Makita AC001G Instruction Manual

Makita AC001G Instruction Manual

Cordless air compressor
Hide thumbs Also See for AC001G:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Air Compressor
EN
Akumulatorowy Kompresor Powietrza INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
Akkumulátoros légsűrítő
HU
Akumulátorový vzduchový kompresor NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Akumulátorový pneumatický
CS
kompresor
Акумуляторний повітряний компресор ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UK
Compresor de aer cu acumulator
RO
Akku Kompressor
DE
Sladdlös luftkompressor
SV
Batteridrevet luftkompressor
NO
Akkukäyttöinen ilmakompressori
FI
Akku luftkompressor
DA
Bezvada gaisa kompresors
LV
Belaidis oro kompresorius
LT
Juhtmeta õhukompressor
ET
Аккумуляторный поршневой
RU
компрессор
Akumulatorski zračni kompresor
SL
Kompresor me bateri
SQ
Акумулаторен въздушен компресор
BG
Akumulatorski kompresor zraka
HR
Батериски компресор за воздух
МК
Акумулаторски компресор ваздуха УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
SR
Аккумуляторлық піспекті компрессор
KK
INSTRUCTION MANUAL
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD K OBSLUZE
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUGSANVISNING
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ
AC001G
3
15
28
40
52
64
77
90
103
115
127
138
150
162
174
186
201
213
225
240
252
266
279

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita AC001G

 • Page 1 AC001G Cordless Air Compressor INSTRUCTION MANUAL Akumulatorowy Kompresor Powietrza INSTRUKCJA OBSŁUGI Akkumulátoros légsűrítő HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový vzduchový kompresor NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový pneumatický NÁVOD K OBSLUZE kompresor Акумуляторний повітряний компресор ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Compresor de aer cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI...
 • Page 2 Fig.1 Fig.4 Fig.2 Fig.3...
 • Page 3: Specifications

  Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence. WARNING: Only use the Makita battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire. NOTE: The battery cartridge and charger are not included.
 • Page 4: Declaration Of Conformity

  • Keep this instruction manual for your refer- Guaranteed sound power level according ence and instructions for others. When you to EU Outdoor Noise Directive. lend the compressor and air tools, lend only Guaranteed sound power level according to UKCA Outdoor Noise Directive. to people who have proven to be experienced and also hand over the instruction manual Sound power level according to Australia...
 • Page 5 WARNING: WARNING: Risk of Air Tank Bursting Risk of Electric Shock WHAT CAN HAPPEN WHAT CAN HAPPEN The following conditions could lead to a weakening of the Your air compressor is powered by electricity. Like any tank, and RESULT IN A VIOLENT TANK EXPLOSION other electrically powered device, if it is not used prop- RESULTING IN SERIOUS INJURY TO YOU OR OTHERS: erly, it may cause electrical shock.
 • Page 6 WARNING: WARNING: Risk to Breathing Risk from Moving Parts WHAT CAN HAPPEN WHAT CAN HAPPEN The compressor cycles automatically when the On/ • The compressed air from your compressor is not Auto-Off switch is in the On/Auto position. If you attempt safe for breathing. repair or maintenance while the compressor is operating The air stream may contain carbon monoxide or or plugged in, you can expose yourself to moving parts.
 • Page 7 • The maximum bevel during traction is at least Have servicing performed by a qualified repair 30°. person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained. • Do not apply vehicles for traction. 12.
 • Page 8: Parts Description

  Air tank CAUTION: Always use accessories and attachments recommended for use with Makita product. Not doing so may cause personal injury. Accessories and attachments must be used for its original purpose. If you need any assistance, ask your local Makita Service Center.
 • Page 9: On-Receipt Inspection

  Use additional air hose to reach Let the compressor and battery cool down. high locations. If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center. Operating temperature The operating temperature of this compressor is between 0°C and 40°C.
 • Page 10: Description Of Operation

  Description of operation OPERATION WARNING: Risk of Noise Installing or removing battery cartridge • Wear hearing protection to protect your ears against exhaust noise and noise during CAUTION: operation. Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge. Drain valve: CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge...
 • Page 11: Daily Start-Up Checklist

  Safety valve: Before attaching air hose or accessories, make If the pressure switch does not shut off the air compres- sure On/Auto-Off switch lever is set to “Off”, the battery is sor at its “cut-out” pressure setting, the safety valve removed, and the air regulator or shut-off valve is closed. will protect against high pressure by “popping out” at Attach hose and accessories. Too much air pres- its factory set pressure which is slightly higher than the sure causes a hazardous risk of bursting.
 • Page 12: Maintenance Routine

  NOTE: If drain valve is plugged, release all air pres- repairs, any other maintenance or adjustment should sure. The valve can then be removed, cleaned, then be performed by Makita Authorized or Factory Service reinstalled. Centers, always using Makita replacement parts. NOTE: Compressed air generates condensate which To ensure efficient operation and longer life of the accumulates in the tank, filter, or other parts. The...
 • Page 13 Recommended interval of inspection and maintenance Inspect and maintain the compressor within the period as described in the following table. Part Action Daily Weekly Monthly Quarterly (before/after use) Overall Inspect for unusual noise and vibration Clean off dirt and dust with dry air. Air lines and fittings Inspect for leakage Air tank...
 • Page 14: Troubleshooting

  OPTIONAL ACCESSORIES WARNING: These Makita accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments may result in serious personal injury. WARNING: Only use the Makita accessory or attachment for its stated purpose. Misuse of an accessory or attachment may result in serious personal injury.
 • Page 15: Dane Techniczne

  Kompatybilne akumulatory i ładowarki Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: Zalecany akumulator Ładowarka DC40RA / DC40RB / DC40RC • Pewne z wymienionych powyżej akumulatorów i ładowarek mogą być niedostępne w regionie zamieszkania użytkownika. OSTRZEŻENIE: Należy używać wyłącznie akumulatorów i ładowarek firmy Makita wymienionych powyżej. Używanie innych akumulatorów i ładowarek może stwarzać ryzyko wystąpienia obrażeń ciała lub pożaru. WSKAZÓWKA: Akumulator i ładowarka nie są dołączane do produktu. Nosić ochronniki słuchu. Symbole Poniżej pokazano symbole, jakie mogą być zastoso- wane na urządzeniu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z ich znaczeniem. Dotyczy tylko krajów europejskich Ni-MH Z uwagi na obecność w sprzęcie nie-...
 • Page 16: Ważne Zasady Bezpieczeństwa

  • PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI Gwarantowany poziom mocy akustycznej TEGO URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ ZE zgodnie z dyrektywą UE w sprawie hałasu ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I na zewnątrz. Gwarantowany poziom mocy akustycznej INSTRUKCJE OBSŁUGI. potwierdzony znakiem UKCA, zgodnie • Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować z dyrektywą w sprawie emisji hałasu do wykorzystania w przyszłości. Zaleca się przez urządzenia używane na zewnątrz wypożyczanie kompresora i narzędzi pneu- pomieszczeń.
 • Page 17 • Nie używać urządzenia, w którym brakuje części, • Zawsze należy przestrzegać wszystkich zasad części zostały uszkodzone lub w którym zamonto- bezpieczeństwa zalecanych przez producenta wano części niezatwierdzone. narzędzia pneumatycznego oraz wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących kompresora • Przed użyciem zawsze należy sprawdzić, czy uru- powietrza. Przestrzeganie tej zasady zmniejszy chomienie kompresora jest bezpieczne. Jeśli części ryzyko poważnych obrażeń ciała. poruszające się zostały nieprawidłowo zamoco- wane lub doszło do ich zablokowania lub pęknięcia OSTRZEŻENIE: albo zaszły inne nieprawidłowości w działaniu, przed rozpoczęciem eksploatacji należy dokonać Ryzyko podczas napełniania opon naprawy kompresora. Do wielu wypadków dochodzi CO MOŻE SIĘ STAĆ na skutek złego stanu technicznego produktu. Nadmierne napełnienie opon może spowodować OSTRZEŻENIE: poważne obrażenia i uszkodzenie mienia. JAK TEMU ZAPOBIEC Ryzyko rozerwania zbiornika powietrza • Należy sprawdzić ciśnienie w oponach przed każdym użyciem, korzystając ze wskaźnika ciśnie- nia w oponach. Podczas napełniania opon należy...
 • Page 18 OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE: Ryzyko wybuchu lub pożaru Ryzyko związane z hałasem • Należy stosować ochronę słuchu zabezpieczającą przed hałasem powodowanym przez sprężone powietrze oraz hałasem powstającym podczas pracy. CO MOŻE SIĘ STAĆ OSTRZEŻENIE: Przy każdym uruchomieniu lub zatrzymaniu kompre- sora w złączach elektrycznych silnika i przełącznika Ryzyko związane ze sprężonym powietrzem ciśnieniowego powstają iskry. Nigdy nie należy uży- wać kompresora w środowisku, w którym występują łatwopalne opary. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń operatora lub innych osób. JAK TEMU ZAPOBIEC CO MOŻE SIĘ STAĆ • Zawsze należy korzystać z kompresora w obsza- Strumień sprężonego powietrza może spowodować...
 • Page 19 Zasady bezpieczeństwa dotyczące OSTRZEŻENIE: urządzeń elektrycznych i Ryzyko poparzenia akumulatora Nie używać kompresora przenośnego, jeśli • jego drzwi lub osłony są otwarte! Unikać niebezpiecznych warunków pracy. • Nie otwierać kurka przed zamocowaniem prze- Nie wolno używać narzędzia w otoczeniu wil- wodu powietrza! gotnym, mokrym ani narażać...
 • Page 20 Przed użyciem akumulatora zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami i znakami ostrze- 14. Używać akumulatorów tylko z produktami określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie gawczymi na (1) ładowarce, (2) akumulatorze akumulatorów w niezgodnych produktach może i (3) produkcie, w którym będzie używany spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub akumulator.
 • Page 21: Informacje Ogólne

  Zbiornik powietrza zbiorniku PRZESTROGA: Zawsze należy używać akcesoriów i przystawek zalecanych dla produktów Makita. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała. Akcesoriów i przystawek należy używać zgodnie z ich ory- ginalnym przeznaczeniem. W razie potrzeby uzyskania wsparcia należy zwrócić się do lokalnego punktu serwisowego Makita.
 • Page 22 PRZESTROGA: Nigdy nie należy używać kom- Wyłączyć kompresor, a następnie włączyć go presora w temperaturze poniżej 0°C i powyżej 40°C. ponownie w celu zrestartowania. Naładować akumulator lub zastąpić go (je) nała- Cykl pracy dowanym akumulatorem. Pozostawić kompresor i akumulator do Dla wszystkich kompresorów powietrza wyprodukowanych ostygnięcia. przez firmę Makita zaleca się eksploatację w cyklu pracy nie większym niż 50%. Oznacza to, że jeśli kompresor Jeśli przywrócenie działania układu zabezpieczającego powietrza pompuje więcej niż 50% powietrza w ciągu nie przynosi pozytywnych efektów, należy skontakto- jednej godziny, możliwe jest jego nieprawidłowe działanie, wać się z centrum serwisowym Makita. spowodowane zbyt małą wydajnością kompresora powie- trza dla wymaganego zapotrzebowania na powietrze. 22 POLSKI...
 • Page 23: Wkładanie I Wyjmowanie Akumulatora

  OBSŁUGA WSKAZÓWKA: Zależnie od warunków użytkowania i temperatury otoczenia, wskazywany poziom może nieznacznie się różnić od rzeczywistego stanu nała- Wkładanie i wyjmowanie akumulatora dowania akumulatora. WSKAZÓWKA: Pierwsza (skrajnie po lewej stronie) lampka wskaźnika miga, gdy układ zabezpieczenia PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora jest aktywny. akumulatora należy zawsze wyłączyć narzędzie. Opis działania PRZESTROGA: Podczas wkładania lub wyjmo- wania akumulatora należy mocno trzymać narzę- dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogą się one OSTRZEŻENIE: Ryzyko związane z hałasem wyślizgnąć z rąk, powodując uszkodzenie narzędzia lub akumulatora i obrażenia ciała.
 • Page 24 Zawór zwrotny: Lista kontrolna czynności Jeśli kompresor powietrza działa, zawór zwrotny jest wykonywanych codziennie przed „otwarty”, umożliwiając przepływ sprężonego powietrza uruchomieniem do zbiornika powietrza. Kiedy kompresor powietrza osiągnie ciśnienie „wyłą- czające”, zawór zwrotny „zamknie się”, pozostawia- OSTRZEŻENIE: Nie używać elektrona- jąc powietrze pod ciśnieniem wewnątrz zbiornika rzędzia, jeśli nie działają funkcje przełącznika. powietrza. Elektronarzędzie, którego pracy nie można kontrolo- Przełącznik ciśnieniowy: wać przełącznikiem, może być niebezpieczne i należy Przełącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia je naprawić. silnik, kiedy ciśnienie w zbiorniku powietrza spadnie do ustawionej fabrycznie wartości ciśnienia „włącza- Przewody połączeniowe jącego”. Zatrzymuje silnik, kiedy ciśnienie w zbiorniku powietrza osiągnie ustawioną fabrycznie wartość ciśnienia „wyłączającego”.
 • Page 25 Przekręcić regulator w lewo, aby ustawić ciśnienie nych części zamiennych firmy Makita. na wylocie na zero. Użycie części zamiennych, które nie zostały wypro- Wymontować narzędzie pneumatyczne lub akcesorium. dukowane przez firmę Makita, może unieważnić gwarancję i doprowadzić do uszkodzeń oraz spowo- Otworzyć zawór spustowy znajdujący się w dolnej dować obrażenia. Oryginalne części Makita można części zbiornika powietrza. Podczas opróżniania zbior- uzyskać u autoryzowanego dystrybutora.
 • Page 26 Wszystkie wkręty, śruby i osłony powinny być Procedura konserwacji prawidłowo zamocowane. Należy systematycznie sprawdzać ich stan. Należy usunąć wodę ze zbiornika powietrza, separatorów wilgoci lub regulatorów filtra powietrza. OSTRZEŻENIE: Wszystkie wkręty, śruby i Sprawdzić, czy nie występuje nietypowy hałas i/ osłony powinny być dokładnie przykręcone. Jeśli podkładki wkrętów lub osłony ulegną poluzowa- lub nietypowe wibracje. niu, może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia Sprawdzić filtr powietrza, wymienić go w razie potrzeby. mienia. Sprawdzić przewody powietrza i złączki pod kątem szczelności i naprawić w razie potrzeby. Po każdym roku pracy lub jeśli zostanie wykryty problem należy sprawdzić stan zaworu zwrotnego. Wymienić w razie uszkodzenia lub zużycia. Zalecana częstotliwość...
 • Page 27: Rozwiązywanie Problemów

  Z opisanym w niniejszej • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita instrukcji narzędziem marki Makita współpra- cują zalecane poniżej akcesoria i przystawki. WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego być przyczyną poważnych obrażeń ciała. jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju. OSTRZEŻENIE: Akcesoria i przystawki firmy Makita można stosować tylko zgodnie z ich prze- znaczeniem. Nieprawidłowe wykorzystanie akce- soriów lub przystawek może spowodować poważne obrażenia ciała. 27 POLSKI...
 • Page 28: Részletes Leírás

  Alkalmazható akkumulátorok és töltők Akkumulátor BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Javasolt akkumulátor Töltő DC40RA / DC40RB / DC40RC • Lakóhelyétől függően előfordulhat, hogy a fent felsorolt akkumulátorok és töltők nem érhetők el. FIGYELMEZTETÉS: Csak a fentiekben felsorolt Makita akkumulátorokat és töltőket használja. Bármilyen más akkumulátor vagy töltő használata sérüléseket és/vagy tüzet okozhat. MEGJEGYZÉS: Nincs mellékelve akkumulátor és töltő. Viseljen fülvédőt. Szimbólumok A következőkben a berendezésen esetleg hasz- nált jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a Csak európai országokra vonatkozóan Ni-MH jelentésüket.
 • Page 29: Megfelelőségi Nyilatkozat

  • Őrizze meg ezt a használati kézikönyvet saját Garantált hangteljesítményszint az EU maga számára referenciaként, amiből másokat szabadtéri zajvédelmi irányelvének is oktathat. Ha légsűrítőt és sűrített levegővel megfelelően. Garantált hangteljesítményszint az UKCA működő szerszámokat ad kölcsön, csak olyan szabadtéri zajvédelmi irányelvének személyeknek adja kölcsön azokat, akik igazolt megfelelően. gyakorlattal rendelkeznek a használatukban, Hangteljesítményszint Ausztrália NSW tar- és velük együtt a használati kézikönyvüket is tománya zajszabályozási rendelete szerint...
 • Page 30 • Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a légsű- FIGYELMEZTETÉS: rítő biztonságosan üzemeltethető-e. Ha mozgó alkatrészek állítódnak el vagy szorulnak be, Gumiabroncsok felfújásának kockázata alkatrész törik el vagy más működési hiba lép MI TÖRTÉNHET fel, használat előtt javíttassa meg a légsűrítőt. A A gumiabroncsok túlfújása súlyos sérülést és anyagi rosszul karbantartott termékek számos balesetet károkat okozhat. okoznak. HOGYAN ELŐZHETŐ MEG FIGYELMEZTETÉS: • Minden használat előtt ellenőrizze a gumiabron- csok nyomását abroncsnyomásmérővel. Amikor A levegőtartály szétrobbanásának kockázata gumiabroncsot fúj fel, az ellenőrizendő helyes abroncsnyomást az abroncs oldalfalára írva találja. MEGJEGYZÉS: Az abroncsok felfújására használt berendezések, mint például a levegőtartályok és légsű- rítők, a kis abroncsokat és hasonlókat nagyon gyorsan MI TÖRTÉNHET fel tudják fújni. Úgy állítsa be a levegőbetáplálást, hogy Az alábbi körülmények a tartály meggyengülésé- egyenlő vagy kevesebb legyen az abroncs nyomásbe-...
 • Page 31 HOGYAN ELŐZHETŐ MEG HOGYAN ELŐZHETŐ MEG • A légsűrítőt mindig jól szellőző, benzintől vagy • A légsűrítő használata vagy karbantartása során mindig oldószergőzöktől mentes helyen működtesse. viseljen jóváhagyott oldalpajzsos védőszemüveget. • Ne használjon gyúlékony folyadékot szűk zárt helyen. • Soha ne irányítson semmilyen fúvókát vagy szórót semmilyen testrész vagy másik ember vagy állatok felé. • Mindig szelőztesse a szórási területet. • Mindig kapcsolja ki a légsűrítőt, és engedje ki • Szórás közben ne dohányozzon, és ne szórjon a nyomást a levegővezetékből, mielőtt karban- olyan terület felé, ahol szikra vagy láng keletkezik. tartást végez, szerszámokat vagy kiegészítőket •...
 • Page 32 Helytelen működtetés esetén az akkumulátor- FIGYELMEZTETÉS: ból folyadék folyhat ki; kerülje az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe kerülne Szállítás a folyadékkal, vízzel öblítse le. Amennyiben a A légsűrítő kezelésekor, felemelésekor, moz- • folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. gatásakor és szállításakor mindig fogja a Az akkumulátorból kifolyt folyadék irritációt és fogantyút.
 • Page 33: Általános Információk

  50 °C-t (122 °F). látorok vagy módosított akkumulátorok használata Ne égesse el az akkumulátort még akkor esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, sem, ha az komolyan megsérült vagy teljesen személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita elhasználódott. Az akkumulátor a tűzben szerszámra és töltőre vonatkozó Makita garanciát is felrobbanhat. érvénytelenítheti.
 • Page 34 Levegőtartály VIGYÁZAT: Mindig Makita termékkel történő használatra ajánlott kiegészítőket és tartozékokat használjon. Ellenkező esetben személyi sérülést okozhat. A kiegészítőket és tartozékokat az eredeti céljuknak megfelelően kell használni. Ha bármilyen segítségre van szüksége, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Szószedet FIGYELMEZTETÉS: Leesés kockázata...
 • Page 35: Az Akkumulátor Behelyezése És Eltávolítása

  Kapcsolja ki a légsűrítőt, majd kapcsolja be ismét 0%-tól 25%-ig az újraindításhoz. Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki azt/ azokat újratöltött akkumulátorral. Töltse fel az akkumulátort. Hagyja, hogy a légsűrítő és az akkumulátor lehűljenek. Lehetséges, hogy az Ha nem történik javulás a védelmi rendszer helyreállítása akkumulátor után sem, forduljon a helyi Makita Szervizközponthoz. meghibáso- dott. MŰKÖDTETÉS MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. Az akkumulátor behelyezése és MEGJEGYZÉS: Az első (bal oldali szélső) jelzőlámpa villog, ha az akkumulátorvédő rendszer működik. eltávolítása A működés leírása VIGYÁZAT: Mindig kapcsolja ki az eszközt, mielőtt behelyezi vagy eltávolítja az akkumulátort.
 • Page 36 BE/AUTO - KI kapcsoló: Szabályozó: Forgassa ezt a kapcsolót a bekapcsolt (I) állásába, A levegőtartályból jövő nyomást a szabályozó gomb sza- hogy a nyomáskapcsolót automatikusan táplálja, és a bályozza. Forgassa el a gombot az óramutató járásával kikapcsolt (0) állásába az áramellátás megszünteté- megegyező irányba a nyomás növeléséhez, és az óra- séhez, ha befejezi a légsűrítő használatát, vagy ha a mutató járásával ellentétes irányba a nyomás csökkenté- légsűrítőt felügyelet nélkül hagyja. séhez. A nyomásbeállítás módosítása utáni kisebb újra- állítások elkerülése érdekében, mindig az alacsonyabb FIGYELMEZTETÉS: Mindig állítsa a (0) nyomás felől közelítse meg az elérni kívánt nyomást. Ha kikapcsolt állásába a Be/Auto-Ki kapcsolót, ami- magasabb beállításról alacsonyabbra csökkent, először kor nem használja. csökkentse a kívánt nyomásnál kisebb nyomásértékre.
 • Page 37 Csak eredeti Makita zsal az ürítésnél, mivel szennyező anyag pótalkatrészeket használjon. lökődhet ki az arcába. A nem a Makita által gyártott pótalkatrészek miatt Állítsa a Be/Auto - Ki kapcsolót a „Ki” állásába, és érvényteleníthetik a garanciát, és azok hibás távolítsa el az akkumulátort. működéshez és sérülésekhez is vezethetnek. Az eredeti Makita alkatrészek a hivatalos forgalmazó-...
 • Page 38 A termék BIZTONSÁGÁNAK és Karbantartási rutin MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat Ürítse le a vizet a levegőtartályból, minden ned- a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában vességelválasztóból vagy légőszűrő-szabályozóból. kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket Ellenőrizzen minden szokatlan zajt és/vagy rezgést. használva. Vizsgálja meg a légszűrőt, cserélje, ha szükséges. A légsűrítő egység hatékony működése és hosszabb élettartama érdekében rutin karbantartási ütemtervet Vizsgálja át a levegővezetékeket és szerelvényeket, kell készíteni, amit be kell tartani. A következő eljárás hogy nem szivárognak-e, és javítsa, amit szükséges. Minden egy normál munkakörnyezetben, napi szinten működő üzemévben vagy probléma gyanúja esetén ellenőrizze az egységre vonatkozik. Ha szükséges, módosítsa az ellenőrzőszelep állapotát. Cserélje ki ha sérült vagy elkopott. ütemtervet, hogy megfeleljen az Ön légsűrítő-használati Minden csavar, csapszeg és fedél mindig legyen szo- körülményeinek. A módosítások az üzemórák számától...
 • Page 39 MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek. FIGYELMEZTETÉS: A kézikönyvben ismer- tetett Makita szerszámgéphez a következő Makita kiegészítők vagy tartozékok használata javasolt. Bármilyen más kiegészítő vagy tartozék használata súlyos személyi sérüléshez vezethet. FIGYELMEZTETÉS: A Makita kiegészítő vagy tartozék csak a tervezett célra használható. A kiegészítő vagy tartozék nem megfelelő módon tör- ténő használata súlyos személyi sérüléshez vezethet.
 • Page 40: Technické Špecifikácie

