Download Print this page
Silvercrest SRB 6 A1 Operating Instructions And Safety Instructions

Silvercrest SRB 6 A1 Operating Instructions And Safety Instructions

Electric cleaning brush

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

ELECTRIC CLEANING BRUSH SRB 6 A1
ELECTRIC CLEANING BRUSH
Operating instructions and safety instructions
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА
ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Ръководство за потребителя и указания за безопасност
ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE
Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise
IAN 359282_2007
PERIE DE CURĂŢAT, ELECTRICĂ
Instrucţiuni de utilizare și indicaţii de siguranţă
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οδηγίες χρήσης και υποδείξεις ασφαλείας

Advertisement

loading

Summary of Contents for Silvercrest SRB 6 A1

 • Page 1 ELECTRIC CLEANING BRUSH SRB 6 A1 ELECTRIC CLEANING BRUSH PERIE DE CURĂŢAT, ELECTRICĂ Operating instructions and safety instructions Instrucţiuni de utilizare și indicaţii de siguranţă ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ ЗА ПОЧИСТВАНЕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ръководство за потребителя и указания за безопасност Οδηγίες χρήσης και υποδείξεις ασφαλείας...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Page 3 − −...
 • Page 4 Importer ..............13 SRB 6 A1 GB │...
 • Page 5 Claims of any kind for damage resulting from misuse, incompetent repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised replacement parts will not be accepted. The risk is borne solely by the user. ■ 2  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 6 Use this appliance only as described in this instruction manual. ► Never use it for other purposes. There is a risk of injury following misuse of the appliance. SRB 6 A1 GB │ CY   │  3...
 • Page 7 Keep batteries out of the reach of children. Children might ► put batteries into their mouths and swallow them. If a battery is swallowed, seek medical assistance immediately. ■ 4  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 8 (See fold-out page for illustrations) Hand unit On/Off switch Battery holder Battery compartment cap Batteries Scrubbing sponge attachment (with pad) Brush attachment for crevices Brush attachment, small Brush attachment, large Attachment holder SRB 6 A1 GB │ CY   │  5 ■...
 • Page 9 (if there are any) from the battery holder 4. Insert new batteries as shown in the polarity diagram in the battery holder (see Fig. 3 and 4). − − − Fig. 3 Fig. 4 ■ 6  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 10 Please make sure that both indents on the attachment holder slide into the appropriate recesses on the attachment (see Fig. 6). SRB 6 A1 GB │ CY   │  7 ■...
 • Page 11 Apply more water and/or cleaning detergent, as needed, to the area to be cleaned. ♦ Once you have finished using the appliance, press the On/Off switch again to switch it off. ■ 8  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 12 Storage ♦ Remove the batteries from the hand unit (see section Inserting/replacing batteries). ♦ Store the appliance in a clean, dry location away from direct sunlight. SRB 6 A1 GB │ CY   │  9 ■...
 • Page 13 Power supply 4 x 1.5 V (DC) Battery type 1.5 V type Micro AA, LR6 Protection class III / (protection through low voltage) IPX7 (Protection against temporary immersion Protection type in water) ■ 10  │ GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 14 Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging materials are labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: plastics, 20–22: paper and cardboard, 80–98: composites. SRB 6 A1 GB │ CY   │  11 ■...
 • Page 15 The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. ■ 12  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 16 Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRB 6 A1 GB │ CY   │  13 ■...
 • Page 17 ■ 14  │   GB │ CY SRB 6 A1...
 • Page 18 Importator ............. .27 SRB 6 A1  ...
