Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SAT90A1 Quick Start Manual

Silvercrest SAT90A1 Quick Start Manual

Hide thumbs Also See for SAT90A1:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

ACTIVITY TRACKER SAT90A1
ACTIVITY TRACKER
Quick start guide
SLEDILNIK
AKTIVNOSTI
Kratka navodila
ACTIVITY TRACKER
Krátký návod
IAN 364478_2010
STOPKY NA AKTIVITY
Krátky návod
ACTIVITY-TRACKER
Kurzanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAT90A1

 • Page 1 ACTIVITY TRACKER SAT90A1 ACTIVITY TRACKER STOPKY NA AKTIVITY Quick start guide Krátky návod SLEDILNIK ACTIVITY-TRACKER AKTIVNOSTI Kurzanleitung Kratka navodila ACTIVITY TRACKER Krátký návod IAN 364478_2010...
 • Page 2 Quick start guide Page Kratka navodila Stran Krátký návod Strana Krátky návod Strana DE/AT/CH Kurzanleitung Seite...
 • Page 3 This quick start guide is a fixed part of the operating instructions, which enables you to start up your product immediately. In order to fully understand all functions of the product, please select the link to the Device user manual Setting in the app’s tab.
 • Page 4 Tento stručný návod je neoddeliteľnou súčasťou návodu na používanie. Slúži na okamžité uvedenie tohto produktu do prevádzky. Device user manual Kompletné funkcie produktu nájdete pod odkazom v menu aplikácie Settings. Kompletný návod na používanie si môžete tiež stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky: http://www.lidl-service.com Tento stručný...
 • Page 5: Table Of Contents

  ACTIVITY TRACKER Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . Page Intended use .
 • Page 6: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this quick start guide: DANGER! This symbol in combination with the signal word “DANGER” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury . WARNING! This symbol in combination with the signal word “WARNING”...
 • Page 7: Intended Use

  ˜ Intended use This is an “information electronics” product . After you have connected the product with a mobile device, you can use its full scope of functions . The product is designed to evaluate your sport activities . For this purpose the following parameters are recorded: Steps  ...
 • Page 8: Safety Instructions

  Safety instructions BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS! In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non- compliance with the safety instructions, no liability is accepted!
 • Page 9: Safety Instructions For Rechargeable Batteries

  Do not insert objects into the product and keep sharp objects away from the   product . If you have a heart pacemaker fitted or an implanted defibrillator, consult your   doctor before wearing the product for the first time . Do not place heavy objects on the product .
 • Page 10 Risk of property damage This product does not contain any parts which can be serviced by the user .   Do not place burning candles or other open fire on or next to the product .   If you notice smoke or unusual noise or odour, switch the product off immediately .  ...
 • Page 11: Description Of Parts

  ˜ Description of parts Touch button Display Housing p USB mark Watch strap Clasp USB plug (not visible)
 • Page 12: Technical Data

  ˜ Technical data Bluetooth version V5 .0 Bluetooth range ≤ 10 m Charging voltage Charging current approx . 85 mA Charging time approx . 1 .5 h Chip set PAR2860QN (from PIXART) Frequency bands 2402–2480 MHz Max . power transmitted –3 dBm Operating time approx .
 • Page 13: Charging The Battery

  ˜ Charging the battery Hold the housing with one hand . Hold the watch strap with the other hand . apart at the p USB mark Pull the housing and the watch strap Connect the revealed USB plug to a free USB port . When the battery is fully charged: Disconnect the USB plug from the USB port .
 • Page 14: Initial App Setup

  Screenshots are for reference only . There may be slight deviations between iOS and   Android versions . Preparation Download the SilverCrest Watch app by using the QR code on the packaging .   Install SilverCrest Watch app .  ...
 • Page 15 The last 4 digits of the product’s Bluetooth MAC address are shown in the display (see following example) . This means that you have to bind the product with the app first before use . SAT90A1 BT: - - 6F00...
 • Page 16 Touch the touch button to activate the Bluetooth function again . Connect to the product: Tap SAT90A1 . Enter the 6-digit key in the app to complete the pairing process . Tap Pair . NOTE: Different smartphones will prompt a different Bluetooth-pairing user interface .
 • Page 17: Disposal