  • Technické špecifikácie a typ akumulátora sa môžu v rámci jednotlivých krajín líšiť. Použiteľné akumulátory a nabíjačky Akumulátor BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Odporúčaný akumulátor Nabíjačka DC40RA/DC40RB/DC40RC • Niektoré vyššie uvedené akumulátory a nabíjačky môžu byť nedostupné v závislosti od miesta vášho bydliska. VAROVANIE: Používajte iba akumulátory a nabíjačky Makita uvedené vyššie. Používanie akýchkoľvek iných akumulátorov a nabíjačiek môže spôsobiť zranenie a/alebo požiar. POZNÁMKA: Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou dodávky. Používajte ochranu sluchu. Symboly Nižšie sú uvedené symboly, ktoré sa môžu používať pri tomto nástroji. Je dôležité, aby ste poznali ich význam, skôr než začnete pracovať. Len pre krajiny Európy Ni-MH Z dôvodu prítomnosti nebezpečných Li-ion Prečítajte si návod na obsluhu.
 • Page 41: Vyhlásenie O Zhode

  • Uschovajte si tento návod na použitie pre vašu Zaručená hladina akustického výkonu potrebu a inštruovanie ostatných. Kompresor podľa smernice EÚ o vonkajšom hluku. a pneumatické nástroje požičiavajte len skú- Zaručená hladina akustického výkonu podľa smernice UKCA o vonkajšom hluku. seným osobám a spolu s nástrojom im odo- vzdajte aj návod na použitie. Hladina akustického výkonu podľa nariade- nia austrálskeho NSW o znižovaní hluku • Obsluha, ktorá...
 • Page 42 VAROVANIE: POZNÁMKA: Zariadenia používané na hustenie pneumatík, ako sú vzduchové nádrže a kompresory, Riziko prasknutia vzduchovej nádrže dokážu nahustiť malé pneumatiky alebo podobné pneumatiky veľmi rýchlo. Nastavte prívod vzduchu na taký tlak, aby bol rovnaký alebo nižší ako menovitý tlak v pneumatikách. Vzduch privádzajte postupne a často kontrolujte tlak vzduchu v pneumatike pomocou manometra, aby ste predišli nadmernému ČO SA MÔŽE STAŤ nahusteniu. Nasledujúce podmienky môžu viesť k oslabeniu nádrže a SPÔSOBIŤ PRUDKÝ VÝBUCH NÁDRŽE, KTORÝ VAROVANIE: MÔŽE VIESŤ K VÁŽNYM ZRANENIAM VÁS ALEBO INÝCH OSÔB: Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom • Nesprávne odvádzanie kondenzovanej vody z nádrže, čo spôsobuje koróziu a stenčenie steny nádrže. • Úpravy nádrže alebo pokusy o opravu. • Neoprávnené úpravy tlakového spínača, poist- ného ventilu alebo akýchkoľvek iných komponen- ČO SA MÔŽE STAŤ...
 • Page 43 • Kompresory majte čo najďalej od miesta strieka- VAROVANIE: nia a v mieste striekania a od všetkých horľavých materiálov ponechajte voľný priestor aspoň 6,1 m. Riziko spôsobené pohyblivými časťami • Horľavé materiály skladujte na bezpečnom mieste mimo kompresora. VAROVANIE: Riziko nadýchania ČO SA MÔŽE STAŤ Keď je vypínač On/Auto-Off v polohe On/Auto, kompre- sor pracuje automaticky. Ak sa pokúsite o opravu alebo údržbu, keď je kompresor v prevádzke alebo je zapo- jený do siete, môžu vás zasiahnuť pohyblivé časti. Tieto pohyblivé časti môžu spôsobiť vážne zranenie. ČO SA MÔŽE STAŤ AKO TOMU PREDÍSŤ • Stlačený vzduch z kompresora nie je bezpečný na • Vždy vypnite vypínač On/Auto-Off a vyberte dýchanie. akumulátor. Následne pred vykonaním akejkoľ- Prúd vzduchu môže obsahovať oxid uhoľnatý vek údržby alebo opravy uvoľnite tlak vzduchu z alebo iné výpary alebo častice z nádrže či iných nádrže a príslušenstva.
 • Page 44 • Kompresor vždy prenášajte správnym spôso- 10. Dodržujte všetky pokyny na nabíjanie a nena- bom. Nesprávna preprava a zdvíhanie môže bíjajte akumulátor ani stroj mimo teplotného spôsobiť poškodenie kompresora. rozsahu uvedeného v pokynoch. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špe- • Maximálny sklon počas prevádzky je 30°. cifikovaného rozsahu môže akumulátor poškodiť a •...
 • Page 45 Vzduchová nádrž POZOR: Vždy používajte príslušenstvo a doplnky odporúčané na použitie s produktom Makita. V opač- nom prípade môže dôjsť k zraneniu osôb. Príslušenstvo a doplnky sa musia používať iba na ich pôvodný účel. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na servisné stredisko Makita vo vašom regióne.
 • Page 46 0 °C a 40 °C. Zapínací tlak: Keď je motor vypnutý, tlak vo vzduchovej POZOR: Kompresor nikdy neprevádzkujte pri nádrži počas používania príslušenstva alebo vzducho- teplotách pod 0 °C a nad 40 °C. vého nástroja klesá. Keď tlak v nádrži klesne na určitú úroveň, motor sa automaticky zapne, čo sa nazýva „zapínací tlak“. Zaťažiteľnosť Vypínací tlak: Keď zapnete vzduchový kompresor, Všetky vzduchové kompresory vyrábané spoločnosťou začne bežať, tlak vzduchu vo vzduchovej nádrži sa Makita sa odporúčajú prevádzkovať na maximálne 50 % začne zvyšovať. Zvyšuje sa až do určitého tlaku a zaťažiteľnosť. To znamená, že ak vzduchový kompresor potom sa motor automaticky vypne, čím chráni vzdu- prečerpá viac ako 50 % vzduchu za jednu hodinu, považuje chovú nádrž pred tlakom vyšším, ako je jeho kon- sa to za nesprávne používanie, pretože vzduchový kompre- štrukčná hodnota. Tlak, pri ktorom sa motor vypína, sa sor nie je konštruovaný na požadovanú potrebu vzduchu. nazýva „vypínací tlak“. Kontrola pri príjme Potrubie Plastové alebo PVC potrubie nie je určené na aplikácie so POŠKODENIE: Každé zariadenie vzduchového kom-...
 • Page 47 PREVÁDZKA POZNÁMKA: V závislosti od podmienok používania a v závislosti od okolitej teploty sa môže zobrazenie mierne odlišovať od skutočnej kapacity. Inštalácia alebo demontáž POZNÁMKA: Prvý (úplne vľavo) svetelný indiká- akumulátora tor bude blikať, keď systém ochrany akumulátora funguje. POZOR: Popis činnosti Pred inštaláciou alebo vybratím akumulátora nástroj vždy vypnite. POZOR: Pri inštalovaní a vyberaní akumu- VAROVANIE: Riziko hluku látora pevne uchopte nástroj a akumulátor. Ak Noste ochranu sluchu, aby ste si chránili uši •...
 • Page 48 Tlakový spínač: Pred pripojením vzduchovej hadice alebo príslu- Tlakový spínač automaticky spustí motor, keď tlak vo šenstva sa uistite, že páčka vypínača On/Auto-Off je vzduchovej nádrži klesne na zapínací tlak nastavený v polohe „Off“, batéria je vybratá a regulátor vzduchu z výroby. Zastaví motor, keď tlak vo vzduchovej nádrži alebo uzatvárací ventil sú zatvorené. dosiahne z výroby nastavený vypínací tlak. Pripojte hadicu a príslušenstvo. Príliš vysoký Poistný ventil: tlak vzduchu spôsobuje nebezpečné riziko prasknutia. Ak tlakový spínač nevypne vzduchový kompresor pri Skontrolujte si maximálny menovitý tlak výrobcu pneu- nastavenom vypínacom tlaku, poistný ventil bude chrá- matického nástroja a príslušenstva. Výstupný tlak regu- niť pred vysokým tlakom „vyskočením“ pri tlaku nasta- látora nesmie nikdy prekročiť maximálny menovitý tlak. venom vo výrobe, ktorý je o niečo vyšší ako nastavený UPOZORNENIE: Odporúča sa tlak vzduchu nad vypínací tlak tlakového spínača. 0,7 MPa (7 bar). Výtlačné hadice by mali byť vyba- Výstupný...
 • Page 49 Náhradné diely, ktoré nevyrobila spoločnosť zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku. Makita, môžu viesť k strate záruky a môžu spôso- biť poruchu a poranenie. Originálne diely Makita sú dostupné u autorizovaného predajcu. VAROVANIE: KEĎ...
 • Page 50 Odporúčaný interval kontroly a údržby Kompresor kontrolujte a vykonávajte na ňom údržbu v intervaloch uvedených v nasledujúcej tabuľke. Diel Činnosť Denne Týždenne Mesačne Štvrťročne (pred použitím/po použití) Všeobecne Kontrolujte nezvy- čajný hluk a vibrácie Nečistoty a prach očistite suchým vzduchom. Vzduchové potrubia Skontrolujte tesnosť a armatúry Vzduchová nádrž Vypustite všetok vzduch a vypustite kondenzát vo vzduchovej nádrži. (otvorte vypúšťací ventil.) Skontrolujte, či nie sú na nádrži škra- bance, priehlbiny alebo úniky.
 • Page 51: Riešenie Problémov

  PRÍSLUŠENSTVO • Vzduchová hadica • Originálna batéria a nabíjačka Makita VAROVANIE: Toto príslušenstvo a doplnky POZNÁMKA: Niektoré položky zo zoznamu môžu byť značky Makita sa odporúčajú na použitie v spo- súčasťou balenia nástrojov vo forme štandardného jení s nástrojmi značky Makita uvádzanými v príslušenstva. Rozsah týchto položiek môže byť v tomto návode na obsluhu. Používanie iného prís- každej krajine odlišný. lušenstva a doplnkov môže mať za následok vážne poranenia osôb. VAROVANIE: Príslušenstvo a doplnky značky Makita používajte jedine na uvedený...
 • Page 52: Technické Údaje

  Technické údaje a akumulátor se mohou v různých zemích lišit. Použitelný akumulátor a nabíječka Akumulátor BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Doporučený akumulátor Nabíječka DC40RA / DC40RB / DC40RC • V závislosti na regionu vašeho bydliště nemusí být některé akumulátory a nabíječky k dispozici. VAROVÁNÍ: Používejte pouze výše uvedené akumulátory a nabíječky Makita. Použití jiných akumulátorů a nabíječek může způsobit zranění a/nebo požár. POZNÁMKA: Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky. Používejte ochranu sluchu. Symboly Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nářadí setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam. Pouze pro evropské země Ni-MH Z důvodu přítomnosti nebezpečných sou-...
 • Page 53: Důležité Bezpečnostní Pokyny

  • Uschovejte tento návod k obsluze pro pří- Zaručená hladina akustického výkonu padné budoucí nahlédnutí a poučení ostat- podle směrnice EU o hluku ve venkovním ních. Když půjčujete kompresor a pneumatické prostoru. Zaručená hladina akustického výkonu nářadí, půjčujte jej pouze lidem s prověřenými podle směrnice UKCA o hluku ve venkov- zkušenostmi a předávejte jej společně s návo- ním prostoru. dem k obsluze.
 • Page 54 VAROVÁNÍ: POZNÁMKA: Zařízení používaná pro nafukování pneumatik, jako jsou vzduchové zásobníky a kompre- Nebezpečí prasknutí vzduchového zásobníku sory, mohou nafouknout malé pneumatiky či podobné předměty velmi rychle. Nastavte přívod vzduchu tak, aby se rovnal nebo byl nižší než jmenovitý tlak pneumatik. Aby se zamezilo přefouknutí, nafukujte vzduch postupně a často kontrolujte tlak pneumatik manometrem. K ČEMU MŮŽE DOJÍT Následující podmínky mohou vést k zeslabení zásob- VAROVÁNÍ: níku a VYÚSTIT V SILNÝ VÝBUCH ZÁSOBNÍKU S NÁSLEDKEM ZRANĚNÍ VÁS ČI OSTATNÍCH: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem • Neprovedení řádného vypuštění kondenzované vody ze zásobníku, což způsobuje rez a zeslabení stěny zásobníku. • Úpravy nebo pokusy o opravu zásobníku. • Nepovolené úpravy tlakového spínače, bezpečnostního K ČEMU MŮŽE DOJÍT ventilu nebo jiných součástí regulujících tlak v zásobníku. Pneumatický kompresor je napájen elektrickou energií. JAK TOMU ZAMEZIT Stejně jako jakékoli jiné elektrické zařízení může při •...
 • Page 55 • Udržujte kompresory co nejvíce mimo stříkací VAROVÁNÍ: prostor, nechte vzdálenost nejméně 6,1 m od stříkacího prostoru a všech hořlavých materiálů. Nebezpečí způsobené pohyblivými díly • Hořlavé materiály skladujte na bezpečném místě mimo kompresor. VAROVÁNÍ: Nebezpečí vdechnutí K ČEMU MŮŽE DOJÍT Kompresor se automaticky přepíná, když je spínač zapnutí/automaticky – vypnutí v poloze zapnuto/auto- maticky. Pokud se pokusíte o opravu nebo údržbu, když je kompresor v provozu nebo zapojen, můžete se vysta- vit pohyblivým dílům. K ČEMU MŮŽE DOJÍT Tyto pohyblivé díly mohou způsobit vážné zranění. • Vdechování stlačeného vzduchu z kompresoru JAK TOMU ZAMEZIT není bezpečné. • Vždy vypněte spínač zapnutí/automaticky – Proud vzduchu může obsahovat oxid uhelnatý vypnutí a vyjměte akumulátor. Poté uvolněte tlak nebo jiné páry nebo částice ze zásobníku nebo vzduchu ze zásobníku a všech nástavců před jiné součásti.
 • Page 56 • Vždy přenášejte kompresor správným způso- Akumulátor nebo zařízení nevystavujte ohni bem. Přeprava a zvedání nesprávným způso- ani nadměrným teplotám. Při vystavení žáru bem může způsobit poškození kompresoru. ohně nebo teplotám nad 130 °C (265 °F) může dojít k výbuchu. •...
 • Page 57: Obecné Informace

  Vzduchový zásobník UPOZORNĚNÍ: Vždy používejte příslušenství a nástavce doporučené pro použití s výrobkem Makita. V opačném případě může dojít ke zranění. Příslušenství a nástavce je nutné používat k jejich původnímu účelu. Potřebujete-li pomoci, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita.
 • Page 58 10 bar. UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte kompre- Aktivační tlak: Když je motor vypnutý, tlak ve vzdu- sor při teplotě pod 0 °C nebo nad 40 °C. chovém zásobníku klesá, pokud dále používáte příslu- šenství nebo vzduchové nářadí. Když tlak v zásobníku klesne na určitou úroveň, motor se automaticky znovu Pracovní cyklus spustí a tlak při opětovném spuštění se nazývá „akti- Všechny pneumatické kompresory vyráběné společností vační tlak“. Makita se doporučují provozovat maximálně na 50% pra- Deaktivační tlak: Když zapnete pneumatický kom- covní cyklus. To znamená, že pneumatický kompresor, který presor, začne běžet a tlak vzduchu ve vzduchovém čerpá vzduch více než 50 % času za jednu hodinu, se pova- zásobníku se začne zvyšovat. Tlakuje se na určitou žuje za nesprávně používaný, protože vzduchový kompresor hodnotu, než se motor automaticky vypne, a tím chrání je poddimenzován pro požadovanou spotřebu vzduchu. vzduchový zásobník před tlakem vyšším, než je jeho jmenovitá hodnota. Tlak, při kterém se motor vypíná, se Potrubí...
 • Page 59 Popis provozu PROVOZ VAROVÁNÍ: Nebezpečí hluku Nasazení a sejmutí akumulátoru • K ochraně před hlukem za provozu použí- vejte ochranu sluchu. UPOZORNĚNÍ: Před nasazením či sejmutím Vypouštěcí ventil: akumulátoru nářadí vždy vypněte. Vypouštěcí ventil je umístěn na dně vzduchového zásob- UPOZORNĚNÍ: Při nasazování či snímání aku- níku a slouží k odvodu kondenzace po každém použití. mulátoru pevně...
 • Page 60 Bezpečnostní ventil: Před připojením vzduchové hadice nebo příslu- Pokud tlakový spínač nevypne pneumatický kompresor šenství se ujistěte, že je páčka spínače zapnutí/auto- při jeho „deaktivačním“ tlaku, bude bezpečnostní ventil maticky – vypnutí nastavena na „vypnuto“, akumulátor chránit před vysokým tlakem „vyskočením“ při tlaku je vyjmutý a regulátor vzduchu nebo uzavírací ventil je nastaveném z výroby, který je o něco vyšší než „deakti- zavřený. vační“ tlak nastavený na tlakovém spínači. Připevněte hadici a příslušenství. Příliš vysoký Výstupní manometr: tlak vzduchu vyvolává nebezpečné riziko prasknutí. Výstupní manometr zobrazuje tlak vzduchu dostupného Zkontrolujte jmenovitý maximální tlak pneumatic- na výstupní straně regulátoru. Tento tlak je řízen regulá- kého nářadí a příslušenství specifikovaný výrobcem. torem a je vždy nižší nebo rovem tlaku v zásobníku. Výstupní tlak regulátoru nesmí nikdy překročit maxi- mální jmenovitý tlak. Manometr zásobníku: Manometr zásobníku zobrazuje tlak vzduchu POZOR: Doporučujeme tlaky vzduchu nad v zásobníku. 0,7 MPa (7 bar). Podávací hadice by měla být vybavena pojistným kabelem, jako je např.
 • Page 61 Používejte pouze originální náhradní díly Makita. Náhradní díly nevyrobené společností Makita mohou způsobit ztrátu platnosti záruky a vést k závadám a případnému zranění. Originální díly Makita jsou k dispozici u autorizovaného prodejce. VAROVÁNÍ: PO ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ JEDNOTKA AUTOMATICKY CYKLUJE. PŘI PROVÁDĚNÍ...
 • Page 62 Doporučené intervaly kontroly a údržby Kontrolu a údržbu kompresoru provádějte v intervalech uvedených v následující tabulce. Díl Náprava Denně Týdně Měsíčně Čtvrtletně (před/po použití) Celkově Zkontrolujte pří- padné neobvyklé zvuky a/nebo chvění Odstraňte nečistoty a prach suchým vzduchem. Vzduchová vedení Zkontrolujte těsnost a spojky Vzduchový Vypusťte veškerý zásobník vzduch a kondenzát ze vzduchového zásobníku. (otevřete vypouštěcí ventil.) Zkontrolujte případné škrá- bance, vrypy nebo netěsnosti.
 • Page 63: Volitelné Příslušenství

  • Vzduchová hadice • Originální akumulátor a nabíječka Makita VAROVÁNÍ: Pro nářadí Makita popsané v POZNÁMKA: Některé položky seznamu mohou být tomto návodu doporučujeme používat následu- k nářadí přibaleny jako standardní příslušenství. jící příslušenství či nástavce. Použití jakéhokoli Přibalené příslušenství se může v různých zemích jiného příslušenství či nástavců může způsobit vážné lišit. zranění. VAROVÁNÍ: Příslušenství či nástavce Makita používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné použití příslušenství či nástavce může přivodit vážné zranění. 63 ČESKY...
 • Page 64: Технічні Характеристики

  Застосовна касета з акумулятором і зарядний пристрій Касета з акумулятором BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: рекомендований акумулятор Зарядний пристрій DC40RA / DC40RB / DC40RC • Деякі касети з акумулятором і зарядні пристрої, які вказано вище, можуть бути недоступними залежно від вашого регіону або місця перебування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте лише касети з акумулятором і зарядні пристрої Makita, зазначені вище. Використання будь-яких інших касет з акумулятором і зарядних пристроїв може призвести до травмування й/або пожежі. ПРИМІТКА: Касету з акумулятором і зарядний пристрій не включено. Вдягайте захисні окуляри. Символи Далі наведено символи, які можуть застосовуватися Користуйтеся засобами захисту органів для позначення обладнання. Перед користуванням слуху. переконайтеся, що ви розумієте їхнє значення.
 • Page 65: Важливі Інструкції Зтехніки Безпеки

  • ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЕ Гарантований рівень звукової потужності ОБЛАДНАННЯ, ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ відповідно до Директиви ЄC щодо шумів ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ З поза приміщеннями. Гарантований рівень звукової потужності ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО відповідно до стандарту UKCA щодо РОЗУМІЄТЕ ЇХ. шумів поза приміщеннями. Збережіть цю інструкцію з експлуатації, щоб • Рівень звукової потужності відповідно до мати змогу використовувати її для довідки Регламенту Австралії (Новий Південний та навчати інших користувачів. Якщо ви Уельс) з контролю за шумом...
 • Page 66 • Не працюйте з виробом, якщо ви втоми- ПОПЕРЕДЖЕННЯ. лися або перебуваєте у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Завжди будьте Ризик вибуху насадок і приладдя уважні. Відволікання може спричинити втрату контролю. • Ніколи не вимикайте функції безпеки на цьому виробі. • Обладнайте робочу зону вогнегасником. ЩО МОЖЕ ТРАПИТИСЯ • Не користуйтеся пристроєм, якщо деталі від- • У разі перевищення номінального тиску пові- сутні, зламані чи не схвалені для відповідного тряних інструментів, розпилювачів, пневматич- використання. ного приладдя, шин ТА інших надувних виробів ці предмети можуть вибухнути або відлетіти й • Перед початком роботи завжди перевіряйте, серйозно травмувати вас чи інших людей. щоб компресор був у безпечному для роботи стані. У разі перекосу чи заклинювання рухо- • Завжди дотримуйтеся всіх правил техніки без- мих частин, поломки певної деталі або іншого пеки, рекомендованих виробником повітряного функціонального збою, необхідно провести інструмента, а також усіх правил техніки безпеки технічне обслуговування компресора, перш...
 • Page 67 • Щоб уникнути ризику ураження електричним ЯК ЗАПОБІГТИ ЦЬОМУ струмом, не тримайте під відкритим небом, • Ніколи не вдихайте повітря з компресора, як де можливе потрапляння дощової води. безпосередньо, так і з дихального пристрою, Зберігайте в приміщенні. підключеного до компресора. • Не допускайте впливу дощу або вологи на • У вашій робочій зоні має бути передбачено компресор. У разі потрапляння води в компре- належну наскрізну вентиляцію. сор підвищується ризик ураження електричним • Прочитайте інструкції з техніки безпеки на ети- струмом. кетці або в паспорті безпеки до розпилюваного • Уникайте контактів із заземленими поверх- матеріалу й дотримуйтеся цих інструкцій. нями, наприклад із трубами, радіаторами, Використовуйте схвалений респіратор, при- електроплитами, холодильниками тощо. Ризик значений для застосування під час відповідних ураження електричним струмом підвищується, робіт. якщо тіло заземлено або занулено. • Не переносьте компресор під час фарбування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ризик вибуху або займання Ризик, пов’язаний...
 • Page 68 ЯК ЗАПОБІГТИ ЦЬОМУ • Не розміщуйте компресор у зоні виконання робіт із використанням займистих, вибухо- • Завжди вимикайте компресор за допомогою вих чи їдких речовин. перемикача Увімк./Авто – Вимк. і виймайте касету з акумулятором. Після цього скиньте • Щоб запобігти випадковому запуску тиск, випустивши повітря з повітряного резерву- пристрою: ара й будь-яких насадок, перш ніж виконувати — не переносьте компресор на великій будь-яке технічне обслуговування чи ремонт. відстані; • Ніколи не користуйтеся компресором, якщо його...
 • Page 69 виробів, що працюють від акумулятора. місцевого законодавства щодо утилізації акумуляторів. Не розбирайте касету з акумулятором і не змінюйте її конструкцію. Це може призвести 14. Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. до пожежі, перегріву або вибуху. Установлення акумуляторів у невідповідні Якщо період роботи дуже покоротшав, слід вироби може призвести до пожежі, надмірного негайно припинити користування. Це може...
 • Page 70 резервуарі ОБЕРЕЖНО: Завжди використовуйте приладдя й насадки, рекомендовані для використання з виробом Makita. Невиконання цієї вимоги може призвести до травмування людей. Використовуйте приладдя й насадки виключно за призначенням. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до місце- вого сервісного центру Makita. Перелік термінів...
 • Page 71 Робочий цикл Огляд після отримання Усі повітряні компресори виробництва компанії ПОШКОДЖЕННЯ. Кожна частина повітряного Makita рекомендується навантажувати не більше компресора перед відправленням ретельно випро- ніж на 50 % від робочого циклу. Тобто якщо компре- бовується й перевіряється. У разі неналежного пово- сор за одну годину перекачує більше 50 % повітря, дження з обладнанням можливе його пошкодження вважається, що він використовується неправильно, в дорозі, через яке в роботі компресора можуть оскільки розмір компресора недостатній для задово- виникнути проблеми. лення вимог щодо необхідної кількості повітря. Одразу після прибуття перевірте обладнання на наявність як прихованих, так і видимих пошкоджень, Труби щоб уникнути витрат, необхідних для усунення таких Труби з пластику або ПВХ не розраховані на роботу зі проблем. Це необхідно зробити незалежно від того, стисненим повітрям. Незважаючи на те, що на плас- чи є на упаковці для транспортування ознаки пошко- тикових трубах указується їх номінальний тиск, під дження, чи немає. Якщо виріб було доставлено дією тиску повітря вони можуть розірватися. Для ліній вашого дому, повідомте про будь-які пошкодження розподілу повітря слід використовувати тільки мета- кур’єру й негайно домовтеся про огляд товару. леві труби. Якщо необхідний трубопровід, використо- Процедури встановлення й вуйте трубу, розмір якої відповідає розміру випускного налагодження отвору повітряного резервуара або перевищує його. Труби замалого розміру стримуватимуть потік повітря.
 • Page 72 РОБОТА ПРИМІТКА: Залежно від умов використання та тем- ператури оточуючого середовища показання можуть незначним чином відрізнятися від дійсного ресурсу. Встановлення та зняття касети з ПРИМІТКА: Перша (дальня ліва) індикаторна лампа акумулятором блимає під час роботи захисної системи акумулятора. Опис робочого процесу ОБЕРЕЖНО: Завжди вимикайте інструмент перед встановленням або зняттям касети з акумулятором. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик, пов’язаний із ОБЕРЕЖНО: Під час встановлення або зняття шумом касети з акумулятором слід міцно тримати інструмент та Використовуйте...
 • Page 73 Зворотний клапан Контрольний список щоденних Коли повітряний компресор працює, зворотний кла- перевірок перед запуском пан відкритий, завдяки чому стиснене повітря надхо- дить у повітряний резервуар. Коли внаслідок роботи компресора досягається тиск ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не можна користува- вимкнення, зворотний клапан закривається, завдяки тись електроінструментом, якщо його вимикач чому зберігається певний тиск повітря в резервуарі. не працює. Будь-який електроінструмент, яким не Реле тиску можна керувати за допомогою вимикача, є небез- Реле тиску автоматично запускає двигун, коли тиск печним і підлягає ремонту. у повітряному резервуарі знижується до заданого на заводі значення тиску ввімкнення. Воно зупиняє З’єднувальні шланги двигун, коли тиск у повітряному резервуарі під- вищується до заданого на заводі значення тиску ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ризик, пов’язаний із вимкнення.
 • Page 74: Технічне Обслуговування

