Philips SCD535/00 User Manual

Philips SCD535/00 User Manual

Philips avent dect baby monitor scd535/00
Hide thumbs Also See for SCD535/00:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
Käyttöopas
FI
FR Mode d'emploi
5
IT
20
NL Gebruiksaanwijzing
35
NO Brukerhåndbok
52
PT Manual do utilizador
71
SV Användarhandbok
87
TR Kullanım kılavuzu
102
Manuale utente
SCD535
118
134
150
165
182
197

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips SCD535/00

 • Page 1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch EL Εγχειρίδιο χρήσης ES Manual del usuario Käyttöopas FR Mode d’emploi Manuale utente NL Gebruiksaanwijzing NO Brukerhåndbok 52 PT Manual do utilizador SV Användarhandbok TR Kullanım kılavuzu...
 • Page 5: General Description (Fig. 1)

  1 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips AVENT! To fully benefit from the support that Philips AVENT offers, register your product at www.philips.com/welcome. Philips AVENT is dedicated to producing caring, reliable products that give parents the reassurance they need. This Philips AVENT baby...
 • Page 6 • ’Paused’ = lullaby is paused • ‘Searching’ = units are searching for connection* • ‘Linked’ = units are linked* • ’Talk’ = talk function is active * This is only shown on the display of the parent unit. D Travel pouch 3 Important Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.
 • Page 7: Preparing For Use

  Dispose of non-rechargeable batteries and the rechargeable battery pack properly (see chapter ‘Environment’). 3.0.6 Electromagnetic fields (EMF) This Philips AVENT appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.
 • Page 8: Parent Unit

  4.2 Parent unit 4.2.1 Operation on rechargeable battery pack The parent unit comes with a rechargeable Li-ion 1000mAh battery pack. Charge the parent unit before you use it for the first time or when the parent unit indicates that the battery is low (the empty battery symbol flashes on the display and the parent unit beeps).
 • Page 9: Adjusting Loudspeaker Volume

  • After 2 seconds the message ‘Linked’ disappears and the temperature and humidity values are shown on the display. (Fig. 18) • The first time you switch on the parent unit, the message ‘Language’ appears on the display. Select the desired language (see chapter ‘Menu options, section ‘Setting display language’) (Fig.
 • Page 10: Talk Function

  Note: If the volume is set to a high level, the units consume more power. 6.2 Talk function You can use the TALK button on the parent unit to talk to your baby (e.g. to comfort your baby). Press and hold the TALK button and talk clearly into the microphone from a distance of 15-30cm (Fig.
 • Page 11: Menu Options

  The Philips AVENT Ultrasonic Humidifier can help you improve the air quality and maintain a comfortable humidity level in your baby’s room. Contact your local Philips Consumer Care Centre for stockists. Note: The baby monitor only measures the humidity level.
 • Page 12: Eco Mode

  7.2 ECO mode Note: You can only switch the ECO mode on and off in the menu of the parent unit. You can use the ECO mode to reduce the energy consumption of the appliance. Monitoring your baby from a small distance requires less transmission power and less electrical power than monitoring your baby from a large distance.
 • Page 13: Adjusting Microphone Sensitivity

  7.5 Adjusting microphone sensitivity Note: You can only adjust the microphone sensitivity in the menu of the parent unit. You can set the microphone sensitivity of the baby unit to the desired level. You can only change the microphone sensitivity when a connection between the baby unit and the parent unit has been established, i.e.
 • Page 14 7.8 Temperature alert on/off Note: You can only switch the temperature alert on and off in the menu of the parent unit. Note: If the temperature alert is activated too often, reduce the set minimum temperature and/or increase the set maximum temperature (see ‘Setting room temperature range’).
 • Page 15: Cleaning And Maintenance

  7.12.1 Default settings Parent unit • Vibration alert: off • Language: English • Loudspeaker volume: 1 • Microphone sensitivity: 5 • Sound alert: off • Temperature alert: off • ’Temperature low’ alert: 14°C • ’Temperature high’ alert: 35°C • Temperature scale: Celsius •...
 • Page 16: Baby Unit

  We strongly advise you to use Philips non- rechargeable batteries. 11.1.2 Adapter Only replace the adapter of the baby unit with an adapter of the original type.You can order a new adapter from your dealer or a Philips service centre. • UK only: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 17: Frequently Asked Questions

  14 Frequently asked questions This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Consumer Care Centre in your country. What is ECO mode? How does this mode help the environment? •...
 • Page 18 Why does the appliance produce a high-pitched noise? • The units may be too close to each other. Make sure the parent unit and the baby unit are at least 1 metre/3 feet away from each other. • The volume of the parent unit may be set too high.
 • Page 19 Why is the connection lost every now and then? Why are there sound interruptions? • The baby unit and the parent unit are probably close to the outer limits of the operating range. Try a different location or decrease the distance between the units.
 • Page 20: Generel Beskrivelse (Fig. 1)

  1 Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips AVENT! For at få fuldt udbytte af den support, Philips AVENT tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Philips AVENT sætter en ære i at producere pålidelige produkter, der kan give forældre den tryghed, de har brug for.
 • Page 21 • “Not linked” (Ingen forbindelse mellem enhederne) = Ingen forbindelse mellem enhederne* • ”Paused” (Pause) = Vuggevise er sat på pause • “Searching” (Søger) = Enhederne søger efter forbindelse* • “Linked” (Forbundet) = Enhederne er forbundet med hinanden* • ”Talk” (Tal) = Talefunktionen er aktiv * Dette vises kun i forældreenhedens display.
 • Page 22 Sæt det store apparatstik i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt (fig. 2). 4.1.2 Brug med ikke-genopladelige batterier Babyenheden benytter fire 1,5 V batterier af typen R6 AA (medfølger ikke). Vi anbefaler Philips LR6 PowerLife-batterier. Anvend ikke genopladelige batterier, da babyenheden ikke har nogen ladefunktion.
 • Page 23: Sådan Bruges Apparatet

  4.2 Forældreenhed 4.2.1 Brug via genopladelig batteripakke Til forældreenheden medfølger en genopladelig Li- ion 1000 mAh-batteripakke. Oplad forældreenheden, før den tages i brug første gang, eller når forældreenheden angiver, at batteriet er afladet (symbolet med det tomme batteri blinker i displayet, og forældreenheden bipper).
 • Page 24: Placering Af Babyalarmen

  • LINK-indikatoren (Forbindelse) på forældreenheden bliver grøn og lyser konstant, når der er etableret forbindelse mellem babyenheden og forældreenheden. Meddelelsen “Linked” (“Forbundet”) vises i displayet (fig. 17). • Efter 2 sekunder forsvinder meddelelsen “Linked” (Forbundet), og temperatur- og luftfugtighedsværdierne vises i displayet.
 • Page 25: Lys, Som Indikerer Lydniveau

  Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til det laveste niveau, vises “OFF” (fra) på displayet. Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger enhederne mere strøm. 6.2 Talefunktion Du kan bruge TALK-tasten (Tale) på forældreenheden, hvis du vil snakke med barnet (f.eks.
 • Page 26 Dette øger risikoen for, at dit barn bliver forkølet eller får influenza og nedsætter dit barns modstandsdygtighed over for bakterieangreb. Den ultrasoniske Philips AVENT luftfugter kan hjælpe dig med at forbedre luftkvaliteten og opretholde et behageligt luftfugtighedsniveau i børneværelset. Kontakt dit lokale Philips Kundecenter for at få...
 • Page 27 7.2 ECO-modus (Øko-modus) Bemærk: Det er kun muligt at tænde og slukke for ECO mode (Øko-modus) i menuen på forældreenheden. Du kan bruge ECO mode (Øko-modus) til at reducere apparatets energiforbrug. Brug af babyalarmen over kort afstand kræver mindre sendestyrke og mindre strøm end brug af babyalarmen over lang afstand.
 • Page 28 7.5 Justering af mikrofonens følsomhed Bemærk: Det er kun muligt at justere mikrofonfølsomheden i menuen i forældreenheden. Du kan indstille mikrofonfølsomheden på babyenheden til det ønskede niveau. Du kan kun ændre mikrofonens følsomhed, når der er etableret forbindelse mellem baby- og forældreenheden, dvs.
 • Page 29 Tryk på OK-tasten for at fortsætte. Indstil den ønskede maksimumtemperatur med tasterne + og -. Tryk på OK-tasten for at fortsætte. • Meddelelsen “Saved” (Gemt) vises i displayet. 7.8 Temperaturalarm tændt/ slukket Bemærk: Det er kun muligt at tænde og slukke for temperaturalarmen i menuen i forældreenheden.
 • Page 30: Rengøring Og Vedligeholdelse

  7.12 Nulstillingsfunktion Denne funktion i forældreenhedens menu giver dig mulighed for at nulstille både forældre- og babyenheden til standardindstillingerne samtidigt. Du kan anvende denne funktion, hvis der opstår problemer, som du ikke kan løse ved at følge forslagene i kapitlet “Ofte stillede spørgsmål”. Vælg “Settings”...
 • Page 31: Reklamationsret Og Service

  Philips AVENTs hjemmeside på adressen www.philips. com/welcome eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i folderen “WorldWide Guarantee”). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips- forhandler.
 • Page 32: Ofte Stillede Spørgsmål

  Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål om apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Hvad er ECO mode (Øko-modus)? Hvordan beskytter den miljøet? • ECO mode (Øko-modus) er udviklet for at give dig mulighed for at reducere dit energiforbrug.
 • Page 33 Hvorfor afgiver apparatet en skinger tone? • Enhederne er muligvis placeret for tæt på hinanden. Kontrollér, at forældre- og babyenheden er mindst 1 meter fra hinanden. • Lydstyrken på forældreenheden er muligvis indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på forældreenheden.
 • Page 34 Hvorfor bliver forbindelsen afbrudt fra tid til anden? Hvorfor er der lydafbrydelser? • Baby- og forældreenheden er sandsynligvis lige på grænsen af rækkevidden. Forsøg med en anden placering eller gør afstanden mellem enhederne mindre. Bemærk, at det hver gang tager ca. 30 sekunder, før forbindelsen mellem enhederne genetableres.
 • Page 35: Allgemeine Be- Schreibung (Abb. 1)

  Philips AVENT! Um den Support von Philips AVENT optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Philips AVENT hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Eltern von Babys und Kleinkindern zuverlässige Produkte zu bieten, die ihnen die beruhigende Gewissheit verschaffen, die sie brauchen.
 • Page 36 • ”High” (Hoch) = Zimmertemperatur höher als im Menü eingestellt • “Low” (Niedrig) = Zimmertemperatur niedriger als im Menü eingestellt • “Not linked” (Nicht verbunden) = keine Verbindung zwischen Einheiten* • ”Paused” (Pause) = Wiedergabe des Schlaflieds angehalten • “Searching” (Suchen) = Einheiten suchen nach Verbindung* •...
 • Page 37: Für Den Gebrauch Vorbereiten

  • Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß (siehe Kapitel “Umweltschutz”). 3.0.6 Elektromagnetische Felder Dieses Philips AVENT Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 38 Steckdose (Abb. 2). 4.1.2 Batteriebetrieb Die Babyeinheit benötigt vier Batterien vom Typ 1,5 V R6 AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Wir empfehlen den Einsatz von Philips LR6 PowerLife-Batterien. Verwenden Sie keine Akkus, da die Babyeinheit über keine Ladefunktion verfügt.
 • Page 39: Das Gerät Benutzen

  Hinweis: Beim erstmaligen Aufladen der Elterneinheit reichen die Akkus für weniger als 24 Stunden Betrieb. Sie erreichen erst nach viermaligem Laden und Entladen ihre volle Kapazität. Hinweis: Befindet sich die Elterneinheit nicht im Ladegerät, entladen sich die Akkus allmählich, auch wenn die Einheit ausgeschaltet ist.
 • Page 40: "Talk"-Funktion (Sprechfunktion)

  Babyphones ebenfalls (siehe Abschnitt “ECO- Modus” (Ökomodus) im Kapitel “Menüoptionen”). Trockene Materialstärke Empfangsverlust Materialien Holz, Gips, Pappe, < 30 cm Glas (ohne Metall, Drähten oder Blei) Ziegel, Sperrholz < 30 cm Stahlbeton < 30 cm Metallgitter oder < 1 cm -stangen Metall- oder <...
 • Page 41: Die Elterneinheit Rufen

  • Solange die Babyeinheit kein Geräusch feststellt, leuchten an der Elterneinheit keine Geräuschpegelanzeigen. • Wenn die Babyeinheit ein Geräusch wahrnimmt, leuchten eine oder mehrere Geräuschpegelanzeigen an der Elterneinheit auf. Die Zahl der aufleuchtenden Anzeigen ist abhängig von der Lautstärke des von der Babyeinheit wahrgenommenen Geräuschs.
 • Page 42 Der Philips AVENT Luftbefeuchter mit Schallwellentechnologie verbessert die Luftqualität im Kinderzimmer, und erzeugt so einen angenehmen Luftfeuchtigkeitsgrad. Wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land, um den Fachhändler vor Ort zu erfahren. Hinweis: Das Babyphone misst die Luftfeuchtigkeit lediglich.
 • Page 43 7.2 ECO-Modus (Ökomodus) Hinweis: Der ECO-Modus (Ökomodus) kann nur über das Menü der Elterneinheit ein- und ausgeschaltet werden. Mit dem ECO-Modus (Ökomodus) können Sie den Energieverbrauch des Geräts reduzieren. Die Überwachung Ihres Babys über eine geringe Entfernung erfordert weniger Übertragungs- und elektrische Leistung als die Überwachung Ihres Babys über eine große Distanz.
 • Page 44: Signalton Ein-/Ausschalten

  Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste). Wenn Sie eines der fünf Schlaflieder ausgewählt haben, wird dieses fünfmal in Folge wiedergegeben. Wenn Sie “Alle spielen” auswählen, werden alle fünf Schlaflieder einmal wiedergegeben. 7.4.2 Umschalten auf ein anderes Schlaflied Drücken Sie zur Auswahl eines anderen Schlaflieds aus der Liste die Taste +. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste).
 • Page 45 Wählen Sie über die Tasten + und - die Option “Signalton” aus. Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste (Bestätigungstaste). Bei deaktiviertem Signalton wird auf dem Display “Ein?” angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um den Signalton zu aktivieren. Bei aktiviertem Signalton wird auf dem Display “Aus?”...
 • Page 46: Reset-Funktion

  Bei deaktiviertem Signalton wird auf dem Display “Ein?” angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um den Signalton zu aktivieren. Bei aktiviertem Signalton wird auf dem Display “Aus?” angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um den Signalton zu deaktivieren. 7.9 Den Vibrationsalarm ein-/ ausschalten Hinweis: Der Vibrationsalarm kann nur über das Menü...
 • Page 47: Reinigung Und Pflege

  Elterneinheit • Vibrationsalarm: aus • Sprache: Englisch • Lautsprecherlautstärke : 1 • Mikrofonempfindlichkeit: 5 • Signalton: aus • Temperatursignal: aus • Warnsignal “Temperature low” (Temperatur zu niedrig): 14 °C • Warnsignal “Temperature high” (Temperatur zu hoch)”: 35 °C • Temperaturskala: Celsius •...
 • Page 48: Garantie Und Kundendienst

  Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips AVENT Website (www.philips.com/ welcome), oder setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe internationale Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 49 Überwachung Ihres Babys über eine kleine Entfernung beansprucht weniger Strom als die Überwachung über eine große Distanz. Wenn Sie Ihr Baby über eine kleine Entfernung überwachen, können Sie den ECO-Modus (Ökomodus) aktivieren. Das Babyphone verbraucht bei eingeschaltetem ECO-Modus (Ökomodus) weniger Strom und ist damit umweltfreundlicher.
 • Page 50 Sie den Mindestabstand von 1 Meter zwischen Eltern- und Babyeinheit eingehalten haben. • Möglicherweise ist die Lautstärke der Elterneinheit zu hoch eingestellt. Verringern Sie die Lautstärke. Warum höre ich kein Geräusch/Warum kann ich nicht hören, ob mein Kind weint? • Die Lautstärke der Elterneinheit ist möglicherweise zu niedrig eingestellt oder völlig abgeschaltet.
 • Page 51 Innerhalb des Hauses ist der Empfang durch Anzahl und Beschaffenheit der Wände bzw. Decken begrenzt, die zwischen den beiden Einheiten liegen. Verringern Sie den Abstand zwischen Eltern- und Babyeinheit, oder schalten Sie den ECO-Modus (Ökomodus) aus. Warum geht die Verbindung manchmal verloren? Warum ist der Ton hin und wieder unterbrochen? •...
 • Page 52: Γενική Περιγραφή (Εικ. 1)

  1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips AVENT! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips AVENT, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Η Philips AVENT είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία αξιόπιστων προϊόντων φροντίδας...
 • Page 53 Σύμβολο νυχτερινού φωτός Σύμβολο μπαταρίας Σύμβολο ECO 10 Ενδείξεις έντασης ήχου/ευαισθησίας μικροφώνου • Άλλες ενδείξεις οθόνης (δεν απεικονίζονται): • ”High” (Υψηλή) = θερμοκρασία δωματίου υψηλότερη από τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στο μενού • “Low” (Χαμηλή) = θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη από τη θερμοκρασία...
 • Page 54 3.0.3 Προσοχή • Χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 7°C και 40°C. • Μην εκθέτετε τη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα σε υπερβολικό κρύο ή ζέστη ή σε άμεσο ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τη μονάδα μωρού και τη μονάδα γονέα κοντά σε...
 • Page 55 3.0.6 Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips AVENT συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι...
 • Page 56: Χρήση Της Συσκευής

  Εισαγάγετε το μικρό βύσμα της συσκευής στη βάση φόρτισης, συνδέστε το μετασχηματιστή στην πρίζα και τοποθετήστε τη μονάδα γονέα στη βάση φόρτισης (Εικ. 9). • Η λυχνία φόρτισης στη βάση φόρτισης ανάβει. • Στην οθόνη εμφανίζεται ένα σύμβολο φόρτισης μπαταρίας υποδεικνύοντας ότι η μονάδα...
 • Page 57 • Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα “Language” (Γλώσσα). Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα (δείτε το κεφάλαιο “Επιλογές μενού”, ενότητα “Ρύθμιση γλώσσας οθόνης”) (Εικ. 19). • Αν δεν έχει γίνει σύνδεση, η λυχνία LINK (Σύνδεση) στη...
 • Page 58 Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου + ή – στη μονάδα γονέα έως ότου φτάσετε στην επιθυμητή ένταση ηχείου για τη μονάδα γονέα (Εικ. 23). • Στις οθόνες εμφανίζονται ενδείξεις για τις ρυθμίσεις έντασης ήχου των μονάδων: (Εικ. 24) ελάχιστη ένταση ήχου (μονάδα γονέα...
 • Page 59 αυξάνει την πιθανότητα να κρυολογήσει ή να κολλήσει γρίπη και μειώνει την αντοχή του μωρού σε λοιμώξεις από μούχλα και βακτήρια. Ο υπερηχητικός υγραντήρας Philips AVENT μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα και να διατηρήσετε ένα...
 • Page 60: Ειδοποίηση Εκτός Εμβέλειας

