Silvercrest SAT 70 Quick Start Manual
Hide thumbs Also See for SAT 70:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

ACTIVITY TRACKER
ACTIVITY TRACKER
PRATITELJ AKTIVNOSTI
Quick Start Guide
Vodič za brzi početak
AKTIVITÄTSTRACKER
Kurzanleitung
IAN 289546

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SAT 70

 • Page 1 ACTIVITY TRACKER ACTIVITY TRACKER PRATITELJ AKTIVNOSTI Quick Start Guide Vodič za brzi početak AKTIVITÄTSTRACKER Kurzanleitung IAN 289546...
 • Page 2 GB / CY Quick Start Guide Page Vodič za brzi početak Stranica DE / AT / CH Kurzanleitung Seite...
 • Page 3: Table Of Contents

  Introduction ....Page 7 Get going! ..... Page 8 Step 1: Download SilverCrest SAT 70 Activity Tracker ....Page 8 Step 2: Charge tracker and take into operation ..Page 10 Description of Parts ... Page 11 Step 3: Pairing &...
 • Page 4 Disposal ......Page 25 Simplified EU declaration of conformity ....Page 27 Warranty ....... Page 28 GB/CY...
 • Page 5: Introduction

  Activity tracker Introduction We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use.
 • Page 6: Get Going

  Tracker Search for the SilverCrest SAT 70 Activity Tracker in Google Play or in the Apple App Store to download the Silver- ® Crest SAT 70 Activity Tracker app. Alterna- tively you can scan the app using the QR-code. GB/CY...
 • Page 7 Note: SilverCrest SAT 70 Activity Tracker App compatibility: ▸ Android 4.4 and higher ▸ iOS 7.0 and higher GB/CY...
 • Page 8: Step 2: Charge Tracker And Take Into Operation

  Step 2: Charge tracker and take into operation 10 GB/CY...
 • Page 9: Description Of Parts

  Description of Parts LED indicator Activity tracker Charging adapter (magnetic) Charging contact USB cable GB/CY...
 • Page 10 12 GB/CY...
 • Page 11 To enable the activity tracker, charge it by connecting the charging adapter with the supplied USB cable to a free USB port or a USB power supply. Place the charging adapter with char- ging contact to the rear of the activity tracker .
 • Page 12 Charge the battery fully before you use the product for the first time. The LED indicator lights up blue as soon as charging is com- plete. Note: You cannot turn the product on or off. It turns off automatically, when the bat- tery level falls below 1 %.
 • Page 13: Step 3: Pairing & Connecting The Product

  Step 3: Pairing & connecting the product GB/CY...
 • Page 14 16 GB/CY...
 • Page 15 GB/CY...
 • Page 16 18 GB/CY...
 • Page 17 GB/CY...
 • Page 18 20 GB/CY...
 • Page 19 Turn on Bluetooth on your smartphone. ® Tap your screen to open the SilverCrest SAT icon for APP 70 Activity Tracker App > Pair, search for SilverCrest SAT 70 Activity Tracker and touch it to connect. The name ”SilverCrest SAT 70 Activity Tracker”...
 • Page 20 Afterwards, your smartphone will pop out a pairing message for the end user confirmation of this connection. Once you confirm this connection a SilverCrest apps message will pop up to confirming this pairinges "Successfully connected". 22 GB/CY...
 • Page 21: Step 4: Share