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ: щоб установити для вихідного тиску нульове значення. Використовуйте тільки оригінальні запчастини Makita. Зніміть повітряний інструмент чи приладдя. Використання запчастин, вироблених не ком- Відкрийте зливний клапан, розташований панією Makita, може анулювати гарантію й при- на повітряному резервуарі знизу. Під час спусто- звести до виникнення несправностей та трав- шення повітряного резервуара тиск має бути нижче мування людей. Оригінальні запчастини Makita 0,14 МПа (1,4 бар). можна придбати в авторизованого дилера.
 • Page 75 Оглядайте повітропроводи й місця з’єднання на Планове технічне обслуговування предмет наявності витоків та за необхідності виправляйте ситуацію. Раз на рік експлуатації або у разі виникнення Зливайте воду з повітряного резервуара, будь- підозри щодо можливої проблеми перевіряйте стан зво- яких уловлювачів вологи або регуляторів повітря- ротного клапана. У разі зношування виконуйте заміну. ного фільтра. Перевіряйте, чи щільно встановлені гвинти, болти Перевіряйте, чи не з’явився якийсь незвичний й кришки. Періодично перевіряйте стан цих деталей. шум чи вібрація. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Оглядайте повітряний фільтр і замінюйте його Перевіряйте, чи пра- за необхідності. вильно затягнуті гвинти, болти та кришки. У разі ослаблення гвинтового кріплення пластин або зменшення щільності прилягання кришок можливе травмування людей або пошкодження майна. Рекомендований...
 • Page 76: Усунення Несправностей

  детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Повітряний шланг ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це додаткове обладнання • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій або насадки Makita рекомендується використову- Makita вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструк- ції. Використання будь-якого іншого додаткового облад- ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- нання або насадок може призвести до серйозних травм. дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте додаткове країни. обладнання або насадки Makita виключно за призна- ченням. Неналежне використання додаткового облад-...
 • Page 77 BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Acumulator recomandat Încărcător DC40RA / DC40RB / DC40RC • Este posibil ca unele cartușe ale acumulatorilor și încărcătoare menționate mai sus să nu fie disponibile în funcție de regiunea dvs. de reședință. AVERTIZARE: Utilizați numai cartușele de acumulator și încărcătoarele Makita enumerate mai sus. Utilizarea oricăror altor cartușe de acumulator și încărcătoare poate duce la rănire și/sau incendiu. NOTĂ: Cartușul acumulatorului și încărcătorul nu sunt incluse. Purtaţi echipament de protecţie pentru Simboluri urechi. Mai jos sunt prezentate simbolurile care pot fi utilizate pentru echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.
 • Page 78: Instrucțiuni Importante Privind Siguranța

  • CITIȚI ȘI ÎNȚELEGEȚI TOATE AVERTIZĂRILE Nivel de putere acustică garantat în con- ȘI INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE formitate cu Directiva UE privind zgomotul DE A UTILIZA ACEST ECHIPAMENT. emis de echipamentele utilizate în exterior. Nivel de putere acustică garantat în confor- • Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru referință mitate cu Directiva UKCA privind zgomotul și instrucțiuni pentru alte persoane. Împrumutați emis de echipamentele utilizate în exterior.
 • Page 79 MODALITATE DE PREVENIRE AVERTIZARE: • Verificați presiunea anvelopelor înainte de fiecare utilizare cu ajutorul unui manometru. În timp ce Riscul de explozie a rezervorului de aer umflați anvelopele, confirmați presiunea corectă a acestora scrisă pe partea laterală a anvelopei. NOTĂ: Echipamentele utilizate pentru umflarea anvelopelor, cum ar fi rezervoarele de aer și com- presoarele, pot umfla anvelopele mici sau similare CE SE POATE ÎNTÂMPLA foarte rapid. Reglați alimentarea cu aer astfel încât să Următoarele condiții ar putea duce la o slăbire a rezer- devină egală sau mai mică decât valoarea nominală vorului și ar putea CAUZA O EXPLOZIE VIOLENTĂ a presiunii anvelopelor. Pentru a preveni umflarea A REZERVORULUI, CARE AR PUTEA DUCE LA excesivă, furnizați aer puțin câte puțin și verificați ACCIDENTAREA GRAVĂ A DUMNEAVOASTRĂ SAU A frecvent presiunea aerului din anvelopă folosind un ALTOR PERSOANE: manometru.
 • Page 80 MODALITATE DE PREVENIRE MODALITATE DE PREVENIRE • Utilizați întotdeauna compresorul într-un spațiu • Purtați întotdeauna ochelari de protecție aprobați cu apără- bine ventilat, fără benzină sau vapori de solvenți. tori laterale atunci când utilizați sau întrețineți compresorul. • Nu utilizați lichid inflamabil în zone închise. • Nu îndreptați niciodată vreo duză sau pulverizator spre vreo parte a corpului sau spre alte persoane sau animale. • Aerisiți întotdeauna zona de pulverizare. • Întotdeauna opriți compresorul și scoateți pre- • Nu fumați în timpul pulverizării și nu pulverizați către siunea din conducta de aer înainte de a efectua un loc unde sunt generate scântei sau flăcări. întreținerea, atașarea uneltelor sau a accesoriilor. • Țineți compresoarele departe de zona de pulverizare, păstrați o distanță de cel puțin 6,1 m față de zona de AVERTIZARE: pulverizare și de toate materialele inflamabile. •...
 • Page 81 În condiții extreme, lichidul poate fi eliminat AVERTIZARE: din acumulator; evitați contactul cu acesta. Dacă intrați în contact accidental, clătiți bine Transport cu apă zona afectată. Dacă v-a intrat lichid în Țineți întotdeauna de mâner atunci când mani- • ochi, consultați imediat medicul. Lichidul elimi- pulați, ridicați, mutați sau transportați com- nat din acumulator poate provoca iritații sau arsuri.
 • Page 82: Utilizarea Preconizată

  (mai mult de şase luni). într-un loc sigur. Respectaţi normele naţionale privind eliminarea la deşeuri a acumulatorului. 14. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele INTRODUCERE specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- relor în produse neconforme poate cauza incen- dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de Informații generale electrolit. 15. Dacă maşina nu este utilizată o perioadă lungă...
 • Page 83: Descrierea Componentelor

  Utilizați întotdeauna accesorii și piese auxiliare recomandate pentru utilizare cu produsul Makita. Nerespectarea acestui lucru poate duce la vătămări corporale. Accesoriile și piesele auxiliare tre- buie utilizate în scopul inițial. Dacă aveți nevoie de asistență, adresați-vă centrului local de service Makita. Glosar AVERTIZARE: Riscul de cădere...
 • Page 84 Opriți compresorul, apoi porniți-l din nou pentru a-l între 75% şi reporni. 100% Încărcați acumulatorul sau înlocuiți-l cu un acumu- între 50% şi lator încărcat. Lăsați compresorul și acumulatorul să se între 25% şi răcească. Dacă nu se poate observa nicio îmbunătățire prin rese- între 0% şi tarea sistemului de protecție, contactați centrul local de service Makita. Încărcaţi acumulatorul. OPERAREA Este posibil ca acumu- latorul să fie defect. Instalarea sau scoaterea cartuşului acumulatorului NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de ATENŢIE: Opriţi întotdeauna maşina îna- capacitatea reală. inte de montarea sau demontarea cartuşului de NOTĂ: Prima lampă indicatoare (extremitatea...
 • Page 85 Supapa de siguranță: Descrierea operațiunii Dacă presostatul nu oprește compresorul de aer la setarea sa de „decuplare” a presiunii, supapa de sigu- AVERTIZARE: Riscul de zgomot ranță va proteja împotriva presiunii înalte „declanșân- du-se” la presiunea setată din fabrică, care este puțin • Purtați dispozitive de protecție pentru a vă mai mare decât setarea de „decuplare” a presostatului. proteja urechile împotriva zgomotului de eva- cuare și a zgomotului în timpul funcționării. Manometru presiune de ieșire: Manometrul presiunii de ieșire indică presiunea aerului Supapă...
 • Page 86 în față. schimb originale Makita. Apăsați întotdeauna comutatorul Pornire/Oprire Piesele de schimb care nu sunt fabricate de automată în poziția „OFF” (oprit) și scoateți cartușul Makita vă pot anula garanția și pot duce la func- acumulatorului. ționarea defectuoasă și la accidentări. Piesele Rotiți regulatorul în sens invers acelor de ceasor- originale Makita sunt disponibile la un distribuitor nic pentru a seta presiunea de ieșire la zero.
 • Page 87 În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări Verificați filtrul de aer și înlocuiți-l dacă este sau fisuri. necesar. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- Verificați conductele de aer și fitingurile pentru a sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau vă asigura că nu prezintă scurgeri și reparați-le dacă reglare trebuie executate de centre de service Makita este necesar. În fiecare an de funcționare sau dacă se autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de suspectează o problemă, verificați starea supapei de schimb Makita. control. Înlocuiți-o dacă este deteriorată sau uzată. Pentru a asigura funcționarea eficientă și o viață mai Mențineți toate șuruburile, bolțurile și capacele lungă a unității compresorului de aer, trebuie să se bine montate. Verificați periodic condițiile acestora.
 • Page 88 Lubrifierea Depozitarea Acest compresor de aer este dotat cu o pompă fără ulei Înainte de a depozita compresorul de aer, asigurați-vă concepută pentru a fi durabilă și pentru a nu necesita că efectuați următoarele operațiuni: operații de întreținere. • Consultați secțiunile „ÎNTREȚINERE” și „FUNCȚIONARE” și efectuați întreținerea după cum este necesar. Asigurați-vă că ați golit apa din rezervorul de aer. • Protejați furtunul de aer împotriva deteriorării (cum ar fi călcarea sau îndoirea). Depozitați compresorul de aer într-un loc curat și uscat. DEPANARE Înainte de a solicita reparații, efectuați mai întâi propria inspecție. În cazul în care găsiți o problemă care nu este explicată în manual, nu încercați să demontați echipamentul. Stare de anormalitate Cauză probabilă (defecţiune) Remediu Compresorul nu funcționează. Capacitatea rămasă a acumulatorului Reîncărcați cartușul acumulatorului. este foarte redusă. Presostat defect. Solicitați centrului de service autorizat local efectu- area reparațiilor. Presiunea din rezervor depășește pre- Compresorul va porni când presiunea din rezervor siunea de cuplare a presostatului. scade la presiunea de cuplare.
 • Page 89: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE AVERTIZARE: Aceste accesorii şi compo- nente ataşate Makita sunt recomandate pentru utilizare împreună cu maşina Makita specificată în acest manual. Utilizarea altor accesorii sau compo- nente ataşate poate duce la accidentări grave. AVERTIZARE: Utilizaţi accesoriile şi compo- nentele ataşate Makita doar în scopul destinat.
 • Page 90: Technische Daten

  DC40RA / DC40RB / DC40RC • Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeräte sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhältlich. WARNUNG: Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Akkus und Ladegeräte von Makita. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus und Ladegeräte besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr. HINWEIS: Der Akku und das Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Einen Gehörschutz tragen.
 • Page 91 • LESEN SIE ALLE WARNHINWEISE UND Garantierter Schallleistungspegel gemäß BEDIENUNGSANWEISUNGEN, BEVOR SIE der EU-Richtlinie über Außenlärm. DIESES GERÄT BENUTZEN. Garantierter Schallleistungspegel gemäß der UKCA-Richtlinie über Außenlärm. • Bewahren Sie diese Betriebsanleitung zum Nachschlagen und als Anleitung für andere Schallleistungspegel gemäß der australi- schen NSW-Lärmschutzverordnung auf.
 • Page 92 • Vergewissern Sie sich vor der Benutzung immer, • Befolgen Sie stets alle vom Hersteller dass der Kompressor betriebssicher ist. Wenn Ihres Druckluftwerkzeugs empfohlenen bewegliche Teile nicht richtig ausgerichtet Sicherheitsvorschriften, zusätzlich zu den sind oder klemmen, ein Teil bricht oder eine Sicherheitsvorschriften für den Luftkompressor.
 • Page 93 WARNUNG: WARNUNG: Explosions- oder Brandgefahr Gefahr durch Lärm • Tragen Sie einen Gehörschutz, um Ihre Ohren vor Abgas- und Betriebsgeräuschen zu schützen. WARNUNG: WAS PASSIEREN KANN Gefahr durch Druckluft Es ist normal, dass die elektrischen Kontakte im Motor und im Druckschalter beim Starten oder Stoppen des Kompressors Funken erzeugen.
 • Page 94 Sicherheit der Elektrik und des WARNUNG: Akkus Gefahr von Verbrennungen Betreiben Sie den tragbaren Kompressor nicht • Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen. bei geöffneten Türen oder Gehäusen! Benutzen Sie das Werkzeug nicht an feuchten • Öffnen Sie den Hahn nicht, bevor der oder nassen Orten, und setzen Sie es auch kei- Druckluftschlauch angeschlossen ist! nem Regen aus.
 • Page 95 Verwenden Sie nur Original- Feuer explodieren. Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- 10. Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus daraus resultierenden Bränden, Personenschäden oder Schlagen des Akkus mit einem harten und Beschädigung führen.
 • Page 96 Lufttank VORSICHT: Verwenden Sie nur Zubehör und Anbaugeräte, die für die Benutzung mit Makita-Produkten empfohlen werden. Anderenfalls kann es zu Personenschäden kommen. Zubehör und Anbaugeräte müs- sen für ihren ursprünglichen Zweck verwendet werden. Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihre örtliche Makita-Kundendienststelle.
 • Page 97: Betrieb

  Arbeitszyklus Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihre lokale Makita-Kundendienststelle. Alle von Makita hergestellten Luftkompressoren sollten mit einem Arbeitszyklus von nicht mehr als 50% betrieben werden. Das bedeutet, dass ein Luftkompressor, der in einer Stunde mehr als 50% Luft pumpt, als missbräuchlich gilt, weil der Luftkompressor BETRIEB für den erforderlichen Luftbedarf unterdimensioniert ist.
 • Page 98 ► Abb.2: 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku Beschreibung des Betriebs Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des WARNUNG: Lärmgefahr Akkus verschieben. • Tragen Sie einen Gehörschutz, um Ihre Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Ohren vor Abgas- und Betriebsgeräuschen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schie- zu schützen.
 • Page 99 Druckschalter: Checkliste für den täglichen Start Der Druckschalter startet den Motor automatisch, wenn der Druck im Lufttank auf den werksseitig eingestellten WARNUNG: „Einschalt“-Druck abfällt. Er schaltet den Motor ab, Benutzen Sie das wenn der Lufttankdruck den werksseitig eingestellten Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mit „Abschalt“-Druck erreicht. dem Schalter ein- und ausschalten lässt.
 • Page 100: Wartung

  Personenschäden und Sachschäden führen. vibriert, stellen Sie die Benutzung sofort ein, und • Lufttanks enthalten unter hohem Druck lassen Sie ihn von einem von Makita autorisierten stehende Luft. Halten Sie das Gesicht Servicecenter reparieren. und andere Körperteile vom Auslass des WARNUNG: Abflusses fern.
 • Page 101: Routinemäßige Wartungsarbeiten

  Überprüfen Sie die Luftleitungen und Anschlüsse auf Routinemäßige Wartungsarbeiten Undichtigkeiten, und korrigieren Sie sie gegebenenfalls. Überprüfen Sie jedes Betriebsjahr, oder falls ein Problem Lassen Sie Wasser aus dem Lufttank, etwaigen vermutet wird, den Zustand des Rückschlagventils. Feuchtigkeitsabscheidern oder Luftfilterreglern ab. Ersetzen Sie es, falls es beschädigt oder abgenutzt ist. Prüfen Sie, ob es ungewöhnliche Geräusche und/ Halten Sie alle Schrauben, Bolzen und Abdeckungen oder Vibrationen gibt.
 • Page 102: Fehlersuche

  Die folgenden Makita-Zubehörteile • Original-Makita-Akku und -Ladegerät oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als empfohlen. Der Gebrauch anderer Zubehörteile oder Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Vorrichtungen kann zu schweren Personenschäden führen.
 • Page 103 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: AC001G l/min vid 0,62 MPa 34 l/min (l/min vid 6,2 bar) Inkopplingstryck 0,72 MPa (7,2 bar) Urkopplingstryck 0,93 MPa (9,3 bar) Maxtryck utlopp 0,93 MPa (9,3 bar) Borrning x Slaglängd x Antal 36 mm x 30 mm x 1...
 • Page 104: Viktiga Säkerhetsanvisningar

  • Spara denna bruksanvisning för framtida refe- Garanterad ljudeffektnivå enligt rens och som anvisningar för andra. Om du lånar EU-direktivet för utomhusbuller. ut kompressorn och tryckluftsdrivna verktyg Garanterad ljudeffektnivå enligt UKCA- direktivet för utomhusbuller. ska du bara låna ut dessa till personer som har erfarenhet av att använda dessa, och kom ihåg Ljudeffektnivå enligt Australia NSW Noise att även skicka med bruksanvisningen.
 • Page 105 VARNING: OBS: Utrustning som används vid pumpning av däck, såsom lufttankar och kompressorer kan pumpa små Risk för att lufttanken går sönder däck och liknande mycket snabbt. Justera lufttillför- seln så att den är lika med eller mindre än det speci- ficerade däcktrycket. För att förhindra övertryck, fyll på...
 • Page 106 VARNING: VARNING: Risk för andning Risker från rörliga delar VAD KAN HÄNDA VAD KAN HÄNDA Kompressorn startar automatiskt när PÅ/Auto-AV- • Tryckluften från kompressorn är inte säker att strömbrytaren står i läge PÅ/Auto. Om du försöker andas in. reparera eller underhålla kompressorn medan denna är Luftflödet kan innehålla kolmonoxid eller andra igång eller är ansluten till ett eluttag, utsätter du dig för ångor, eller partiklar från tanken eller andra...
 • Page 107 • Bär alltid kompressorn på rätt sätt. Felaktig 10. Följ alla laddningsinstruktioner och ladda inte transport och lyft av kompressorn kan göra att batteripaketet eller maskinen utanför det tem- kompressorn skadas. peraturintervall som anges i instruktionerna. Felaktig laddning, eller vid temperaturer utanför •...
 • Page 108 Använd alltid tillbehör och tillsatser som rekommenderas för användning med Makita- produkten. Om denna rekommendation inte följs kan det leda till personskador. Tillbehör och tillsatser måste användas för det tänkta användningsområdet. Om du behöver hjälp, kontakta ditt lokala Makita servicecenter.
 • Page 109 Detta tryck kallas ”inkopplingstryck”. Driftcykel Urkopplingstryck: När du slår på luftkompressorn Vi rekommenderar att alla Makita-tillverkade luftkompres- startar den och trycket i lufttanken börjar att byggas sorer inte används i driftcykler över 50 %. Detta innebär upp. Trycket fortsätter att öka till dess att motorn stängs att en luftkompressor som pumpar luft mer än 50 % under...
 • Page 110 ANVÄNDNING OBS: Beroende på användningsförhållanden och den omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig lätt från den faktiska batterikapaciteten. Montera eller demontera OBS: Den första (längst till vänster) indikatorlam- batterikassetten pan kommer att blinka när batteriskyddssystemet fungerar. FÖRSIKTIGT: Beskrivning av användning Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 111 Tryckbrytare: Innan du ansluter luftslangen eller tillbehör, se till Tryckbrytaren startar automatiskt motorn när trycket i att PÅ/Auto-AV-strömbrytaren står i läge ”AV”, att bat- lufttanken sjunker till det fabriksinställda ”inkopplings- teriet har tagits bort och att luftregulatorn eller avstäng- trycket”. Detta stänger av motorn när trycket i lufttanken ningsventilen är stängd.
 • Page 112 Använd endast Makita riella skador. originalreservdelar. Reservdelar som inte har tillverkats av Makita kan göra att garantin slutar att gälla och kan även leda till felfunktion och resultera i skador. Makita originalreservdelar köper du hos auktoriserade återförsäljare. VARNING: ENHETEN STARTAR AUTOMATISKT NÄR STRÖMMEN SLÅS PÅ.
 • Page 113 Rekommenderat intervall för inspektion och underhåll Inspektera och underhåll kompressorn inom den period som beskrivs i tabellen nedan. Åtgärd Varje dag Varje vecka Varje månad En gång i kvartalet (före/efter användning) Övergripande Inspektera för att identifiera orsaken till eventuella miss- ljud och vibrationer Blås bort smuts och damm med tryckluft.
 • Page 114: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det resultera i allvarlig personskada. VARNING: Använd endast tillbehören eller tillsatserna från Makita för de syfte de är avsedda för. Felaktig hantering av tillbehör eller delar kan leda till allvarlig personskada. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 115: Tekniske Data

  Lader DC40RA / DC40RB / DC40RC • Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor. ADVARSEL: Bruk kun Makita-batteriene og -laderne som står oppført ovenfor. Bruk av andre batterier og ladere kan føre til personskader og/eller brann. MERK: Batteri og lader er ikke inkludert. Bruk hørselsvern. Symboler Nedenfor ser du symbolene som kan brukes for dette utstyret.
 • Page 116: Viktige Sikkerhetsanvisninger