  6.8 Ειδοποίηση εκτός εμβέλειας Όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται εκτός της εμβέλειας της μονάδας μωρού, από τη μονάδα γονέα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα ανά διαστήματα και στην οθόνη εμφανίζονται τα μηνύματα “Searching” (Αναζήτηση) και “Not linked” (Χωρίς σύνδεση). Η λυχνία LINK (Σύνδεση) στη...
 • Page 61 Πατήστε το κουμπί OK για επιβεβαίωση (Εικ. 32). Αν η λειτουργία ECO είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “On?” (Ενεργοποίηση;). Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO. Αν η λειτουργία ECO είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Off?” (Απενεργοποίηση;).
 • Page 62 7.5 Ρύθμιση ευαισθησίας μικροφώνου Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου μόνο από το μενού της μονάδας γονέα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του μικροφώνου της μονάδας μωρού στο επιθυμητό επίπεδο. Μπορείτε να αλλάξετε την ευαισθησία του μικροφώνου μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί...
 • Page 63 πέσει κάτω από τους 14°C ή υπερβεί τους 35°C. Σε αυτήν την περίπτωση, ανάβει ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης της μονάδας γονέα και εμφανίζεται η ένδειξη “High” (Υψηλή) ή “Low” (Χαμηλή). Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ελάχιστη και μέγιστη θερμοκρασία, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
 • Page 64 Αν η ειδοποίηση δόνησης είναι απενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “On?” (Ενεργοποίηση;). Πατήστε το κουμπί OK για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση δόνησης. Αν η ειδοποίηση είναι ενεργοποιημένη, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Off?” (Απενεργοποίηση;). Πατήστε το κουμπί OK για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση...
 • Page 65: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  8 Εξαρτήματα 8.1 Κλιπ ζώνης και λουράκι λαιμού Εάν το σετ μπαταριών της μονάδας γονέα είναι επαρκώς φορτισμένo, μπορείτε να παίρνετε μαζί σας τη μονάδα εντός και εκτός σπιτιού είτε προσαρτώντας την στη ζώνη σας με το κλιπ ζώνης είτε κρεμώντας την γύρω από...
 • Page 66: Μονάδα Μωρού

  επισκευή Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips AVENT στη διεύθυνση www.philips. com/welcome ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές...
 • Page 67: Συχνές Ερωτήσεις

  14 Συχνές ερωτήσεις Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη συσκευή. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε απάντηση στην ερώτησή σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της χώρας σας. Τι είναι η λειτουργία ECO; Με ποιον τρόπο αυτή η λειτουργία βοηθά το περιβάλλον; • Η λειτουργία ECO αναπτύχθηκε για να μπορείτε...
 • Page 68 • Εάν έχετε απενεργοποιήσει τον ήχο ενώ η ειδοποίηση ήχου είναι ενεργοποιημένη, από τη μονάδα γονέα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε φορά που η τέταρτη λυχνία επιπέδου ήχου ανάβει γιατί η μονάδα μωρού έχει ανιχνεύσει έναν ήχο. • Εάν έχετε ρυθμίσει το εύρος θερμοκρασίας δωματίου...
 • Page 69 • Ενδέχεται να έχετε ενεργοποιήσει το νυχτερινό φως. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το νυχτερινό φως, σας συνιστούμε να λειτουργήσετε τη μονάδα μωρού με ρεύμα. Γιατί ο χρόνος φόρτισης της μονάδας γονέα υπερβαίνει τις 4 ώρες; • Ενδέχεται η μονάδα γονέα να έχει ενεργοποιηθεί κατά τη φόρτιση. Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα κατά τη διάρκεια...
 • Page 70 Γιατί το σύμβολο μπαταρίας δεν εμφανίζεται στην οθόνη της μονάδας γονέα όταν αρχίζω να επαναφορτίζω τη μονάδα γονέα; • Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο μπαταρίας στην οθόνη της μονάδας γονέα, όταν φορτίζετε τη μονάδα για πρώτη φορά ή μετά από μεγάλο διάστημα μη χρήσης.
 • Page 71 1 Introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips AVENT. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips AVENT le ofrece, registre su producto en www.philips.com/ welcome. Philips AVENT se dedica a la fabricación de productos fiables para el cuidado del bebé, que...
 • Page 72 • ‘Baja’ = la temperatura de la habitación es más baja que la temperatura establecida en el menú • ‘Sin conexión’ = no hay conexión entre las unidades* • ’En pausa’ = pausa de la nana • ‘Buscando’ = las unidades están buscando conexión* •...
 • Page 73: Preparación Para Su Uso

  (consulte el capítulo “Medio ambiente”). 3.0.6 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparato Philips AVENT cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los...
 • Page 74: Unidad De Padres

  La unidad del bebé funciona con 4 pilas R6 AA de 1,5 V (no incluidas). Recomendamos usar pilas Philips LR6 PowerLife. No utilice pilas recargables, ya que la unidad del bebé no tiene una función de carga. Coloque pilas en la unidad del bebé si no desea utilizarla conectada a la red o si desea asegurarse de contar con energía de reserva en caso de un...
 • Page 75: Uso Del Aparato

  Nota: Cuando la unidad de padres no está en el cargador, las pilas se van descargando gradualmente aun cuando la unidad de padres esté apagada. 5 Uso del aparato Coloque la unidad de padres y la unidad del bebé en la misma habitación para probar la conexión (fig.
 • Page 76: Ajuste Del Volumen Del Altavoz

  Materiales secos Grosor del material Madera, yeso, cartón, < 30 cm cristal (sin metal, cables o plomo) Ladrillo, madera < 30 cm contrachapada Hormigón armado < 30 cm Rejillas o barras < 1 cm metálicas Láminas de metal o < 1 cm aluminio En el caso de materiales húmedos, la pérdida de alcance puede ser de hasta el 100%.
 • Page 77: Luz De Compañía

  6.4 Luz de compañía Nota: También puede encender y apagar la luz de compañía desde el menú de la unidad de padres (consulte la sección “Luz de compañía” del capítulo “Opciones del menú”). Pulse el botón de luz de compañía Q de la unidad del bebé...
 • Page 78: Alerta De Fuera De Alcance

  Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. Nota: El vigilabebés sólo mide el nivel de humedad. Este nivel no se puede ajustar con el vigilabebés.
 • Page 79 Nota: El alcance de funcionamiento del vigilabebés cuando se utiliza en el modo ECO (Ecológico) es de 260 metros al aire libre. En función del entorno y de otros factores que pueden causar interferencias, este alcance puede ser menor. Seleccione ‘Modo ECO’ (Ecológico) con los botones + y - (fig.
 • Page 80 Seleccione “Sensitivity” (Sensibilidad) con los botones + y -. Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar. Seleccione el nivel de sensibilidad del micrófono deseado de la unidad del bebé con los botones + y -. (fig. 24) Nivel de sensibilidad mínimo Nivel de sensibilidad máximo Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar.
 • Page 81: Función De Reinicio

  7.8 Activación/desactivación de la alerta de temperatura Nota: Sólo puede activar y desactivar la alerta de temperatura en el menú de la unidad de padres. Nota: Si la alerta de temperatura avisa con demasiada frecuencia, reduzca la temperatura mínima establecida y/o aumente la temperatura máxima establecida (consulte “Ajuste del rango de temperaturas de la habitación”).
 • Page 82: Limpieza Y Mantenimiento

  Seleccione “Settings” (Ajustes) con los botones + y -. Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar. Seleccione “Reset” (Reiniciar) con los botones + y -. Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar. • El mensaje “Confirm?” (¿Confirmar?) aparece en la pantalla de la unidad de padres. Pulse el botón OK (Aceptar) para confirmar.
 • Page 83: Medio Ambiente

  (fig. 36) 13 Garantía y servicio Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips AVENT en www. philips.com/welcome, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial).
 • Page 84: Preguntas Más Frecuentes

  14 Preguntas más frecuentes En este capítulo encontrará las preguntas más frecuentes sobre el aparato. Si no encuentra la respuesta a su pregunta, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país. ¿Qué es el modo ECO? ¿Cómo contribuye este modo a conservar el medio ambiente? •...
 • Page 85 ¿Por qué emite el aparato un sonido agudo? • Es posible que las unidades estén demasiado cerca la una de la otra. Compruebe que la separación entre la unidad de padres y la unidad del bebé es superior a 1 metro. •...
 • Page 86 • El modo ECO está activado. Al utilizar la unidad del bebé en modo ECO, el alance de funcionamiento es de 260 metros al aire libre. En interiores, el alcance de funcionamiento está limitado por el número y tipo de paredes y techos que se encuentren dentro del alcance.
 • Page 87 1 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips AVENT -tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philips AVENTin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Philips AVENT on sitoutunut valmistamaan turvallisia tuotteita, joihin vanhemmat voivat luottaa. Tämän Philips AVENT -itkuhälyttimen ansiosta voit olla rauhallisin mielin kellon ympäri, sillä...
 • Page 88 • Linked (Yhteys muodostettu) = yksiköiden välillä on yhteys* • Talk (Puhe) = puhetoiminto on käytössä * Tämä näkyy vain vanhemman yksikössä. D Matkapussi 3 Tärkeää Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. 3.0.1 Vaara •...
 • Page 89: Käyttöönoton Valmistelu