  Step 4: Share GB/CY...
 • Page 22 Press Share to retrieve the share tab. Select a network where you want to share the data and follow the instructions on the display. Full version of user manual: For more details on this activity tracker, please visit below website to get full user manual http://www.lidl-service.com 24 GB/CY...
 • Page 23 Disposal The packaging is made of environ- mentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities. Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product. The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this device is subject to Directive 2012/19/EU.
 • Page 24 must be returned to special collection sites, recy- cling depots or waste management companies. This disposal is free of charge to you. Protect the environment and dispose properly. Please contact your local waste management company or the city / municipal administration for more information.
 • Page 25 Simplified EU declaration of conformity Hereby, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY, declares that the product Activity tracker here HG02988A, HG02988B, HG02988C is in compliance with Directives 2014 / 53 / EU and 2011 / 65 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.owim.com...
 • Page 26 Warranty The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of product defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.
 • Page 27 The warranty period begins on the date of pur- chase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase. This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or main- tained improperly.
 • Page 28 Uvod ......Stranica 32 Idemo! ......Stranica 33 Korak 1: preutimanje SilverCrest SAT 70 pratitelja aktivnosti ..Stranica 33 Korak 2: punjenje pratitelja i puštanje u rad ......Stranica 35 Opis dijelova ....Stranica 36 30 HR...
 • Page 29 Korak 3: Sa proizvodom spojiti i povezati ......Stranica 40 Korak 4: Podijeli ...Stranica 48 Zbrinjavanje ..Stranica 50 Pojednostavljena EU-izjava o sukladnosti .....Stranica 52 Jamstvo .....Stranica 53...
 • Page 30: Uvod

  Pratitelj aktivnosti Uvod Čestitamo vam na kupnji novog proizvoda. Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proizvod. Uputa za uporabu je sastavni dio ovog proizvoda. Ona sadrži važne upute o sigurnosti, uporabi i uklanjanju otpada. Prije upo- trebe proizvoda upoznajte se sa svim njegovim uputama za korištenje i sigurnosnim uputama.
 • Page 31: Idemo

  Korak 1: preutimanje SilverCrest SAT 70 pratitelja aktivnosti Potražite u Google Play ili u Apple trgovini ® za aplikacije SilverCrest SAT 70 Acti- vity Tracker, da preuzmete SilverCrest SAT 70 pratitelja aktivnosti. Alternativno možete skenirati aplikacju pomoću QR- koda.
 • Page 32 Napomena: Kompatibilnost aplikacije SilverCrest SAT 70: ▸ Android 4.4 i više ▸ iOS 7.0 i više 34 HR...
 • Page 33: Korak 2: Punjenje Pratitelja I Puštanje U Rad

  Korak 2: punjenje pratitelja i puštanje u rad...
 • Page 34: Opis Dijelova

  Opis dijelova LED-prikaz Pratitelj aktivnosti Adapter za punjenje (magnetičan) Kontakt za punjenje USB-kabel 36 HR...
 • Page 36 Da biste aktivirali pratitelja aktivnosti, napu- nite ga. Pritom priključite adapter za punjenje uz korištenje isporučenog USB-kabla na slobodan USB-priključak ili na USB-mrežni dio. Smjestite adapter za punjenje na kontakt za punjenje na poleđini pratitelja aktiv- . Adapter za punjenje nosti se ma- gnetično drži i lagano se uklopi.
 • Page 37 proizvod aktiviran, LED-prikaz prelazi u narančasto, da bi prikazao proces punjenja. U potpunosti napunite punjivu bateriju, prije nego što proizvod prvi put koristite. LED- prikaz svijetli plavo, čim je punjenje završeno. Napomena: proizvod ne možete uključiti ili isključiti. Sam se automatski isključuje, kada razina punjive baterije padne ispod 1 %.
 • Page 38: Korak 3: Sa Proizvodom Spojiti I Povezati

  Korak 3: Sa proizvodom spojiti i povezati 40 HR...
 • Page 40 42 HR...
 • Page 42 44 HR...
 • Page 44 Uključite Bluetooth na Vašem pametnom ® telefonu. Dodirnite na zaslonu SilverCrest SAT 70 icon for APP aplikacije pratitelja aktivnosti na > Pair, potražite SilverCrest SAT 70 Activity Tracker i dodirnite ga, da biste ga spojili. Ime "SilverCrest SAT 70 pratitelj aktivnosti"...
 • Page 45 Čim ste potvrdili spajanje, SilverCrest- aplikacija će pozvati obavijest, da to spajanje potvrdi: "Uspješno spojeno".
 • Page 46: Korak 4: Podijeli