 • Page 19 Sunt excluse pretenţiile de orice natură pentru pagubele rezultate în urma utili- zării neconforme cu destinaţia, a reparaţiilor necorespunzătoare, a modificărilor nepermise sau a utilizării de piese de schimb neautorizate. Riscul este suportat în exclusivitate de către utilizator. ■ 16  │   SRB 6 A1...
 • Page 20 în funcţiune. Utilizaţi acest aparat numai în conformitate cu descrierea ► din prezentele instrucţiuni de utilizare. Nu îl utilizaţi în alte scopuri. Pericol de rănire în cazul folosirii inadecvate a aparatului. SRB 6 A1   │  17 ■...
 • Page 21 ► o perioadă mai îndelungată. Bateriile nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Aceștia pot ► introduce bateriile în gură și le pot înghiţi. Dacă s-a înghiţit o baterie, consultaţi imediat un medic. ■ 18  │   SRB 6 A1...
 • Page 22 (a se vedea figurile de pe pagina pliată) Unitate manuală Comutator Pornit/Oprit Suport pentru baterii Capacul compartimentului pentru baterii Baterii Burete abraziv atașabil (cu ștergător) Perie atașabilă pentru fante Perie atașabilă mică Perie atașabilă mare Suport pentru accesorii atașabile SRB 6 A1   │  19 ■...
 • Page 23 3. Dacă este cazul, îndepărtaţi bateriile vechi din suportul pentru baterii 4. Introduceţi bateriile noi potrivit polarităţii indicate în suportul pentru baterii (a se vedea fig. 3 și 4). − − − Fig. 3 Fig. 4 ■ 20  │   SRB 6 A1...
 • Page 24 fixează sesizabil. Aveţi grijă ca cele două piedici de la suportul pentru accesorii atașabile să gliseze în decupajele adecvate de la accesoriul atașabil (a se vedea fig. 6). SRB 6 A1   │  21 ■...
 • Page 25 Dacă este necesar, pe durata utilizării adăugaţi mai multă apă și/sau detergent pe zona care trebuie curăţată. ♦ După utilizare, opriţi aparatul apăsând din nou comutatorul Pornit/Oprit ■ 22  │   SRB 6 A1...
 • Page 26 înainte de a le utiliza din nou sau de a le depozita. Depozitarea ♦ Scoateţi bateriile din unitatea manuală (a se vedea capitolul Intro ducerea/schimbarea bateriilor). ♦ Păstraţi aparatul într-un loc uscat și curat, ferit de radiaţia solară directă. SRB 6 A1   │  23 ■...
 • Page 27 Alimentare cu tensiune 4 x 1,5 V (curent continuu) Tip baterie 1,5 V tip micro AA, LR6 Clasa de protecţie (protecţie prin tensiune redusă) III/ IPX7 (protecţie împotriva imersiunii temporare Tip de protecţie în apă) ■ 24  │ SRB 6 A1...
 • Page 28 Respectaţi marcajul de pe diferitele materiale de ambalare și separaţi-le dacă este cazul. Materialele de ambalare sunt marcate cu abrevieri (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite. SRB 6 A1   │  25 ■...
 • Page 29 Aparatul este destinat numai uzului privat şi nu utilizărilor comerciale. În cazul manevrării abuzive sau necorespunzătoare, al uzului de forţă şi al intervenţiilor care nu au fost realizate de către filiala noastră autorizată de service, garanţia îşi pierde valabilitatea. ■ 26  │   SRB 6 A1...
 • Page 30 Importator Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu reprezintă o adresă pentru service. Contactaţi mai întâi centrul de service indicat. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANIA www.kompernass.com SRB 6 A1   │  27 ■...
 • Page 31 ■ 28  │   SRB 6 A1...
 • Page 32 Вносител ............. . .42 SRB 6 A1  ...
 • Page 33 Претенции от всякакъв вид за щети, произтичащи от неотговаряща на пред- назначението употреба, неправилни ремонти, извършени без разрешение изменения или използване на неодобрени резервни части са изключени. Рискът се поема единствено от потребителя. ■ 30  │   SRB 6 A1...
 • Page 34 лото далече от подвижни части на уреда, когато уредът работи. Използвайте този уред само съгласно описанието в нас- ► тоящото ръководство за потребителя. Не го използвайте за други цели. При неправилна употреба на уреда съществува опасност от нараняване. SRB 6 A1   │  31 ■...
 • Page 35 Батериите не трябва да попадат в ръцете на деца. Децата ► могат да поставят батериите в устата си и да ги погълнат. При поглъщане на батерия незабавно трябва да се потърси медицинска помощ. ■ 32  │   SRB 6 A1...
 • Page 36 Превключвател за включване/изключване Държач за батерии Капачка на отделението за батерии Батерии Приставка с абразивна гъба (с пад) Приставка с четка за междини Приставка с четка, малка Приставка с четка, голяма Държач за приставка SRB 6 A1   │  33 ■...