  ˜ Disposal NOTE: Before passing on, disposing of or returning the product to the manufacturer: Delete all data from the product . Use the app menu item Reset smartwatch to erase all data from the product’s memory (also refer to “Reset smartwatch”...
 • Page 18: Simplified Eu Declaration Of Conformity

  ˜ Simplified EU declaration of conformity Hereby, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY, declares that the product ACTIVITY TRACKER, HG07789A / HG07789B is in compliance with Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU . The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www .owim .com Service Service Great Britain...
 • Page 19 SLEDILNIK AKTIVNOSTI Uporabljena opozorila in simboli . . . . . . . . . . Stran 20 Predvidena uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran 21 Varnostni napotki .
 • Page 20 Uporabljena opozorila in simboli V teh kratkih navodilih za uporabo bodo uporabljena naslednja opozorila: NEVARNOST! Ta simbol z opozorilno besedo »NEVARNOST« označuje nevarnost z visoko stopnjo tveganja, ki lahko v primeru neupoštevanja opozorila povzroči hudo poškodbo ali celo smrt . OPOZORILO! Ta simbol z opozorilno besedo »OPOZORILO«...
 • Page 21 ˜ Predvidena uporaba Ta izdelek spada v kategorijo »informacijska elektronika« . Ko izdelek povežete z mobilno napravo, lahko uporabljate vse funkcije . Izdelek je namenjen oceni vaših športnih aktivnosti . V ta namen se zabeležijo naslednji parametri: Koraki   Kilometri  ...
 • Page 22 Varnostni napotki PRED UPORABO IZDELKA SE SEZNANITE Z VSEMI VARNOSTNIMI NAPOTKI IN NAVODILI ZA UPORABO! ČE IZDELEK POSREDUJETE DRUGIM OSEBAM, PRILOŽITE TUDI VSE DOKUMENTE! V primeru poškodb zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo se garancija izniči! Ne prevzemamo odgovornosti za posledično škodo! V primeru premoženjske škode ali telesne poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali neupoštevanja varnostnih napotkov, ne prevzemamo odgovornosti! Pred vsako uporabo: Preverite, ali se je izdelek poškodovan .
 • Page 23 V izdelek ne vstavljajte predmetov in ga hranite izven dosega ostrih predmetov .   Če imate vstavljen spodbujevalnik ali defibrilator, se pred prvo uporabo izdelka   posvetujte s svojim zdravnikom . Ne postavljajte nobenih težjih predmetov na izdelek . Na izdelek ne smete izvajati  ...
 • Page 24 Tveganje poškodb izdelka Ta izdelek ne vsebuje delov, ki bi jih uporabnik moral vzdrževati .   Na ali v bližino izdelka ne postavljajte gorečih sveč ali drugih odprtih plamenov .   Če opazite dim ali čudne zvoke ali vonjave, izdelek takoj izklopite . Če se to zgodi  ...
 • Page 25 ˜ Opis delov Tipka na dotik Zaslon Ohišje Oznaka p USB Pas ure Zapiranje USB vtič (ni viden)
 • Page 26 ˜ Tehnični podatki Različica Bluetooth V5 .0 Doseg povezave Bluetooth ≤ 10 m Polnilna napetost Tok polnjenja pribl . 85 mA Čas polnjenja pribl . 1,5 h Komplet čipov PAR2860QN (iz PIXART) Frekvenčni pas 2402–2480 MHz Največja oddajna moč –3 dBm Čas delovanja pribl .
 • Page 27 ˜ Polnjenje polnilne baterije Trdno primite ohišje  z eno roko . Trdno pas ure  z drugo roko . narazen na oznaki p USB Povlecite ohišje in pas ure Povežite razkrit USB vtič s prostim USB vhodom . Ko je polnilna baterija popolnoma napolnjena: Izvlecite USB vtič iz USB vhoda .
 • Page 28 Posnetki zaslona služijo izključno kot referenca . Med različicama za iOS in Android   so lahko majhne razlike . Priprava Prenesite aplikacijo SilverCrest Watch s QR-kodo na embalaži .   Namestite aplikacijo SilverCrest Watch .   Aktivirajte funkcijo Bluetooth na mobilni napravi .
 • Page 29 Aktivirajte funkcijo Bluetooth na izdelku: Dotaknite se tipke na dotik Na zaslonu so prikazane zadnje 4 številke naslova Bluetooth MAC izdelka (glejte naslednji primer) . To pomeni, da morate izdelek najprej povezati z aplikacijo, preden ga začnete uporabljati . SAT90A1 BT: - - 6F00...
 • Page 30 . Dotaknite se tipke na dotik , da znova aktivirate funkcijo Bluetooth . Povežite se z izdelkom: Dotaknite se SAT90A1 . Vnesite 6-mestni številčni ključ v aplikacijo, da dokončate postopek seznanjanja . Dotaknite se Pair .
 • Page 31 ˜ Odstranjevanje OPOMBA: Preden izdelek nekomu posredujete, ga zavržete ali vrnete Reset proizvajalcu: Izbrišite vse podatke iz izdelka . Z elementom menija smartwatch v aplikaciji izbrišete vse podatke iz pomnilnika izdelka (glejte tudi »Ponastavitev pametne ure« v celotnih navodilih za uporabo) . Embalaža: Embalaža je narejena iz okolju primernih materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na lokalnih zbirališčih odpadkov .
 • Page 32 ˜ Poenostavljena EU izjava o skladnosti Mi, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMČIJE, v lastni odgovornosti izjavljamo, da je izdelek SLEDILNIK AKTIVNOSTI HG07789A / HG07789B v skladu z direktivami EU 2014/53/EU in 2011/65/EU . Celotno besedilo EU izjave o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www .owim .com Servis Servis Slovenija...
 • Page 33 ACTIVITY TRACKER Použitá výstražná upozornění a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 34 Použití...
 • Page 34: Použitá Výstražná Upozornění A Symboly