  Korak 4: Podijeli 48 HR...
 • Page 47 Pritisnite na Podijeli, da pozovete registar za podjelu. Odaberite jednu mrežu u kojoj želite podi- jeliti podatke i slijedite upute na zaslonu. Puna verzija uputa za uporabu: Za daljnje informacije o pratitelju aktivnosti po- sjetite molimo dolje navedenu internetsku stra- nicu, da biste dobili potpune upute za uporabu.
 • Page 48: Zbrinjavanje

  Zbrinjavanje Ambalaža se sastoji od ekološki neškodljivih materijala koje možete zbrinuti na lokalnim mjestima za reciklažu. O mogućnostima zbrin- javanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave. Popratni simbol prekriženog kontej- nera na kotačima prikazuje da ovaj uređaj podliježe direktivi 2012 / 19 / EU.
 • Page 49 mjestu za sakupljanje otpada, u reciklažna dvori- šta ili pogone za zbrinjavanje otpada. Ovo je zbrinjavanje otpada za Vas besplatno. Čuvajte okoliš i ispravno zbrinjavajte otpad. Ostale informacije dobit ćete kod Vašeg lokal- nog zbrinjavatelja otpada ili kod gradske, tj. op- ćinske uprave.
 • Page 50: Pojednostavljena Eu-Izjava O Sukladnosti

  Pojednostavljena EU-izjava o sukladnosti Ovim izjavljuje OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, NJEMAČKA, da proizvod pratitelj aktivnosti HG02988A, HG02988B, HG02988C odgovara smjernicama 2014/53/EU i 2011/65/EU. Potpuni tekst izjave o EU-sukladnosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi: www.owim.com 52 HR...
 • Page 51: Jamstvo

  Jamstvo Proizvod se brižno izrađuje prema strogim smjer- nicama kvalitete i prije isporuke savjesno ispituje. U slučaju nedostataka na ovom proizvodu, na raspolaganju imate zakonska prava protiv pro- davača tog uređaja. Vaša zakonska prava ovim našim jamstvom koje je predstavljeno u nastavku, ostaju netaknuta.
 • Page 52 Ako u razdoblju od 3 godine od datuma kupo- vine ovog proizvoda nastane kakva greška na materijalu ili tvornočka greška, proizvod ćemo – prema našem izboru – besplatno popraviti ili za- mijeniti. Ovo jamstvo se poništava, kada se proizvod ošteti, nestručno koristi ili ne održava. Jamstvo vrijedi za nedostatke na materijalu ili tvorničke pogreške.
 • Page 53 Einleitung ....... Seite 57 Los geht es! Schritt 1: SilverCrest SAT 70 Activity Tracker herunterladen ....Seite 58 Schritt 2: Tracker aufladen und in Betrieb nehmen ....Seite 60 Teilebeschreibung ..... Seite 61 DE/AT/CH...
 • Page 54 Schritt 3: Mit dem Produkt verbinden und koppeln ...... Seite 65 Schritt 4: Teilen ....Seite 73 Entsorgung ....Seite 75 Vereinfachte EU-Konformitäts- erklärung ...... Seite 77 Garantie ......Seite 78 56 DE/AT/CH...
 • Page 55: Einleitung

  Aktivitätstracker Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwerti- ges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hin- weise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Page 56: Los Geht Es

  Schritt 1: SilverCrest SAT 70 Activity Tracker herunterladen Suchen Sie in Google Play oder im Apple ® App Store nach dem SilverCrest SAT 70 Activity Tracker, um die SilverCrest SAT 70 Activity Tracker App herunterzuladen. Alternativ können Sie die App mittels des QR-Codes scannen.
 • Page 57 Hinweis: SilverCrest SAT 70 Activity Tracker App Kompatibilität: ▸ Android 4.4 und höher ▸ iOS 7.0 und höher DE/AT/CH...
 • Page 58: Schritt 2: Tracker Aufladen Und In Betrieb Nehmen

