Makita 9902 Instruction Manual

Makita 9902 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for 9902:
Table of Contents
 • Tehnični Podatki
 • Dodatni Pribor
 • Технички Податоци
 • Accesorii Opţionale
 • Технички Подаци
 • Технические Характеристики
 • Дополнительные Принадлежности
 • Технічні Характеристики
 • Інструкція З Використання
 • Додаткове Приладдя
 • Технічне Обслуговування

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Belt Sander
GB
Tračni brusilnik
SI
Smerilues me rrip
AL
Лентова шлифовъчна машина
BG
Tračna brusilica
HR
Шмиргла-каиш
MK
Şlefuitor cu bandă
RO
Тракаста брусилица
RS
Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
9902
9903
9920
9404
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Makita 9902

 • Page 1 Лентова шлифовъчна машина РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Tračna brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Шмиргла-каиш УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Şlefuitor cu bandă MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Тракаста брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Ленточная Шлифовальная Машина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Стрічкова шліфувальна машинка ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 9902 9903 9920 9404...
 • Page 2 003501 003364 003368 003376 003389 003385 004231 003391 003394 003396 001145...
 • Page 3: Specifications

  For European countries only EC Declaration of Conformity Sound pressure level (L ) : 85 dB (A) Makita declares that the following Machine(s): Sound power level (L ) : 96 dB (A) Designation of Machine: Uncertainty (K) : 3 dB (A)
 • Page 4: Belt Sander Safety Warnings

  • unplugged before adjusting or checking function 000331 Yasushi Fukaya on the tool. Director Switch action Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Fig.1 GEA010-1 CAUTION: General Power Tool Safety Before plugging in the tool, always check to see • that the switch trigger actuates properly and Warnings returns to the "OFF"...
 • Page 5: Maintenance

  Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts. NOTE: If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • OPTIONAL ACCESSORIES more efficient and cleaner operations can be performed. Connecting to Makita vacuum cleaner CAUTION: Fig.7...
 • Page 6: Tehnični Podatki

  Raven zvočnega tlaka (L ) : 85 dB (A) ES Izjava o skladnosti Raven zvočne moči (L ) : 96 dB (A) Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Odstopanje (K): 3 dB (A) Oznaka stroja: Uporabljajte zaščito za sluh Tračni brusilnik Model št./vrsta: 9902,9903,9920,9404...
 • Page 7 000331 Yasushi Fukaya ločeno od električnega omrežja. Direktor Delovanje stikala Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgija Sl.1 GEA010-1 POZOR: Splošna varnostna opozorila za Pred priključitvijo orodja na električno omrežje se •...
 • Page 8: Dodatni Pribor

  VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in OPOMBA: nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Če na to orodje priključite sesalnik za prah Makita, • Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. bo vaše delo učinkovitejše in čistejše.
 • Page 9 ENH101-18 Pasiguria (K): 3 dB (A) Vetëm për shtetet evropiane Deklarata e konformitetit me KE-në Mbani mbrojtëse për veshët Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: Emërtimi i makinerisë: ENG900-1 Dridhjet Smerilues me rrip Vlera totale e dridhjeve (shuma e vektorit me tre akse) Nr.
 • Page 10 Yasushi Fukaya manual përdorimi mund të shkaktojnë dëmtime Drejtor personale serioze. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgjikë GEA010-1 Paralajmërimet e përgjithshme për sigurinë e veglës PARALAJMËRIM Lexoni të gjitha paralajmërimet udhëzimet për...
 • Page 11 5 dhe sërish në 1. Mos ushtroni forcë pas 5 dhe 1, ose smeriluesin me rrip me një fshesë me korrent Makita. funksioni i rregullimit të shpejtësisë nuk do të funksionojë. Kur e lidhni me fshesën me korrent Makita, nevojitet një MONTIMI tub opsional me diametër të brendshëm 28 mm.
 • Page 12 Fig.11 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë...
 • Page 13 Само за страните от ЕС Вибрации ЕО Декларация за съответствие Общата стойност на вибрациите (сума от три осови Makita декларира, че следната/ите машина/и: вектора), определена съгласно EN60745: Наименование на машината: Работен режим : шлайфане на метална плоча Лентова шлифовъчна машина...
 • Page 14 с техническа Дръжте ръцете си далеч от въртящите се информация е достъпен от: части. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия Не оставяйте инструмента да работи без надзор. Инструментът трябва да работи, 2.3.2015 само когато го държите в ръце. 10. Този инструмент не е водонепроницаем, поради...
 • Page 15 насилвайте след 5 или 1, за да не повредите По-чисти и безпрашни шлифовъчни операции • функцията за регулиране на оборотите. могат да бъдат извършвани след свързване на инструмента към прахосмукачка Makita. СГЛОБЯВАНЕ Свързване с прахосмукачка Makita Фиг.7 ВНИМАНИЕ: Преди да извършвате някакви работи по...
 • Page 16 Извадете износените четки, сложете новите и завийте капачките на четкодържачите. Фиг.11 За да се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita.
 • Page 17 EN60745: Samo za europske zemlje EZ Izjava o sukladnosti Razina zvučnog tlaka (L ): 85 dB (A) Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: Razina jačine zvuka (L ): 96 dB (A) Naziv stroja: Neodređenost (K): 3 dB (A) Tračna brusilica Nosite zaštitu za uši...
 • Page 18 • kabel izvađen prije podešavanja ili provjere 000331 Yasushi Fukaya funkcije na alatu. Direktor Uključivanje i isključivanje Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Sl.1 GEA010-1 OPREZ: Opća sigurnosna upozorenja za Prije uključivanja stroja na električnu mrežu provjerite • radi li uključno-isključna sklopka i da li se vraća u električne ručne alate...
 • Page 19 Makita servisnim centrima, uvijek rabite otežavati daljnje prikupljanje. originalne rezervne dijelove. NAPOMENA: DODATNI PRIBOR Ako na ovaj alat spojite usisavač tvrtke Makita, • čišćenje će biti učinkovitiji i čistije. OPREZ: Spajanje Makitinog usisavača Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju •...
 • Page 20: Технички Податоци

  Отстапување (K): 1,5 м/с EN60745 ENG901-1 Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е Номиналната јачина на вибрациите е измерена • достапно преку: во согласност со стандардните методи за Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium испитување и може да се користи за...
 • Page 21 ЧУВАЈТЕ ГО УПАТСТВОТО. 000331 Yasushi Fukaya ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Директор НЕ ДОЗВОЛУВАЈТЕ удобноста или Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium запознаеноста со производот (стекната со подолга употреба) да ве наведе да не се GEA010-1 придржувате строго до безбедносните правила Општи упатства за безбедност...
 • Page 22 Слика7 ВНИМАНИЕ: Шмирглањето може да биде уште почисто ако ја Пред да работите нешто на алатот, проверете поврзете шмирглата-каиш со правосмукалка „Makita“. • дали е исклучен и откачен од струја. Кога ја поврзувате со правосмукалка „Мakita“, по потреба треба да имате алтернативно црево со...
 • Page 23 ВНИМАНИЕ: Слика8 Овој прибор или додатоци се препорачуваат за • ВНИМАНИЕ: користење со алатот од Makita дефиниран во Алатот не треба да биде во контакт со упатството. Со користење друг прибор или • површината на материјалот кога го вклучувате додатоци може да се изложите на ризик од...
 • Page 24 ): 2,5 m/s sau mai puţin disponibil de la: Marjă de eroare (K): 1,5 m/s Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia ENG901-1 Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în • conformitate cu metoda de test standard şi poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
 • Page 25 FOLOSIREA INCORECTĂ 000331 nerespectarea normelor de securitate din acest Yasushi Fukaya manual de instrucţiuni poate provoca vătămări Director corporale grave. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia GEA010-1 Avertismente generale de siguranţă pentru unelte electrice AVERTIZARE Citiţi toate avertizările siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor avertizări şi instrucţiuni poate avea ca rezultat...
 • Page 26 Fig.7 de reglare a vitezei se poate defecta. Operaţiile de şlefuire mai curate pot fi executate prin conectarea şlefuitorului cu bandă la un aspirator Makita. MONTARE Când conectaţi maşina la un aspirator Makita, este necesar un furtun opţional cu diametrul interior de 28 mm.
 • Page 27: Accesorii Opţionale