  Älä jätä tyhjiä paristoja lapsen yksikköön. • Hävitä paristot ja akku asianmukaisesti (katso kohta Ympäristöasiaa). 3.0.6 Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips AVENT -laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 90 Aseta akku akkulokeroon (Kuva 7). Aseta kansi takaisin paikalleen (Kuva 8). Liitä laitteen pieni liitin laturiin ja laturi pistorasiaan. Laita vanhemman yksikkö laturiin (Kuva 9). • Laturin latausvalo syttyy • Näytön akun lataussymboli osoittaa, että vanhemman yksikköä ladataan. Anna vanhemman yksikön olla laturissa, kunnes akku on latautunut täyteen.
 • Page 91: Itkuhälyttimen Sijoittaminen

  5.1 Itkuhälyttimen sijoittaminen Aseta lapsen yksikkö vähintään 1 metrin etäisyydelle lapsesta (Kuva 21). Sijoita vanhemman yksikkö lapsen yksikön kuuluvuusalueelle. Varmista, että se on vähintään 1 metrin etäisyydellä lapsen yksiköstä akustisen palautteen välttämiseksi (Kuva 10). Lisätietoja kuuluvuusalueesta on jäljempänä kohdassa Kuuluvuusalue. 5.1.1 Kuuluvuusalue Itkuhälyttimen kuuluvuusalue on enintään 330 metriä...
 • Page 92: Talk (Puhe) -Toiminto

  6.2 Talk (puhe) -toiminto Voit puhua lapselle (esimerkiksi rauhoittaa häntä) käyttämällä TALK (puhe) -painiketta. Paina TALK (puhe) -painiketta ja puhu selkeästi mikrofoniin 15–30 cm:n etäisyydeltä (Kuva 25). • Vihreä LINK (yhteys) -merkkivalo alkaa vilkkua, ja näyttöön tulee teksti Talk (Puhe). Vapauta TALK (puhe) -painike puhuttuasi.
 • Page 93 ärsytystä. Jos lapsen limakalvot eivät toimi, kuten niiden pitäisi, lapsi on alttiimpi erilaisille bakteereille. Tämä lisää vilustumisriskiä ja heikentää hänen vastustuskykyään homeille ja bakteereille. Philips AVENT -ultraääni-ilmankostutin auttaa parantamaan lapsen huoneen ilmanlaatua ja säilyttämään mukavan ilmankosteustason. Tietoja jälleenmyyjistä saat paikallisesta Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta.
 • Page 94: Mikrofonin Herkkyyden Säätäminen

  Huomautus: Itkuhälyttimen kuuluvuusalue ECO (eko) -tilassa on 260 metriä ulkoilmassa. Kuuluvuus saattaa vaihdella ympäristön ja erilaisten häiriötekijöiden mukaan. Valitse plus- tai miinuspainikkeella ECO (eko) -tila (Kuva 31). Vahvista OK-painikkeella (Kuva 32). Jos ECO (eko) -tila ei ole käytössä, näytössä on teksti On? (Käyttöön?). Ota ECO (eko) -tila käyttöön painamalla OK-painiketta.
 • Page 95 Valitse plus- tai miinuspainikkeella Sensitivity (Herkkyys). Vahvista OK-painikkeella. Vahvista lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso plus- tai miinuspainikkeella. (Kuva 24) Pienin herkkyystaso Suurin herkkyystaso Vahvista OK-painikkeella. • Näytössä on teksti Saved (Tallennettu). Huomautus: Kun lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso on asetettu suureksi, se havaitsee enemmän ääniä ja on useammin lähettävässä...
 • Page 96 7.8 Lämpötilahälytyksen kytkentä ja sammutus Huomautus: voit ottaa lämpötilahälytyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä vain vanhemman yksikön valikosta. Huomautus: jos lämpötilahälytys käynnistyy liian usein, pienennä vähimmäislämpötilaa ja/tai suurenna enimmäislämpötilaa (katso Huoneen lämpötila- alueen määrittäminen). Kun lämpötilahälytys on otettu käyttöön, vanhemman yksiköstä kuuluu äänimerkki, jos huoneen lämpötila ylittää...
 • Page 97: Puhdistus Ja Hoito

  Valitse plus- tai miinuspainikkeella Settings (Asetukset). Vahvista OK-painikkeella. Valitse plus- tai miinuspainikkeella Reset (Palauta). Vahvista OK-painikkeella. • Vanhemman yksikön näyttöön tulee teksti Confirm? (Vahvista?). Vahvista OK-painikkeella. • Vanhemman yksikköä käynnistyy uudelleen. • Molempien yksikköjen asetukset on palautettu tehdasasetuksiin. 7.12.1 Oletusasetukset Vanhemman yksikkö...
 • Page 98: Takuu Ja Huolto

  (Kuva 36) 13 Takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philips AVENT -verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com/welcome tai kysy neuvoa Philipsin Asiakaspalvelusta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole Asiakaspalvelua, ota yhteys Philipsin...
 • Page 99: Tavallisimmat Kysymykset

  14 Tavallisimmat kysymykset Tässä luvussa on usein kysyttyjä kysymyksiä laitteesta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä maasi kuluttajapalvelukeskukseen. Mikä on ECO (eko) -tila? Miten se säästää ympäristöä? • ECO (eko) -tila on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Lapsen valvonta lyhyeltä etäisyydeltä vaatii vähemmän virtaa kuin valvonta pitkältä...
 • Page 100 Miksi laitteesta ei kuulu ääntä / miksi lapsen itkua ei kuulu? • Vanhemman yksikön äänenvoimakkuus on ehkä asetettu liian matalaksi tai yksikkö on ehkä asetettu äänettömäksi. Lisää vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta. • Lapsen yksikön mikrofonin herkkyystaso on ehkä asetettu liian matalaksi. Aseta mikrofonin herkkyystaso korkeammaksi vanhemman yksikön avulla.
 • Page 101 Mitä sähkökatkoksen aikana tapahtuu? • Jos vanhemman yksikön akuissa on riittävästi virtaa, se toimii edelleen sähkökatkoksen aikana sekä laturissa että poissa laturista. Jos lapsen yksikössä on paristot, se toimii myös sähkökatkoksen sattuessa. Onko itkuhälytin turvassa salakuuntelulta ja häiriöiltä? • Itkuhälyttimen DECT-tekniikka takaa, että muut laitteet eivät aiheuta häiriöitä...
 • Page 102 1 Introduction Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l’univers Philips AVENT ! Pour profiter pleinement de l’assistance Philips AVENT, enregistrez votre produit sur le site www.philips.com/welcome. Philips AVENT s’engage à fabriquer des produits pour bébé fiables afin de fournir aux parents toute l’assurance dont ils ont besoin.
 • Page 103 • « High » (Élevée) = température de la pièce supérieure à la valeur définie dans le menu • « Low » (Basse) = température de la pièce inférieure à la valeur définie dans le menu • « Not linked » (Non reliée) = absence de liaison entre les unités* •...
 • Page 104: Avant L'utilisation

  à la législation en vigueur (voir chapitre « Environnement »). 3.0.6 Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips AVENT est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé...
 • Page 105 L’unité bébé fonctionne avec quatre piles AA R6 1,5 V (non fournies). Il est fortement recommandé d’utiliser des piles Philips LR6 PowerLife. N’utilisez pas de batteries rechargeables. L’unité bébé ne possède pas de fonction de recharge. Placez les piles dans l’unité bébé si vous ne souhaitez pas utiliser l’alimentation secteur ou à...
 • Page 106: Emplacement De L'écoute- Bébé

  5 Utilisation de l’appareil Placez l’unité parents et l’unité bébé dans la même pièce afin de tester la connexion (fig. 10). Assurez-vous que la distance entre les deux unités soit d’au moins 1 mètre. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt 3de l’unité bébé jusqu’à ce que le voyant vert d’alimentation s’allume.
 • Page 107: Caractéristiques

  Matériaux secs Épaisseur du matériau Grilles ou barres < 1 cm métalliques Feuilles de métal ou < 1 cm d’aluminium Pour les matériaux humides, la perte de portée peut aller jusqu’à 100 %. 6 Caractéristiques Les fonctionnalités suivantes sont décrites au chapitre «...
 • Page 108: Appel De L'unité Parents

  Il risque plus facilement de s’enrhumer ou d’attraper la grippe et est moins résistant aux infections par les moisissures et les bactéries. L’Humidificateur à ultrasons Philips AVENT contribue à améliorer la qualité de l’air et à réguler le taux d’humidité dans la chambre de...
 • Page 109: Alarme Hors De Portée

  Contactez le Service Consommateurs Philips le plus proche de chez vous pour obtenir la liste des revendeurs. Remarque : L’écoute-bébé ne fait que mesurer le taux d’humidité. Il ne permet pas de le corriger. 6.8 Alarme hors de portée Lorsque l’unité...
 • Page 110: Activation/Désactivation De La Veilleuse