 • Page 37 , в случай че са поставени, от държача за батерии 4. Поставете новите батерии , като спазвате полюсите, посочени в държача за батерии (вж. фиг. 3 и 4). − − − Фиг. 3 Фиг. 4 ■ 34  │   SRB 6 A1...
 • Page 38 Тласнете желаната приставка на държача за пристав- ка , така че да се фиксира осезаемо. При това внимавайте двата фиксатора на държача за приставка да се плъзнат в съответните прорези на приставката (вж. фиг. 6). SRB 6 A1   │  35 ■...
 • Page 39 Прокарайте приставката с лек натиск по почиствания участък. При необходимост по време на употреба сипете повече вода и/или почистващ препарат върху почиствания участък. ♦ След употреба изключете уреда, като натиснете отново превключвателя за включване/изключване ■ 36  │   SRB 6 A1...
 • Page 40 преди да ги използвате отново или да ги приберете. Съхранение (вж. глава Поставяне/Смяна на ♦ Извадете батериите от дръжката батериите ). ♦ Съхранявайте уреда на чисто и сухо място без пряка слънчева светлина. SRB 6 A1   │  37 ■...
 • Page 41 Захранване с напрежение 4 x 1,5 V (постоянен ток) Тип батерии 1,5 V тип Micro AA, LR6 Клас на защита ІІІ/ (защита чрез понижено напрежение) IPX7 (защита срещу временно потапяне Степен на защита във вода) ■ 38  │ SRB 6 A1...
 • Page 42 материали и при необходимост ги събирайте разделно. Опаковъчните материали са обозначени със съкращения (a) и цифри (b) със следното значение: 1 – 7: пластмаси, 20 – 22: хартия и картон, 80 – 98: композитни материали. SRB 6 A1   │  39 ■...
 • Page 43 или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на тех- ническа поддръжка. За правилната употреба на продукта трябва точно да се спазват всички указания в упътването за обслужване. ■ 40  │   SRB 6 A1...
 • Page 44 с указание за дефекта. Уредите, изпратени с неплатени транспортни разхо- ди – с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат. Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди. SRB 6 A1   │  41 ■...
 • Page 45 рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стокасъгласно чл. 114. ■ 42  │   SRB 6 A1...
 • Page 46 замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. SRB 6 A1   │  43...
 • Page 47 ■ 44  │   SRB 6 A1...
 • Page 48 Εισαγωγέας .............57 SRB 6 A1 GR │...
 • Page 49 ή εργοστασιακούς χώρους. Αποκλείονται αξιώσεις οποιουδήποτε είδους λόγω ζημιών από μη προβλεπόμενη χρήση, ακατάλληλες επισκευές, μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις ή από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. ■ 46  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 50 Η χρήση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται αποκλει- ► στικά με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης της συσκευής, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. SRB 6 A1 GR │ CY   │  47 ■...
 • Page 51 Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στα χέρια των ► παιδιών. Τα παιδιά μπορεί να βάλουν τις μπαταρίες στο στόμα και να τις καταπιούν. Σε περίπτωση κατάποσης, θα πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια. ■ 48  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 52 (Για Εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα) Τμήμα χειρός Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Στήριγμα μπαταριών Καπάκι θήκης μπαταριών Μπαταρίες Προσάρτημα σφουγγαριού τριψίματος (με μαλακό τμήμα) Προσάρτημα βούρτσας για σχισμές Μικρό προσάρτημα βούρτσας Μεγάλο προσάρτημα βούρτσας Στήριγμα προσαρτήματος SRB 6 A1 GR │ CY   │  49 ■...
 • Page 53 από το στήριγμα μπαταριών 4. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα που αναγρά- φεται στο στήριγμα μπαταριών (βλέπε Εικ. 3 και 4). − − − Εικ. 3 Εικ. 4 ■ 50  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 54 Ωθήστε το επιθυμητό προσάρτημα στο στήριγμα προσαρ- τήματος μέχρι να κουμπώσει με ήχο. Προσέξτε εδώ ώστε οι δύο ασφά- λειες στο στήριγμα προσαρτήματος να ολισθαίνουν στις αντίστοιχες εσοχές στο προσάρτημα (βλ. Εικ. 6). SRB 6 A1 GR │ CY   │  51 ■...
