Silvercrest SAT90A1 Quick Start Manual

Silvercrest SAT90A1 Quick Start Manual

Activity tracker
Hide thumbs Also See for SAT90A1:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5
ACTIVITY TRACKER SAT90A1
ACTIVITY TRACKER
Quick start guide
AKTIVITETSMÅLER
Hurtigstartguide
CAPTEUR D'ACTIVITÉ
Guide de démarrage rapide
IAN 364478_2010
ACTIVITY-TRACKER
Startgids
ACTIVITY-TRACKER
Kurzanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAT90A1

 • Page 1 ACTIVITY TRACKER SAT90A1 ACTIVITY TRACKER ACTIVITY-TRACKER Quick start guide Startgids AKTIVITETSMÅLER ACTIVITY-TRACKER Hurtigstartguide Kurzanleitung CAPTEUR D’ACTIVITÉ Guide de démarrage rapide IAN 364478_2010...
 • Page 2 GB/IE/NI Quick start guide Page Hurtigstartguide Side FR/BE Guide de démarrage rapide Page NL/BE Startgids Pagina DE/AT/CH Kurzanleitung Seite...
 • Page 3 This quick start guide is a fixed part of the operating instructions, which enables you to start up your product immediately. In order to fully understand all functions of the product, please select the link to the Device user manual Setting in the app’s tab.
 • Page 4 Deze snelstartgids is een vast onderdeel van de gebruiksaanwijzing. De gids dient ervoor om het product direct in gebruik te kunnen nemen. Device user manual Settings Kies de link in het app-menu om een volledig overzicht te krijgen over alle functies waarover het product beschikt. U kunt de volledige gebruiksaanwijzing ook downloaden van de volgende website: http://www.lidl-service.com Bewaar deze snelstartgids op een veilige plaats.
 • Page 5: Table Of Contents

  ACTIVITY TRACKER Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . Page Intended use .
 • Page 6: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this quick start guide: DANGER! This symbol in combination with the signal word “DANGER” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury . WARNING! This symbol in combination with the signal word “WARNING”...
 • Page 7: Intended Use

  ˜ Intended use This is an “information electronics” product . After you have connected the product with a mobile device, you can use its full scope of functions . The product is designed to evaluate your sport activities . For this purpose the following parameters are recorded: Steps  ...
 • Page 8: Safety Instructions

  Safety instructions BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS! In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non- compliance with the safety instructions, no liability is accepted!
 • Page 9: Safety Instructions For Rechargeable Batteries

  Do not insert objects into the product and keep sharp objects away from the   product . If you have a heart pacemaker fitted or an implanted defibrillator, consult your   doctor before wearing the product for the first time . Do not place heavy objects on the product .
 • Page 10 Risk of property damage This product does not contain any parts which can be serviced by the user .   Do not place burning candles or other open fire on or next to the product .   If you notice smoke or unusual noise or odour, switch the product off immediately .  ...
 • Page 11: Description Of Parts

  ˜ Description of parts Touch button Display Housing p USB mark Watch strap Clasp USB plug (not visible) GB/IE/NI...
 • Page 12: Technical Data

  ˜ Technical data Bluetooth version V5 .0 Bluetooth range ≤ 10 m Charging voltage Charging current approx . 85 mA Charging time approx . 1 .5 h Chip set PAR2860QN (from PIXART) Frequency bands 2402–2480 MHz Max . power transmitted –3 dBm Operating time approx .
 • Page 13: Charging The Battery

  ˜ Charging the battery Hold the housing with one hand . Hold the watch strap with the other hand . apart at the p USB mark Pull the housing and the watch strap Connect the revealed USB plug to a free USB port . When the battery is fully charged: Disconnect the USB plug from the USB port .
 • Page 14: Initial App Setup

  Screenshots are for reference only . There may be slight deviations between iOS and   Android versions . Preparation Download the SilverCrest Watch app by using the QR code on the packaging .   Install SilverCrest Watch app .  ...
 • Page 15 The last 4 digits of the product’s Bluetooth MAC address are shown in the display (see following example) . This means that you have to bind the product with the app first before use . SAT90A1 BT: - - 6F00 GB/IE/NI...
 • Page 16 Touch the touch button to activate the Bluetooth function again . Connect to the product: Tap SAT90A1 . Enter the 6-digit key in the app to complete the pairing process . Tap Pair . NOTE: Different smartphones will prompt a different Bluetooth-pairing user interface .
 • Page 17: Disposal

  ˜ Disposal NOTE: Before passing on, disposing of or returning the product to the manufacturer: Delete all data from the product . Use the app menu item Reset smartwatch to erase all data from the product’s memory (also refer to “Reset smartwatch”...
 • Page 18: Simplified Eu Declaration Of Conformity