  Použitá výstražná upozornění a symboly V tomto stručném návodu se používají následující výstražná upozornění: NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signální slovem „NEBEZPEČÍ“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt . VAROVÁNÍ! Tento symbol se signální...
 • Page 35: Strana

  ˜ Použití ke stanovenému účelu Tento výrobek spadá do kategorie „Informační elektronika“ . Jakmile budete mít výrobek připojen k mobilnímu zařízení, můžete použít funkce v plném rozsahu . Výrobek je určen k vyhodnocování vašich sportovních aktivit . K tomu se zaznamenávají následující...
 • Page 36: Bezpečnostní Pokyny

  Bezpečnostní pokyny SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, DEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY! V případě poškození v důsledku nedodržení tohoto návodu na obsluhu se Vaše záruka ruší! Za následné škody se nepřebírá žádná odpovědnost! V případě škody na majetku nebo zranění...
 • Page 37: Bezpečnostní Pokyny Pro Akumulátory

  Nezavádějte do výrobku žádné předměty a udržujte ostré předměty dostatečně   daleko od výrobku . Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo defibrilátor poraďte se před   nošením výrobku se svým lékařem . Na výrobek nestavte žádné těžké předměty . Na výrobek nevyvíjejte žádný tlak .  ...
 • Page 38 Riziko poškození výrobku Tento výrobek neobsahuje žádné části, které by mohly být udržovány uživatelem .   Nestavte hořící svíčky nebo jiný otevřený oheň na výrobek nebo vedle něj .   Výrobek okamžitě vypněte, pokud si všimnete kouře, neobvyklého hluku nebo  ...
 • Page 39: Popis Dílů

  ˜ Popis dílů Dotykové tlačítko Displej Kryt Označení p USB Náramek hodinek Přezka USB konektor (není vidět)
 • Page 40: Strana