  Scoateţi periile de carbon uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.11 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 28: Технички Подаци

  Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна Толеранција (K): 1,5 м/с је на: ENG901-1 Декларисана емисиона вредност вибрација је • Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија измерена према стандардизованом мерном поступку и може се користити за упоређивање алата. Декларисана емисиона вредност вибрација се • такође може...
 • Page 29 000331 НЕНАМЕНСКА УПОТРЕБА или непоштовање Yasushi Fukaya правила безбедности наведених у овом упутству Директор могу довести до озбиљних повреда. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија GEA010-1 Општа безбедносна упозорења за електричне алате УПОЗОРЕЊЕ Прочитајте сва безбедносна упозорења и упутства. Непоштовање...
 • Page 30 а мања брзина када је окренут у смеру броја 1. могу да не би спречиле даље прикупљање. Изаберите одговарајућу брзину за радни материјал који треба да брусите. НАПОМЕНА: Ако повежете Makita усисивач на овај алат, ваш • ПАЖЊА: рад може да буде ефикаснији и чистији. Ако...
 • Page 31 ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...
 • Page 32: Технические Характеристики

  Погрешность (K): 3 дБ (A) работа без нагрузки и включение). Используйте средства защиты слуха ENH101-18 Только для европейских стран ENG900-1 Декларация о соответствии ЕС Вибрация Makita заявляет, что следующее устройство Суммарное значение вибрации (сумма векторов по (устройства): трем осям) определяется по следующим...
 • Page 33 EN60745 солнцезащитные очки НЕ ЯВЛЯЮТСЯ Технический файл в соответствии с документом защитными очками. 2006/42/EC доступен по адресу: Крепко держите инструмент обеими руками. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Перед включением инструмента убедитесь в том, что лента не касается 2.3.2015 обрабатываемой детали.
 • Page 34 1. Не пытайтесь повернуть его дальше 5 или 1, прилипшие к внутренней части, которые могут ухудшить так как функция регулировки скорости может дальнейший сбор пыли. выйти из строя. Примечание: Если вы подсоедините пылесос Makita к • данному инструменту, это позволит добиться более эффективной и чистой работы.
 • Page 35: Дополнительные Принадлежности

  вставьте новые и закрутите крышки При подсоединении ленточно-шлифовальной щеткодержателей. машины к пылесосу Makita можно добиться более Рис.11 чистой работы. Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и При подсоединении к пылесосу Makita необходим НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое дополнительный шланг с внутренним диаметром в...
 • Page 36: Технічні Характеристики

  Тільки для країн Європи Декларація про відповідність стандартам ENG900-1 ЄС Вібрація Загальна величина вібрації (сума трьох векторів) Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання: визначена згідно з EN60745: Позначення обладнання: Стрічкова шліфувальна машинка Режим роботи: шліфування сталевого листа № моделі/тип: 9902,9903,9920,9404 Вібрація...
 • Page 37 Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC Перевірте, щоб стрічка не торкалася деталі можна отримати: перед увімкненням. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія Не торкайтесь руками частин, що обертаються. 2.3.2015 Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
 • Page 38: Інструкція З Використання

  • Якщо ви підключите до свого інструменту • повертати тільки від 1 до 5 та назад. Не пилосос Makita, операції чистки стануть більш намагайтесь повернути його силою за межу 1 ефективними. або 5, бо це може зламати диск регулювання. Підключення до пилососа Makita КОМПЛЕКТУВАННЯ...
 • Page 39: Додаткове Приладдя

  ЗАСТОСУВАННЯ ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ Операція зі шліфування ОБЕРЕЖНО: мал.8 Це оснащення або приладдя рекомендовано • ОБЕРЕЖНО: для використання з інструментами "Макіта", що Інструмент не повинен торкатись поверхні описані в інструкції з експлуатації. • деталі, коли він вмикається або вимикається. Використання якогось іншого оснащення або Інакше...
 • Page 40 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884285A965...

This manual is also suitable for:

990399209404

Table of Contents