  • Ta vare på denne bruksanvisningen til refe- Garantert lydeffektnivå i henhold til ranse og anvisninger for andre. Når du låner EU-direktivet om støy fra utstyr til utendørs bort kompressoren og luftverktøy, må du bare bruk. Garantert lydeffektnivå i henhold til UKCA- låne dem til personer som har erfaring og direktivet om støy fra utstyr til utendørs samtidig gi dem bruksanvisningen.
 • Page 117 ADVARSEL: ADVARSEL: Fare for sprenging av lufttank Fare for elektrisk støt HVA KAN SKJE HVA KAN SKJE Følgende forhold kan føre til svekking av tanken og Luftkompressoren drives av elektrisk strøm. I likhet med RESULTERE I KRAFTIG TANKEKSPLOSJON SOM enhver annen strømdrevet enhet kan den gi elektrisk KAN GI DEG OG ANDRE ALVORLIGE SKADER: støt dersom den ikke brukes på...
 • Page 118 ADVARSEL: ADVARSEL: Fare ved innånding Fare fra bevegelige deler HVA KAN SKJE HVA KAN SKJE Kompressoren slår seg automatisk av og på igjen når • Det er ikke trygt å puste inn trykkluften fra kom- På/auto-Av-knappen er i På/auto-posisjon. Hvis du pressoren. prøver å reparere eller utføre vedlikehold mens kom- Luftstrømmen kan inneholde kullos eller andre pressoren er i gang eller plugget inn, utsetter du deg damper, eller partikler fra tanken eller andre selv for bevegelige deler.
 • Page 119 • Den maksimale skråningen under traksjon er La en kvalifisert reparatør utføre service, og minst 30°. se til at vedkommende kun bruker originale reservedeler. Dette vil opprettholde sikkerheten til • Ikke bruk kjøretøyer til traksjon. produktet. Ikke bruk kompressoren til antennbare, •...
 • Page 120 Lufttank FORSIKTIG: Alltid bruk tilbehør og tilleggsutstyr som anbefales for bruk med Makita-produkter. Ellers kan det forekomme personskader. Tilbehør og tilleggsutstyr må brukes til det formålet det er beregnet på. Hvis du trenger hjelp, kan du spørre ditt lokale Makita-servicesenter.
 • Page 121 Bruk ekstra luftslange for å nå høye steder. Lad batteriet eller skift ut med oppladede batterier. La kompressoren og batteriet avkjøles. Driftstemperatur Hvis det ikke blir noen forbedring ved at vernesystemet gjen- opprettes, ta kontakt med det lokale Makita servicesenteret. Driftstemperaturen til denne kompressoren er mellom 0 °C og 40 °C. FORSIKTIG: BRUK Aldri bruk kompressoren i tem- peraturer under 0 °C og over 40 °C.
 • Page 122 ► Fig.2: 1. Rød indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats Automatisk utkoplingssystem: Hvis kompressoren slår seg av automatisk før den når For å ta ut batteriet må du skyve på knappen foran på det normale utkoplingstrykket: batteriet og trekke det ut. Sett På/auto-Av-knappen i “Av”-posisjon. Når du skal sette inn batteriet, må...
 • Page 123 Regulator: Når du er ferdig: Lufttrykket som kommer fra lufttanken, styres av regula- Koble fra slanger torknotten. Drei knotten medurs for å øke trykket og moturs for å redusere trykket. For å unngå mindre rejusteringer etter at du har endret trykkinnstillingen må du alltid nå det ADVARSEL: Fare for utrygg bruk ønskede trykket fra et lavere trykk.
 • Page 124 For å opprettholde produktets SIKKERHET og VEDLIKEHOLD PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold og juste- ringer utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkservicesentre, og det må alltid brukes reservede- ADVARSEL: Aldri bruk luftkompressoren ler fra Makita. hvis den ikke virker som den skal. For å sikre effektiv drift og lang levetid på luftkom- Hvis luftkompressoren ser ut til å fungere på en pressoren, skal en plan for rutinemessig vedlikehold uvanlig måte, lager rare lyder eller vibrasjon, må...
 • Page 125 Smøring Oppbevaring Denne luftkompressoren er utstyrt med en oljefri pumpe Før du lagrer luftkompressoren må du passe på å gjøre som er utviklet for holdbarhet og ingen vedlikehold. følgende: • Gå gjennom avsnittene “VEDLIKEHOLD” og “BRUK” og utfør vedlikehold etter behov. Pass på å tømme vann fra lufttanken. • Beskytt luftslangen mot skade (som å bli trampet på eller kjørt over). Lagre luftkompressoren på et rent og tørt sted. FEILSØKING Inspiser utstyret selv før du bestiller reparasjon. Ikke prøv å demontere verktøyet hvis du finner et problem som ikke er forklart i brukerveiledningen.
 • Page 126: Valgfritt Tilbehør

  Hvis tilleggsutstyret eller tilbehøret brukes på en annen måte eller til andre formål enn det som er angitt, kan det oppstå alvorlige personskader. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. • Luftslange •...
 • Page 127: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: AC001G L/min @ 0,62 MPa 34 L/min (L/min @ 6,2 bar) Kytkentäpaine 0,72 MPa (7,2 bar) Katkaisupaine 0,93 MPa (9,3 bar) Maksimilähtöpaine 0,93 MPa (9,3 bar) Halkaisija × iskunpituus × määrä 36 mm × 30 mm × 1 Moottorin käyntinopeus 6 000 min Säiliön koko...
 • Page 128: Tärkeitä Turvaohjeita

  VAROITUS: Australian Uuden Etelä-Walesin osaval- tion melutasolainsäädännön mukainen äänitehotaso Työskentelyalueen turvallisuus Työskentelyalueen tulee olla puhdas ja hyvin • Melutaso valaistu. Sotkuisissa ja pimeissä tiloissa sat- tuu helposti onnettomuuksia. • Älä käytä kompressoria paikoissa, joissa on Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy standardin räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, EN ISO 3744: 2010 mukaan: kaasujen tai pölyn takia.
 • Page 129 MITEN SE ESTETÄÄN MITEN SE ESTETÄÄN • Tyhjennä ilmasäiliö päivittäin tai jokaisen käyttö- • Pätevän huoltohenkilöstön tai sähköasentajan kerran jälkeen. Jos säiliöön tulee vuoto, vaihda se tulee suorittaa kaikki tämän tuotteet tarvitsemat välittömästi uuteen tai vaihda koko kompressori. sähköliitännät tai korjaukset kansallisten ja paikal- listen sähkösäännösten mukaisesti. • Älä poraa, hitsaa tai muutoin muuta ilmasäiliötä, jottei se heikkenisi. Säiliö voi puhjeta tai räjähtää. • Älä koskaan käytä kompressoria ulkona sateella Vaihda ilmasäiliö...
 • Page 130 MITEN SE ESTETÄÄN VAROITUS: • Älä koskaan hengitä sisään ilmaa suoraan kompressorista tai kompressoriin liitetystä Palovammojen vaara hengityslaitteesta. Älä käytä kannettavaa kompressoria, jos sen • • Työskentele alueella, jossa on hyvä ristiveto. luukut tai kotelot ovat auki! • Noudata kaikkia ruiskutettavan materiaalin eti- • Älä avaa sulkuhanaa, ennen kuin ilmaletku on ketissä...
 • Page 131 Irrota akkupaketti laitteesta ennen säätöjen Älä oikosulje akkua. tekemistä, lisävarusteiden vaihtamista tai Älä koske akun napoihin millään sähköä laitteen varastointia. Tällaiset ehkäisevät turva- johtavalla materiaalilla. toimet pienentävät laitteen vahingossa käynnisty- Vältä akun oikosulkemista äläkä säilytä misen vaaraa. akkua yhdessä muiden metalliesineiden, Lataa akku vain valmistajan määrittämällä...
 • Page 132 Säiliön painemittari Varoventtiili Tyhjennysventtiili Ilmasäiliö HUOMIO: Käytä aina Makita-tuotteen kanssa käytettäviksi suositeltuja lisävarusteita ja -laitteita. Muuten seurauksena voi olla vammoja. Lisävarusteita ja -laitteita on käytettävä niiden alkuperäisen käyttö- tarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen Makita-huoltoliikkeeseen. Sanasto Vastaanottotarkastus MPa (megapascal): Metrinen paineen mittayksikkö. 1 VAURIOT: Jokainen ilmakompressori testataan ja tar- megapascal on yhtä...
 • Page 133 Käyttölämpötila Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin. Anna kompressorin ja akun jäähtyä. Tämän kompressorin käyttölämpötila on 0 °C – 40 °C. Jos suojausjärjestelmän nollaaminen ei korjaa tilan- HUOMIO: Älä koskaan käytä kompressoria netta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon. alle 0 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa. Käyttöjakso TYÖSKENTELY Makitan valmistamia kompressoreita suositellaan käytettäväksi enintään 50 %:n käyttöjaksolla. Tämä Akun asentaminen tai irrottaminen tarkoittaa, että jos kompressori pumppaa ilmaa yli 50 % yhden tunnin aikana, sitä...
 • Page 134 ON/AUTO-OFF-kytkin: HUOMIO: Työnnä akkupaketti aina pohjaan Käännä tämä kytkin päälle (I) -asentoon virran kyt- asti, niin että punainen ilmaisin ei enää näy. Jos kemiseksi automaattisesti painekytkimelle ja pois (0) akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota -asentoon virran katkaisemiseksi, kun kompressorin työkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai käyttäminen lopetetaan tai kompressori jätetään ilman sivullisille. valvontaa.
 • Page 135 Ilman ulostulo: Kun olet lopettanut: Käytä tavalliselle paineilmatyökalulle ulostulon maksi- Letkujen irrottaminen mipainetta 0,93 MPa (9,3 bar). Jos käytetään erikseen myytävää pikaliitintä, asenna se ilman ulostuloon kahdella kiintoavaimella kuvan VAROITUS: Turvattoman käytön vaara mukaisesti. • Pidä letkusta tukevasti kiinni irrotettaessa ► Kuva4: 1.
 • Page 136 VAROITUS: riippuvat käyttötunneista ja työympäristöstä. Kaikki komp- Käytä vain aitoja Makita-varaosia. ressorin huoltotarkistukset on suoritettava useammin Muut kuin Makitan varaosat voivat mitätöidä takuun ja erittäin likaisessa ja/tai vaarallisessa ympäristössä. aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja. Aitoja Makita- osia on saatavana valtuutetulta jälleenmyyjältä. Huoltorutiini VAROITUS: YKSIKKÖ KYTKEYTYY AUTOMAATTISESTI PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ, Poista vesi ilmasäiliöstä, kosteudenerottimista ja...
 • Page 137 VAROITUS: Nämä Makita-lisävarusteet tai • Aito Makitan akku ja laturi -laitteet on tarkoitettu käytettäviksi tässä ohje- kirjassa mainitun Makita-laitteen kanssa. Muiden HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voi- lisävarusteiden tai -laitteiden käyttäminen voi aiheut- vat sisältyä työkalun toimitukseen vakiovarusteina. taa vakavan henkilövahingon. Ne voivat vaihdella maittain.
 • Page 138 Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af hvilket område du bor i. ADVARSEL: Brug kun de Makita-akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere kan forårsage personskade og/eller brand. BEMÆRK: Akkuen og opladeren medfølger ikke.
 • Page 139 • Behold denne brugsanvisning som reference Garanteret lydeffektniveau i henhold til og som instruktioner for andre. Når du låner EU-direktivet om maskiner til udendørs kompressoren og trykluftværktøjerne ud, skal brug. Garanteret lydeffektniveau i henhold til du kun låne ud til personer, som har vist sig at UKCA-direktivet om udendørs støj. være erfarne, og så også give dem instrukti- onsvejledningen med.
 • Page 140 ADVARSEL: BEMÆRK: Udstyr, som anvendes til pumpning af dæk, som fx lufttanke og kompressorer, kan Risiko for at lufttanken sprænger oppumpe små dæk eller lignende meget hurtigt. Juster lufttilførslen, så den bliver lig med eller mindre end mærkeværdien for dæktryk. For at forhindre overoppumpning skal luften tilføres lidt efter lidt, og du skal jævnligt kontrollere dækkets lufttryk vha. en dækmåler.
 • Page 141 • Hold kompressorer så langt væk fra sprøjteområ- ADVARSEL: det som muligt, med en afstand på mindst 6,1 m fra sprøjteområdet og alle brandfarlige materialer. Risiko fra bevægende dele • Opbevar brandfarlige materialer på et sikkert sted væk fra kompressoren. ADVARSEL: Risiko for indånding HVAD DER KAN SKE Kompressoren cykler automatisk, når kontakten tænd/ auto-sluk er i postionen tænd/auto.
 • Page 142 • Bær altid kompressoren på den korrekte måde. 10. Følg alle opladningsinstruktioner, og undlad at Transport og løft på den forkerte måde kan oplade batteripakken eller maskinen uden for muligvis forårsage skade på kompressoren. det temperaturområde, der er angivet i instruk- tionerne.
 • Page 143 Lufttank FORSIGTIG: Brug altid tilbehør og udstyr anbefalet til brug med Makita-produkt. Hvis du ikke gør det, kan det medføre personskade. Tilbehør og udstyr skal anvendes til dets oprindelige formål. Hvis du behø- ver noget hjælp, skal du bede dit lokale Makita-servicecenter.
 • Page 144 Ordliste Driftscyklus MPa (megapascal): Metrisk trykmåling. 1 megapascal Det anbefales for alle Makita-producerede luftkom- svarer til 10 bar. pressorer, at de anvendes med en driftscyklus på ikke Indkoblingstryk: Mens motoren er slukket, falder mere end 50%. Dette betyder at en luftkompressor, som lufttankens tryk, efterhånden som du fortsætter med at...
 • Page 145 ANVENDELSE BEMÆRK: Afhængigt af brugsforholdene og den omgivende temperatur kan indikationen afvige en smule fra den faktiske ladning. Isætning eller fjernelse af akkuen BEMÆRK: Den første indikatorlampe (længst mod venstre) vil blinke, når batteribeskyttelsessystemet aktiveres. FORSIGTIG: Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller fjerner akkuen.
 • Page 146 Trykkontakt: Inden montering af luftslange eller tilbehør skal du Trykkontakten starter automatisk motoren, når lufttan- sikre dig, at kontaktarmen tænd/auto-sluk er indstillet til kens tryk falder til det fabriksindstillede tryk for “ind- “Off” (sluk), batteriet er fjernet, og at luftregulatoren eller kobling”. Den stopper motoren, når lufttankens når det stopventilen er lukket.
 • Page 147 Makita-servicecenter. ADVARSEL: Brug kun originale Makita-reservedele. Reservele, som ikke er produceret af Makita, kan ugyldiggøre din garanti og medføre funktionsfejl og resultere i skader. Originale Makita-dele er til rådighed fra en autoriseret forhandler. ADVARSEL: ENHEDEN KØRER AUTOMATISK...
 • Page 148 Anbefalet interval for eftersyn og vedligeholdelse Efterse og vedligehold kompressoren inden for den periode, som er beskrevet i følgende skema. Handling Dagligt Ugentligt Månedligt Kvartalsvis (før/efter brug) Overordnet Efterse for unormal støj og vibration Rens snavs og støv af med tør luft. Luftledninger og Efterse for lækage fittings...
 • Page 149 EKSTRAUDSTYR ADVARSEL: Dette Makita udstyr og tilbehør bør anvendes sammen med den Makita maskine, der er beskrevet i denne brugsanvisning. Anvendelse af andet ekstraudstyr eller tilbehør kan medføre alvorlig personskade. ADVARSEL: Anvend kun Makita ekstraudstyr eller tilbehør til det beregnede formål.
 • Page 150 Piemērotā akumulatora kasetne un lādētājs Akumulatora kasetne BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: Ieteicamais akumulators Lādētājs DC40RA/DC40RB/DC40RC • Daži no iepriekš norādītajiem lādētājiem un akumulatora kasetnēm var nebūt pieejami atkarībā no jūsu mītnes reģiona. BRĪDINĀJUMS: Izmantojiet vienīgi iepriekš norādītās Makita akumulatora kasetnes un lādētājus. Citu akumulatora kasetņu un lādētāju izmantošana var radīt traumu un/vai aizdegšanās risku. PIEZĪME: Akumulatora kasetne un lādētājs nav iekļauts komplektācijā. Lietojiet ausu aizsargus. Simboli Tālāk ir attēloti simboli, kas var attiekties uz darbarīka lietošanu. Pirms darbarīka izmantošanas pārliecinieties, vai pareizi izprotat to nozīmi. Tikai Eiropas valstīm Ni-MH Tā kā šajā aprīkojumā ir bīstamas sastāv-...
 • Page 151: Atbilstības Deklarācija

  • Lietotāji, kas nav pieredzējuši vai lieto šo Garantētais skaņas jaudas līmenis saskaņā iekārtu pirmo reizi, ir jāapmāca par tās eks- ar ES Direktīvu par troksni ārpus telpām. pluatāciju. Neļaujiet kompresoru un pneimatis- Garantētais skaņas jaudas līmenis saskaņā ar UKCA direktīvu par troksni kos instrumentus lietot bērniem vai cilvēkiem, ārpus telpām. kas nepārzina izmantošanas instrukcijas. Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar BRĪDINĀJUMS! Austrālijas NSW trokšņu kontroles noteikumiem Darba zonas drošība •...
 • Page 152 BRĪDINĀJUMS! PIEZĪME: Ar riepu piepumpēšanai izmantoto aprīko- jumu, tādu kā resīveriem un kompresoriem, mazas Resīvera pārsprāgšanas risks riepas vai tamlīdzīgus priekšmetus var piepūst ļoti ātri. Pielāgojiet gaisa padevi tā, lai tā būtu vienāda ar riepas paredzētā spiediena vērtību vai mazāka par to. Lai nepieļautu pārmērīgu piepūšanu, padodiet gaisu pa mazām porcijām un bieži pārbaudiet riepas gaisa spiedienu, izmantojot manometru. KAS VAR NOTIKT? Tālāk uzskaitītie iemesli var izraisīt tvertnes stip- BRĪDINĀJUMS! rības samazināšanos un SPĒCĪGU TVERTNES SPRĀDZIENU, RADOT IEVAINOJUMUS JUMS VAI Elektriskās strāvas trieciena risks CITIEM CILVĒKIEM. • Kondensētā ūdens nenoliešana no tvertnes, kas izraisa rūsēšanu un plānākas tvertnes sieniņas. • Tvertnes pārveidošana vai remontēšanas mēģinājumi. • Neatļauti spiediena slēdža, drošības vārsta vai KAS VAR NOTIKT? jebkuru citu tādu daļu pārveidojumi, kuras kontrolē Gaisa kompresoru darbina ar elektrību. Kā ar jebkuru resīvera spiedienu. citu ar elektrību darbināmu ierīci, ja to neizmanto KĀ TO NOVĒRST? pareizi, var rasties elektriskās strāvas trieciens.
 • Page 153 BRĪDINĀJUMS! BRĪDINĀJUMS! Risks elpošanai Kustīgu daļu radītais risks KAS VAR NOTIKT? KAS VAR NOTIKT? Kompresors automātiski veic darbības ciklu, kad Iesl./ • Saspiestais gaiss no kompresora nav drošs elpo- autom.–Izsl. slēdzis atrodas pozīcijā „Iesl./autom.”. šanai. Ja mēģināt veikt remonta vai apkopes darbus, kamēr Gaisa plūsma var saturēt oglekļa monoksīdu vai kompresors darbojas vai ir pieslēgts barošanai, uz jums citus tvaikus, vai arī daļiņas no tvertnes vai citām var iedarboties kustīgas daļas. ierīces daļām. Šīs kustīgās daļas var izraisīt smagas traumas. • Izsmidzinātie materiāli, piemēram, krāsa, krāsas KĀ TO NOVĒRST? šķīdinātāji, krāsas noņēmējs, insekticīdi, herbicīdi utt., satur kaitīgus tvaikus un indīgas vielas. • Vienmēr izslēdziet Iesl./autom.–Izsl. slēdzi un izņe- •...
 • Page 154 • Vienmēr pārnēsājiet kompresoru pareizi. 10. Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādē- Nepareiza transportēšana un celšana var izrai- jiet akumulatora bloku vai ierīci ārpus norādījumos sīt kompresora bojājumus. noteiktā temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde vai temperatūra ārpus noteiktā diapazona var sabojāt • Maksimālais slīpums vilkšanas laikā ir vismaz 30°. akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.
 • Page 155: Paredzētais Lietojums

  Drošības vārsts Noliešanas vārsts Resīvers UZMANĪBU: Vienmēr izmantojiet piederumus un palīgierīces, kas ieteikti lietošanai kopā ar Makita izstrādājumiem. Šā noteikuma neievērošana var radīt traumas. Piederumi un palīgierīces jāizmanto to oriģinālajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība, vērsieties vietējā Makita servisa centrā. 155 LATVIEŠU...
 • Page 156 Šā kompresora ekspluatācijas temperatūra ir no 0 °C megapaskāls ir vienāds ar 10 bāriem. līdz 40 °C. Ieslēgšanās spiediens Kamēr motors ir izslēgts, lieto- UZMANĪBU: Neekspluatējiet kompresoru jot piederumu vai pneimatisko instrumentu, spiediens temperatūrā zem 0 °C un virs 40 °C. resīverā turpina kristies. Kad spiediens tvertnē nokrītas līdz noteiktam līmenim, motors automātiski atsāk darbo- ties. Spiedienu, pie kura motors atsāk darboties, sauc Darba cikls par ieslēgšanās spiedienu. Visus Makita ražotos gaisa kompresorus ieteicams ekspluatēt Izslēgšanās spiediens Kad gaisa kompresoru ieslēdz, ar ne vairāk kā 50 % noslodzes darba ciklu. Tas nozīmē, ka tad, tas sāk darboties, un sāk palielināties gaisa spiediens ja kompresors pumpē gaisu vairāk nekā 50 % vienas stundas resīverā. Tas palielinās līdz noteiktam spiedienam, un laikā, to uzskata par neatbilstošu izmantošanu, jo gaisa kompre- tad motors automātiski izslēdzas, pasargājot resīveru sors ir pārāk mazs nepieciešamajam gaisa daudzumam. no spiediena, kas pārsniedz tā konstruktīvi noteikto maksimālo spiedienu. Spiedienu, pie kura motors izslē- Caurules dzas, sauc par izslēgšanās spiedienu. Pārbaude pēc saņemšanas Plastmasas vai PVC caurules nav paredzētas lietošanai ar...
 • Page 157 EKSPLUATĀCIJA PIEZĪME: Reālā jauda var nedaudz atšķirties no norādītās atkarībā no lietošanas apstākļiem un apkār- tējās temperatūras. Akumulatora kasetnes uzstādīšana PIEZĪME: Akumulatora aizsardzības sistēmas darbī- un izņemšana bas laikā mirgo pirmais (kreisais malējais) indikators. Ekspluatācijas apraksts UZMANĪBU: Vienmēr pirms akumulatora kasetnes uzstādīšanas vai noņemšanas izslēdziet BRĪDINĀJUMS: Trokšņa radītais risks darbarīku. Lietojiet ausu aizsargus, lai aizsargātu ausis • UZMANĪBU: Uzstādot vai izņemot akumula- no izplūdes trokšņa un kompresora radītā tora kasetni, darbarīku un akumulatora kasetni trokšņa.
 • Page 158 Drošības vārsts Pirms gaisa šļūtenes vai piederumu pievienoša- Ja spiediena slēdzis neizslēdz gaisa kompresoru pie nas pārliecinieties, ka Iesl./autom.–Izsl. slēdža svira tā izslēgšanās spiediena iestatījuma, drošības vārsts atrodas pozīcijā „Izsl.”, akumulators ir izņemts un gaisa pasargā no augsta spiediena, “izšaujot” pie rūpnīcā regulatora noslēgvārsts ir aizvērts. iestatītā spiediena, kas ir mazliet lielāks nekā spiediena Pievienojiet šļūteni un piederumus. Pārāk liels gaisa slēdža izslēgšanās iestatījums. spiediens rada bīstamu pārplīšanas risku. Pārbaudiet ražo- Izejas manometrs tāja noteikto pneimatisko instrumentu un piederumu maksi- Izejas manometrs rāda gaisa spiedienu, kas pieejams mālā spiediena vērtību. Regulatora izejas spiediens nekādā regulatora izejas pusē. Šo spiedienu vada regulators, gadījumā nedrīkst pārsniegt maksimālā spiediena vērtību. un tas vienmēr ir mazāks par resīvera spiedienu vai IEVĒRĪBAI: Ieteicams izmantot spiedienu, kas vienāds ar to. pārsniedz 0,7 MPa (7 bar). Padeves šļūtenēm Resīvera manometrs jābūt aprīkotām ar drošības pavedienu, piemē- Resīvera manometrs rāda gaisa spiedienu resīverā.
 • Page 159 Makita rezerves daļas. skrūvētās detaļas vai pārsegi kļūst vaļīgi, tas var radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Rezerves daļas, ko nav ražojis uzņēmums Makita, var anulēt garantiju, radīt darbības traucējumus un izraisīt traumas. Oriģinālās Makita daļas pie- ejamas pie pilnvarotiem izplatītājiem.
 • Page 160 Ieteicamais pārbaužu un tehnisko apkopju intervāls Veiciet kompresora pārbaudes un apkopes atbilstoši tālāk tabulā norādītajiem periodiem. Detaļa Darbība Katru dienu Reizi nedēļā Reizi mēnesī Reizi ceturksnī (pirms/pēc lietošanas) Vispārīgi Pārbaudīt, vai nav neparasta trokšņa un vibrācijas. Ar sausu gaisu notīrīt netīrumus un putekļus. Gaisa līnijas un Pārbaudīt, vai nav stiprinājumi noplūžu. Resīvers Izlaist visu gaisu un noliet kondensātu no resīvera (atvērt noliešanas vārstu). Pārbaudīt, vai nav skrāpējumu, ielie- kumu vai noplūžu.
 • Page 161: Problēmu Novēršana