  ˜ Technické údaje Verze Bluetooth V5 .0 Dosah Bluetooth ≤ 10 m Nabíjecí napětí Nabíjecí proud cca 85 mA Doba nabíjení cca 1,5 h Čipová sada PAR2860QN (od PIXARTu) Frekvenční pásma 2402–2480 MHz Max . vysílací výkon –3 dBm Doba provozu cca 4 dní Akumulátor 3,7 V, 90 mAh, 0,333 Wh, Li-Po- akumulátor (nevýměnné)
 • Page 41: Strana

  ˜ Nabíjení akumulátoru Přidržte kryt  pevně jednou rukou . Držte náramek hodinek  pevně oběma rukama . za označení p USB Odtáhněte kryt a náramek hodinek od sebe . Připojte uvolněný USB konektor  k dostupnému USB portu . Když je akumulátor plně nabitý: Vytáhněte USB konektor  z portu USB .
 • Page 42: Strana

  Recepty slouží výhradně jako reference . Mezi verzemi iOS a Android mohou být   mírné rozdíly . Příprava Stáhněte si aplikaci SilverCrest Watch s QR kódem na balení .   Instalujte aplikaci SilverCrest Watch .   Aktivujte funkci Bluetooth mobilního zařízení .
 • Page 43 Klepnutím na střed ikony spustíte párování výrobku a aplikace . Aktivujte funkci Bluetooth výrobku: Dotkněte se dotykového tlačítka  Poslední 4 číslice adresy MAC zařízení Bluetooth se zobrazují na displeji  (viz příklad níže) . To znamená, že před použitím musíte výrobek nejprve připojit k aplikaci . SAT90A1 BT: - - 6F00...
 • Page 44 UPOZORNĚNÍ: Pokud po hledání nebyl nalezen žádný výrobek, aktualizujte jej posunutím obrazovky aplikace směrem dolů . Stisknutím dotykového tlačítka  znovu aktivujete funkci Bluetooth . Spojit s výrobkem: Klepněte na SAT90A1 . Zadejte tento 6místný číselný klíč do aplikace pro dokončení procesu párování . Klepněte na Pair .
 • Page 45: Strana

  ˜ Odstranění do odpadu UPOZORNĚNÍ: Před předáním výrobku někomu dalšímu, likvidací nebo vrácením Reset smartwatch výrobci: Vymažte z výrobku všechna data . Položkou nabídky v aplikaci vymažete všechna data z paměti výrobku (viz také „Resetovat chytré hodinky“ v úplném Návodu k obsluze) . Balení: Obal se skládá...
 • Page 46: Servis

