Silvercrest HG03848 Operation And Safety Notes

Silvercrest HG03848 Operation And Safety Notes

Electric cleaning brush
Hide thumbs Also See for HG03848:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

ELECTRIC CLEANING BRUSH
ELECTRIC CLEANING BRUSH
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
ELEKTRICKÝ ČISTICÍ KARTÁČ
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 298677
ELEKTROMOS TISZTÍTÓKEFE
Kezelési és biztonsági utalások
Az originál használati utasítás fordítása
ELEKTRICKÁ ČISTIACA KEFKA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Originálny návod na používanie

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest HG03848

 • Page 1 ELECTRIC CLEANING BRUSH ELECTRIC CLEANING BRUSH ELEKTROMOS TISZTÍTÓKEFE Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása ELEKTRICKÝ ČISTICÍ KARTÁČ ELEKTRICKÁ ČISTIACA KEFKA Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu Originálny návod na používanie ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE...
 • Page 2 Operation and Safety Notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 5: Table Of Contents

  Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Parts description ..........................Page 6 Technical data .............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Safety instructions ........................Page 6 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..............Page 7 Before use ............................Page 8 Installing / replacing batteries ......................Page 8 Mounting the attaching cord ......................Page 8 Operation ............................Page 8...
 • Page 6: Introduction

  Electric Cleaning Brush Emission sound pressure level: < 70 dB (A), K = 3 dB Introduction Scope of delivery We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. 1 Hand-held unit The instructions for use are part of the product. They 5 Cleaning brush heads contain important information concerning safety, 4 Batteries 1.5 V AA...
 • Page 7: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Do not use the product if you rechargeable batteries and / or notice any signs of damage, open them. Overheating, fire or otherwise you may get hurt. bursting can be the result. Ensure no foreign objects do Never throw batteries / recharge- enter the product.
 • Page 8: Before Use

  Only use the same type of bat- Open the battery compartment by squeezing teries / rechargeable batteries. the dots located on front and back of base of handle and pull off the cap Do not mix used and new batter- Slide out the battery tray ies / rechargeable batteries.
 • Page 9: Cleaning And Care

  Cleaning and care . Be aware of the different sizes of the guide lugs, so that the brush head can only be in- stalled in one direction. Then, push the brush Never immerse the hand-held unit in water head onto the handheld unit and tighten it or other liquids.
 • Page 10: Translation Of The Original Conformity Declaration

  This document is required as your proof of clare under our sole responsibility the product: purchase. This warranty becomes void if the pro- Electric Cleaning Brush · Model no.: HG03848, duct has been damaged, or used or maintained improperly.
 • Page 11 Bevezető ............................Oldal 12 Rendeltetésszerű használat .......................Oldal 12 Alkatrészleírás ............................Oldal 12 Műszaki adatok ..........................Oldal 12 A csomag tartalma ..........................Oldal 12 Biztonsági tudnivalók ......................Oldal 12 Az elemekre / akkukra vonatkozó biztonsági tudnivalók ..............Oldal 13 Az üzembe helyezés előtt ....................Oldal 14 Elemek behelyézese / cseréje......................Oldal 14 A tartószíj felhelyezése ........................Oldal 14 Használat ............................Oldal 14...
 • Page 12: Bevezető

  Elektromos tisztítókefe Kibocsátott- hangnyomásszint: < 70 dB (A), K = 3 dB Bevezető A csomag tartalma Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mel- 1 kézi rész lett döntött. A használati utasítás ezen termék része. 5 tisztítókefe-feltét A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre 4 elem 1,5 V AA vonatkozó...
 • Page 13: Az Elemekre / Akkukra Vonatkozó Biztonsági Tudnivalók

  A tisztítást és az ápolást gyerme- gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz! kek felügyelet nélkül nem végez- ROBBANÁSVESZÉLY! hetik. Soha ne töltse a nem Ne használja a terméket, ha feltölthető elemeket. Az eleme- bármiféle károsodást fedez fel ket / akkukat tilos rövidre zárni rajta.
 • Page 14: Az Üzembe Helyezés Előtt