 • Page 55 περιοχή που θα καθαριστεί. Εάν χρειάζεται, προσθέστε κατά τη χρήση περισσότερο νερό ή/και καθαριστικό μέσο στην περιοχή που καθαρίζετε. ♦ Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας ξανά τον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ■ 52  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 56 στεγνώσουν, πριν τα χρησιμοποιήσετε πάλι ή τα φυλάξετε. Φύλαξη (βλέπε Κεφάλαιο Τοποθέτηση/ ♦ Βγάλτε τις μπαταρίες από το τμήμα χειρός Αλλαγή μπαταριών ). ♦ Φυλάξτε τη συσκευή σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος χωρίς άμεση ηλιακή ακτινοβολία. SRB 6 A1 GR │ CY   │  53 ■...
 • Page 57 Τροφοδοσία τάσης 4 x 1,5 V (συνεχές ρεύμα) Τύπος μπαταρίας 1,5 V τύπου Micro AA, LR6 Κατηγορία προστασίας III / (Προστασία από μικρή τάση) IPX7 (Προστασία έναντι προσωρινής βύθισης Είδος προστασίας σε νερό) ■ 54  │ GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 58 Λαμβάνετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομο- γραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. SRB 6 A1 GR │ CY   │  55 ■...
 • Page 59 Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει. ■ 56  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 60 Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 359282_2007 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com SRB 6 A1 GR │ CY   │  57 ■...
 • Page 61 ■ 58  │   GR │ CY SRB 6 A1...
 • Page 62 Importeur ............. . .71 SRB 6 A1 DE │...
 • Page 63 Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungs gemäßer Verwen- dung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. ■ 60  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 64 Geräteteilen fern, wenn das Gerät in Betrieb ist. Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Bedienungs- ► anleitung beschrieben. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke. Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsge- fahr. SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  61 ■...
 • Page 65 Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. ► Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und ver- schlucken. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. ■ 62  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 66 Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). Gerätebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite) Handteil Ein-/Ausschalter Batteriehalterung Batteriefachverschluss Batterien Scheuerschwammaufsatz (mit Pad) Bürstenaufsatz für Spalten Bürstenaufsatz klein Bürstenaufsatz groß Aufsatzhalterung SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Page 67 Batterie- halterung 4. Legen Sie die neuen Batterien gemäß der in der Batteriehalterung ange- gebenen Polarität ein (siehe Abb. 3 und 4). − − − Abb.3 Abb.4 ■ 64  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 68 , bis er spürbar einrastet. Achten Sie dabei darauf, dass die beiden Arretierungen an der Aufsatzhalterung in die passenden Ausspa- rungen am Aufsatz gleiten (siehe Abb. 6). SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  65 ■...
 • Page 69 Bereich. Geben Sie bei Bedarf während der Benutzung mehr Wasser und/oder Reinigungsmittel auf den zu reinigenden Bereich. ♦ Schalten Sie das Gerät nach der Benutzung aus, indem Sie erneut den Ein-/ Ausschalter drücken. ■ 66  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 70 Nehmen Sie die Batterien aus dem Handteil (siehe Kapitel Batterien einlegen / wechseln). ♦ Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf. SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Page 71 Technische Daten Spannungsversorgung 4 x 1,5 V (Gleichstrom) Batterietyp 1,5 V Typ Micro AA, LR6 Schutzklasse III / (Schutz durch Kleinspannung) IPX7 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Schutzart in Wasser) ■ 68  │ DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 72 Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Page 73 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen- dung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ■ 70  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 74 IAN 359282_2007 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com SRB 6 A1 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Page 75 ■ 72  │   DE │ AT │ CH SRB 6 A1...
 • Page 76 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 01 / 2021 · Ident.-No.: SRB6A1-112020-2 IAN 359282_2007...

This manual is also suitable for:

359282 2007