Download Table of Contents Print this page
Philips 7000 Series Manual

Philips 7000 Series Manual

Hide thumbs Also See for 7000 Series:

Advertisement

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips 7000 Series

 • Page 2 BOOKLET_FoldoutPage_A5_bl.pdf 01-05-20 09:39...
 • Page 5: Table Of Contents

  English 6 Čeština 10 Dansk 14 Deutsch 18 Eesti 23 Español 27 Français 31 Hrvatski 35 Italiano 39 Latviešu 43 Lietuviškai 47 Magyar 51 Nederlands 55 Norsk 59 Polski 63 Português 67 Română 71 Shqip 75 Slovenščina 79 Slovensky 83 Srpski 87 Suomi 91 Svenska 95...
 • Page 6: English

  - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. - If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 - Never use the appliance without any of the filters. This could damage the motor and shorten the life of the appliance. - Only use Philips s-bag® disposable dustbags or the reusable dustbag. Using other types or brands of dustbags might cause damage to the vacuum cleaner.
 • Page 8 This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.
 • Page 9 English Problem Possible cause Solution The LED lights switch off The LED lights need vacuum to function. when you lift the nozzle off This vacuum is only created when the the floor. nozzle is placed on the floor. Place the nozzle back on the floor and you will see that the lights come on again.
 • Page 10: Čeština

  Čeština Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li plně využívat výhod, které nabízí společnost Philips, zaregistrujte výrobek na adrese www.philips.com/MyVacuumCleaner. Důležité bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití.
 • Page 11 Objednávání příslušenství Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu www.philips.com/parts-and- accessories nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).
 • Page 12 Řešení problémů V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web www.philips.com/support, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná...
 • Page 13 Čeština Problém Možná příčina Řešení LED světla se vypnou, když LED světla potřebují k fungování zvednete hubici z podlahy. vakuum. Toto vakuum vzniká pouze tehdy, když je hubice přiložena k podlaze. Přiložte hubici zpět k podlaze a uvidíte, že se světla znovu rozsvítí. Sací otvor ve spodní části Vyčistěte sací...
 • Page 14: Dansk

  Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/MyVacuumCleaner. Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.
 • Page 15 Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips-kundecenter (du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder). Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i folderen om international garanti. Genanvendelse - Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig.
 • Page 16 Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af apparatet. Har du brug for yderligere hjælp og vejledning, så besøg www.philips.com/support for at se en liste med ofte stillede spørgsmål, eller kontakt dit lokale Philips Kundecenter.
 • Page 17 Dansk Problem Mulig årsag Løsning Sugeåbningen i bunden af Rengør sugehullet i bunden af mundstykket er blokeret med mundstykket ved at fjerne de tråde og snavs, og dette forhindrer hår, der blokerer luftpassagen. Skrab den sensor, der aktiverer luftpassagen ren med et plastik- eller lysene, i at fungere.
 • Page 18: Deutsch

  - Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind. - Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original- Ersatzkabel ersetzt werden.
 • Page 19 Bestellen von Zubehör Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.philips.com/parts-and-accessories, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.
 • Page 20 Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land. Problem Mögliche Ursache...
 • Page 21 Deutsch Problem Mögliche Ursache Lösung Die Saugleistung wurde auf Erhöhen Sie die Saugleistung mit dem eine niedrige Stufe Regler auf dem Gerät bzw. dem eingestellt. Handgriff. Die Düse, das Saugrohr oder Um die Blockade zu entfernen, lösen Sie der Saugschlauch ist das blockierte Teil ab und schließen Sie blockiert.
 • Page 22 Deutsch Problem Mögliche Ursache Lösung Die Ansaugöffnung auf der Reinigen Sie das Saugloch auf der Unterseite der Düse ist Unterseite der Düse, indem Sie die verstopft, und dies Fäden und Haare entfernen, die den verhindert, dass der Sensor, Luftdurchlass blockieren. Kratzen Sie der die Lampen aktiviert, den Luftdurchlass mit einem Kunststoff- funktioniert.
 • Page 23: Eesti

  - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud. - Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle ohtlike olukordade vältimiseks uue vastu vahetama Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskus või samaväärset kvalifikatsiooni omav isik. - Ärge kunagi suunake voolikut, toru või mingit muud tarvikut silma, kõrva ega suu lähedusse.
 • Page 24 Philipsi müügiesindust. Samuti võite pöörduda oma riigi Philipsi klienditoe keskusesse (vt kontaktandmeid rahvusvahelise garantii lehelt). Garantii ja tootetugi Kui vajate teavet või abi, külastage Philipsi veebilehte www.philips.com/support või lugege läbi üleilmne garantiileht. Taaskasutus - See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon.
 • Page 25 Veaotsing Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil seadmega tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Tõrge Võimalik põhjus Lahendus Imemisvõimsus ei ole...
 • Page 26 Eesti Tõrge Võimalik põhjus Lahendus Otsaku põhjas asuv Puhastage otsaku põhjas asuv imemisava on mustusega imemisava, eemaldades niidid ja karvad, blokeeritud ja see takistab mis blokeerivad õhuvoolu. Kraapige andureid, mis valgustid tööle õhuvoolukanal plastist või puidust panevad. tööriistaga puhtaks. Anduri augu puhastamiseks kasutage vatipulka ja keerutage seda mustuse eemaldamiseks.
 • Page 27: Español

  - No utilice el aparato si la clavija, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados. - Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips con el fin de evitar situaciones de peligro.
 • Page 28 Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite www.philips.com/parts-and-accessories o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (consulte los datos de contacto en el folleto de la garantía internacional). Garantía y asistencia Si necesita asistencia o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía...
 • Page 29 En este capítulo se resumen los problemas más comunes que pueden surgir al usar el aparato. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, visite www.philips.com/support para consultar una lista de preguntas frecuentes o comuníquese con el servicio de atención al cliente en su país.
 • Page 30 Español Problema Posible causa Solución Las pilas están descargadas. Cambie las pilas desechables agotadas por unas nuevas. Si utiliza pilas recargables de 1,5 V, recárguelas en un cargador de pilas aparte. Los indicadores LED se Los indicadores LED necesitan vacío apagan cuando levanta la para funcionar.
 • Page 31: Français

  - N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé. - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
 • Page 32 à la base de l’aspirateur. - Niveau sonore maximal : Lc = 84 dB(A) Champs électromagnétiques (CEM) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques. Commande d’accessoires Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web...
 • Page 33 Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.
 • Page 34 Français Problème Cause possible Solution Les piles sont vides. Remplacez les piles jetables déchargées par des piles neuves. Si vous utilisez des piles rechargeables de 1,5 V, rechargez- les dans un chargeur séparé. Les voyants s’éteignent Les voyants ont besoin d’aspiration pour lorsque vous soulevez fonctionner.
 • Page 35: Hrvatski

  Hrvatski Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u cijelosti iskoristili podršku koju pruža tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu www.philips.com/MyVacuumCleaner. Važne sigurnosne informacije Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ove važne informacije i spremite ih za buduće potrebe.
 • Page 36 četki u zaustavni utor pri dnu usisivača. - Maksimalna razina buke: Lc = 84 dB (A) Elektromagnetska polja (EMF) Ovaj Philips uređaj sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima. Naručivanje dodataka Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite www.shop.philips.com/parts-and- accessories ili se obratite distributeru tvrtke Philips.
 • Page 37 Rješavanje problema U ovom je poglavlju sažetak većine osnovnih problema s uređajem s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem s dolje navedenim informacijama, posjetite www.philips.com/support za popis najčešćih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar u Vašoj državi. Problem Mogući uzrok...
 • Page 38 Hrvatski Problem Mogući uzrok Rješenje LED svjetla se isključuju kad LED svjetlima je potreban vakuum kako podignete usisnu cijev s bi funkcionirala. taj se vakuum stvara poda. samo kada je usisna cijev postavljena na pod. Ponovno postavite usisnu cijev na pod i vidjet ćete da se svjetla ponovno uključuju.
 • Page 39: Italiano