  ECO apparaît sur l’afficheur de l’unité bébé et de l’unité parents pour indiquer que les deux fonctionnent désormais en mode ECO. Remarque : L’activation du mode ECO peut entraîner une perte de liaison entre l’unité bébé et l’unité parents. Si cela se produit, cela signifie peut-être que la distance d’utilisation est trop importante pour permettre un fonctionnement en mode ECO.
 • Page 111 et consomme dès lors plus d’énergie. L’autonomie de la batterie s’en trouve alors réduite. 7.6 Activation/désactivation de l’alerte sonore Remarque : L’alerte sonore ne peut s’activer ou se désactiver que dans le menu de l’unité parents. Cette fonction vous permet de surveiller votre bébé...
 • Page 112: Fonction De Réinitialisation

  température de la pièce est inférieure à 14 °C ou supérieure à 35 °C. Sélectionnez « Temperature » (Température) à l’aide des boutons + et -. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. Sélectionnez « Alert » (Alerte) à l’aide des boutons + et -.
 • Page 113: Nettoyage Et Entretien

  7.12.1 Réglages par défaut Unité parents • Alerte de vibration : désactivée • Langue : anglais • Volume du haut-parleur : 1 • Sensibilité du microphone : 5 • Alerte sonore : désactivée • Alerte de température : désactivée • Alerte de température basse : 14 °C •...
 • Page 114: Unité Parents

  Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez- vous sur le site Web de Philips AVENT à l’adresse www.philips.com/welcome ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de...
 • Page 115: Foire Aux Questions

  Ce chapitre reprend les questions les plus fréquemment posées au sujet de l’appareil. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question ici, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays. Qu’est-ce que le mode ECO ? En quoi contribue-t-il à...
 • Page 116 Pourquoi l’appareil émet-il un son suraigu ? • Les unités sont peut-être trop rapprochées. Assurez-vous qu’elles soient éloignées d’au moins 1 mètre. • Le volume de l’unité parents est peut-être trop élevé. Baissez le volume de l’unité parents. Je n’entends aucun son/Je n’entends pas mon bébé...
 • Page 117 Pourquoi la liaison est-elle interrompue de temps en temps ? Pourquoi le son est-il interrompu ? • Les unités bébé et parents sont probablement à la limite de la portée. Déplacez-les ou diminuez la distance entre les unités. Notez que l’établissement d’une connexion entre les unités prend environ 30 secondes.
 • Page 118 Philips AVENT si impegna a realizzare prodotti totalmente affidabili, così mamma e papà possono stare sempre tranquilli. Questo baby monitor di Philips AVENT vi consente di ascoltare sempre in modo chiaro i suoni emessi dal vostro bambino escludendo qualsiasi rumore di fondo. La...
 • Page 119 • “Low” (Bassa) = temperatura della stanza inferiore a quella impostata nel menu • “Not linked” (Connessione assente) = assenza di connessione tra le unità* • ”Paused” (In pausa) = la ninnananna viene interrotta • “Searching” (Ricerca in corso) = le unità stanno cercando una connessione* •...
 • Page 120: Predisposizione Dell'apparecchio

  (vedere il capitolo “Tutela dell’ambiente”). 3.0.6 Campi elettromagnetici (EMF) Questo apparecchio Philips AVENT è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale, l’apparecchio consente un utilizzo...
 • Page 121 L’unità bambino funziona con quattro batterie AA R6 da 1,5 V (non incluse). Si consiglia vivamente di utilizzare batterie Philips LR6 PowerLife. Non utilizzate batterie ricaricabili poiché l’unità bambino non ha una funzione di ricarica. Inserite le batterie nell’unità bambino se non desiderate utilizzarla a corrente o se volete assicurarvi un’alimentazione di backup in caso...
 • Page 122 5 Modalità d’uso dell’apparecchio Posizionate l’unità genitore e l’unità bambino nella stessa stanza per provare la connessione (fig. 10). Accertatevi che l’unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dall’unità genitore. Tenete premuto il pulsante on/off 3 dell’unità bambino fino a che non si illumina la spia di accensione verde.
 • Page 123 Materiali asciutti Spessore dei materiali Grate o barre < 1 cm metalliche Lastre di metallo o < 1 cm alluminio Per i materiali bagnati o umidi, la perdita di portata può raggiungere il 100%. 6 Caratteristiche Le seguenti funzioni sono descritte nel capitolo “Opzioni del menu”, poiché...
 • Page 124: Come Localizzare L'unità Genitore

  L’Umidificatore Philips AVENT aiuta a migliorare la qualità dell’aria e a mantenere un giusto livello di umidità nella cameretta del bambino. Contattate il vostro Centro Assistenza Clienti Philips locale per un elenco dei venditori.
 • Page 125: Avviso Che Indica Se L'unità È Fuori Portata

  Nota: Il baby monitor misura solo il livello di umidità, ma non consente di regolarlo. 6.8 Avviso che indica se l’unità è fuori portata Quando l’unità genitore è fuori portata rispetto all’unità bambino, la prima emette un segnale sonoro a intervalli regolari e sul display compaiono i messaggi “Searching”...
 • Page 126: Accensione E Spegnimento Della Luce Notturna

  Nota: La connessione tra unità genitore e unità bambino può andare persa quando si attiva la modalità ECO. In questo caso, la portata di funzionamento può essere troppo estesa per la modalità ECO. Potete dunque ridurre la portata di funzionamento o disattivare la modalità...
 • Page 127 7.6 Attivazione e disattivazione dell’allarme acustico Nota: L’allarme acustico può essere attivato e disattivato soltanto dal menu dell’unità genitore. Questa funzionalità vi consente di controllare il bambino in maniera silenziosa. Potete disattivare il volume dell’unità genitore, ricevendo comunque un avviso nel caso in cui il bimbo pianga. Se l’allarme acustico è...
 • Page 128: Funzione Reset

  Se l’allarme della temperatura è attivato, l’unità genitore emette un segnale acustico quando la temperatura della stanza supera la temperatura massima impostata o va al di sotto della temperatura minima. Inoltre, si illumina la retroilluminazione dell’unità genitore, il simbolo dell’allarme della temperatura (t) inizia a lampeggiare e sul display compare il messaggio “High”...
 • Page 129: Pulizia E Manutenzione

  7.12.1 Impostazioni predefinite Unità genitore • Avviso a vibrazione: spento • Lingua: Inglese • Volume dell’altoparlante: 1 • Sensibilità microfono: 5 • Allarme acustico: non attivato • Allarme temperatura: non attivato • Allarme “Temperature low” (Temperatura bassa): 14 °C • Allarme “Temperature High” (Temperatura alta): 35 °C •...
 • Page 130: Tutela Dell'ambiente

  (fig. 36) 13 Garanzia e assistenza Per assistenza, informazioni o per qualunque dubbio o richiesta, visitate il sito web di Philips AVENT (www.philips.com/welcome), oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips nel vostro paese (per conoscere il numero di telefono del vostro paese, consultate il foglietto della garanzia).
 • Page 131: Domande Frequenti

  14 Domande frequenti Nella presente sezione sono riportate le domande più frequenti relative all’apparecchio. Se non riuscite a trovare una risposta esaustiva alla vostra domanda, rivolgetevi al Centro Assistenza Clienti del vostro paese. Che cos’è la modalità ECO? Come può contribuire a proteggere l’ambiente? •...
 • Page 132 Perché l’unità genitore produce un rumore acuto? • Le due unità potrebbero essere troppo vicine. Accertatevi che le due unità si trovino ad almeno 1 metro di distanza l’unità dall’altra. • Il volume dell’unità genitore potrebbe essere impostato su un livello troppo alto. Diminuite il volume dell’unità...
 • Page 133 Perché di tanto in tanto si perde la connessione? Perché il suono si interrompe? • Probabilmente l’unità bambino e l’unità genitore sono al limite della portata di funzionamento. Spostatele o avvicinatele. Ricordate che sono necessari circa 30 secondi affinché le due unità si connettano dopo uno spostamento.
 • Page 134: Algemene Beschrijving (Fig. 1)

  1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips AVENT! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips AVENT biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/ welcome. Philips AVENT spant zich in om zorgzame, betrouwbare producten te maken die ouders de gerustheid geven die ze nodig hebben.
 • Page 135 • ‘Low’ (Laag) = kamertemperatuur is lager dan de in het menu ingestelde temperatuur • ‘Not linked’ (Niet gelinkt) = geen verbinding tussen de units* • ’Paused’ (Pauze) = slaapliedje is gepauzeerd • ‘Searching’ (Zoekt) = units zoeken verbinding* • ‘Linked’...
 • Page 136: Klaarmaken Voor Gebruik

  Ontdoe u op de juiste wijze van niet- oplaadbare batterijen en het accupak (zie hoofdstuk ‘Milieu’). 3.0.6 Elektromagnetische velden (EMV) Dit Philips AVENT-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze...
 • Page 137 4.1.2 Gebruik van niet-oplaadbare batterijen De babyunit werkt op vier 1,5V R6 AA-batterijen (niet bijgeleverd). We raden u sterk aan om Philips LR6 PowerLife-batterijen te gebruiken. Gebruik geen oplaadbare batterijen, want de babyunit heeft geen oplaadfunctie. Plaats batterijen in de babyunit als u deze niet wilt...
 • Page 138: Het Apparaat Gebruiken

  5 Het apparaat gebruiken Plaats de ouderunit en de babyunit in dezelfde ruimte om de verbinding te testen (fig. 10). Zorg dat de beide units ten minste 1 meter uit elkaar staan. Houd de aan/uitknop 3 op de babyunit ingedrukt tot het groene aan-lampje gaat branden.
 • Page 139: Luidsprekervolume Instellen