  ˜ Zjednodušené EU prohlášení o shodě My, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobek ACTIVITY TRACKER HG07789A / HG07789B odpovídá směrnicím EU 2014/53/EU a 2011/65/EU . Úplný text EU prohlášení o shodě najdete na následující internetové adrese: www .owim .com Servis Servis Česká...
 • Page 47 STOPKY NA AKTIVITY Použité výstražné upozornenia a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 48 Použitie v súlade s určením .
 • Page 48 Použité výstražné upozornenia a symboly V tomto krátkom návode sú použité nasledujúce výstražné upozornenia: NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „NEBEZPEČENSTVO“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie . VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „VÝSTRAHA“...
 • Page 49 ˜ Použitie v súlade s určením Tento produkt spadá do kategórie „Informačná elektronika“ . Všetky jeho funkcie môžete využiť po pripojení produktu k mobilnému zariadeniu . Produkt je určený na vyhodnocovanie vašich športových aktivít . Pritom sa zaznamenávajú nasledujúce parametre: Kroky  ...
 • Page 50 Bezpečnostné upozornenia PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMI A POKYNMI NA POUŽITIE! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU! V prípade poškodenia z dôvodu nedodržania tohto návodu na používanie zaniká nárok na záruku! Za následne vzniknuté škody nepreberáme žiadnu záruku! V prípade majetkových alebo personálnych škôd z dôvodu neodborného používania alebo nedodržania bezpečnostných upozornení...
 • Page 51 Do produktu nezasahujte žiadnymi predmetmi a ostré predmety držte od neho   ďalej . Ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo defibrilátor, konzultujte nosenie   produktu ešte pred prvým použitím . Neukladajte na produkt žiadne ťažké predmety . Nevyvíjajte na produkt žiaden tlak .  ...
 • Page 52 Nebezpečenstvo poškodenia produktu Tento produkt neobsahuje žiadne diely, ktorých údržbu by mohol vykonávať   používateľ . Na produkt alebo vedľa produktu neukladajte horiace sviečky alebo iný otvorený   oheň . Ak spozorujete dym, neobvyklé zvuky alebo zápach, produkt okamžite vypnite . Ak  ...
 • Page 53 ˜ Popis súčiastok Dotykové tlačidlo Displej Puzdro Značka p USB Hodinkový náramok Pracka USB konektor (neviditeľný)
 • Page 54 ˜ Technické údaje Verzia Bluetooth V5 .0 Dosah Bluetooth ≤ 10 m Nabíjacie napätie Nabíjací prúd pribl . 85 mA Čas nabíjania pribl . 1,5 h Súprava čipov PAR2860QN (od PIXART) Frekvenčné pásma 2402–2480 MHz Max . vysielací výkon –3 dBm Prevádzkový čas pribl . 4 dní...
 • Page 55 ˜ Nabíjanie batérie Puzdro  držte pevne jednou rukou . Druhou rukou pevne držte hodinkový náramok od seba odtiahnite na značke p USB Puzdro a hodinkový náramok Odkrytý USB konektor zapojte do voľného USB portu . Keď je nabíjateľná batéria plne nabitá: USB konektor  vytiahnite z USB portu .
 • Page 56 Snímky obrazovky sú len orientačné . Medzi verziami od spoločností iOS a Android   sa môžu vyskytnúť mierne odchýlky . Príprava Pomocou QR kódu na obale si stiahnite aplikáciu SilverCrest Watch .   Nainštalujte si aplikáciu SilverCrest Watch .  ...
 • Page 57 Aktivujte funkciu Bluetooth na produkte: Dotknite sa dotykového tlačidla Na displeji sa zobrazia posledné 4 číslice adresy Bluetooth a MAC adresy produktu (pozri nasledujúci príklad) . Znamená to, že produkt sa musí pred použitím najskôr spojiť s aplikáciou . SAT90A1 BT: - - 6F00...
 • Page 58 . Ťuknutím na dotykové tlačidlo znova aktivujete funkciu Bluetooth . Spojenie s produktom: Ťuknite na SAT90A1 . Na ukončenie procesu párovania zadajte do aplikácie 6-miestny číselný kľúč . Ťuknite na Pair .
 • Page 59 ˜ Likvidácia UPOZORNENIE: Predtým, ako produkt niekomu posuniete, zlikvidujete ho alebo ho vrátite výrobcovi: Vymažte z produktu všetky údaje . Stlačením bodu v menu Reset smartwatch v aplikácii vymažete z pamäte produktu všetky údaje (pozri aj „Reset hodiniek“ v úplnom znení návodu na používanie) . Obal: Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré...
 • Page 60 ˜ Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode My, spoločnosť OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkt STOPKY NA AKTIVITY HG07789A/HG07789B zodpovedá smerniciam EÚ 2014/53/EÚ a 2011/65/EÚ . Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na nižšie uvedenej webovej adrese: www .owim .com Servis Servis Slovensko...