  Az elem / akku kifolyása esetén Elemek behelyézese / cseréje távolítsa el azt azonnal a termékből (ld. A- ábra) a sérülések elkerülése érdekében. Az elemek behelye- Csak azonos típusú elemeket / zése előtt nyomja meg a „0“-t a be- / ki-kapcso- akkukat használjon! Ne használ- lón Nyissa fel az elemrekesz fedelét a fogantyú...
 • Page 15: Tisztítás És Ápolás

  kefefeltét csak egy irányba legyen felhelyezhető. végezzen próbát. Ne használja csupasz vako- Végül tolja a kefefeltétet a markolatra , majd laton, vagy tömítőanyagon. fordítsa el azt az óra járásával megegyezően (C2-ábra). Tisztítás és ápolás Kemény kúpos kefe : sarkokhoz, élek- ·...
 • Page 16: Az Eredeti Eu-Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Ez a bizonylat szükséges a vásárlás tényé- nek az igazolásához. ségünk tudatában kijelentjük, hogy az Elektromos tisztítókefe Modell-sz.: HG03848, változat: 04/ 2018, amelyre ezen nyilatkozat vonatkozik, Ha a termék vásárlásától számított 3 éven belül megfelel a 2006/42/EK, 2014/30/EU és anyag- vagy gyártási hiba merül fel, akkor a vá-...
 • Page 17 Úvod ..............................Strana 18 Použití ke stanovenému účelu......................Strana 18 Popis dílů ............................Strana 18 Technické údaje ..........................Strana 18 Obsah dodávky ..........................Strana 18 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 18 Bezpečnostní pokyny pro baterie a akumulátory ................Strana 19 Před uvedením do provozu ..................
 • Page 18: Úvod

  Elektrický čisticí kartáč Tlaková hladina- emise hluku: < 70 dB (A), K = 3 dB Úvod Obsah dodávky Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Roz- hodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze 1 ruční díl je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité po- 5 kartáčové...
 • Page 19: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie A Akumulátory

  Výrobek nepoužívejte, jestliže nikdy znovu nenabíjejte. Baterie nebo akumulátory nezkratujte jste zjistili nějaká poškození. ani je neotevírejte. Hrozí pře- Jinak hrozí nebezpečí zranění. hřátí, nebezpečí požáru nebo Dávejte pozor, aby se vnitřku jejich prasknutí. výrobku nedostaly žádné cizí Nikdy neházejte baterie nebo předměty.
 • Page 20: Před Uvedením Do Provozu

  robku, abyste zabránili jeho Otevřete přihrádku na baterie stisknutím tečko- poškození! vaných míst na čelní a zadní straně rukojeti do- hromady a stažením víčka Používejte jen baterie nebo Vytáhněte nosič baterií akumulátory stejného typu. Ne- Nasaďte 4 baterie 1,5 V AA do nosiče kombinujte staré...
 • Page 21: Čistění A Ošetřování

  Čistění a ošetřování jednom směru. Nakonec nasuňte kartáčový ná- stavec na ruční díl a otočte ho doprava (obr. C2). Neponořujte ruční díl nikdy do vody nebo jiných kapalin. Dbejte na to, aby do výrobku Pevný kuželový kartáč : na rohy, ·...
 • Page 22: Překlad Originálu Prohlášení O Konformitě

  DE-74167 Neckarsulm, NĚMECKO, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že je výrobek: Elektrický opravíme nebo vyměníme. Tato záruka zaniká, jest- čisticí kartáč, model č.: HG03848, verze: liže se výrobek poškodí, neodborně použil nebo 04 / 2018, na který se toto prohlášení vztahuje, neobdržel pravidelnou údržbu.
 • Page 23 Úvod ..............................Strana 24 Používanie v súlade s určeným účelom ..................Strana 24 Popis častí ............................Strana 24 Technické údaje ..........................Strana 24 Obsah dodávky ..........................Strana 24 Bezpečnostné upozornenia ..................Strana 24 Bezpečnostné upozornenia týkajúce sa batérií / akumulátorových batérií ........Strana 25 Pred uvedením do prevádzky ...................
 • Page 24: Úvod

  Elektrická čistiaca kefka Druh ochrany: IPX5 (S ochranou proti tryska- júcej vode) Emisná hladina Úvod akustického tlaku: < 70 dB (A), K = 3 dB Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Obsah dodávky Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku.
 • Page 25: Bezpečnostné Upozornenia Týkajúce Sa Batérií / Akumulátorových Batérií