  PAPILDU PIEDERUMI par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. • Gaisa šļūtene BRĪDINĀJUMS: Šos piederumus vai papil- • Makita oriģinālais akumulators un lādētājs dierīces ieteicams izmantot kopā ar šajā rokas- grāmatā aprakstīto „Makita” darbarīku.Izmantojot PIEZĪME: Daži sarakstā norādītie izstrādājumi var būt citus piederumus vai papildierīces, var radīt smagus iekļauti instrumenta komplektācijā kā standarta piede- ievainojumus. rumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi. BRĪDINĀJUMS: Piederumu vai papildierīces izmantojiet tikai paredzētajam mērķim. Nepareizi lietojot piederumus vai papildierīces, var radīt sma- gus ievainojumus.
 • Page 162 Tinkama akumuliatoriaus kasetė ir (arba) įkroviklis Akumuliatoriaus kasetė BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: rekomenduojamas akumuliatorius Įkroviklis DC40RA / DC40RB / DC40RC • Atsižvelgiant į gyvenamosios vietos regioną, kai kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetės ir įkrovikliai gali būti neprieinami. ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik pirmiau nurodytas „Makita“ akumuliatorių kasetes ir įkroviklius. Naudojant bet kurias kitas akumuliatorių kasetes ir įkroviklius, galima susižaloti ir (arba) sukelti gaisrą. PASTABA: Akumuliatoriaus ir įkroviklio komplekte nėra. Simboliai Naudokite ausų apsaugos priemones. Toliau yra nurodyti simboliai, kurie gali būti naudojami įrangai. Prieš naudodami įsitikinkite, kad suprantate jų reikšmę. Tik Europos šalims Ni-MH Kadangi įrangoje yra pavojingų kompo-...
 • Page 163: Svarbios Saugos Instrukcijos

  • Nepatyrę arba pirmą kartą naudojantys Garso galios lygis pagal Australijos NSW įrangą asmenys turi būti parengti ja naudotis. triukšmo kontrolės reglamentą Niekuomet neleiskite kompresoriaus ir pneu- matinių įrankių naudoti vaikams arba su šia instrukcija nesusipažinusiems žmonėms. Triukšmas ĮSPĖJIMAS! Įprastas triukšmo A lygis, nustatytas pagal EN ISO 3744: 2010: Darbo vietos sauga Garso slėgio lygis (L ): 68 dB (A) •...
 • Page 164 ĮSPĖJIMAS! ĮSPĖJIMAS! Oro bako trūkio pavojus Elektros šoko pavojus KAS GALI NUTIKTI? KAS GALI NUTIKTI? Toliau nurodytomis sąlygomis bakas gali susilpnėti ir Jūsų oro kompresorius yra elektrinis. Kaip ir bet kuris GALI ĮVYKTI DIDELIS BAKO SPROGIMAS, KURIO kitas elektrinis prietaisas, netinkamai naudojamas jis METU GALITE SUSIŽALOTI JŪS ARBA KITI ASMENYS: gali sukelti elektros šoką. • jei iš bako tinkamai neišleisite vandens konden- KAIP TO IŠVENGTI? sato, atsiras rūdžių ir suplonės bako sienelė; • Visus šio gaminio elektros instaliacijos arba • jei bandysite modifikuoti arba remontuoti baką; remonto darbus turi atlikti licencijuotas elektrikas • jei bandysite neleistinai modifikuoti slėginį jungiklį, arba kvalifikuoti priežiūros specialistai, besilaiky- saugos vožtuvą arba kitus bako slėgį reguliuojan- dami nacionalinių ir vietinių elektros kodeksų. čius komponentus. • Niekada neleiskite kompresoriui veikti lauke lyjant arba drėgnoje aplinkoje.
 • Page 165 ĮSPĖJIMAS! ĮSPĖJIMAS! Kvėpavimo pavojus Judančių dalių pavojus KAS GALI NUTIKTI? KAS GALI NUTIKTI? Kai įjungimo / automatinio išjungimo jungiklis yra įjun- • Kompresoriaus išleidžiamu suslėgtuoju oru kvė- gimo (automatinio veikimo) padėtyje, kompresorius puoti nesaugu. automatiškai perjungia ciklus. Jei mėginsite remontuoti Oro sraute gali būti anglies monoksido arba kitų arba vykdyti veikiančio (prijungto) kompresoriaus tech- garų, taip pat – bako ir kitų komponentų dalelių. ninę priežiūrą, judančios dalys jums kels pavojų. • Purškiamose medžiagose, pvz., dažuose, dažų Šios judančios dalys gali smarkiai sužaloti. tirpikliuose, dažų nuėmikliuose, insekticiduose, herbiciduose ir pan. yra žalingų garų bei nuodų. KAIP TO IŠVENGTI? • Kvėpuojant kompresoriaus išleidžiamu oru arba • Visada išjunkite įjungimo / automatinio išjungimo purškiamais garais, galima smarkiai pakenkti jungiklį ir išimkite akumuliatoriaus kasetę. Po to, prieš...
 • Page 166 • Didžiausias nuolydis traukos metu – bent 30°. Tegu techninę priežiūrą atlieka kvalifikuotas remonto meistras, naudodamas tik identiškas Traukai nenaudokite transporto priemonių. • atsargines dalis. Taip palaikysite gaminio saugą. Nenaudokite kompresoriaus liepsniųjų, spro- • 12. Nemodifikuokite ar nebandykite remontuoti giųjų arba ėdžiųjų medžiagų aplinkoje. įrenginio arba akumuliatoriaus, jei tai nėra Kaip išvengti netyčinio paleidimo: •...
 • Page 167 Drenažo vožtuvas Oro bakas PERSPĖJIMAS: Visada rinkitės tik su „Makita“ gaminiais naudoti skirtus priedus bei papildomus įtaisus. Priešingu atveju galite susižaloti. Priedai ir papildomi įtaisai turi būti naudojami pagal paskirtį. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį „Makita“ priežiūros centrą. 167 LIETUVIŲ KALBA...
 • Page 168 Žodynėlis Apkrovos ciklas MPa (megapaskaliai). Slėgio matavimas metrinėje Visus „Makita“ pagamintus oro kompresorius rekomen- sistemoje. 1 megapaskalis lygus 10 bar. duojama eksploatuoti ne didesniu nei 50 % apkrovos Įsijungimo slėgis. Išjungus variklį, ir toliau naudojant ciklu. Tai reiškia, kad ilgiau nei 50 % laiko per valandą priedą arba įrankį, slėgis oro bake krenta. Kai slėgis orą pumpuojantis oro kompresorius laikomas eksplo- bake pasiekia tam tikrą lygį, variklis automatiškai vėl atuojamu netinkamai, kadangi oro kompresorius per paleidžiamas. Tai vadinama įsijungimo slėgiu. mažas tokiam oro poreikiui patenkinti. Išsijungimo slėgis. Kai įjungiate oro kompresorių, jis Vamzdynas pradeda veikti, o slėgis oro bake ima kilti. Jis pakyla iki tam tikro lygio, kurį pasiekus variklis automatiškai išsi- Su suslėgtuoju oru netinka naudoti plastikinius arba jungia. Tokiu būdu oro bakas apsaugomas nuo aukštes- PVC vamzdžius. Neatsižvelgiant į nurodytą slėgio rodi- nio nei projektinis slėgio. Slėgis, kurį pasiekus variklis klį, veikiamas oro slėgio plastikinis vamzdis gali trūkti. automatiškai išsijungia, vadinamas išsijungimo slėgiu. Oro paskirstymo linijose naudokite tik metalinį vamzdį. Priėmimo patikra Jei būtina įrengti vamzdžio liniją, naudokite oro bako išleidimo angos dydžio arba didesnį vamzdį. Per mažo skersmens vamzdynas ribos oro srautą. Jei vamzdyno PAŽEIDIMAI. Prieš išsiunčiant, kiekvienas oro kompre- ilgis viršija 30,5 m, naudokite kitą didesnį skersmenį. soriaus įtaisas yra atidžiai išbandomas ir patikrinamas. Užkaskite požemines linijas žemiau užšalimo linijos ir Netinkamai kraunant, transportavimo metu įranga gali būti venkite kišenių, kuriose galėtų kauptis ir užšalti konden-...
 • Page 169 NAUDOJIMAS PASTABA: Rodmuo gali šiek tiek skirtis nuo faktinės energijos lygio – tai priklauso nuo naudojimo sąlygų ir aplinkos temperatūros. Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas PASTABA: Veikiant akumuliatoriaus apsaugos sis- ir nuėmimas temai ims mirksėti pirmoji (toliausiai kairėje) indikato- riaus lemputė. PERSPĖJIMAS: Naudojimo aprašymas Prieš įdėdami arba išimdami akumuliatoriaus kasetę, visada išjunkite įrankį. PERSPĖJIMAS: Įdėdami arba išimdami aku- ĮSPĖJIMAS: Triukšmo pavojus muliatoriaus kasetę, tvirtai laikykite įrankį ir aku- •...
 • Page 170 Slėginis jungiklis Prieš jungdami oro žarną arba priedus, užtikrin- Slėginis jungiklis automatiškai paleidžia variklį, kai kite, kad įjungimo / automatinio išjungimo jungiklis slėgis oro bake nukrenta žemiau gamykloje nustatyto būtų nustatytas į išjungimo padėtį, akumuliatorius – įsijungimo slėgio. Kai oro bako slėgis pasiekia gamy- išimtas, o oro reguliatorius arba tiekimo nutraukimo kloje nustatytą išsijungimo slėgį, jis sustabdo variklį. vožtuvas – uždarytas. Saugos vožtuvas Prijunkite žarną ir priedus. Dėl pernelyg aukšto oro Jei slėginis jungiklis neišjungia oro kompresoriaus slėgio kyla trūkio pavojus. Susipažinkite su gamintojo pasiekus išsijungimo slėgio nuostatą, saugos vožtuvas aukščiausio slėgio rodikliu, numatytu pneumatiniams apsaugo sistemą nuo aukšto slėgio: pasiekus jo gamy- įrankiams ir priedams. Reguliatoriaus išleidimo slėgis kloje nustatytą slėgį (jis būna šiek tiek aukštesnis nei niekada negali viršyti aukščiausio slėgio rodiklio. slėginio jungiklio išsijungimo slėgis), jis iššoka. PASTABA: Rekomenduojama naudoti aukštesnį Išleidimo angos manometras nei 0,7 MPa (7 bar) oro slėgį. Tiekimo žarnose Išleidimo angos manometras rodo oro slėgį reguliato- turi būti sumontuotas apsauginis kabelis, pvz., riaus išleidimo pusėje. Šį slėgį kontroliuoja reguliatorius,...
 • Page 171: Techninė Priežiūra

  Naudojant ne „Makita“ pagamintas atsargines dalis, gali būti anuliuota garantija, atsirasti vei- kimo sutrikimų ir įvykti sužalojimų. Originalių „Makita“ dalių įsigysite iš įgaliotojo atstovo. ĮSPĖJIMAS: ĮJUNGUS MAITINIMĄ, ĮRENGINYS AUTOMATIŠKAI ĮSIJUNGIA. VYKDYDAMI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS, GALITE PATIRTI VIRŠĮTAMPĮ,...
 • Page 172 Rekomenduojami tikrinimo ir techninės priežiūros intervalai Tikrinkite ir prižiūrėkite kompresorių tolesnėje lentelėje nurodytu periodiškumu. Dalis Veiksmas Kasdien Kas savaitę Kas mėnesį Kas ketvirtį (prieš naudojimą / po naudojimo) Bendroji patikra Patikrinkite, ar nėra neįprasto triukšmo bei vibracijos Sausu oru nupūs- kite nešvarumus ir dulkes. Oro linijos ir jungtys Patikrinkite, ar nėra nuotėkių Oro bakas Išleiskite visą orą ir kondensatą iš oro bako (atidarykite drenažo vožtuvą). Patikrinkite, ar nėra įbrėžimų, įlenkimų...
 • Page 173: Gedimų Šalinimas

  • Oro žarna • Originalus „Makita“ akumuliatorius ir įkroviklis ĮSPĖJIMAS: Su šiame vartotojo vadove nurodytu „Makita“ įrankiu rekomenduojama nau- PASTABA: Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti doti šiuos „Makita“ įtaisus ir priedus. Naudojant pateikti įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. bet kokius kitus įtaisus ir priedus, galima sunkiai Jie įvairiose šalyse gali skirtis. susižeisti. ĮSPĖJIMAS: „Makita“ įtaisą arba priedą nau- dokite tik pagal jo numatytąją paskirtį. Naudojant įtaisą arba priedą ne pagal jo numatytąją paskirtį, galima sunkiai susižeisti.
 • Page 174: Tehnilised Andmed

  BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: Soovituslik aku Laadija DC40RA / DC40RB / DC40RC • Mõned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval. HOIATUS: Kasutage ainult ülalpool loetletud Makita akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja laadijate kasutamine võib tekitada vigastusi ja/või tulekahju. MÄRKUS: Akukassetti ega laadijat pole kaasas. Ainult Euroopa riikide puhul Sümbolid Ni-MH Seadmes sisalduvate ohtlike osade tõttu Li-ion võivad elektri- ja elektroonikaseadmete...
 • Page 175: Tähtsad Ohutusjuhised

  Müra HOIATUS! Tööpiirkonna ohutus Tüüpiline A-korrigeeritud müratase, määratud standardi Tööpiirkond tuleb hoida puhas ja hästi val- • EN ISO 3744: 2010 kohaselt: gustatud. Asju täiskuhjatud ja pimedad alad Helirõhutase (L ): 68 dB (A) soodustavad õnnetuste teket. Määramatus (K): 2,5 dB (A) •...
 • Page 176 KUIDAS SEDA ENNETADA KUIDAS SEDA ENNETADA • Tühjendage õhupaak iga päev või pärast iga • Selle toote juhtmete kallal tehtavaid ja remonditöid kasutamist. Kui õhupaagis tekib leke, vahetage peab tegema kvalifitseeritud hoolduspersonal või see kohe uue paagi vastu või vahetage välja kogu litsentseeritud elektrik kooskõlas riiklike ja koha- kompressor. like elektrieeskirjadega. • Ärge puurige, keevitage ega modifitseerige • Ärge kasutage kompressorit mitte kunagi õues, õhupaaki muul viisil, muidu see nõrgeneb. Paak kui sajab, ega märjas keskkonnas. võib puruneda või lõhkeda. Asendage see uue •...
 • Page 177 KUIDAS SEDA ENNETADA HOIATUS! • Ärge hingake kompressorist pärit õhku ei vahetult ega kompressoriga ühendatud hingamisseadme Põletusoht kaudu. Ärge kasutage teisaldatavat kompressorit • • Töötage hea tuuletõmbega piirkonnas. lahtiste uste või ümbristega! • Lugege ja järgige kõiki pihustatava materjali mär- • Ärge kasutage kraani enne, kui õhuvoolik on gistusel või ohutuskaardil olevaid ohutusjuhiseid.
 • Page 178 Järgige kasu- ja hooldusjuhendis kirjeldatakse. tuskõlbmatuks muutunud aku kõrvaldamisel kohalikke eeskirju. Akukassetiga seotud olulised 14. Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud ohutusjuhised toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte ettenähtud toodetele võib põhjustada süttimist, Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaa- ülemäärast kuumust, plahvatamist või elektrolüüdi dijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnöörid...
 • Page 179 Kiirliitmik (sõltub riigist) Paagi rõhumõõdik Kaitseklapp Tühjendusklapp Õhupaak ETTEVAATUST: Kasutage alati Makita toodetega kasutamiseks soovitatud lisatarvikuid. Vastasel juhul võivad kaasneda kehavigastused. Lisatarvikuid tuleb kasutada ettenähtud otstarbel. Kui vajate abi, pöörduge Makita kohalikku teeninduskeskusesse. Sõnastik Vastuvõtukontroll MPa (megapaskal): rõhu mõõtühik meetermõõdusti- KAHJU. Iga õhukompressori varustust testitakse ja...
 • Page 180 Laadige akut või asendage see/need laetud akuga. Selle kompressori töötemperatuur on vahemikus 0 °C Laske kompressoril ja akul maha jahtuda. kuni 40 °C. Kui kaitsesüsteemi taastamisega ei õnnestu olu- korda parandada, võtke ühendust kohaliku Makita ETTEVAATUST: Ärge kasutage kompressorit hoolduskeskusega. temperatuuril alla 0 °C ja üle 40 °C. Töötsükkel KASUTAMINE Kõiki Makita õhukompressoreid soovitatakse kasutada...
 • Page 181 Sisse-/autoväljalülituse lüliti ETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati Rõhulüliti automaatseks toitevarustuseks lülitage see täies ulatuses nii, et punast osa ei jääks näha. lüliti asendisse (I) ning toite lahutamiseks pärast komp- Muidu võib adapter juhuslikult tööriistast välja kuk- ressori kasutamise lõpetamist või kompressori juurest kuda ning põhjustada teile või läheduses viibivatele lahkumisel väljalülitusasendisse (0). isikutele vigastusi. HOIATUS: Kui seadet ei kasutata, lülitage ETTEVAATUST: Ärge rakendage akukasseti sisse-/autoväljalülituse lüliti alati välja (0).
 • Page 182 Õhuväljalase Pärast töö lõpetamist Tavaliste pneumaatiliste tööriistade korral kasutage Voolikute lahutamine väljalaske max rõhku; 0,93 MPa (9,3 bar). Tavalise kiirliitmiku kasutamisel paigaldage see õhu- väljalaskele kahe mutrivõtme abil, nagu joonisel on HOIATUS: Ohutusnõuete eiramine on ohtlik näidatud. • Vooliku viskumise vältimiseks hoidke seda ► Joon.4: 1. Õhuväljalase 2. Kiirliitmik 3. Mutrivõti lahutamise ajal kindlalt käes. Kontrolli kaota- mine vooliku üle võib põhjustada kehavigas- MÄRKUS: Kui kiirliitmikul ei ole õhu tihendamise tusi ja varakahju.
 • Page 183 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vaja- HOOLDUS likud remonttööd ning muud hooldus- ja reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes või tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. HOIATUS: Ärge kasutage ebatavaliselt tööta- Õhukompressori tõhusa töö tagamiseks ja eluea piken- vat õhukompressorit. damiseks tuleb koostada ja järgida rutiinse hoolduse Kui õhukompressori töös esineb midagi ebata- kava. Normaalses töökeskkonnas tuleb seadmel teha valist või tekib ebatavaline müra või vibratsioon, järgmine protseduur iga päev. Vajaduse korral tuleb...
 • Page 184 Õlitamine Hoiule panemine Sellel õhukompressoril on vastupidav ja hooldust mitte- Enne õhukompressori hoiule panemist tehke järgmist. nõudev õlivaba pump. • Lugege läbi jaotised „HOOLDUS“ ja „KASUTAMINE“ ning tehke vajaduse korral hool- dus. Laske õhupaagist vesi välja. • Kaitske õhuvoolikut kahjustuste eest (näiteks pealeastumise ja komistamise eest). Hoidke õhukompressorit puhtas ja kuivas kohas. VEAOTSING Enne remonditöökotta pöördumist kontrollige esmalt ise seadet. Ärge proovige tööriista lahti võtta, kui leiate prob- leemi, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata. Tõrge Võimalik põhjus (rike) Lahendus Kompressor ei hakka tööle. Aku jääkmahtuvus on liiga madal.
 • Page 185 VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Need Makita lisatarvikud on mõel- dud kasutamiseks koos juhendis käsitletava Makita tööriistaga. Muude lisatarvikute kasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega. HOIATUS: Kasutage Makita lisatarvikuid ainult otstarbekohaselt. Lisatarviku väärkasutamine võib lõppeda tõsise vigastusega. Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 186: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: AC001G л/мин при 0,62 МПа 34 л/мин (л/мин при 6,2 бар) Давление включения 0,72 МПа (7,2 бар) Давление отключения 0,93 МПа (9,3 бар) Макс. давление на выходе 0,93 МПа (9,3 бар) Диаметр цилиндра х Ход поршня х К-во 36 мм x 30 мм x 1 Число оборотов двигателя 6 000 мин Емкость бака 7,6 л Смазка Безмасляный Номинальное напряжение 36 В - 40 В пост. тока макс. Размеры (Д х Ш х В) 302 мм x 434 мм x 382 мм Масса нетто 11,6 - 12,2 кг • Благодаря нашей постоянно действующей программе исследований и разработок указанные здесь технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. • Технические характеристики и аккумуляторный блок могут отличаться в зависимости от страны. Подходящий блок аккумулятора и зарядное устройство...
 • Page 187: Декларация О Соответствии

  ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ Гарантированный уровень звуковой мощности в соответствии с Директивой ЕС по шумам вне помещений. ПО ТЕХНИКЕ Гарантированный уровень звуковой мощности в соответствии с Директивой БЕЗОПАСНОСТИ UKCA по шумам, производимым вне помещений. Уровень звуковой мощности в соответ- СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ствии с Регламентом Австралии (Новый Южный Уэльс) по контролю за шумом ИНСТРУКЦИИ. Шум ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • НЕПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЛИ Типичный уровень взвешенного звукового давления ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАННОГО (A), измеренный в соответствии с EN ISO 3744: 2010: ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛОЙ Уровень звукового давления (L ): 68 дБ (A) ТРАВМЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННОМУ УЩЕРБУ. Погрешность (K): 2,5 дБ (A) •...
 • Page 188 КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: • Опорожняйте воздухосборник ежедневно или после каждого использования. В случае обна- Риск небезопасной эксплуатации ружения утечки воздухосборника его следует ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ немедленно заменить на новый или полностью Небезопасная эксплуатация воздушного компрес- заменить компрессор. сора может привести к тяжелой травме оператора • Не высверливайте отверстий в воздухосбор- или других лиц. нике, не применяйте к нему сварку и не вносите КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ каких-либо иных изменений в его конструкцию, • Ознакомьтесь со всеми инструкциями и пре- поскольку это вызовет потерю его прочно- достережениями, изложенными в настоящем сти. Бак может разорваться или взорваться. руководстве, и поймите их смысл. Замените воздухосборник на новый. • Ознакомьтесь с порядком эксплуатации и эле- • Следуйте рекомендациям производителя обо- ментами управления воздушного компрессора. рудования и ни в коем случае не превышайте • Не допускайте нахождения любых посторонних...
 • Page 189 • Не курите во время распыления и не рас- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: пыляйте материалы в направлении места искрообразования или воспламенения. Риск поражения электрическим током • Держите компрессоры как можно дальше от зоны распыления; расстояние от зоны рас- пыления до любых легковоспламеняющихся материалов должно составлять не менее 6,1 м. • Храните легковоспламеняющиеся материалы в ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ безопасном месте, удаленном от компрессора. Воздушный компрессор приводится в действие элек- тричеством. Как и любое другое устройство с электро- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: питанием, в случае ненадлежащего использования он может вызвать поражение электрическим током. Опасность вдыхания КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ • Любой электрический монтаж или ремонт, тре- буемый для данного изделия, должен произво- диться квалифицированным ремонтным персо- налом или лицензированным электротехником ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ в соответствии с национальными и местными • Сжатый воздух, подаваемый компрессором, электротехническими нормами.
 • Page 190 КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ КАК ЭТО ПРЕДОТВРАТИТЬ • При использовании или техническом обслу- • Ни в коем случае не прикасайтесь горячим живании компрессора обязательно надевайте компонентам во время работы компрессора защитные очки одобренного типа с боковыми или сразу после ее окончания. Не притраги- щитками. вайтесь к защитным кожухам и не начинайте техническое обслуживание компрессора до его • Ни в коем случае не направляйте распылитель- остывания. ную головку или пульверизатор на какие-либо части тела, а также на людей или животных. • При перемещении или транспортировке ком- прессора необходимо держать его за ручку. • Перед проведением технического обслужива- ния, прикреплением инструментов или приспо- • Не прикасайтесь к нагретым деталям, в част- соблений обязательно выключайте компрессор ности цилиндру, головке цилиндра и шлангу и сбрасывайте давление. для отработанного воздуха во время использо- вания компрессора и в течение часа после его ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: окончания. Эти детали могут нагреваться до состояния, способного причинить ожог. Опасность от движущихся деталей ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Транспортировка...
 • Page 191 Перед выполнением любых регулировок, Важные правила техники сменой принадлежностей или помещением безопасности для работы с на хранение отсоединяйте блок аккумуля- тора от устройства. Такие профилактические аккумуляторным блоком меры предосторожности снижают риск случай- ного включения устройства. Перед использованием аккумуляторного блока Заряжайте аккумулятор только зарядным прочитайте все инструкции и предупреждаю- устройством, указанным...
 • Page 192: Общая Информация