 • Page 61 ACTIVITY‑TRACKER Verwendete Warnhinweise und Symbole . . Seite 62 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . . Seite 63 Sicherheitshinweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite 64 Sicherheitshinweise für Akkus .
 • Page 62 Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Kurzanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat . WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“...
 • Page 63 ˜ Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Produkt fällt unter die Kategorie „Informationselektronik“ . Nachdem Sie das Produkt mit einem Mobilgerät verbunden haben, können Sie die Funktionen in vollem Umfang verwenden . Das Produkt ist dafür vorgesehen, Ihre sportlichen Aktivitäten auszuwerten . Hierzu werden die folgenden Parameter aufgezeichnet: Schritte  ...
 • Page 64 Sicherheitshinweise MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER! Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen! Vor jedem Gebrauch: Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen .
 • Page 65 Führen Sie keine Gegenstände in das Produkt ein und halten Sie scharfe   Gegenstände vom Produkt fern . Konsultieren Sie vor dem ersten Tragen des Produkts Ihren Arzt, falls Sie einen   Herzschrittmacher oder einen Defibrillator implantiert haben sollten . Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt .
 • Page 66 Risiko der Beschädigung des Produkts Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können .   Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuer auf oder neben das   Produkt . Schalten Sie das Produkt sofort aus, falls Sie Rauch, ungewöhnliche Geräusche oder  ...
 • Page 67 ˜ Teilebeschreibung Berührungstaste Display Gehäuse Markierung p USB Uhrenarmband Schließe USB-Stecker (nicht sichtbar) DE/AT/CH...
 • Page 68 ˜ Technische Daten Bluetooth-Version V5 .0 Bluetooth-Reichweite ≤ 10 m Ladespannung Ladestrom ca . 85 mA Ladezeit ca . 1,5 h Chipsatz PAR2860QN (von PIXART) Frequenzbänder 2402–2480 MHz Max . Sendeleistung –3 dBm Betriebsdauer ca . 4 Tage Akku 3,7 V, 90 mAh, 0,333 Wh, Li-Po-Akku (nicht austauschbar) Abmessungen ca .
 • Page 69 ˜ Akku laden Halten Sie das Gehäuse mit einer Hand fest . Halten Sie das Uhrenarmband mit der anderen Hand fest . Ziehen Sie das Gehäuse und das Uhrenarmband an der Markierung p USB auseinander . Verbinden Sie den freigelegten USB-Stecker mit einem freien USB-Port .
 • Page 70 Die Bildschirmfotos dienen ausschließlich als Referenz . Es können leichte   Abweichungen zwischen der iOS- und Android-Version auftreten . Vorbereitung App SilverCrest Watch mit dem QR-Code auf der Verpackung downloaden .   App SilverCrest Watch installieren .   Bluetooth-Funktion des Mobilgerätes aktivieren .
 • Page 71 . Die letzten 4 Ziffern der Bluetooth-MAC-Adresse des Produkts werden im Display angezeigt (siehe folgendes Beispiel) . Das bedeutet, dass Sie das Produkt vor der Verwendung erst mit der App verbinden müssen . SAT90A1 BT: - - 6F00 DE/AT/CH...
 • Page 72 HINWEIS: Falls nach der Suche kein Produkt gefunden wurde, wischen Sie den App-Bildschirm zur Aktualisierung nach unten . Berühren Sie die Berührungstaste um die Bluetooth-Funktion erneut zu aktivieren . Mit dem Produkt verbinden: SAT90A1 antippen . Geben Sie den 6-stelligen Zahlenschlüssel in der App ein, um den Koppeln Kopplungsvorgang abzuschließen .
 • Page 73 ˜ Entsorgung HINWEIS: Bevor Sie das Produkt an jemanden weitergeben, entsorgen oder dem Hersteller zurückgeben: Löschen Sie alle Daten aus dem Produkt . Mit dem Uhr zurücksetzen Menüpunkt in der App löschen Sie alle Daten aus dem Speicher des Produktes (siehe auch „Smartwatch zurücksetzen“ in der vollständigen Bedienungsanleitung) .
 • Page 74 ˜ Vereinfachte EU‑Konformitätserklärung Wir, OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt ACTIVITY-TRACKER, HG07789A / HG07789B den EU-Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht . Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: www .owim .com Service Service Deutschland...
 • Page 75 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG07789A / HG07789B Version: 08/2021 IAN 364478_2010...

This manual is also suitable for:

364478 2010

Table of Contents