  6 Functies De volgende functies worden beschreven in hoofdstuk ‘Menuopties’, omdat deze alleen vanuit het menu op de ouderunit kunnen worden bediend. • Instellen van de microfoongevoeligheid • In-/uitschakelen van het geluidsalarm • Instellen van het temperatuurbereik (minimum- en maximumtemperatuur) •...
 • Page 140: De Ouderunit Oproepen

  De Philips AVENT-ultrasone luchtbevochtiger verbetert de luchtkwaliteit voor een aangename vochtigheidsgraad in de babykamer. Neem contact op met het plaatselijke Philips Consumer Care Centre voor verkoopadressen. Opmerking: De babyfoon meet alleen de vochtigheidsgraad. U kunt de vochtigheidsgraad niet regelen met de babyfoon.
 • Page 141: In-/Uitschakelen Van Het Nachtlampje

  7 Menuopties Alle functies kunnen op de ouderunit worden bediend, maar sommige ook op de babyunit. 7.1 Bediening via het menu - algemene uitleg Opmerking: Menufuncties kunnen alleen worden bediend wanneer er tussen de babyunit en de ouderunit verbinding tot stand is gebracht. Druk op de MENU-knop om het menu te openen (fig.
 • Page 142: Instellen Van De Microfoongevoeligheid

  7.4 Slaapliedjesfunctie 7.4.1 Een slaapliedje kiezen Kies ‘Lullaby’ (Slaaplied) met de + en - knoppen. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. Druk een of meerdere keren op de + knop om een van de vijf slaapliedjes uit de lijst of ‘Play all’...
 • Page 143 Kies ‘Alert settings’ (Alarminstellingen) met de + en - knoppen. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. Kies ‘Sound alert’ (Geluidsalarm) met de + en - knoppen. Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. Als het alarm is uitgeschakeld, verschijnt ‘On?’ (Aan?) op het display.
 • Page 144 Druk op de OK-knop om uw keuze te bevestigen. Als het alarm is uitgeschakeld, verschijnt ‘On?’ (Aan?) op het display. Druk op de OK-knop om het alarm in te schakelen. Als het alarm is ingeschakeld, verschijnt ‘Off?’ (Uit?) op het display.
 • Page 145: Schoonmaken En Onderhoud

  • Temperatuuralarm: uit • ’Temperature low’-alarm (Temperatuur te laag): 14°C • ’Temperature high’-alarm (Temperatuur te hoog): 35°C • Temperatuurschaal: Celsius • ECO-modus: uit Babyunit • Luidsprekervolume: 3 • Nachtlampje: uit • Slaapliedje: uit 8 Accessoires 8.1 Riemclip en nekkoord Als het accupak van de ouderunit voldoende is opgeladen, kunt u de unit in en om huis bij u dragen door deze met de riemclip aan uw riem of broek/rokband te bevestigen of aan het nekkoord...
 • Page 146: Garantie En Service

  Philips te gebruiken. 11.1.2 Adapter Vervang de adapter van de babyunit alleen door een adapter van het oorspronkelijke type. U kunt een nieuwe adapter bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-servicecentrum. • Alleen Verenigd Koninkrijk: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 147: Veelgestelde Vragen

  14 Veelgestelde vragen In dit hoofdstuk vindt u de meestgestelde vragen over het apparaat. Als u het antwoord op uw vraag niet kunt vinden, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Wat is de ECO-modus? Hoe draagt deze modus bij aan een schoner milieu? •...
 • Page 148 Waarom geeft het apparaat een hoge pieptoon? • De units staan mogelijk te dicht bij elkaar. Zorg dat de ouderunit en de babyunit ten minste 1 meter bij elkaar vandaan zijn. • Het volume van de ouderunit kan te hard staan. Zet het volume van de ouderunit zachter.
 • Page 149 Waarom wordt de verbinding af en toe verbroken? Waarom valt het geluid weg? • De babyunit en de ouderunit staan mogelijk dichtbij de grens van het effectieve zendbereik. Probeer een andere plek of plaats de units iets dichter bij elkaar. Denk erom dat het elke keer ongeveer 30 seconden duurt voor opnieuw verbinding is gemaakt tussen de units.
 • Page 150: Generell Beskrivelse (Fig. 1)

  AVENT! Du kan få enda større nytte av støtten fra Philips AVENT hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome. Philips AVENT er svært opptatt av å produsere pålitelige produkter som gir foreldrene den tryggheten de trenger. Denne Philips AVENT- babymonitoren gir støtte døgnet rundt ved å...
 • Page 151 • Paused (På pause) = stoppet avspilling av vuggevise • Searching (Søker) = enhetene søker etter forbindelse* • Linked (Tilkoblet) = enhetene har forbindelse* • Talk (Tale) = talefunksjonen er aktiv *Dette vises kun på displayet på foreldreenheten. D Reiseetui 3 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på...
 • Page 152 Koble det store apparatstøpselet til babyenheten, og koble adapteren til veggkontakten (fig. 2). 4.1.2 Drift med ikke-oppladbare batterier Babyenheten drives på fire 1,5 V R6 AA-batterier (følger ikke med). Vi anbefaler at du bruker Philips LR6 PowerLife-batterier. Ikke bruk oppladbare batterier. Babyenheten har ingen ladefunksjon.
 • Page 153: Bruke Apparatet

  Merk: Kontroller at polene + og - på batteriene peker riktig vei. Fest lokket igjen (fig. 5). 4.2 Foreldreenhet 4.2.1 Drift med oppladbart batteri Foreldreenheten leveres med en oppladbar Li-ion- batteripakke på 1000 mAh. Lad foreldreenheten før du bruker den første gang, eller når det varsles om lavt batterinivå...
 • Page 154: Plassere Babymonitoren

  • Etter 2 sekunder forsvinner meldingen Linked (Tilkoblet), og temperatur- og fuktighetsnivået vises på displayet. (fig. 18) • Første gang du slår på foreldreenheten, vises meldingen Language (Språk) på displayet. Velg språk (se delen Stille inn displayspråk under avsnittet Menyalternativer) (fig. 19). •...
 • Page 155: Søke Foreldreenheten

  6.2 Talefunksjon Du kan bruke TALK-knappen på foreldreenheten til å snakke til babyen (f.eks. for å trøste babyen). Trykk på og hold nede TALK-knappen, og snakk tydelig inn i mikrofonen på 15–30 cm avstand (fig. 25). • Den grønne LINK-lampen begynner å blinke, og meldingen Talk (Tale) vises på...
 • Page 156: Varsel Om Utenfor Rekkevidde

  Philips AVENT ultrasonisk luftfukter kan hjelpe deg med å forbedre luftkvaliteten og opprettholde et behagelig fuktighetsnivå på barnerommet. Ta kontakt med din lokale Philips-forbrukerstøtte for en liste over forhandlere.
 • Page 157 7.2 ECO-modus Merk: Du kan kun slå ØKO-modusen av og på fra menyen på foreldreenheten. Du kan bruke ØKO-modus til å redusere apparatets strømforbruk. Det krever mindre overføringsenergi og mindre elektrisk strøm å overvåke babyen fra kortere avstander enn fra lengre avstander.
 • Page 158 7.5 Tilpasse mikrofonfølsomhet Merk: Du kan kun justere mikrofonfølsomheten fra menyen på foreldreenheten. Du kan stille inn mikrofonfølsomheten på babyenheten til ønsket nivå. Du kan bare endre mikrofonfølsomheten når det er opprettet forbindelse mellom babyenheten og foreldreenheten, det vil si når LINK-lampen på foreldreenheten lyser kontinuerlig grønt.
 • Page 159 7.8 Temperaturvarsel av/på Merk: Du kan kun slå temperaturvarselet av og på fra menyen på foreldreenheten. Merk: Hvis temperaturvarselet aktiveres for ofte, reduserer du minimumstemperaturen og/eller øker maksimumstemperaturen som er angitt (se Stille inn temperaturområde). Hvis temperaturvarselet er slått på, piper foreldreenheten hvis den faktiske romtemperaturen kommer over maksimumstemperaturen eller under...
 • Page 160: Rengjøring Og Vedlikehold

  Trykk på OK-knappen for å bekrefte. • Foreldreenheten slås av, og slås deretter på igjen. • Begge enhetene er nå tilbakestilt til standard fabrikkinnstillinger. 7.12.1 Standardinnstillinger Foreldreenhet • Vibrasjonsvarsel: av • Språk: engelsk • Høyttalervolum: 1 • Mikrofonfølsomhet: 5 • Lydvarsel: av •...
 • Page 161: Garanti Og Service

  Philips. 11.1.2 Adapter Adapteren til babyenheten må bare byttes ut med en adapter av samme type som originalen. Du kan bestille en ny adapter fra din lokale Philips- forhandler eller et Philips-servicesenter. • Kun Storbritannia: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 162: Vanlige Spørsmål