  зуйте компрессор для каких-либо иных целей, СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ кроме работы с рассчитанными на это гвозде- забивными и скобозабивными пистолетами. ИНСТРУКЦИИ. Использование компрессора для других целей может привести к причинению травм и имуще- ВНИМАНИЕ: Используйте только фир- ственного ущерба. менные аккумуляторные батареи Makita. При необходимости следует использовать отдель- Использование аккумуляторных батарей, не про- ные воздушные трансформаторы, сочетающие изведенных Makita, или батарей, которые были функции регулирования воздушного потока и/или подвергнуты модификациям, может привести к удаления влаги и грязи. взрыву аккумулятора, пожару, травмам и повреж- дению имущества. Это также автоматически анну- ОСТОРОЖНО:...
 • Page 193 клапан ВНИМАНИЕ: Используйте только принадлежности и приспособления, рекомендуемые для использования с изделиями Makita. Невыполнение этого требования может привести к травме. Принадлежности и приспособления должны использоваться для своей первоначальной цели. Если вам потребуется какая-либо помощь, обращайтесь в местный сервисный центр Makita.
 • Page 194 Рабочий цикл ЭКСПЛУАТАЦИЯ Все воздушные компрессоры производства Makita реко- мендуется эксплуатировать с коэффициентом рабочего Установка или снятие блока цикла не более 50%. Это означает, что воздушный ком- аккумуляторов прессор, перекачивающий более 50% воздуха за один час, считается неправильно эксплуатируемым, поскольку его размер недостаточен для требуемого количества воздуха. ВНИМАНИЕ: Обязательно выключайте Трубопроводы инструмент перед установкой и извлечением аккумуляторного блока. Трубы из пластмасс или ПВХ не рассчитаны на исполь- ВНИМАНИЕ: При установке и извлечении зование с воздушным компрессором. Независимо от ее аккумуляторного блока крепко удерживайте указанного номинального давления пластиковая труба инструмент и аккумуляторный блок. Если не...
 • Page 195 Обратный клапан: ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от условий эксплуата- Во время работы воздушного компрессора обратный ции и температуры окружающего воздуха индикация может клапан находится в “открытом” положении, позволяя незначительно отличаться от фактического значения. сжатому воздуху поступать в воздухосборник. ПРИМЕЧАНИЕ: Первая (дальняя левая) инди- При достижении компрессором давления “отклю- каторная лампа будет мигать во время работы чения” обратный клапан “закрывается”, позволяя защитной системы аккумулятора. воздуху внутри воздухосборника оставаться под давлением. Описание операции Реле давления: Реле давления автоматически запускает двигатель при снижении давления в воздухосборнике до дав- ОСТОРОЖНО: Опасность шума ления “включения”, установленного на заводе-из- Используйте средства защиты органов слуха, • готовителе. Оно же останавливает двигатель при позволяющие оберегать уши от шума выхлопа достижении в воздухосборнике давления “отключе- и...
 • Page 196 По окончании работы: Контрольный список ежедневных запусков Отсоединение шлангов ОСТОРОЖНО: Риск небезопасной ОСТОРОЖНО: Не пользуйтесь электроин- эксплуатации струментом с неисправным выключателем. • При отсоединении шланга плотно зажи- Любой электроинструмент, который не может майте его в руке, чтобы он не вырвался. управляться выключателем, представляет опас- Потеря контроля над шлангом может ность и должен быть отремонтирован.
 • Page 197 Используйте только ориги- Проверьте агрегат на наличие любых посторон- нальные запасные части Makita. них шумов и/или вибраций. При использовании запасных частей, произве- Осмотрите воздушный фильтр и замените его в денных не компанией Makita, может привести случае необходимости. к аннулированию гарантии, а также возникно- Проверьте линии подачи сжатого воздуха и вению неисправностей и причинению травм. фитинги на наличие утечек и устраните их в случае Оригинальные запасные части Makita можно...
 • Page 198 Рекомендуемый интервал осмотра и технического обслуживания Осмотр и техническое обслуживание компрессора должны проводиться в сроки, указанные в приведенной ниже таблице. Деталь Действие Ежедневно Еженедельно Ежемесячно Ежеквартально (до/после использования) Целиком Проверить нали- чие посторонних шумов и вибраций Очистить от грязи и пыли сухим воздухом. Линии подачи воз- Проверить нали- духа и фитинги чие утечек Воздухосборник Выпустить весь воздух и слить конденсат из воздухосборника (открыть сливной вентиль). Проверить нали- чие царапин, вмя- тин или утечек. Проверить нали- чие ржавчины, точечных дефек- тов и других изъ- янов, способных...
 • Page 199: Поиск И Устранение Неисправностей

  ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ Прежде чем обращаться за ремонтом, проведите самостоятельный осмотр. В случае обнаружения какой- либо проблемы, не описанной в руководстве, не пытайтесь разобрать инструмент. Состояние неисправности Возможная причина Способ устранения (неисправности) Компрессор не функционирует. Слишком низкий уровень остаточной Подзарядите блок аккумулятора. емкости аккумулятора. Неисправность реле давления. Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта. Давление в баке превышает давле- Компрессор включается при снижении давления ние включения, установленное для в баке до давления включения. реле давления. Сработала система автоматического Выключите компрессор и снимите блок аккуму- отключения. лятора. Установите блок аккумулятора после остывания компрессора. Неисправность двигателя. Обратитесь в местный авторизованный центр для ремонта. Стравливание предохранитель- Слишком высокое давление отклю- Обратитесь в местный авторизованный центр ного клапана чения, установленное для реле для ремонта. давления. Неисправность предохранительного...
 • Page 200: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСТОРОЖНО: Данные принадлежности или приспособления рекомендуются для использования с инструментом Makita, указан- ным в настоящем руководстве. Использование любых других принадлежностей или приспособле- ний может привести к тяжелым травмам. ОСТОРОЖНО: Используйте принадлеж- ности или приспособления Makita только по назначению. Неправильное использование при- надлежности или приспособления может привести к тяжелым травмам. Если вам необходимо содействие в получении дополнительной информации по этим принадлежно- стям, свяжитесь с вашим сервис-центром Makita. • Пневматический шланг • Оригинальный аккумулятор и зарядное устрой- ство Makita ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые элементы списка...
 • Page 201: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: AC001G l/min @ 0,62 MPa 34 l/min (l/min @ 6,2 bar) Vklopni tlak 0,72 MPa (7,2 bar) Izklopni tlak 0,93 MPa (9,3 bar) Največji tlak na izhodu 0,93 MPa (9,3 bar) Vrtina x hod x količina 36 mm x 30 mm x 1 Število vrtljajev motorja...
 • Page 202: Pomembna Varnostna Navodila

  OPOZORILO: Raven zvočne moči v skladu z avstralskim predpisom o nadzoru hrupa NSW Varnost delovnega območja Delovno območje mora biti čisto in dobro • Hrup osvetljeno. Neurejena in temna območja pove- čajo možnost nezgode. • Kompresorja ne uporabljajte v eksplozivnih Običajna A-ovrednotena raven hrupa v skladu z EN ISO območjih, kjer so prisotne vnetljive tekočine, 3744: 2010: plini ali prah.
 • Page 203 • Neustrezno odvajanje kondenzirane vode iz OPOZORILO: posode, kar povzroči rjavenje in tanjšanje stene posode. Nevarnost električnega udara • Spreminjanje ali poskus popravila posode. • Nepooblaščeno spreminjanje tlačnega stikala, varnostnega ventila ali drugih delov, ki nadzirajo tlak v posodi. KAKO TO PREPREČITE KAJ SE LAHKO ZGODI Zračni kompresor deluje na elektriko. Če ga ne uporab- • Posodo za zrak praznite dnevno oziroma po vsaki ljate pravilno, lahko pride do električnega udara (kot to uporabi. Če začne posoda puščati, jo takoj zame- velja za druge električne naprave). njajte z novo ali v celoti zamenjajte kompresor. • V posodo za zrak ne vrtajte, je varite ali kakor KAKO TO PREPREČITE koli spreminjajte, sicer se bo njena zmogljivost •...
 • Page 204 OPOZORILO: OPOZORILO: Tveganje za dihala Nevarnost premikajočih se delov KAJ SE LAHKO ZGODI KAJ SE LAHKO ZGODI Kompresor se samodejno zažene, ko je stikalo On/ • Stisnjen zrak, ki prihaja iz kompresorja, je nevaren Auto-Off v položaju On/Auto (vklopljeno/samodejno). za dihala. Če poskušate popraviti ali vzdrževati kompresor med- Tok zraka lahko vsebuje ogljikov monoksid ali tem, ko deluje ali je priklopljen v električno omrežje, se druge hlape oziroma delce iz posode in drugih lahko izpostavite premikajočim se delom. delov kompresorja. Ti premikajoči se deli lahko povzročijo hude telesne • Pršilne snovi (npr. barva, topila za barve, sredstvo poškodbe.
 • Page 205 • Kompresor vedno pravilno prenašajte. Zaradi 10. Upoštevajte vsa navodila glede polnjenja ter nepravilnega prenašanja in dvigovanja se akumulatorske baterije in stroja ne polnite lahko kompresor poškoduje. zunaj določenega temperaturnega razpona. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri tempera- • Največji naklon pri vlečenju je najmanj 30°. turah zunaj določenega razpona lahko povzroči •...
 • Page 206: Splošne Informacije

  Vedno uporabljajte dodatno opremo in priključke, ki so predvideni za uporabo z izdelkom Makita. V nasprotnem primeru lahko pride do telesnih poškodb. Dodatno opremo in priključke je treba uporabljati za njihov prvotni namen. Če potrebujete pomoč, se obrnite na najbližji pooblaščeni servis za orodja Makita.
 • Page 207 KAKO TO PREPREČITE sno ustavi ali preneha delovati, izvedite vse naslednje korake, da odpravite vzroke. Vedno uporabljajte kompresor v stabilnem in varnem položaju, da preprečite njegovo nenamerno premi- Kompresor izklopite in ga nato vklopite, da ga kanje. Nikoli ne uporabljajte kompresorja na strehi znova zaženete. oziroma v drugem dvignjenem položaju. Uporabite Napolnite baterijo ali jo zamenjajte z napolnjeno baterijo. dodatno cev za zrak, da dosežete visoka mesta. Počakajte, da se kompresor in baterija ohladita. Če z obnovitvijo sistema zaščite ne odpravite težave, se obrnite na lokalni servisni center Makita. 207 SLOVENŠČINA...
 • Page 208 UPORABA OPOMBA: Odvisno od pogojev uporabe in okoljske temperature se označba lahko nekoliko razlikuje od dejanske napolnjenosti. Nameščanje ali odstranjevanje OPOMBA: Prva opozorilna lučka (skrajno levo) bo akumulatorske baterije utripala, ko sistem za zaščito akumulatorja deluje. Opis delovanja POZOR: Vedno izklopite orodje, preden name- stite ali odstranite akumulatorsko baterijo. OPOZORILO: Nevarnost hrupa POZOR: Kadar nameščate ali odstranjujete Uporabljajte zaščito za sluh, da zaščitite • akumulatorsko baterijo, trdno držite orodje in svoja ušesa pred izpušnim hrupom in hru- akumulatorsko baterijo. Če orodja in akumulatorske pom med delovanjem.
 • Page 209 Tlačno stikalo: Pred priključitvijo cevi za zrak ali dodatne opreme Tlačno stikalo samodejno zažene motor, ko se tlak v se prepričajte, da je stikalo On/Auto-Off v položaju „Off“ posodi za zrak zniža na vrednost tovarniško nastavlje- (izklopljeno), da je baterija odstranjena in da je regula- nega „vklopnega“ tlaka. Stikalo zaustavi motor, ko tlak tor zraka oziroma ventil za izklop zaprt. v posodi za zrak doseže vrednost tovarniško nastavlje- Priključite cev in dodatno opremo. Zaradi previsokega nega „izklopnega“ tlaka. zračnega tlaka lahko pride do nevarne eksplozije. Preverite Varnostni ventil: največji nazivni tlak za pnevmatska orodja in dodatno Če tlačno stikalo ne izklopi zračnega kompresorja pri opremo, ki ga je navedel proizvajalec. Izhodni tlak regula- njegovi nastavitvi „izklopnega“ tlaka, varnostni ventil torja ne sme nikoli preseči največjega nazivnega tlaka. zagotavlja zaščito pred tem, da bi visok tlak „izskočil“ OBVESTILO: Priporočen je zračni tlak, višji od pri tovarniško nastavljenem tlaku, ki je nekoliko višji od 0,7 MPa (7 bar). Cevi za dovajanje morajo imeti nastavitve „izklopa“ tlačnega stikala.
 • Page 210 Makita. Zaradi nadomestnih delov, ki jih ne proizvaja Makita, lahko postane garancija neveljavna ter pride lahko do okvare delovanja in posledično poškodb. Originalni deli Makita so na voljo pri pooblaščenem trgovcu. OPOZORILO: ENOTA SAMODEJNO DELUJE, KO JE VKLOPLJENA. MED VZDRŽEVANJEM STE LAHKO IZPOSTAVLJENI VIROM ELEKTRIČNE...
 • Page 211 Priporočeni intervali pregledov in vzdrževanja Kompresor pregledujte in vzdržujte, kot je navedeno v spodnji tabeli. Ukrep Dnevno Tedensko Mesečno Vsake tri mesece (pred uporabo/po uporabi) Celotna naprava Preverite, ali sta prisotna nenavaden zvok in tresenje S suhim zrakom očistite umazanijo in prah. Cevi in nastavki Prepričajte se, da za zrak ne puščajo Posoda za zrak Iz posode izpustite ves zrak in odvedite odvečno vlago.
 • Page 212: Odpravljanje Težav

  • Originalna akumulator in polnilnik Makita OPOZORILO: Ti pripomočki ali priključki Makita so priporočeni za uporabo z orodjem OPOMBA: Nekateri predmeti na seznamu so lahko Makita, kot je določeno v teh navodilih. Uporaba priloženi orodju kot standardna dodatna oprema. katerega koli drugega pripomočka ali priključka lahko Lahko se razlikujejo od države do države. povzroči hude telesne poškodbe. OPOZORILO: Uporabljajte samo pripo- močke ali priključke Makita za navedene namene.
 • Page 213 * : Bateria e rekomanduar Karikuesi DC40RA / DC40RB / DC40RC • Disa prej kutive të baterive dhe karikuesve të renditura më lart mund të mos jenë të disponueshme në varësi të zonës ku ju banoni. PARALAJMËRIM: Përdorni vetëm kutitë e baterive dhe karikuesit Makita që tregohen më sipër. Përdorimi i kutive të baterive dhe karikuesve të tjerë mund të shkaktojë lëndim dhe/ose zjarr. SHËNIM: Kutia e baterisë dhe karikuesi nuk përfshihen. Simbolet Mbani mbrojtëse për veshët. Pjesët në vazhdim tregojnë simbolet që mund të përdoren për pajisjen. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përpara përdorimit.
 • Page 214: Udhëzime Të Rëndësishme Për Sigurinë

  • Ruajeni këtë manual për t’iu referuar vetë dhe Niveli i garantuar i fuqisë së zhurmës sipas për t’i udhëzuar të tjerët. Kur ua jepni të tjerëve Direktivës së BE-së për Nivelin e Zhurmës kompresorin dhe veglat me ajër, jepuani vetëm Jashtë.
 • Page 215 SI TA PARANDALONI PARALAJMËRIM: • Kontrolloni presionin e gomave para çdo përdorimi me një matës presioni. Ndërsa fryni gomat, Rrezik i plasjes së depozitës së ajrit konfirmoni presionin e saktë të gomave të shkruar në murin anësor të gomës. SHËNIM: Pajisjet që përdoren për fryrjen e gomave, si depozitat e ajrit dhe kompresorët mund t’i fryjnë tepër shpejt gomat e vogla ose artikujt e ngjashëm. ÇFARË MUND TË NDODHË Rregulloni fryrjen e ajrit në mënyrë që të jetë i Situatat e mëposhtme mund të çojnë në dobësim të barabartë ose më pak se vlera e presionit të gomës. depozitës, dhe TË SHKAKTOJNË SHPËRTHIM TË Për të parandaluar fryrjen e tepërt, fryni ajër pak nga FUQISHËM TË...
 • Page 216 SI TA PARANDALONI SI TA PARANDALONI • Përdoreni gjithnjë kompresorin në një vend të • Mbani gjithnjë syze sigurie të miratuara me mbrojtëse ajrosur mirë, ku nuk ka avuj benzine ose holluesi. anësore kur përdorni ose mirëmbani kompresorin. • Mos përdorni lëngje të djegshme në një hapësirë • Asnjëherë mos e drejtoni grykën ose spërkatësin drejt të mbyllur. ndonjë pjese të trupit ose te njerëzit e tjerë ose kafshët. • Ajroseni gjithnjë vendin e spërkatjes. • Fikeni gjithnjë kompresorin dhe shfryjeni presionin nga linja e ajrit para se të bëni punë mirëmbajtjeje • Mos pini duhan gjatë spërkatjes dhe mos spërkatni dhe para se të lidhni mjete ose aksesorë. drejt një vendi ku krijohen shkëndija ose flakë. • Mbajini kompresorët sa më larg vendit të PARALAJMËRIM: spërkatjes, lini një distancë prej të paktën 6,1 m nga zona e spërkatjes dhe nga të gjitha materialet Rrezik nga pjesët e lëvizshme e djegshme.
 • Page 217 Mos përdorni bateri ose pajisje që janë PARALAJMËRIM: dëmtuar ose modifikuar. Bateritë e dëmtuara ose të modifikuara mund të shfaqin sjellje Transporti të paparashikueshme që rezultojnë në zjarr, • Kapni gjithnjë dorezën kur lëvizni, ngrini ose shpërthime apo rrezik plagosjeje. transportoni kompresorin.
 • Page 218 20. Mbajeni baterinë larg fëmijëve. RUAJINI KËTO UDHËZIME. KUJDES: Përdorni vetëm bateri origjinale Makita. Përdorimi i baterive jo-origjinale Makita ose baterive që mund të jenë modifikuar, mund të rezultojë në marrjen flakë të baterisë, lëndime personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe ngarkuesin. 218 SHQIP...
 • Page 219 Përdorni gjithnjë aksesorë dhe pjesë të rekomanduara për përdorim me produktin Makita. Nëse nuk bëni këtë, mund të shkaktoni dëmtime fizike. Aksesorët dhe shtesat duhet të përdoren për qëllimin e tyre fillestar. Nëse keni nevojë për ndihmë, pyesni qendrën vendëse të shërbimit Makita. Fjalor PARALAJMËRIM:...
 • Page 220 Llambushka Lëreni kompresorin dhe baterinë të ftohen. mund të ketë Nëse nuk vini re ndonjë përmirësim me rivendosjen e keqfunksionuar. sistemit të mbrojtjes, kontaktoni qendrën vendore të shërbimit të Makita. SHËNIM: Në varësi të kushteve të përdorimit dhe të temperaturës së ambientit, treguesi mund të PËRDORIMI ndryshojë paksa nga kapaciteti aktual. SHËNIM: Llamba e parë e treguesit (në fund majtas) do të pulsojë kur sistemi i mbrojtjes së baterisë është Instalimi ose heqja e kutisë së...
 • Page 221 Çelësi ON/AUTO - OFF: Rregullatori: Çojeni këtë çelës në pozicionin On (I) për t’i siguruar Presioni i ajrit që vjen nga depozita e depozitës së ajrit energji automatike çelësit të presionit dhe në pozicionin kontrollohet nga çelësi i rregullatorit. Rrotullojeni çelësin Off (0) për ta shkëputur energjinë kur e përdorni në drejtim të akrepave të orës për ta rritur presion dhe në kompresorin ose kur kompresori lihet pa mbikëqyrje. drejtim të kundërt të akrepave të orës për ta ulur presionin. Për të shmangur rregullimet e vogla pasi keni bërë një PARALAJMËRIM: Fikeni (0) gjithnjë çelësin ndryshim në parametrin e presionit, afrojuni gjithnjë On/Auto-Off kur nuk e përdorni. presionit të dëshiruar duke filluar nga një presion më i ulët. Kur e ulni presionin nga një parametër më i lartë te një parametër më i ulët, në fillim uleni në një presion më të ulët KUJDES: Kur e transportoni mjetin, fikeni (0) se presioni i dëshiruar. Në varësi të kërkesave të ajrit të çelësin On/Auto-Off. çdo aksesori të caktuar, presioni i rregulluar i ajrit në dalje Filtri i ajrit (Hyrja e ajrit): mund të...
 • Page 222 Makita mund ta bëjnë të pavlefshme garancinë Rrotullojeni rregullatorin në drejtim të kundërt të dhe mund të shkaktojnë defekte dhe plagosje. akrepave të orës për ta vendosur në zero presionin e Pjesët e këmbimit origjinale nga Makita mund të daljes. gjenden te një shitës i autorizuar. Hiqeni mjetin ose aksesorin me ajër.
 • Page 223 Kontrolloni linjat e ajrit dhe pjesët bashkuese Mirëmbajtja e zakonshme për rrjedhje dhe bëni rregullimet sipas nevojës. Çdo vit përdorimi, ose nëse dyshohet për një problem, Zbrazeni ujin nga depozita e ajrit, nga separatorët kontrolloni gjendjen e valvulës së kontrollit. Ndërrojeni e lagështisë ose nga rregullatorët e filtrit të ajrit. nëse është dëmtuar ose konsumuar. Kontrolloni nëse ka zhurma dhe/ose dridhje të Mbajini të gjitha vidat, bulonat dhe kapakët të pazakonta. montuar mirë. Kontrolloni rregullisht gjendjen e tyre. Kontrolloni filtrin e ajrit dhe ndërrojeni nëse është PARALAJMËRIM: Mbajini të gjitha vidat, e nevojshme. bulonat dhe kapakët të shtrënguar mirë. Nëse pllakat ose kapakët e vidave lirohen, mund të ndodhin dëmtime fizike ose dëmtime të...
 • Page 224: Ndreqja E Defekteve

  Makita rekomandohen për përdorim me veglën Makita të specifikuar në manual. Përdorimi i SHËNIM: Disa artikuj të listës mund të përfshihen në aksesorëve ose shtojcave të tjera mund të shkaktojë paketën e veglës si aksesorë standardë. Ato mund të lëndim të rëndë personal. ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin. PARALAJMËRIM: Përdorini aksesorët ose shtojcat Makita vetëm për qëllimin e tyre të synuar. Keqpërdorimi i aksesorëve ose i shtojcave mund të shkaktojë lëndim të rëndë personal. 224 SHQIP...
 • Page 225 Акумулаторна батерия BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* *: Препоръчителна батерия Зарядно устройство DC40RA / DC40RB / DC40RC • Някои от акумулаторните батерии и зарядните устройства, посочени по-горе, може да не са налични в зависимост от региона на местоживеене. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само посочените по-горе акумулаторни батерии и зарядни устройства на Makita. Използването на други акумулаторни батерии и зарядни устройства може да при- чини нараняване и/или пожар. ЗАБЕЛЕЖКА: Акумулаторната батерия и зарядното устройство не са включени в комплекта. Носете предпазни очила. Символи По-долу са описани символите, които може да се Използвайте предпазни средства за използват за тази машина. Задължително е да се слуха. запознаете с техните значения, преди да пристъпите към работа.
 • Page 226: Важни Инструкции За Безопасност