  údržbu nesmú vykonávať deti prehltnutia okamžite vyhľadajte lekára! bez dozoru. NEBEZPEČENSTVO Výrobok nepoužívajte, ak zistíte EXPLÓZIE! Nenabíja- akékoľvek poškodenia. Inak hrozí teľné batérie nikdy znova nena- nebezpečenstvo poranenia. bíjajte. Batérie / akumulátorové Dbajte na to, aby do vnútra vý- batérie neskratujte a / alebo neo- robku neprenikli cudzie telesá.
 • Page 26: Pred Uvedením Do Prevádzky

  s pokožkou spôsobiť poleptanie. Vkladanie / výmena batérií V takom prípade preto noste (p. obr. A) vhodné ochranné rukavice. Pred vložením batérií stlačte V prípade vytečenia batérií / „0“ na za-/vypínači akumulátorových batérií ich ih- Otvorte priečinok pre batérie tak, že miesta s bodkami na prednej a zadnej strane rukoväte neď...
 • Page 27: Čistenie A Údržba

  Poznámka: Umiestnite ZA- / VYPÍNAČ Ak výkonnosť produktu slabne, sú batérie do polohy “0” predtým, ako vymeníte kefový vybité. Ihneď ich nahraďte batériami rovna- nástavec. kého typu. Nasmerujte vodiace výčnelky príslušného kefo- Pre ideálny výsledok použite po čistení handričku, vého nástavca na vodiace koľajničky rukoväte aby ste odstránili zvyšky nečistôt alebo vodu.
 • Page 28: Preklad Originálneho Konformitného Vyhlásenia

  DE-74167 Neckarsulm, NEMECKO, vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že produkt: Elektrická výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme čistiaca kefka, model č.: HG03848, verzia: 04 / 2018, – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol na ktorý sa vzťahuje toto vyhlásenie, zodpovedá...
 • Page 29 Einleitung ............................Seite 30 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 30 Teilebeschreibung ..........................Seite 30 Technische Daten ..........................Seite 30 Lieferumfang ............................Seite 30 Sicherheitshinweise ........................Seite 30 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ...................Seite 31 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 32 Batterien einlegen / wechseln ......................Seite 32 Halteschlaufe anbringen ........................Seite 32 Bedienung ............................Seite 33 Reinigung und Pflege...
 • Page 30: Einleitung

  Elektrische Reinigungsbürste Technische Daten Batterie: 4 x 1,5 V (Gleichstrom) Einleitung Batterie (AA) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Emissionsschall- Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges druckpegel: < 70 dB (A), K = 3 dB Produkt entschieden.
 • Page 31: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  daraus resultierenden Gefahren Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reini- LEBENSGEFAHR! Halten Sie gung und Benutzerwartung Batterien / Akkus außer Reich- dürfen nicht von Kindern ohne weite von Kindern. Suchen Sie Beaufsichtigung durchgeführt im Falle eines Verschluckens werden.
 • Page 32: Vor Der Inbetriebnahme

  Stellen sofort mit klarem Wasser Entfernen Sie erschöpfte Batte- und suchen Sie einen Arzt auf! rien / Akkus umgehend aus dem SCHUTZHAND- Produkt. SCHUHE TRAGEN! Vor der Inbetriebnahme Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Be- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. rührung mit der Haut Verätzungen Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
 • Page 33: Bedienung

  Sie können die Reinigungsbürste zur einfachen Umständen nicht für Oberflächen aus Edelstahl Lagerung auch hinstellen. oder Feinlack ACHTUNG! Bei der Verwendung des Bedienung Bürstenaufsatzes könnten durch die Rotation Schmutzpartikel und / oder Reinigungsmittel in Wählen Sie je nach Verschmutzung und zu weitem Umkreis verspritzt werden.
 • Page 34: Entsorgung

  Elektrische Reinigungsbürste · Model-Nr.: Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit HG03848, Version: 04 / 2018, auf das sich diese folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / Erklärung bezieht, mit den Normen / normativen 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Dokumenten der 2006/42/EG, 2014/30/EU Verbundstoffe.
 • Page 35: Garantie

  Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- haft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 36 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG03848 Version: 04 / 2018 Last Information Update · Információk állása · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 02 / 2018 · Ident.-No.: HG03848022018-SK IAN 298677...

Table of Contents