile Bestellen

  25 cm sind. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. SRB 4 A1 DE │ AT │ CH │  39...
 • Page 43: Verpackung Entsorgen

  Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. ■ 40  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 44 Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 401190_2110 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. SRB 4 A1 DE │ AT │ CH   │  41...
 • Page 45: Service

  Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. Für den EU-Markt Für den GB-Markt KOMPERNASS HANDELS GMBH Lidl Great Britain Ltd BURGSTRASSE 21 Lidl House 14 Kingston Road 44867 BOCHUM Surbiton DEUTSCHLAND KT5 9NU www.kompernass.com ■ 42  │   DE │ AT │ CH SRB 4 A1...
 • Page 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand der Informationen: 08 / 2022 · Ident.-No.: SRB4A1-062022-2 IAN 401190_2110...

This manual is also suitable for:

401190 2110

Table of Contents