  ˜ Simplified EU declaration of conformity Hereby, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY, declares that the product ACTIVITY TRACKER, HG07789A / HG07789B is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www .owim .com Service Service Great Britain...
 • Page 19 AKTIVITETSMÅLER Anvendte advarselssætninger og symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 20 Forskriftsmæssig anvendelse .
 • Page 20: Anvendte Advarselssætninger Og Symboler

  Anvendte advarselssætninger og symboler I denne lynvejledning anvendes følgende advarsler: FARE! Dette symbol, sammen med signalordet ”FARE”, betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald . ADVARSEL! Dette symbol, sammen med signalordet ”ADVARSEL”, betegner en faresituation med middel risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser .
 • Page 21: Forskriftsmæssig Anvendelse

  ˜ Forskriftsmæssig anvendelse Dette produkt hører til kategorien ”informationselektronik” . Når produktet er koblet sammen med en mobilenhed kan alle funktioner anvendes i fuldt omfang . Produktet er beregnet til at analysere dine sportslige aktiviteter . Hertil registreres følgende parametre: Skridt  ...
 • Page 22: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger FØR PRODUKTET TAGES I BRUG, SKAL DU VÆRE FORTROLIG MED ALLE SIKKERHEDS- OG BETJENINGSANVISNINGER! HVIS PRODUKTET OVERLADES TIL TREDJEMAND, SKAL ALLE DOKUMENTER MEDFØLGE! Hvis der opstår skader som følge af, at betjeningsvejledningen ikke følges, bortfalder erstatningsansvaret! Leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader! Leverandøren påtager sig intet ansvar for ting- eller personskader, der opstår som følge af forkert anvendelse, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges! Før hver anvendelse: Kontrollér produktet for skader .
 • Page 23: Sikkerhedsvejledning For Genopladelige Batterier

  Stik ikke genstande ind i produktet, og hold skarpe genstande på afstand af   produktet . Før produktet tages i anvendelse første gang, skal du konsultere en læge, hvis du   har indopereret en pacemaker eller defibrillator . Anbring ikke tunge genstande på produktet . Udøv ikke tryk på produktet .  ...
 • Page 24 Fare for beskadigelse af produktet Dette produkt indeholder ikke dele, som kan serviceres af brugeren .   Anbring ikke tændte stearinlys eller anden åben ild på eller i nærheden af   produktet . Sluk straks for produktet hvis du bemærker røg, usædvanlige lyde eller lugte . Hvis  ...
 • Page 25: Beskrivelse Af Delene

  ˜ Beskrivelse af delene Trykknap Display Markering p USB Urrem Spænde USB-stik (ikke synligt)
 • Page 26: Tekniske Data

  ˜ Tekniske data Bluetooth-version V5 .0 Bluetooth-rækkevidde ≤ 10 m Ladespænding Ladestrøm ca . 85 mA Ladetid ca . 1,5 h Chipsæt PAR2860QN (fra PIXART) Frekvensområde 2402–2480 MHz Maks . sendeeffekt –3 dBm Driftstid ca . 4 dage Genopladeligt batteri 3,7 V, 90 mAh, 0,333 Wh, Li-Po genopladeligt batteri (ikke udskiftelig) Dimensioner...
 • Page 27: Opladning Af Genopladeligt Batteri

  ˜ Opladning af genopladeligt batteri Hold fast i huset med den ene hånd . Hold urremmen fast med den anden hånd . Træk huset og urremmen fra hinanden ved markeringen pUSB Sæt det fremkomne USB-stik i en fri USB-port . Når batteriet er ladet fuldt op: Træk USB-stikket ud af USB-porten .
 • Page 28: Første Indstilling Af Appen

  Skærmbillederne skal udelukkende ses som en reference . Der kan være lette   afvigelser mellem iOS- og Android-versionen . Klargøring Download appen SilverCrest Watch med QR-koden på emballagen .   Installer appen SilverCrest Watch .   Aktivér mobilenhedens Bluetooth-funktion .
 • Page 29 . Aktivering af produktets Bluetooth-funktion: Tryk på trykknappen De sidste 4 tal i produktets Bluetooth-MAC-adresse vises i displayet nedenstående eksempel) . Det betyder, at produktet først kan bruges, når det er forbundet til appen . SAT90A1 BT: - - 6F00...
 • Page 30 . Tryk på trykknappen for at aktivere Bluetooth-funktionen igen . Forbindelse til produktet: Tryk på SAT90A1 . Indtast den 6-cifrede talnøgle i appen for at afslutte oprettelsen af forbindelsen . Tryk på Pair . BEMÆRK: Brugerfladen for Bluetooth-forbindelse kan afvige i forhold til forskellige smartphones .
 • Page 31: Bortskaffelse