  • ПРОЧЕТЕТЕ И РАЗБЕРЕТЕ ВСИЧКИ Гарантирано ниво на звукова мощност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА съгласно директивата на ЕС за шумо- РАБОТА, ПРЕДИ ДА ПРИСТЪПИТЕ КЪМ вите емисии на съоръжения, предназна- чени за употреба извън сградите. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ. Гарантирано ниво на звукова мощност • Запазете това ръководство за експлоата- съгласно директивата на UKCA за шумо- ция, за да се консултирате с него и за да вите емисии на съоръжения, предназна- предавате...
 • Page 227 • Никога не нарушавайте действието на обезопа- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сителните средства на този продукт. • Оборудвайте мястото на работа с Риск от пръсване на принадлежностите и пожарогасител. аксесоарите • Не работете с машината при наличие на липс- ващи, счупени или неразрешени части. • Преди употреба винаги проверявайте дали компресорът е безопасен за работа. Ако има КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ изкривени или заяли подвижни части, повре- дени части или друга функционална неизправ- • Надвишаването на номиналното налягане на ност, трябва да се извърши техническо обслуж- пневматичните инструменти, пистолети за ване на компресора, преди да го използвате. пръскане, аксесоари с въздушно задвижване, Много злополуки се дължат на лошо поддър- гуми И други напомпващи се изделия може да жани продукти. доведе до експлодирането или излитането им и да причини сериозни наранявания на Вас и на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: други лица. •...
 • Page 228 • Никога не използвайте компресора на открито, КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИТЕ когато вали, или при влажни условия. • Никога не вдишвайте въздух от компресора, • Никога не работете с компресора, ако предпазите- директно или от устройство за дишане, свър- лите или капаците са повредени или демонтирани. зано към компресора. • За да се намали рискът от токов удар, не изла- • Работете в зона, оборудвана с добра напречна гайте на дъжд. Съхранявайте я на закрито. вентилация. • Не излагайте компресора на въздействието на • Прочетете и спазвайте инструкциите за безо- дъжд или влага. Попадналата в компресора пасност, предоставени на етикета или инфор- вода увеличава риска от токов удар. мационния лист за безопасност за материала, който пръскате. • Избягвайте допир на тялото до заземени Използвайте одобрен респиратор, предназна- повърхности като тръби, радиатори, стелажи чен за употреба за конкретното приложение. и хладилници. Ако тялото ви е заземено, има по-голяма опасност от електрически удар. • Не пренасяйте компресора по време на боядисване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск...
 • Page 229 КАК ДА ГО ПРЕДОТВРАТИТЕ • Не поставяйте компресора под запалима, експлозивна или ерозионна среда. • Винаги изключвайте превключвателя за включ- ване/автоматично изключване и изваждайте • За предотвратяване на неволно стартиране; акумулаторната батерия. След това освобо- не пренасяйте компресора на големи — дете въздушното налягане от резервоара и разстояния; всички принадлежности, преди да пристъпите — Не пренасяйте с компресора неговия към каквито и да е работи по поддръжката или резервоар...
 • Page 230 разпоредби за изхвърляне на акумулаторни (3) за използващия батериите продукт. батерии. Не разглобявайте и не променяйте акуму- 14. Използвайте батериите само с продуктите, латорната батерия. Това може да предизвика определени от Makita. Поставянето на батери- пожар, прегряване или взрив. ите към неодобрени продукти може да предиз- Ако мощността на машината намалее много, вика пожар, прегряване, взрив или изтичане на веднага спрете да работите. Това може да...
 • Page 231 ВНИМАНИЕ: Винаги използвайте аксесоари и принадлежности, препоръчани за използване с продукти Makita. Ако това изискване не бъде спазено, може да се стигне до телесно нараняване. Аксесоарите и принадлежностите трябва да се използват за целите, за които са предназначени пър- воначално. Ако имате нужда от съдействие, се обърнете към местния сервизен център на Makita.
 • Page 232 изпращането му. Неправилно боравене по време на ВНИМАНИЕ: Никога не работете с компре- транзитния транспорт може да доведе до повреда и сора при температури под 0 °C и над 40 °C. да създаде проблеми с работата на компресора. Непосредствено след пристигането проверете Работен цикъл оборудването за скрити и видими повреди, за да избегнете разходи по коригиране на такива про- За всички въздушни компресори, произведени от блеми. Това трябва да бъде направено независимо Makita, се препоръчва да бъдат използвани при не от наличието или липсата на видими признаци на повече от 50% от работния цикъл. Това означава, повреда на транспортния контейнер. Ако този про- че за въздушен компресор, който изпомпва въздух дукт е доставен директно до вас, съобщете всички повече от 50% за един час, се счита, че работи повреди на превозвача и организирайте незабавна неправилно, тъй като въздушният компресор е с проверка на стоките. по-ниски спецификации от необходимата нужда от въздух. Монтаж и процедури за...
 • Page 233 включете. Светлинни индикатори Оставащ заряд на Заредете батерията или я/ги заменете със батерията заредена. Свети Изкл. Мига Оставете компресора и батерията да изстинат. 75% до 100% Ако не бъде постигнато подобрение чрез връщане на предпазната система в изходно положение, се свържете с местния сервизен център на Makita. 50% до 75% 25% до 50% РАБОТА 0% до 25% Поставяне и изваждане на Заредете акумулаторната батерия батерията. Батерията може да ВНИМАНИЕ: Винаги изключвайте инстру- не работи мента преди поставяне или изваждане на аку- правилно.
 • Page 234 Превключвател за включване/автоматично Манометър на резервоара: изключване: Манометърът на резервоара показва въздушното Поставете този превключвател във включено поло- налягане в резервоара. жение (I), за да се подаде автоматично захранване Регулатор: към превключвателя за налягане, и в изключено Въздушното налягане, подавано от резервоара положение (0), за да прекъснете захранването в за въздух, се контролира от регулаторното копче. края на използването на компресора или когато Завъртете копчето по часовниковата стрелка, за компресорът ще бъде оставен без наблюдение. да увеличите налягането, и в посока обратна на часовниковата стрелка, за да го намалите. За да се ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги изключвайте избегнат малки повторни регулировки след промяна (0) превключвателя за включване/автоматично в настройката на налягането, винаги достигайте про- изключване, когато не се използва. ектното налягане, като тръгнете от по-ниско наля- гане. Когато намалявате от по-висока към по-ниска ВНИМАНИЕ: Когато пренасяте инстру- настройка, първо намалете до налягане малко...
 • Page 235 Преди да закрепите въздушен маркуч или аксе- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск от пръскане соари, уверете се че лостът на превключвателя за включване/автоматично изключване е в положение Наклонете резервоара за източване. „Off“ (Изкл.), батерията е свалена и регулаторът или ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За източване спирателният клапан са затворени. на резервоара отворете бавно клапана за Прикрепете маркуча и аксесоарите. Твърде източване и наклонете компресора, за да го голямото налягане на въздуха създава опасен риск изпразните от насъбралата се вода. Дръжте от пръсване. Проверявайте номиналното макси- лицето и очите си на разстояние от клапана за мално налягане, посочено от производителя, за...
 • Page 236 Използвайте само проблем, проверявайте състоянието на възвратния оригинални резервни части на Makita. клапан. Сменете го, ако е повреден или износен. Резервни части, които не са произведени от Поддържайте всички винтове, болтове и Makita, може да анулират гаранцията и да капаци плътно монтирани. Проверявайте перио- доведат до неизправности и наранявания. дично тяхното състояние. Оригиналните части на Makita се предлагат от ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: упълномощен дилър.
 • Page 237 Препоръчан интервал на проверка и поддръжка Проверявайте и поддържайте компресора в рамките на периода, посочен в следващата таблица. Част Действие Ежедневно Ежеседмично Ежемесечно На всеки три (преди/след месеца употреба) Цялостно Проверете за необичаен шум и вибрации Изчистете замър- сяванията и праха с помощта на сух въздух. Въздушни линии и Проверете за фитинги течове Резервоар за Изпуснете целия въздух въздух и източете кондензата от резервоара за въздух. (отво- рете клапана за източване.) Проверете за драскотини, вдлъб- натини или теч.
 • Page 238: Отстраняване На Неизправности

  ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Преди да заявите ремонт, сами извършете проверка. Ако установите проблем, който не е обяснен в ръковод- ството, не се опитвайте да разглобявате инструмента. Състояние на неизправност Възможно причина (неизправност) Мерки за отстраняване Компресорът няма да работи. Оставащият капацитет на акумула- Заредете акумулаторната батерия. торната батерия е твърде нисък. Повреден превключвател за Обърнете се към местния упълномощен сервиз налягане. за извършване на ремонт. Налягането в резервоара надвишава Компресорът ще се включи, когато налягането на налягането на включване на прев- резервоара падне до налягането на включване. ключвателя за налягане. Системата за автоматично изключ- Изключете компресора и извадете акумулатор- ване е сработила. ната батерия. Поставете акумулаторната бате- рия, след като компресорът се охлади. Повреден електромотор. Обърнете се към местния упълномощен сервиз за извършване на ремонт. Освобождаване на предпазния Налягането на изключване на прев- Обърнете се към местния упълномощен сервиз клапан ключвателя за налягане е твърде за извършване на ремонт.
 • Page 239 ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари или накрай- ници с Вашия инструмент Makita, описан в настоящото ръководство. Използването на други аксесоари или накрайници може да доведе до тежко нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте аксесо- арите или приставките Makita само по тяхното предназначение. Неправилната употреба на аксесоари или приставки може да доведе до тежко нараняване. Ако имате нужда от помощ за повече подробности относно тези аксесоари, се обърнете към местния сервизен център на Makita. • Пневматичен маркуч...
 • Page 240 Odgovarajući baterijski uložak i punjač Baterija BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : preporučena baterija Punjač DC40RA/DC40RB/DC40RC • Neki od navedenih baterijskih uložaka i punjača možda neće biti dostupni ovisno o regiji u kojoj se nalazite. UPOZORENJE: Upotrebljavajte samo gore navedene baterijske uloške i punjače Makita. Upotreba bilo koje druge vrste baterijskih uložaka i punjača može prouzročiti ozljede i/ili požar. NAPOMENA: Baterijski uložak i punjač nisu uključeni. Nosite zaštitu za uši. Simboli U nastavku su prikazani simboli koji se upotrebljavaju za opremu. Prije korištenja provjerite jeste li razumjeli njihovo značenje. Samo za države članice Europske unije...
 • Page 241: Važne Sigurnosne Upute

  • Potrebno je obučiti za rad osobe koje po prvi Zajamčena razina jačine zvuka u skladu s put rade ili nemaju iskustva. Nikada nemojte Direktivom EU o emisiji buke u okoliš. dopustiti djeci ili osobama koje nisu upoznate Zajamčena razina jačine zvuka u skladu s Direktivom UKCA o emisiji buke u okoliš. s uputama da upotrebljavaju kompresor i zračne alate. Razina jačine zvuka u skladu s Uredbom o kontroli buke u Australiji (Novi Južni Wales) UPOZORENJE: Sigurnost radnog područja Buka •...
 • Page 242 UPOZORENJE: NAPOMENA: Oprema koja se upotrebljava za napuhivanje guma, kao što su spremnici zraka i Opasnost od rasprsnuća spremnika zraka kompresori, mogu se upotrijebi za vrlo brzo napuhi- vanje malih guma ili sličnih predmeta. Dovod zraka prilagodite tako da postane jedna ili manji od nazivne vrijednosti tlaka gume. Da biste spriječili prejako napuhivanje, zrak dovodite malo po malo i provjerite tlak zraka u gumi s pomoću manometra za gume. ŠTO SE MOŽE DOGODITI Sljedeći uvjeti mogu dovesti do slabljenja spremnika i UPOZORENJE: REZULTIRATI JAKOM EKSPLOZIJOM SPREMNIKA KOJA DOVODI DO TEŠKIH OZLJEDA VAS I DRUGIH Opasnost od strujnog udara PRISUTNIH OSOBA: • Nepravilno ispuštanje kondenzirane vode iz spremnika koje uzrokuje pojavu hrđe i stanjivanje stijenke spremnika.
 • Page 243 • Kompresor uvijek držite što je moguće dalje od UPOZORENJE: područja raspršivanja, omogućite udaljenost od najmanje 6,1 m od područja raspršivanja i svih Opasnost od pokretnih dijelova zapaljivih materijala. • Zapaljive materijale držite na sigurnom mjestu, podalje od kompresora. UPOZORENJE: ŠTO SE MOŽE DOGODITI Opasnost za disanje Kompresor se automatski uključuje kad je prekidač za uključivanje/automatsko isključivanje u položaju za uključivanje/automatski rad. Ako pokušate obaviti popravak ili održavanje dok je kompresor u radu ili uključen, možete se izložiti pokretnim dijelovima. Ti pokretni dijelovi mogu prouzročiti teške ozljede. ŠTO SE MOŽE DOGODITI NAČIN SPREČAVANJA • Komprimirani zrak iz kompresora nije sigurno udisati. • Uvijek isključite prekidač za uključivanje/auto- Struja zraka može sadržavati ugljikov monoksid matsko isključivanje i izvadite baterijski uložak. ili druge pare ili čestice iz spremnika ili ostalih Nakon toga, ispustite tlak zrak iz spremnika i svih sastavnih dijelova.
 • Page 244 Nemojte upotrebljavati bateriju ili stroj ako su UPOZORENJE: oštećeni ili preinačeni. Oštećene ili preinačene baterije mogu se neočekivano ponašati te Prijenos prouzročiti požar, eksploziju ili ozljede. Uvijek držite ručku tijekom rukovanja, podi- • Nemojte izlagati bateriju ili stroj plamenu ili preko- zanja, pomicanja ili nošenja kompresora.
 • Page 245: Općenite Informacije

  Uvijek upotrebljavajte dodatnu opremu i priključke preporučene za upotrebu s proizvodima marke Makita. U protivnom može doći do ozljeda. Dodatna oprema i priključci moraju se upotrebljavati za svoju osnovnu namjenu. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se najbližem servisnom centru Makita.
 • Page 246 Rječnik Radni ciklus MPa (megapaskal): Metrička mjera tlaka. 1 megapa- Za sve kompresore zraka koje proizvodi Makita pre- skal jednako je 10 bara. poručuje se da se njima rukuje pri radnom ciklusu koji Tlak uključivanja: Kad je motor isključen tlak zraka u ne prelazi 50 %. To znači da se za kompresor zraka spremniku zraka opada ako nastavljate upotrebljavati koji upumpava zraka više od 50 % tijekom jednog sata dodatnu opremu ili zračni alat. Kad tlak spremnika smatra da se nepravilno upotrebljava jer je kompresor opadne do određene razine, motor se automatski zraka premali za traženu količinu zraka. ponovno pokreće i to se naziva „tlak uključivanja”. Cijevi Tlak isključivanja: Kad uključite kompresor zraka, on počinje raditi i započinje se podizati tlak zraka u Plastične i PVC cijevi nisu namijenjene za upotrebu spremniku zraka. Podiže se do određene razine prije s komprimiranim zrakom. Bez obzira na navedenu no što se motor automatski isključi – štiteći na taj način nazivnu vrijednost tlaka, plastična cijev može puknuti spremnik zraka od vrijednosti tlaka više od njegove zbog tlaka zraka. Upotrebljavajte isključivo metalne propisane nazivne vrijednosti. Tlak pri kojem se motor cijevi za vodove raspodjele zraka. Ako je potreban cje- isključuje naziva se „tlak isključivanja”. vovod, upotrijebite cijevi iste veličine ili veće od izlaza Pregled kod prijema spremnika zraka. Premale cijevi ograničit će protok...
 • Page 247 Opis rada UPOZORENJE: Opasnost od buke Umetanje ili uklanjanje baterije • Nosite zaštitu za uši radi zaštite vaših ušiju od buke ispuha i buke tijekom rada. OPREZ: Uvijek isključite alat prije umetanja ili Ventil za ispuštanje: uklanjanja baterije. Ventil za ispuštanje nalazi se na dnu spremnika zraka OPREZ: Čvrsto držite alat i bateriju pri ume- i upotrebljava se za ispuštanje kondenzacije na kraju tanju ili uklanjanju baterije. Ako alat i bateriju ne...
 • Page 248 Sigurnosni ventil: Pričvrstite crijevo i dodatnu opremu. Prevelik tlak Ako sigurnosni ventil ne isključi kompresor zraka kad je zraka uzrokuje opasnost od rasprsnuća. Provjerite u svojoj postavci tlaka „isključivanja”, sigurnosni će ga najvišu nazivnu vrijednost tlaka proizvođača za zračne ventil zaštititi od visokog tlaka „iskakanjem” na njegov alate i dodatnu opremu. Tlak izlaza regulatora nikada tvornički postavljen tlak koji je malo viši od postavke ne smije prelaziti najvišu nazivnu vrijednost tlaka. „isključivanja” tlačnog prekidača. NAPOMENA: Preporučuju se tlakovi zraka iznad Izlazni manometar: 0,7 MPa (7 bara). Crijeva za isporuku moraju biti Izlazni manometar navodi tlak zraka dostupan na strani opremljena sigurnosnim konopcem kao što je izlaza regulatora. Regulator upravlja ovim tlakom i on je čelično uže.
 • Page 249: Redovito Održavanje

  Makita. UPOZORENJE: Upotrebljavajte isključivo originalne zamjenske dijelove Makita. Zamjenski dijelovi koje ne proizvodi Makita mogu poništiti jamstvo te dovesti do neispravnosti i prouzročiti ozljede. Originalni dijelovi Makita dostupni su kod ovlaštenog distributera. UPOZORENJE: JEDINICA SE AUTOMATSKI UKLJUČUJE KAD SE PRIKLJUČI NA NAPAJANJE.
 • Page 250 Preporučeni interval pregleda i održavanja Pregledajte i održavajte kompresor unutar razdoblja opisanog u sljedećoj tablici. Radnja Svakodnevno Jednom tjedno Jednom mjesečno Svaka tri mjeseca (prije/nakon upotrebe) Općenito Provjerite neuobi- čajene zvukove i vibracije Očistite prljavštinu i prašinu suhim zrakom. Vodovi zraka i Provjera curenja priključi Spremnik zraka Ispustite sav zrak i ispustite konden- zaciju u spremniku zraka.
 • Page 251: Rješavanje Problema

  (prsteni klipa su istrošeni ili je neispra- servisu. van ventil ulaza/izlaza) DODATNI PRIBOR UPOZORENJE: Ovaj dodatni pribor i dodaci tvrtke Makita preporučuju se za uporabu s vašim alatom tvrtke Makita opisanim u ovom priručniku. Uporaba drugog dodatnog pribora ili dodataka može uzrokovati teške tjelesne ozljede. UPOZORENJE: Dodatni pribor ili dodatke tvrtke Makita upotrebljavajte isključivo u njihove navedene svrhe.
 • Page 252 Применлива касета за батерија и полнач Касета за батерија BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Препорачана батерија Полнач DC40RA/DC40RB/DC40RC • Некои од касетите за батерии и полначите наведени погоре може да не се достапни зависно од регионот во кој живеете. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете ги само касетите за батерии и полначите на Makita наведени погоре. Користењето какви било поинакви касети за батерии и полначи може да создаде ризик од повреда и/или пожар. НАПОМЕНА: Касетата за батеријата и полначот не се вклучени. Симболи Носете заштита за ушите. Долунаведените ги прикажуваат симболите што може да се користат кај опремата. Пред употребата, проверете дали го разбирате нивното значење. Само за земјите во Европа Ni-MH Поради присуство на опасни компоненти...
 • Page 253 • Чувајте го ова упатство за употреба за Гарантирано ниво на јачина на звукот ваша референца и упатства за другите. во согласност со Директивата на ЕУ за Кога ги позајмувате компресорот и алатите бучава на отворено. Гарантирано ниво на јачина на звукот во за воздух, позајмувајте им ги само на луѓе согласност со Директивата на UKCA за кои се докажале како искусни и дајте им го бучава на отворено.
 • Page 254 • Пред употреба, секогаш проверувајте дали ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: компресорот е безбеден за работа. Ако има изместување или заглавување на подвижните делови, Ризик кога се надувуваат гуми кршење на дел или друг функционален дефект, дајте го ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ компресорот на сервис пред употреба. Многу несреќи Прекумерното надувување на гумите може да се предизвикани од лошо одржувани производи. резултира со сериозна повреда и материјална штета. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: КАКО ДА СЕ СПРЕЧИ Ризик од пукање на резервоарот за воздух • Пред секоја употреба, проверете го притисокот во гумите со манометар за гуми. Додека ги надувувате гумите, потврдете го точниот притисок на гумите напишан на страничниот ѕид на гумата. ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ НАПОМЕНА: Опремата што се користи за...
 • Page 255 ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ризик од експлозија или пожар Ризик од бучава • Носете штитници за ушите за да ги заштитите од бучавата од издувни гасови и бучавата за време на работата. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ Нормално е електричните контакти во моторот и Ризик од компримиран воздух прекинувачот за притисок да искрат, секогаш кога компресорот ќе се стартува или запре. Никогаш не работете со компресорот во атмосфера во која има присутни запаливи испарувања. Тоа може да резултира со сериозна повреда кај вас или другите. ШТО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ КАКО ДА СЕ СПРЕЧИ Протокот на компримиран воздух може да •...
 • Page 256 Безбедност на електричните ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: делови и батеријата Ризик од изгореници • Не работете со преносливиот компресор со Избегнувајте опасно опкружување. Не отворени врати или куќишта! користете го алатот на влажни места и не • Не отворајте ја славината пред да се изложувајте...
 • Page 257 се однесуваат на фрлање во отпад на со касетата за батеријата. Тоа може да батеријата. резултира со оган, прекумерна топлина или 14. Користете ги батериите само со експлозија. производите назначени од Makita. Ако оперативното времето станало Монтирањето батерии на неусогласените прекумерно кратко, престанете веднаш со производи може да резултира со пожар, работа. Тоа може да резултира со ризик од...
 • Page 258 Секогаш користете прибор и додатоци што се препорачуваат за употреба со производ на Makita. Во спротивно, може да дојде до телесна повреда. Приборот и додатоците мора да се користат за нивната првобитна намена. Ако ви треба помош, прашајте во локалниот сервисен...
 • Page 259 Никогаш не работете со дојде до оштетување при транзит и да предизвика компресорот на температури под 0 °C и над 40 проблеми со работата на компресорот. °C. Веднаш по пристигнувањето, проверете дали има скриени и видливи оштетувања на опремата за Работен циклус да се избегнат трошоци за корекција на ваквите проблеми. Ова треба да се направи без разлика За сите компресори за воздух што ги произведува дали има видливи знаци на оштетување на Makita, се препорачува да работат со работен контејнерот за испорака. Ако производот ви се циклус од не повеќе од 50 %. Ова значи дека испорачува директно, пријавете ги сите оштетувања компресорот за воздух што пумпа воздух повеќе од на превозникот и веднаш организирајте инспекција 50 % за еден час се смета за погрешна употреба, на стоката. бидејќи компресорот за воздух е премногу мал за потребната побарувачка на воздух. Монтирање и првични постапки на користење...
 • Page 260 Наполнете ја батеријата или заменете ја со Индикаторски ламбички Преостанат наполнета батерија. капацитет Оставете ги компресорот и батеријата да се оладат. Запалено Исклучено Трепка Доколку не дојде до подобрување со враќање на 75% до 100% системот за заштита, контактирајте со локалниот сервисен центар на Makita. 50% до 75% РАБОТЕЊЕ 25% до 50% 0% до 25% Монтирање или отстранување на касетата за батеријата Наполнете ја батеријата. Батеријата ВНИМАНИЕ: Секогаш исклучувајте го можеби е алатот пред ставањето или вадењето на...
 • Page 261 Прекинувач за ВКЛУЧУВАЊЕ/АВТОМАТСКО Манометар за притисок на излезот: ИСКЛУЧУВАЊЕ: Манометарот за притисок на излезот го покажува Свртете го овој прекинувач на позиција за воздушниот притисок што е достапен на излезната вклучување (I) за да се обезбеди автоматско страна на регулаторот. Овој притисок се контролира напојување на прекинувачот за притисок и во со регулаторот и секогаш е помал или еднаков на позиција за исклучување (0) за да се отстрани притисокот во резервоарот. напојувањето кога ќе заврши користењето на Манометар за притисок во резервоарот: компресорот или кога компресорот ќе се остави без Манометарот за притисок во резервоарот го надзор. покажува воздушниот притисок во резервоарот. Регулатор: ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш Воздушниот притисок што излегува од резервоарот исклучувајте го (0) прекинувачот за за воздух се контролира со копчето на регулаторот. вклучување/автоматско исклучување кога не Свртете го копчето надесно за да се зголеми...
 • Page 262 Пред прикачување на цревото за воздух ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од или додатоците, осигурете се дека лостот распукување на прекинувачот за вклучување/автоматско исклучување е поставен на „Off“, батеријата е Навалете го резервоарот за да се исцеди. извадена и регулаторот на воздухот или вентилот за ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За празнење на исклучување е затворен. резервоарот, отворете го вентилот за одвод Прикачете ги цревото и додатоците. Премногу и навалете го компресорот за да се испразни воздушен притисок предизвикува опасен ризик акумулираната вода. Држете ги лицето и очите од пукање. Проверете го максималниот степен на подалеку од вентилот за одвод. притисок од производителот за алатите за воздух и...
 • Page 263 година на работа или ако постои сомневање за оригинални резервни делови од Makita. проблем, проверете ја состојбата на вентилот за проверка. Заменете ако е оштетен или изабен. Резервните делови што не се произведени од Makita може да ви ја поништат гаранцијата и Одржувајте ги шрафовите, завртките може да доведат до дефект и да резултираат и капаците цврсто монтирани. Повремено со повреди. Резервни делови од Makita се...
 • Page 264 Препорачан интервал за проверка и одржување Проверувајте го и одржувајте го компресорот во рамките на периодот како што е опишано во следната табела. Дел Дејство Дневно Неделно Месечно Тримесечно (пред/по употреба) Севкупно Проверете дали има невообичаена бучава и вибрации Исчистете ги нечистотијата и правот со сув воздух. Водови за воздух и Проверете дали конектори има истекување Резервоар за Испуштете го воздух целиот воздух и испразнете ја кондензацијата во резервоарот за воздух. (отворете го вентилот за одвод.) Проверете дали има гребнатини, вдлабнатини или...
 • Page 265: Решавање Проблеми