  14 Vanlige spørsmål I dette avsnittet finner du en oversikt over de vanligste spørsmålene som stilles om apparatet. Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt her, kan du ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor. Hva er ØKO-modus? Hvordan bidrar denne modusen til miljøet? •...
 • Page 163 Hvorfor lager apparatet en høy pipelyd? • Enhetene kan være for nærme hverandre til å opprette forbindelse. Forsikre deg om at foreldreenheten og babyenheten er minst én meter fra hverandre. • Volumet på foreldreenheten kan være stilt inn for høyt. Senk volumet på foreldreenheten. Hvorfor hører jeg ingen lyd / Hvorfor hører jeg ikke når babyen gråter? •...
 • Page 164 • Du har kanskje plassert foreldreenheten ved siden av en sender eller et annet DECT-apparat, for eksempel en DECT-telefon eller en annen babymonitor på 1,8 GHz / 1,9 GHz. Flytt foreldreenheten bort fra de andre apparatene til forbindelsen er gjenopprettet. Hva skjer under strømbrudd? •...
 • Page 165 1 Introdução Parabéns pela sua compra e bem-vindo(a) à Philips AVENT! Para usufruir de todas as vantagens da assistência da Philips AVENT, registe o seu produto em www.philips.com/welcome. A Philips está empenhada em produzir produtos fiáveis, para o cuidado do bebé, que dão aos pais a tranquilidade de que necessitam.
 • Page 166 • “High” (Alta) = Temperatura ambiente acima da temperatura programada no menu • “Low” (Baixa) = Temperatura ambiente abaixo da temperatura programada no menu • “Not linked” (Não ligadas) = sem ligação entre as unidades* • “Paused” (Pausa) = a canção de embalar está...
 • Page 167: Preparar Para A Utilização

  Elimine as pilhas não recarregáveis e a bateria recarregável de forma adequada (consulte o capítulo “Ambiente”). 3.0.6 Campos electromagnéticos (CEM) Este aparelho Philips AVENT cumpre todas as normas relativas a campos electromagnéticos (EMF). Se for manuseado correctamente e de acordo com as instruções deste manual do utilizador, o aparelho proporciona uma utilização...
 • Page 168: Unidade Dos Pais

  A unidade do bebé funciona com quatro pilhas R6 AA de 1,5 volts (não incluídas). Recomenda-se vivamente a utilização de pilhas LR6 PowerLife da Philips. Não utilize pilhas recarregáveis, pois a unidade do bebé não dispõe de uma função de carregamento.
 • Page 169: Utilizar O Aparelho

  Nota: Quando a unidade dos pais não está no carregador, a bateria descarrega gradualmente, mesmo quando a unidade dos pais está desligada. 5 Utilizar o aparelho Coloque a unidade dos pais e do bebé na mesma sala para testar a ligação (fig. 10). Certifique-se de que a unidade do bebé...
 • Page 170: Ajustar O Volume Do Altifalante

  Materiais secos Espessura do material Madeira, estuque, cartão, < 30 cm vidro (sem metal, fios ou chumbo) Tijolo, contraplacado < 30 cm Betão reforçado < 30 cm Grelhas ou barras de < 1 cm metal Folhas de metal ou de <...
 • Page 171: Luz De Presença

  6.4 Luz de presença Nota: A partir do menu da unidade dos pais, é também possível ligar e desligar a luz de presença (consulte o capítulo “Opções do menu”, secção “Luz de presença”). Prima o botão da luz de presença Q na unidade do bebé...
 • Page 172: Alerta De Fora De Alcance

  Contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor da Philips da sua área para obter informações sobre armazenistas. Nota: O intercomunicador para bebé apenas mede o nível de humidade.
 • Page 173 monitoriza o seu bebé a partir de uma pequena distância, pode activar o modo ECO. No modo ECO, o aparelho consome menos energia, mas continua a garantir que consegue ouvir sempre o seu bebé com clareza e sem ruídos incómodos. A utilização do intercomunicador para bebé...
 • Page 174: Ajustar A Sensibilidade Do Microfone

  7.4.4 Parar uma canção de embalar Prima o botão + para seleccionar “Stop” (Parar) na lista. Prima OK para confirmar. 7.5 Ajustar a sensibilidade do microfone Nota: A sensibilidade do microfone apenas pode ser ajustada no menu da unidade dos pais. Pode definir a sensibilidade do microfone da unidade do bebé...
 • Page 175 Se não definir um intervalo de temperatura, o intercomunicador alerta-o quando a temperatura no quarto do bebé for inferior a 14 °C ou superior a 35 °C. Neste caso, a retroiluminação do visor da unidade dos pais liga-se e a mensagem “High”...
 • Page 176 7.10 Definir o idioma do visor Seleccione “Settings” (Definições) utilizando os botões + e -. Prima OK para confirmar. Seleccione “Language” (Idioma) utilizando os botões + e -. Prima OK para confirmar. Seleccione o idioma pretendido com os botões + e -. Prima OK para confirmar. 7.11 Regular a escala de temperatura Nota:...
 • Page 177: Limpeza E Manutenção

  11.1.2 Adaptador Substitua o adaptador da unidade do bebé apenas por adaptadores de origem. Pode encomendar um novo adaptador a partir do seu fornecedor ou de um centro de assistência Philips. • Só Reino Unido: SSA-5W-09 UK 075040F • Outros países: SSA-5W-09 EU 075040F...
 • Page 178: Meio Ambiente

  (fig. 36) 13 Garantia e assistência Se necessitar de reparações, informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips AVENT em www.philips.com/welcome ou contacte o Centro de Assistência ao Consumidor do seu país (pode encontrar o número de telefone no folheto de garantia mundial).
 • Page 179 Por que razão a luz LINK (Ligação) da unidade dos pais acende a vermelho e aparece a mensagem “Searching” (A procurar) no visor? • A unidade do bebé e a unidade dos pais estão fora de alcance uma da outra. Aproxime a unidade dos pais da unidade do bebé.
 • Page 180 Por que razão as pilhas não recarregáveis da unidade do bebé ficam sem carga tão depressa? • O nível de sensibilidade do microfone da unidade do bebé pode estar demasiado alto, o que faz com que a unidade do bebé transmita com mais frequência. Diminua o nível de sensibilidade do microfone no menu da unidade dos pais.
 • Page 181 O tempo de funcionamento da unidade dos pais deve ser, no mínimo, de 24 horas. Por que razão o tempo de funcionamento da minha unidade dos pais é inferior? • Quando a bateria recarregável da unidade dos pais é carregada pela primeira vez, o tempo de funcionamento é...
 • Page 182 1 Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips AVENT! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. Serien Philips AVENT är dedikerad för produktion av omsorgsprodukter som är tillförlitliga och ger föräldrar den säkerhet de behöver.
 • Page 183 • Paused (pausad) = vaggvisan är pausad • Searching (söker) = enheterna söker efter kontakt* • Linked (länkade) = enheterna är länkade* • Talk (tala) = talfunktionen är aktiv * Det här visas endast i föräldraenhetens teckenfönster. D Resefodral 3 Viktigt Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.
 • Page 184: Förberedelser Inför Användning

  Kassera icke laddningsbara batterier och det laddningsbara batteriet på rätt sätt (läs kapitlet Miljön). 3.0.6 Elektromagnetiska fält (EMF) Den här apparaten från Philips AVENT uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga...
 • Page 185: Använda Apparaten

  Ta bort locket från facket för ej laddningsbara batterier (Bild 3). Sätt i fyra ej laddningsbara batterier (Bild 4). Obs! Se till att polerna + och - pekar i rätt riktning. Sätt tillbaka locket (Bild 5). 4.2 Föräldraenhet 4.2.1 Drift med laddningsbart batteri Ett laddningsbart 1 000 mAh litiumjonbatteri medföljer föräldraenheten.
 • Page 186: Placering Av Babyvakten

  • Teckenfönstret tänds och batterisymbolen visas (Bild 15). • LINK-lampan (länk) blinkar rött och meddelandet Searching (söker) visas i teckenfönstret (Bild 16). • LINK-lampan (länk) på föräldraenheten blir grön och lyser oavbrutet när en anslutning har etablerats mellan baby- och föräldraenheten.
 • Page 187: Sökning Av Föräldraenheten

  Obs! Om volymen är inställd på den lägsta nivån visas OFF i teckenfönstret. Obs! Om volymen är inställd på hög nivå drar enheterna mer ström. 6.2 Talfunktion Använd TALK-knappen (tala) på föräldraenheten när du vill tala till ditt barn (t.ex. när du vill trösta barnet).
 • Page 188 Med Philips AVENT Ultraljudsluftfuktare kan du förbättra luftkvaliteten och bibehålla en passande luftfuktighetsnivå i din babys rum. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land för information om lagerstatus. Obs! Babyvakten mäter endast luftfuktigheten. Du kan inte justera luftfuktighetsnivån med babyvakten.
 • Page 189 7.2 ECO-läge (eko) Obs! Du kan bara slå på och stänga av ECO-läget (eko) på föräldraenhetens meny. Du kan använda ECO-läget (eko) för att minska energiförbrukningen för apparaten. Det krävs mindre sändningskraft och elenergi för att övervaka ditt barn när avståndet är litet än när avståndet är stort.
 • Page 190: Justera Mikrofonens Känslighet

  7.5 Justera mikrofonens känslighet Obs! Du kan bara justera mikrofonens känslighet på föräldraenhetens meny. Du kan ställa in mikrofonkänsligheten för babyenheten. Du kan bara ändra mikrofonkänsligheten när baby- och föräldraenheterna är ihopkopplade, dvs. när LINK- lampan (länk) på föräldraenheten lyser med fast grönt sken.
 • Page 191 Välj önskad högsta temperatur med knapparna + och -. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. • Meddelandet Saved (sparad) visas i teckenfönstret. 7.8 Temperaturvarning: på/av Obs! Du kan bara slå på och stänga av temperaturvarningen på föräldraenhetens meny. Obs! Om temperaturvarningen aktiveras för ofta minskar du den lägsta angivna temperaturen och/ eller ökar den högsta angivna temperaturen (se Ange intervall för rumstemperatur).
 • Page 192: Rengöring Och Underhåll