  ˜ Bortskaffelse BEMÆRK: Før produktet overlades til tredjemand, bortskaffes eller returneres til Reset smartwatch fabrikanten: Slet alle data fra produktet . Med menupunktet i appen sletter du alle data fra produktets hukommelse (se også ”Nulstilling af smartwatch” i den komplette betjeningsvejledning) . Emballage: Emballagen består af miljøvenlige materialer, som du kan bortskaffe på...
 • Page 32: Forenklet Eu-Konformitetserklæring

  ˜ Forenklet EU-konformitetserklæring Vi, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, TYSKLAND, erklærer under vores eget ansvar, at produktet AKTIVITETSMÅLER, HG07789A / HG07789B overholder EU-direktiverne 2014/53/EU og 2011/65/EU . Den fuldstændige formulering af EU-konformitetserklæringen kan findes på denne internetadresse: www .owim .com Service Service Danmark...
 • Page 33 CAPTEUR D’ACTIVITÉ Avertissements et symboles utilisés . . . . . . . . Page 34 Utilisation conforme aux prescriptions . . . . . Page 35 Consignes de sécurité .
 • Page 34 Avertissements et symboles utilisés Les avertissements suivants sont utilisés dans ce petit guide de démarrage rapide : DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « DANGER » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n’est pas évitée . AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec la mention « AVERTISSEMENT »...
 • Page 35 ˜ Utilisation conforme aux prescriptions Ce produit relève de la catégorie de l'électronique grand public . Après avoir connecté le produit à un appareil portable, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités . Le produit est destiné à évaluer vos activités sportives . Les paramètres suivants sont enregistrés à...
 • Page 36 Consignes de sécurité AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS CONCERNANT SON UTILISATION ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS ! Dans le cas de dommages résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi, le recours à...
 • Page 37 N'insérez aucun objet dans le produit et conservez les objets tranchants hors de   portée du produit . Si un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur est implanté, consultez votre médecin   avant d'utiliser le produit pour la première fois . Ne posez aucun objet lourd sur le produit .
 • Page 38 Risque de dommages au produit Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant un entretien par l'utilisateur .   Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres flammes sur ou à proximité du   produit . Si vous remarquez de la fumée, des bruits inhabituels ou odeurs anormales,  ...
 • Page 39 ˜ Description des pièces Bouton tactile Écran Boîtier Marquage p USB Bracelet Fermeture Fiche USB (non visible) FR/BE...
 • Page 40 ˜ Données techniques Version Bluetooth V5 .0 Portée Bluetooth ≤ 10 m Tension de charge Courant de charge env . 85 mA Durée de chargement env . 1,5 h Jeu de puces PAR2860QN (de PIXART) Bande de fréquences 2402–2480 MHz Puissance d'émission max . –3 dBm Durée de fonctionnement env . 4 jours...
 • Page 41 ˜ Recharger l'accu Maintenez le boîtier  fermement d'une main . Maintenez le bracelet  avec l'autre main . au niveau du marquage p USB Séparez le boîtier et le bracelet Branchez la fiche USB  libérée sur un port USB . Lorsque l’accu est complètement rechargé : Débranchez la fiche USB  port USB .
 • Page 42 Les photos d'écran sont données seulement à titre de référence . Il peut y avoir de   légères différences entre les versions iOS et Android . Préparation Télécharger l'application SilverCrest Watch grâce au code QR sur l'emballage .   Installer l'application SilverCrest Watch .  ...
 • Page 43 Activer la fonction Bluetooth du produit : Toucher le bouton tactile Les 4 derniers chiffres de l'adresse MAC Bluetooth du produit s'affichent à l'écran  (voir l'exemple suivant) . Cela signifie que vous devez d'abord connecter le produit à l'application avant de l'utiliser . SAT90A1 BT: - - 6F00 FR/BE...
 • Page 44 à jour . Appuyez sur le bouton tactile  pour réactiver la fonction Bluetooth . Connexion au produit : Taper sur SAT90A1 . Entrez la clé numérique à 6 chiffres dans l’application pour conclure l’appairage . Taper sur Jumeler .
 • Page 45 ˜ Mise au rebut REMARQUE : Avant de transmettre le produit à quelqu'un, de le mettre au rebut ou de le renvoyer au fabricant : Effacez toutes les données du produit . Grâce à la Réinitialiser la montre rubrique du menu dans l'application, vous supprimez toutes les données de la mémoire du produit (voir également « Réinitialiser la montre »...
 • Page 46 ˜ Déclaration UE de conformité simplifiée Nous, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit CAPTEUR D’ACTIVITÉ HG07789A / HG07789B répond aux directives de l'UE 2014/53/UE et 2011/65/UE . Le texte complet de la déclaration UE de conformité...
 • Page 47 ACTIVITY‑TRACKER Gebruikte waarschuwingen en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina 48 Beoogd gebruik .
 • Page 48: Gebruikte Waarschuwingen En Symbolen