  Schritt 2: Tracker aufladen und in Betrieb nehmen 60 DE/AT/CH...
 • Page 59: Teilebeschreibung

  Teilebeschreibung LED-Anzeige Aktivitätstracker Ladeadapter (magnetisch) Ladekontakt USB-Kabel DE/AT/CH...
 • Page 60 62 DE/AT/CH...
 • Page 61 Um den Aktivitätstracker zu aktivieren, laden Sie diesen auf. Schließen Sie hierzu den Ladeadapter 3 unter Verwendung des mit- gelieferten USB-Kabels 5 an einen freien USB-Anschluss oder ein USB-Netzteil an. Platzieren Sie den Ladeadapter 3 am Lade- kontakt 4 auf der Rückseite des Aktivitäts- trackers 2 .
 • Page 62 wechselt die LED-Anzeige 1 zu orange, um den Ladevorgang anzuzeigen. Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Die LED-Anzeige 1 leuchtet blau, sobald die Aufladung abgeschlossen ist. Hinweis: Sie können das Produkt nicht ein- oder ausschalten.
 • Page 63: Schritt 3: Mit Dem Produkt Verbinden Und Koppeln

  Schritt 3: Mit dem Produkt verbinden und koppeln DE/AT/CH...
 • Page 64 66 DE/AT/CH...
 • Page 65 DE/AT/CH...
 • Page 66 68 DE/AT/CH...
 • Page 67 DE/AT/CH...
 • Page 68 70 DE/AT/CH...
 • Page 69 ® product sketch phone ein. Tippen Sie auf den Bildschirm der Silver- Crest SAT 70 Activity Tracker App auf icon for APP > Pair, suchen Sie nach dem SilverCrest SAT 70 Activity Tracker und berühren Sie es, um es zu verbinden.
 • Page 70 Danach wird Ihr Smartphone eine Benach- richtigung anzeigen, damit Sie der Verbin- dung zustimmen. Sobald Sie die Verbindung bestätigt haben, wird die SilverCrest-App eine Nachricht aufrufen, um diese Verbindung zu bestätigen: "Erfolgreich verbunden". 72 DE/AT/CH...
 • Page 71: Schritt 4: Teilen

  Schritt 4: Teilen DE/AT/CH...
 • Page 72 Drücken Sie auf Teilen, um die Teilen- Registerkarte abzurufen. Wählen Sie ein Netzwerk aus, in dem Sie die Daten teilen möchten und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Vollversion der Bedienungsanleitung: Für weitere Details über den Aktivitätstracker besuchen Sie bitte die unten stehende Website, um die vollständige Bedienungsanleitung zu erhalten.
 • Page 73: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung besteht aus um- weltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recycling- stellen entsorgen können. Möglich- keiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtver- waltung. Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unter- liegt.
 • Page 74 normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhö- fen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder der Stadt bzw. Gemein- deverwaltung.
 • Page 75: Vereinfachte Eu- Konformitätserklärung

  Vereinfachte EU- Konformitätserklärung Hiermit erklärt OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, DE-74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, dass das Produkt Aktivitäts- tracker HG02988A, HG02988B, HG02988C der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitäts- erklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.owim.com DE/AT/CH...
 • Page 76: Garantie

  Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtli- nien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln die- ses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetz- lichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 77 Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikations- fehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder ge- wartet wurde.
 • Page 78 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model no.: HG02988A / HG02988B / HG02988C Version: 07 / 2017 Last Information Update · Stanje informacija Stand der Informationen: 09 / 2017 Ident.-No.: HG02988A / B / C092017-HR IAN 289546...

This manual is also suitable for:

289546

Table of Contents