  7.12 Återställningsfunktion Med den här funktionen på föräldraenhetens meny kan du återställa både föräldraenheten och babyenheten till standardinställningarna samtidigt. Du kan använda funktionen om det uppstår problem som du inte kan lösa genom att följa förslagen i kapitlet Vanliga frågor. Välj Settings (inställningar) med knapparna + och -.
 • Page 193: Garanti Och Service

  Vi rekommenderar att du använder ej laddningsbara batterier från Philips. 11.1.2 Adapter Ersätt adaptern till babyenheten endast med en adapter av originaltyp. Du kan beställa en ny adapter från din återförsäljare eller ett Philips- serviceombud. • Endast Storbritannien: SSA-5W-09 UK 075040F •...
 • Page 194: Vanliga Frågor

  14 Vanliga frågor Det här kapitlet innehåller de vanligaste frågorna om apparaten. Om du inte hittar svaret på din fråga kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Vad är ECO-läge (eko)? Hur hjälper det läget miljön? • ECO-läget (eko) har utvecklats för att du ska kunna minska energiförbrukningen.
 • Page 195 Varför ger apparaten ifrån sig ett högfrekvent ljud? • Enheterna kan vara för nära varandra. Se till att föräldra- och babyenheten är minst en meter ifrån varandra. • Föräldraenhetens volym kan vara inställd på för hög ljudvolym. Sänk volymen på föräldraenheten.
 • Page 196 Varför bryts anslutningen då och då? Varför blir det avbrott i ljudet? • Babyenheten och föräldraenheten är förmodligen i utkanten av räckvidden. Prova ett annat ställe eller minska avståndet mellan enheterna. Observera att det varje gång tar ungefär 30 sekunder innan anslutningen är upprättad. •...
 • Page 197 1 Giriş Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips AVENT’e hoş geldiniz! Philips AVENT tarafından sunulan destekten tam faydalanmak için ürününüzü kaydettirin: www.philips.com/welcome. Philips AVENT, ebeveynlere ihtiyaçları olan güvenceyi sağlayacak güvenilir ürünler üretmektedir. Philips AVENT bebek telsizi, bebeğinizi dikkat dağıtıcı herhangi bir gürültü...
 • Page 198 • ’Paused’ (Duraklatıldı) = ninni duraklatıldı • ‘Searching’ (Arıyor) = üniteler bağlantı arıyor* • ‘Linked’ (Bağlı) = üniteler arasında bağlantı mevcut* • ’Talk’ (Konuş) = konuşma fonksiyonu aktif * Bu, sadece ana ünite ekranında gösterilir. D Seyahat çantası 3 Önemli Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın. 3.0.1 Tehlike •...
 • Page 199: Cihazı Kullanıma Hazırlama

  Şarj edilemeyen piller ve şarj edilebilir pil paketini uygun şekilde atın (bkz. ‘Çevre’ bölümü). 3.0.6 Elektromanyetik alanlar (EMF) Bu Philips AVENT cihazı, elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlarla uyumludur. Bu cihazın kullanımı, düzgün ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, günümüz bilimsel verilerine göre güvenlidir.
 • Page 200: Ana Ünite

  Not: Pillerin (+) ve (-) taraflarının doğru yerleştiğinden emin olun. Kapağı tekrar takın (Şek. 5). 4.2 Ana ünite 4.2.1 Şarj edilebilir pil paketiyle çalıştırma Ana ünite şarj edilebilir Li-ion 1000mAh pil paketiyle birlikte gelir. Ana üniteyi ilk kullanımdan önce ya da ana ünite pillerin zayıf olduğunu (ekranda boş pil simgesi yanıp söner ve ana ünite bip sesi çıkarır) gösterdiğinde şarj edin.
 • Page 201: Bebek Telsizinin Yerleştirilmesi

  • 2 saniye sonra ekrandaki ‘Linked’ (Bağlı) mesajı kaybolur ve sıcaklık ve nem değerleri görüntülenir. (Şek. 18) • Ana üniteyi ilk açtığınızda, ekranda ‘Language’ (Dil) mesajı belirir. İstenen dili (bkz. ‘Menü seçenekleri bölümü, ‘Ekran dilini ayarlama’ kısmı) seçin (Şek. 19). •...
 • Page 202: Ninni Fonksiyonu

  6.2 Konuşma fonksiyonu Bebeğinizle konuşmak için (örn. bebeğinizi rahatlatmak amacıyla) TALK (KONUŞMA) düğmesini kullanabilirsiniz. TALK (KONUŞMA) düğmesine basın ve düğmeyi basılı tutarak 15-30 cm uzaklıktan mikrofona net bir şekilde konuşun (Şek. 25). • Yeşil LINK (BAĞLANTI) yanıp sönmeye başlar ve ekranda ‘Konuş’ mesajı belirir. Konuşmanız bittiğinde TALK (KONUŞMA) düğmesini bırakın.
 • Page 203: Eco (Ekonomi) Modu

  Philips AVENT Ultrasonik Nemlendirici, bebeğinizin odasındaki havanın kalitesini artırmanıza ve uygun nem seviyesini korumanıza yardımcı olur. Stok listesi için yerel Philips Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun. Not: Bebek telsizi sadece nem seviyesini ölçer. Nem seviyesini bebek telsiziyle ayarlayamazsınız.
 • Page 204 modunu etkinleştirebilirsiniz. ECO (Ekonomi) modunda cihaz daha az enerji tüketir, ancak yine de bebeğinizi dikkat dağıtan herhangi bir gürültü olmaksızın, her zaman net bir biçimde duyabilmenize olanak sağlar. Telsizi ECO (Ekonomi) modunda kullanarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunabilirsiniz. Not: Bebek telsizinin ECO (Ekonomi) modunda çalışma menzili açık havada 260 metredir.
 • Page 205: Mikrofon Hassasiyetinin Ayarlanması

  7.4.4 Ninninin durdurulması Listeden ‘Stop’ (Durdur) seçeneğini seçmek için + düğmesine basın. Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. 7.5 Mikrofon hassasiyetinin ayarlanması Not: Mikrofon hassasiyetini sadece ana ünitenin menüsünde ayarlayabilirsiniz. Bebek ünitesinin mikrofon hassasiyetini istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. Mikrofon hassasiyetini, sadece bebek ünitesiyle ana ünite arasında bir bağlantı...
 • Page 206 Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. + ve - düğmeleriyle istenen minimum sıcaklığı ayarlayın. Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. + ve - düğmeleriyle istenen maksimum sıcaklığı ayarlayın. Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. • Ekranda ‘Saved’ (Kaydedildi) mesajı belirir. 7.8 Sıcaklık uyarısı açık/kapalı...
 • Page 207: Temizlik Ve Bakım

  Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. + ve - düğmeleriyle ‘Temp scale’ (Sıcaklık ölçeği) seçimini yapın. Onaylamak için OK (TAMAM) düğmesine basın. + ve - düğmeleriyle ‘Celcius’ ya da ‘Fahrenheit’ birimini seçin. 7.12 Sıfırlama fonksiyonu Ana ünite menüsündeki bu fonksiyon, bebek ünitesi ve ana üniteyi aynı...
 • Page 208: Garanti Ve Servis

  Ana ünitenin pil paketi yerine sadece Li-ion 1000mAh pil paketi kullanın. 11.2.2 Adaptör Ana ünitenin şarj cihazının adaptörünü yalnızca orijinal bir adaptörle değiştirin. Yeni adaptörü, bayinizden ya da bir Philips servis merkezinden sipariş edebilirsiniz. • Sadece İngiltere: SSA-5W-09 UK 075050F •...
 • Page 209: Sıkça Sorulan Sorular

  14 Sıkça sorulan sorular Bu bölümde cihazla ilgili en sık sorulan sorular bulunmaktadır. Sorunuzun cevabını burada bulamıyorsanız ülkenizdeki Tüketici Danışma Hattına başvurun. ECO (Ekonomi) modu nedir? Bu mod nasıl çevre için faydalı olur? • ECO (Ekonomi) modu enerji tüketiminizi azaltabilmeniz için tasarlandı. Bebeğin kısa mesafeden izlenmesi için, belirli bir mesafeden izlemeye göre daha az enerji gereklidir. Bebeğinizi kısa bir mesafeden izlerken ECO modunu etkinleştirebilirsiniz.
 • Page 210 Cihaz neden çok tiz bir ses çıkarıyor? • Üniteler birbirine fazla yakın konumda olabilir. Ana üniteyle bebek ünitesi arasında en az 1 metre/3 feet mesafe olduğundan emin olun. • Ana ünitenin sesi fazla yüksek bir seviyeye ayarlanmış olabilir. Ana ünitenin ses seviyesini azaltın. Neden ses duyamıyorum/Neden bebeğimin ağlamasını duyamıyorum? • Ana ünitenin ses seviyesi çok düşük veya kapalı olabilir.
 • Page 211 Niçin ara sıra bağlantı kesiliyor? Niçin ses kesintileri oluşuyor? • Bebek ünitesi ve ana ünite muhtemelen çalışma menzili sınırına yakın konumda. Farklı bir konum deneyin veya üniteler arasındaki mesafeyi azaltın. Üniteler arasında her seferinde bağlantı sağlanmasının 30 saniye civarında sürdüğünü unutmayın. • Ana üniteyi bir DECT telefon veya başka bir 1.8GHz/1.9GHz bebek telsizi gibi bir DECT cihazının yanına yerleştirmiş...
 • Page 216 © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. 0979 All rights reserved. 4222.005.0001.4...

This manual is also suitable for:

Scd535/70Scd535/60Avent scd535

Table of Contents