  Gebruikte waarschuwingen en symbolen In deze snelstartgids worden de volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding “GEVAAR” duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg heeft . WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding “WAARSCHUWING”...
 • Page 49: Beoogd Gebruik

  ˜ Beoogd gebruik Dit product behoort tot de categorie “informatie-elektronica” . Nadat u het product met een mobiel apparaat heeft verbonden, kunt u alle toepassingen volledig gebruiken . Het product is dient voor het evalueren van uw sportactiviteiten . Daartoe worden de volgende parameters geregistreerd: Stappen  ...
 • Page 50: Veiligheidstips

  Veiligheidstips MAAK U VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEEFT, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE! In geval van schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt uw aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor materiële schade of persoonlijk letsel, die ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de...
 • Page 51: Veiligheidstips Voor Accu's

  Steek geen voorwerpen in het product en houd het product uit de buurt van scherpe   objecten . Als er een pacemaker of defibrillator bij u is geïmplanteerd, consulteer dan eerst   een arts voordat u het product gaat dragen . Zet geen zware voorwerpen op het product .
 • Page 52 Kans op beschadiging van het product Dit product bevat geen onderdelen, die kunnen worden onderhouden door de   gebruiker . Plaats geen brandende kaarsen of ander open vuur op of naast het product .   Schakel het product direct uit als u ongewone geluiden hoort of rook of geuren  ...
 • Page 53: Onderdelenbeschrijving

  ˜ Onderdelenbeschrijving Tiptoets Beeldscherm Behuizing Markering p USB Horlogearmband Gesp USB-stekker (niet zichtbaar) NL/BE...
 • Page 54: Technische Gegevens

  ˜ Technische gegevens Bluetooth-versie V5 .0 Bluetooth bereik ≤ 10 m Voedingsspanning Laadstroom ca . 85 mA Oplaadtijd ca . 1,5 h Chipset PAR2860QN (van PIXART) Frequentiebanden 2402–2480 MHz Max . zendvermogen –3 dBm Gebruiksduur ca . 4 dagen Accu 3,7 V, 90 mAh, 0,333 Wh, Li-Po-accu (niet vervangbaar) Afmetingen ca .
 • Page 55: Accu Laden

  ˜ Accu laden Houd de behuizing met één hand vast . Houd met de andere hand de horlogearmband vast . bij de markering p USB Trek de behuizing en de horlogearmband elkaar . Steek de USB-stekker die daardoor zichtbaar wordt, in een USB-poort . Als de accu volledig is opgeladen: Trek de USB-stekker uit de USB-poort .
 • Page 56: Voor De Eerste Keer Instellen Van De App

  De beeldschermfoto's dienen uitsluitend ter referentie . Er kunnen kleine verschillen   zijn tussen de iOS- en de Android-versie . Voorbereiding App SilverCrest Watch met de QR-code op de verpakking downloaden .   App SilverCrest Watch installeren .   De Bluetooth-functie van het mobiele apparaat activeren .
 • Page 57 . De laatste 4 cijfers van het Bluetooth-MAC-Adres van het product worden op het beeldscherm getoond (zie volgend voorbeeld) . Dat betekent dat u het product voor gebruik eerst met de app moet verbinden . SAT90A1 BT: - - 6F00 NL/BE...
 • Page 58 . Tik op de tiptoets om de Bluetooth- functie opnieuw te activeren . Met het product verbinden: Tik op SAT90A1 . Voer de zestallige getallencode in de app in om de koppelingsprocedure af te ronden . Tik op Pair .
 • Page 59: Afvoer

  ˜ Afvoer TIP: Voordat u het product aan een derde doorgeeft, verwijdert of aan de fabrikant Reset teruggeeft: Wis alle gegevens uit het product . Met behulp van het menupunt smartwatch in de app wist u alle gegevens uit het geheugen van het product (zie ook “Smartwatch opnieuw instellen”...
 • Page 60: Eu-Conformiteitsverklaring