  Ако ви треба помош за повеќе детали за приборот, ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР прашајте во локалниот сервисен центар на Makita. • Црево за воздух • Оригинална батерија и полнач на Makita ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овие додатоци или прибор на Makita се препорачани за употреба со НАПОМЕНА: Некои ставки на листата може да се вашиот алат на Makita назначен во ова упатство. вклучени со алатот како стандарден прибор. Тие Користењето какви било други додатоци или прибор може да се разликуваат од држава до држава. може да резултира со тешка телесна повреда. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Користете го додатокот или приборот на Makita само за неговата...
 • Page 266: Технички Подаци

  Применљив уложак батерије и пуњач Уложак батерије BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Препоручена батерија Пуњач DC40RA / DC40RB / DC40RC • Неки горенаведени улошци батерија и пуњачи можда неће бити доступни у зависности од места становања. УПОЗОРЕЊЕ: Користите само горенаведене Makita улошке батерије и пуњаче батерије. Коришћење других уложака батерије и пуњача батерије може узроковати повреде и/или пожар. НАПОМЕНА: Уложак батерије и пуњач се не испоручују уз производ. Носите заштитне слушалице. Симболи У наставку су приказани симболи који се односе на опрему. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем. Само за европске земље Ni-MH Због присуства штетних компонената...
 • Page 267 • Чувајте ово упутство за употребу за вашу Гарантовани ниво звучне снаге у складу референцу и упутства за друге. Када са ЕУ директивом о буци коју емитује позајмите компресор и пнеуматски алат, опрема на отвореном простору. Гарантовани ниво звучне снаге у складу позајмљујте их особама које имају доказано са УКЦА директивом о буци коју емитује искуство и предајте им и упутство за опрема на отвореном простору. употребу. Ниво звучне снаге у складу са уредбом о Требало...
 • Page 268 • Пре коришћења, увек проверите да ли је УПОЗОРЕЊЕ: компресор безбедан за рад. Ако долази до непоравнања или слепљивања покретних Ризик приликом надувавања пнеуматика делова, ако је неки део поломљен или ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ постоји неки други функционални квар, пре Прекомерно надувани пнеуматици могу довести до употребе сервисирајте компресор. Многе озбиљне повреде и оштећења имовине. незгоде су проузроковане лоше одржаваним КАКО ДА ТО СПРЕЧИТЕ производима. • Пре сваког коришћења проверите притисак УПОЗОРЕЊЕ: у пнеуматицима помоћу мерача притиска. Приликом надувавања пнеуматика, потврдите Ризик од пуцања резервоара за ваздух исправан притисак у пнеуматицима исписан на бочном зиду пнеуматика. НАПОМЕНА: Опрема која се користи за надувавање пнеуматика, попут резервоара за ваздух и компресора може веома брзо да надува...
 • Page 269 УПОЗОРЕЊЕ: УПОЗОРЕЊЕ: Ризик од експлозије или пожара Ризик од буке • Носите заштиту за слух да бисте заштитили уши од буке услед издувавања и буке током рада. УПОЗОРЕЊЕ: ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ Нормално је да електрични контакти унутар Ризик од компримованог ваздуха мотора и прекидача притиска варниче, кад год се компресор покрене или заустави. Никад не рукујте компресором у атмосфери у којој су присутна запаљива испарења. То би могло да доведе до озбиљне повреде вас или других особа. ШТА МОЖЕ ДА СЕ ДЕСИ КАКО ДА ТО СПРЕЧИТЕ Ток компримованог ваздуха може да доведе •...
 • Page 270 Заштита електричних инсталација УПОЗОРЕЊЕ: и батерије Ризик од опекотина Немојте руковати преносним компресором • Избегавајте опасна окружења. Немојте ако су врата или ограђени простори користити алат на влажним или мокрим отворени! местима или га излагати киши. Вода која уђе • Немојте отварати славину пре него што у алат повећава ризик од струјног удара.
 • Page 271 прописа у вези са одлагањем батерије. Пре употребе улошка батерије, прочитајте 14. Батерије користите само са производима сва упутства и безбедносне ознаке на које је навела компанија Makita. Постављање (1) пуњачу батерије, (2) батерији и (3) батерије на производе који нису усаглашени производу који користи батерију.
 • Page 272 Вентил одвода Резервоар за ваздух ПАЖЊА: Увек користите прибор и прикључке који су препоручени за употребу са Makita производом. У супротном може доћи до повреде. Прибор и прикључци морају да се користе за своју оригиналну намену. Ако вам је потребна помоћ, обратите се локалном сервисном центру компаније...
 • Page 273 ПАЖЊА: Никад не рукујте компресором на температурама испод 0 °C и изнад 40 °C. батерије Радни циклус ПАЖЊА: Увек искључите алат пре постављања или уклањања улошка батерије. Препоручује се да сви компресори ваздуха које је произвела компанија Makita раде са не више од 50% радног циклуса. То ПАЖЊА: Држите чврсто алат и уложак значи да се употреба компресора ваздуха који пумпа ваздух батерије када постављате или уклањате преко 50% у једном сату сматра злоупотребом јер је компресор уложак батерије. Ако алат и уложак батерије не ваздуха превише мали за потребне захтеве за ваздухом.
 • Page 274 Контролни вентил: НАПОМЕНА: У зависности од услова коришћења Када компресор ваздуха ради, контролни вентил је и температуре околине, приказани капацитет „отворен“, омогућавајући компримованом ваздуху да може донекле да се разликује од стварног. улази у резервоар за ваздух. НАПОМЕНА: Прва (крајња лева) индикаторска Када компресор ваздуха достигне притисак лампица трепери када систем за заштиту батерије „искључивања“, контролни вентил се „затвара“, ради. омогућавајући да ваздушни притисак остане унутар резервоара за ваздух. Опис рада Прекидач притиска: Прекидач притиска аутоматски покреће мотор када притисак у резервоару за ваздух падне на УПОЗОРЕЊЕ: Ризик од буке фабрички подешен притисак „укључивања“. Он Носите заштиту за слух да бисте • зауставља мотор када притисак у резервоару заштитили уши од буке услед издувавања за ваздух достигне фабрички подешен притисак...
 • Page 275 Када завршите: Листа за свакодневно покретање Откачите црева УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да користите електрични алат ако прекидач не може да се УПОЗОРЕЊЕ: Ризик од небезбедног рада укључи и искључи. Сваки електрични алат који • Чврсто држите црево руком када га не може да се контролише помоћу прекидача скидате како бисте спречили ударац опасан је и мора се поправити.
 • Page 276 притегнути. Ако се вијчане плоче или поклопци заменске делове компаније Makita. олабаве, може доћи до повреда или оштећења Заменски делови које није произвела имовине. компанија Makita могу да пониште гаранцију и изазову квар који доводи до повреде. Оригинални Makita делови су доступни код овлашћених продаваца. УПОЗОРЕЊЕ: ЈЕДИНИЦА...
 • Page 277 Препоручени интервал за преглед и одржавање Прегледајте и одржавајте компресор у периоду као што је описано у следећој табели. Део Радња Свакодневно Седмично Месечно Квартално (пре/након коришћења) Опште Прегледајте да ли се јављају необична бука и вибрације Очистите прљавштину и прашину сувим ваздухом. Цеви за ваздух и Проверите да ли спојнице долази до цурења Резервоар за Испустите ваздух сав ваздух и кондензацију из резервоара за ваздух. (отворите вентил за испуштање.) Прегледајте да ли постоје огреботине, улубљења или...
 • Page 278: Решавање Проблема

  Покварена пумпа компресора ваздуха Затражите поправку од свог локалног (прстенови клипова су истрошени или овлашћеног сервисног центра. су улазни/излазни вентили поломљени) Да бисте добили виште детаља у вези са овим ОПЦИОНИ ПРИБОР прибором, обратите се локалном сервисном центру компаније Makita. • Црево за ваздух УПОЗОРЕЊЕ: Уз ваш Makita алат описан • Makita оригинална батерија и пуњач у овом упутству препоручује се коришћење следећег Makita прибора или додатака. НАПОМЕНА: Поједине ставке на листи могу Коришћење другог прибора или додатака може да бити укључене у садржај паковања алата као доведе до тешких телесних повреда. стандардна опрема. Оне се могу разликовати од земље до земље. УПОЗОРЕЊЕ: Makita прибор или додатке...
 • Page 279: Техникалық Сипаттамалары

  Жарамды аккумулятор картриджі мен зарядтау құрылғысы Аккумулятор картриджі BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* * : Ұсынылған аккумулятор Зарядтау құрылғысы DC40RA / DC40RB / DC40RC • Жоғарыда берілген аккумулятор картридждері мен зарядтау құрылғыларының кейбірі сіздің тұрып жатқан жеріңізге байланысты қолжетімсіз болуы мүмкін. ЕСКЕРТУ: Тек жоғарыда аталған Makita аккумулятор катридждері мен қуаттау құралдарын пайдаланыңыз. Аккумулятор картридждері мен қуаттау құралдарының басқа түрлерін пайдалансаңыз, жарақат алуыңыз және/немесе өрт шығуы мүмкін. ЕСКЕРТПЕ: Аккумулятор картриджі мен қуаттау құрылғысы бірге жеткізілмейді. Белгілер Қорғаныс құлаққабын киіңіз. Төменде жабдықта пайдаланылуы мүмкін белгілер көрсетілген. Пайдалану алдында олардың мағынасын түсініп алыңыз. Тек Еуропа елдеріне арналған Ni-MH Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып...
 • Page 280 • ОСЫ ЖАБДЫҚТЫ ПАЙДАЛАНБАЙ Кепілдік берілетін дыбыс қысымының ТҰРЫП, ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ПАЙДАЛАНУ деңгейі ЕО сыртқы шуыл бойынша НҰСҚАУЛАРЫНЫҢ БАРЛЫҒЫН ОҚЫП директивасына сәйкес келеді. Кепілдік берілетін дыбыс қысымының ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ ТҮСІНІП АЛЫҢЫЗ. деңгейі UKCA сыртқы шуыл бойынша Бұл нұсқаулықты анықтамалық ақпарат алу • директивасына сәйкес келеді. және басқа тұлғаларға нұсқаулар беру үшін Дыбыс қуатының деңгейі Австралияның сақтаңыз. Компрессор мен пневматикалық NSW шуылды басқару туралы ережесіне құралдарды біреуге беретін болсаңыз, сәйкес келеді...
 • Page 281 • Өнімді шаршап тұрғанда, алкоголь не дәрі ЕСКЕРТУ: қабылдаған кезде пайдалануға болмайды. Әрдайым сақ болыңыз. Көңіліңіз басқа Қондырмалар мен керек-жарақтың жарылу қаупі нәрселерге бөлініп кетсе, құралға ие бола алмай қалуыңыз мүмкін. • Бұл өнімнің қауіпсіздік техникасын елемеуге болмайды. • Жұмыс аймағына өрт сөндіргішін орнатыңыз. ОРЫН АЛУЫ МҮМКІН ЖАҒДАЙЛАР • Бөлшектері жетіспейтін, бұзылған немесе • Пневматикалық құралдардың, бүріккіш рұқсат етілмеген құралды пайдалануға пистолеттердің, пневматикалық керек- болмайды. жарақтың, шиналардың және басқа үрлемелі заттардың көрсетілген қысымын асырып • Пайдалану алдында, компрессорды қауіпсіз жіберсеңіз, олар жарылып немесе жан-жаққа пайдалануға болатынын міндетті түрде ұшып, сізді және басқа тұлғаларды ауыр тексеріңіз. Қозғалатын бөлшектер ығысып жарақаттауы мүмкін. кетсе немесе қысылып қалса, бөлшек сынса немесе басқа функциялық ақау орын алса, • Ауа компрессорының қауіпсіздік техникасы...
 • Page 282 • Компрессордың қалқандары немесе қақпақтары ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛІ зақымдалған немесе шешілген болса, • Компрессордан шыққан ауаны тікелей немесе компрессорды мүлде пайдалануға болмайды. компрессорға қосылған тыныс алу құрылғысы • Электр тогының соғу қаупін азайту үшін құралды арқылы мүлде жұтуға болмайды. жаңбыр астында қалдырмаңыз. Іште сақтаңыз. • Жел әсері бар желдету жүйесімен • Компрессорды жаңбырда немесе ылғалды жабдықталған аймақта жұмыс істеңіз. жерлерде қалдыруға болмайды. Компрессорға • Бүркілетін материалдың жапсырмасында су кірсе, ток соғу қаупі артады. немесе қауіпсіздік төлқұжатында берілген • Құбырлар, радиаторлар, пештер және қауіпсіздік техникасы нұсқауларын оқып тоңазытқыштар сияқты жерге қосылған шығыңыз және орындаңыз. беттерді ұстауға болмайды. Денеңіз жерге Жұмысыңызға пайдалануға арналған қосылған болса, электр тогының соғу қаупі мақұлданған респираторды пайдаланыңыз. жоғары болады. • Бояған кезде, компрессорды ары-бері тасымаңыз. ЕСКЕРТУ: ЕСКЕРТУ: Жарылу...
 • Page 283 ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ ТӘСІЛІ • Абайсызда іске қосылудың алдын алу тәсілі: • Қосу/автоматты өшіру ауыстырғышын міндетті түрде өшіріп, аккумулятор картриджін шығарып — компрессорды ұзақ жерге тасуға алыңыз. Осыдан кейін, кез келген техникалық болмайды; күтім немесе жөндеу жұмысын бастамай тұрып, — ауа баллоны сығылған ауаға толып баллондағы және кез келген қондырмалардағы тұрғанда, компрессорды тасуға ауа қысымын шығарыңыз. болмайды; • Компрессордың қалқандары немесе қақпақтары көлік, саты немесе құрылыс сатысы —...
 • Page 284 білгілерін оқып шығыңыз. жерде кәдеге жаратыңыз. Аккумуляторды Аккумулятор картриджін бөлшектемеңіз кәдеге жаратуға қатысты жергілікті немесе өз бетіңізше ашып жөндемеңіз. ережелерді орындаңыз. Ол өрт, шамадан тыс қызу немесе жарылу 14. Аккумуляторларды тек Makita компаниясы жағдайларына алып келуі мүмкін. көрсеткен өнімдермен бірге пайдаланыңыз. Егер аккумулятор картридждің пайдалану Аккумуляторларды үйлесімді емес өнімдерге уақыты бірталай қысқарған болса, орнату өртке, қызып кетуге, жарылысқа немесе...
 • Page 285 Сақтандырғыш клапан Ағызу клапаны Ауа баллоны САҚ БОЛЫҢЫЗ: Міндетті түрде Makita өнімімен пайдалануға ұсынылған керек-жарақ пен қондырмаларды пайдаланыңыз. Әйтпесе, адам жарақаттануы мүмкін. Керек-жарақ пен қондырмаларды мақсаттарына сай пайдалану керек. Қандай да бір көмек қажет болса, тұрғылықты жеріңіздегі Makita сервистік орталығына хабарласыңыз. Өшірілу қысымы: қосылған ауа компрессоры істей...
 • Page 286 Жұмыс циклі Қабылдаған кездегі қарап тексеру Makita компаниясы шығарған барлық ауа ЗАҚЫМ: әр ауа компрессоры жөнелту алдында компрессорларын 50%-дан аспайтын мұқият сыналады және тексеріледі. Қате жұмыс циклінде пайдаланған жөн. Яғни ауа тасымалданса, компрессор зақымдалып, компрессорының бір сағат ішінде ауаны 50%-дан жұмысында ақаулар пайда болуы мүмкін. артық айдауы қате пайдалану жағдайы болып Жеткізілген бойда, жабдықта көзге көрініп- есептеледі, себебі ауа компрессор қажетті ауа көрінбейтін зақымдардың бар-жоғын тексеріп, мөлшері бойынша сәйкес келмейді. осындай ақауларды түзету шығындарының алдын алыңыз. Бұл процедураны тасымалдау Түтіктер контейнерінің көрінетін зақым белгілерінің бар- Пластиктен немесе ПВХ-дан жасалған түтік сығылған жоғына қарамастан орындау керек. Бұл өнім сізге ауамен пайдалануға арналмаған. Номиналды тікелей жөнелтілген болса, кез келген зақымды қысымға қарамастан, пластик түтік ауа қысымынан тасымалдаушыға хабарлаңыз және дереу тексеріс жарылуы мүмкін. Ауа тарату желілерінде тек металл ұйымдастырыңыз. түтікті пайдалану керек. Түтіктерді пайдалану қажет Орнату және пайдаланып сынау болса, ауа баллонының ауа шығатын тесігімен бірдей процедуралары немесе одан үлкен түтікті пайдаланыңыз. Кішкентай түтіктер ауа ағынын шектейді. Түтіктің ұзындығы 30,5 м-ден артық болса, одан кейінгі өлшемі үлкен түтікті...
 • Page 287 ПАЙДАЛАНУ ЕСКЕРТПЕ: Қолдану жағдайларына және қоршаған ортаның температурасына қарай көрсеткіш нақты қуаттан біршама ерекшеленуі Аккумулятор картриджін орнату мүмкін. немесе алу ЕСКЕРТПЕ: Аккумулятордың қорғаныс жүйесі жұмыс істегенде, бірінші (шеткі сол жақ) индикатор шамы жыпылықтайды. САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін орнатпас немесе алмас бұрын, әрдайым құралды өшіріңіз. Жұмыс сипаттамасы САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аккумулятор картриджін орнатқан немесе алған кезде құралды және аккумулятор ЕСКЕРТУ: Шуға қатысты қауіпті жағдай картриджін...
 • Page 288 Кері клапан Іске қосуға арналған күнделікті Ауа компрессоры істеп тұрғанда, кері клапан "ашық" тексеру тізімі болып, сығылған ауаның ауа баллонына кіруіне мүмкіндік береді. Ауа компрессоры "өшірілу" қысымына жеткенде, кері ЕСКЕРТУ: Ауыстырғышымен клапан "жабылып", ауа қысымын ауа баллоны ішінде қосылмайтын және өшірілмейтін электрлік қалдырады. құралды пайдалануға болмайды. Қысым ауыстырғышы Ауыстырғышымен басқарылмайтын кез келген Ауа баллонындағы қысым зауытта орнатылған электрлік құрал қауіпті болып табылады және "қосылу" қысымына түскенде, қысым ауыстырғышы жөнделуі тиіс. моторды автоматты түрде іске қосады. Ауа баллонындағы қысым зауытта орнатылған "өшірілу" Шлангілерді жалғау қысымына жеткенде, ол моторды тоқтатады. Сақтандырғыш клапан ЕСКЕРТУ: Қауіпті жұмысқа байланысты Қысым ауыстырғышы ауа компрессорын "өшірілу"...
 • Page 289: Техникалық Қызмет Көрсету

  оғаш дыбыстар немесе діріл шығаратын және мүлік зақымдалуы мүмкін. болса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, • Ауа баллондарында қысымы жоғары ауа Makita компаниясының уәкілетті сервистік бар. Жүзіңіз бен басқа дене мүшелерін ағызу орталығына апарып жөндетіңіз. тесіктеріне жақындатпаңыз. Ағызған кезде, ЕСКЕРТУ: Makita бөлшектерінің...
 • Page 290 Ауа түтіктері мен біріккен жерлердің ауа Техникалық күтім кестесі шығарып тұрмағанын тексеріп, қажет болса, жөндеңіз. Пайдаланылған жыл сайын немесе проблема бар деген Ауа баллонындағы, барлық ылғал күмән пайда болса, кері клапанның күйін тексеріңіз. бөлгіштердегі немесе ауа фильтрі реттеуіштеріндегі Зақымдалған немесе тозған болса, ауыстырыңыз. суды ағызыңыз. Барлық винттер, болттар және қақпақтар Әдеттен тыс шудың және/немесе дірілдің бар- мықтап бекітілген болуы тиіс. Олардың күйін жоғын тексеріңіз. мерзімді түрде тексеріп отырыңыз. Ауа фильтрін қарап тексеріңіз. Қажет болса, ЕСКЕРТУ: ауыстырыңыз. Барлық винттер, болттар және қақпақтар мықтап бұралған болуы тиіс. Винттер, пластиналар немесе қақпақтар босап кетсе, адам жарақаттануы немесе мүлік зақымдалуы мүмкін. Қарап...
 • Page 291: Ақаулықтарды Жою

  АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ Жөндету алдында, өзіңіз қарап тексеріңіз. Нұсқаулықта сипатталмаған мәселеге тап болсаңыз, құралды бөлшектемеңіз. Ақаулы күйі Ықтимал себебі (ақаулық) Шешім Компрессор істемейді. Аккумулятордың қалған қуаты тым аз. Аккумулятор картриджін зарядтаңыз. Қысым ауыстырғышының ақауы бар. Тұрғылықты жеріңіздегі сервистік орталыққа хабарласып жөндетіңіз. Баллондағы қысым қысым Баллондағы қысым қосылу қысымына дейін ауыстырғышының қосылу қысымынан түскенде, компрессор қосылады. асып тұр. Автоматты өшіру жүйесі іске Компрессорды өшіріңіз және аккумулятор қосылды. картриджін шығарып алыңыз. Компрессор суыған соң, аккумулятор картриджін орнатыңыз. Мотордың ақауы бар. Тұрғылықты жеріңіздегі сервистік орталыққа хабарласып жөндетіңіз. Сақтандырғыш клапан іске Қысым ауыстырғышының өшірілу Тұрғылықты жеріңіздегі сервистік орталыққа қосылды қысымы тым жоғары. хабарласып жөндетіңіз. Сақтандырғыш клапанның ақауы бар. Тұрғылықты жеріңіздегі сервистік орталыққа хабарласып жөндетіңіз. Автоматты өшіру жүйесі қайта- Желдету қызметі нашар. Компрессорды жақсы желдетілетін жерге апарып...
 • Page 292 ҚОСЫМША КЕРЕК-ЖАРАҚТАР ЕСКЕРТУ: Бұл Makita керек-жарақтары мен қондырмаларын осы нұсқаулықта көрсетілген Makita құралымен бірге пайдаланған жөн. Басқа керек-жарақтар мен қондырмаларды пайдалану ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. ЕСКЕРТУ: Makita керек-жарағын немесе қондырмасын тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз. Керек-жарақтар мен қондырмаларды дұрыс пайдаланбау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Осы керек-жарақтар туралы қосымша мәлімет алу үшін көмек қажет болса, жергілікті Makita қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. • Ауа шлангісі • Makita түпнұсқа аккумуляторы және зарядтау құрылғысы ЕСКЕРТПЕ: Тізімдегі кейбір элементтер стандартты керек-жарақтар ретінде құралдың қаптамасында болуы мүмкін. Олар елге...

Table of Contents