  ˜ Vereenvoudigde EU‑Conformiteitsverklaring Wij, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren als alleenverantwoordelijke dat de producten ACTIVITY-TRACKER, HG07789A / HG07789B voldoen aan de EU-richtlijnen 2014/53/EU en 2011/65/EU . De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is op het volgende internetadres beschikbaar: www .owim .com Service Service Nederland...
 • Page 61 ACTIVITY‑TRACKER Verwendete Warnhinweise und Symbole . . Seite 62 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . . Seite 63 Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 64 Sicherheitshinweise für Akkus .
 • Page 62 Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Kurzanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat . WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“...
 • Page 63 ˜ Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt fällt unter die Kategorie „Informationselektronik“ . Nachdem Sie das Produkt mit einem Mobilgerät verbunden haben, können Sie die Funktionen in vollem Umfang verwenden . Das Produkt ist dafür vorgesehen, Ihre sportlichen Aktivitäten auszuwerten . Hierzu werden die folgenden Parameter aufgezeichnet: Schritte  ...
 • Page 64 Sicherheitshinweise MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER! Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen! Vor jedem Gebrauch: Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen .
 • Page 65 Führen Sie keine Gegenstände in das Produkt ein und halten Sie scharfe   Gegenstände vom Produkt fern . Konsultieren Sie vor dem ersten Tragen des Produkts Ihren Arzt, falls Sie einen   Herzschrittmacher oder einen Defibrillator implantiert haben sollten . Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt .
 • Page 66 Risiko der Beschädigung des Produkts Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können .   Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuer auf oder neben das   Produkt . Schalten Sie das Produkt sofort aus, falls Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder  ...
 • Page 67 ˜ Teilebeschreibung Berührungstaste Display Gehäuse Markierung p USB Uhrenarmband Schließe USB-Stecker (nicht sichtbar) DE/AT/CH...
 • Page 68 ˜ Technische Daten Bluetooth-Version V5 .0 Bluetooth-Reichweite ≤ 10 m Ladespannung Ladestrom ca . 85 mA Ladezeit ca . 1,5 h Chipsatz PAR2860QN (von PIXART) Frequenzbänder 2402–2480 MHz Max . Sendeleistung –3 dBm Betriebsdauer ca . 4 Tage Akku 3,7 V, 90 mAh, 0,333 Wh, Li-Po-Akku (nicht austauschbar) Abmessungen ca .
 • Page 69 ˜ Akku laden Halten Sie das Gehäuse mit einer Hand fest . Halten Sie das Uhrenarmband mit der anderen Hand fest . Ziehen Sie das Gehäuse und das Uhrenarmband an der Markierung p USB auseinander . Verbinden Sie den freigelegten USB-Stecker mit einem freien USB-Port .
 • Page 70 Die Bildschirmfotos dienen ausschließlich als Referenz . Es können leichte   Abweichungen zwischen der iOS- und Android-Version auftreten . Vorbereitung App SilverCrest Watch mit dem QR-Code auf der Verpackung downloaden .   App SilverCrest Watch installieren .   Bluetooth-Funktion des Mobilgerätes aktivieren .
 • Page 71 . Die letzten 4 Ziffern der Bluetooth-MAC-Adresse des Produkts werden im Display angezeigt (siehe folgendes Beispiel) . Das bedeutet, dass Sie das Produkt vor der Verwendung erst mit der App verbinden müssen . SAT90A1 BT: - - 6F00 DE/AT/CH...
 • Page 72 HINWEIS: Falls nach der Suche kein Produkt gefunden wurde, wischen Sie den App-Bildschirm zur Aktualisierung nach unten . Berühren Sie die Berührungstaste um die Bluetooth-Funktion erneut zu aktivieren . Mit dem Produkt verbinden: SAT90A1 antippen . Geben Sie den 6-stelligen Zahlenschlüssel in der App ein, um den Koppeln Kopplungsvorgang abzuschließen .
 • Page 73 ˜ Entsorgung HINWEIS: Bevor Sie das Produkt an jemanden weitergeben, entsorgen oder dem Hersteller zurückgeben: Löschen Sie alle Daten aus dem Produkt . Mit dem Uhr zurücksetzen Menüpunkt in der App löschen Sie alle Daten aus dem Speicher des Produktes (siehe auch „Smartwatch zurücksetzen“ in der vollständigen Bedienungsanleitung) .
 • Page 74 ˜ Vereinfachte EU‑Konformitätserklärung Wir, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt ACTIVITY-TRACKER, HG07789A / HG07789B den EU-Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht . Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www .owim .com Service Service Deutschland...
 • Page 75 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG07789A / HG07789B Version: 08/2021 IAN 364478_2010...

This manual is also suitable for:

364478 2010

Table of Contents