  Italiano Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto all'indirizzo www.philips.com/MyVacuumCleaner. Informazioni di sicurezza importanti Prima di utilizzare l'apparecchio, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri.
 • Page 40 - Non utilizzate mai l'apparecchio senza uno dei filtri onde evitare di danneggiare il motore e compromettere il funzionamento dell'aspirapolvere. - Utilizzate esclusivamente sacchetti per la polvere usa e getta Philips s-bag® o il sacchetto riutilizzabile. L'utilizzo di altri tipi o marchi di sacchetti per la polvere potrebbe causare danni all'aspirapolvere.
 • Page 41 Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate sotto, visitate il sito www.philips.com/support per un elenco di domande frequenti o contattate il Centro assistenza clienti del vostro paese.
 • Page 42 Italiano Problema Possibile causa Soluzione La bocchetta con luci non La potenza di aspirazione è Impostate la potenza di aspirazione su funziona. impostata su un valore un valore più alto in modo che le luci si troppo basso o il sacchetto accendano oppure sostituite il sacchetto per la polvere è...
 • Page 43: Latviešu

  - Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības vads vai pati ierīce. - Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina Philips pilnvarota tehniskās apkopes centra darbiniekiem vai līdzīgi kvalificētām personām, lai izvairītos no briesmām. - Nevērsiet šļūteni, cauruli vai kādu citu piederumu pret acīm vai ausīm, kā arī nelieciet tos mutē.
 • Page 44 Piederumu pasūtīšana Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni www.philips.com/parts-and- accessories vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktinformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā). Garantija un atbalsts Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.
 • Page 45 Izmetot baterijas, ievērojiet visus nepieciešamos piesardzības pasākumus. Traucējummeklēšana Šajā nodaļā ir apkopotas izplatītākās problēmas, kas var rasties, izmantojot šo ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support, lai saņemtu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Problēma Iespējamais cēlonis...
 • Page 46 Latviešu Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums LED spuldzes izslēdzas, kad LED gaismu darbībai nepieciešams sprausla tiek pacelta no vakuums. Šis vakuums tiek izveidots tikai grīdas. tad, kad sprausla ir novietota uz grīdas. Novietojiet sprauslu atpakaļ uz grīdas un redzēsiet, ka gaismas atkal iedegas. Iesūkšanas atvere sprauslas Iztīriet iesūkšanas atveri sprauslas apakšā...
 • Page 47: Lietuviškai

  įtampą. - Nenaudokite prietaiso, jei apgadintas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. - Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus. - Nenukreipkite žarnos, vamzdžio ar bet kokio kito priedo į akis ar ausis, taip pat nekiškite jų į burną.
 • Page 48 Priedų užsakymas Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite www.philips.com/parts-and-accessories arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. tarptautinės garantijos lankstinuke). Garantija ir pagalba Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite www.philips.com/support arba perskaitykite tarptautinės garantijos lankstinuką.
 • Page 49 Trikčių diagnostika ir šalinimas Šiame skirsnyje apibendrintos dažniausios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami prietaisą. Jei toliau pateikta informacija nepadės išspręsti problemos, apsilankykite www.philips.com/support, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą. Problema Galima priežastis...
 • Page 50 Lietuviškai Problema Galima priežastis Sprendimas Siurbimo anga antgalio Išvalykite įsiurbimo angą antgalio apačioje yra užblokuota apačioje, pašalindami siūlus ir plaukus, purvu, dėl to neveikia jutiklis, kurie blokuoja oro kanalą. Plastikiniu kuris įjungia lemputes. arba mediniu įrankiu išvalykite oro kanalą. Norėdami išvalyti jutiklio angą, naudokite medvilninį...
 • Page 51: Magyar

  Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatásért regisztrálja termékét a www.philips.com/MyVacuumCleaner oldalon. Fontos biztonságossági tudnivalók A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a fontos tudnivalókat, és őrizze meg későbbi használatra.
 • Page 52 - A porszívó optimális porelnyelő képességének és szívási teljesítményének biztosítása érdekében mindig a megfelelő típusú, eredeti Philips-szűrőkre cserélje ki a szűrőket (lásd a „Tartozékok rendelése” című fejezetet). - Amikor a fejen lévő rögzítősínt az alsó tárolónyílásba helyezi a készülék tárolásakor, mindig állítsa a csövet a legrövidebb hosszára.
 • Page 53 Az elemek kidobásakor tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. Hibaelhárítás Ez a fejezet összefoglalja a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákat. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, látogasson el a www.philips.com/support weboldalra a gyakran felmerülő kérdések listájáért, vagy forduljon az országában illetékes ügyfélszolgálathoz.
 • Page 54 Magyar Probléma Lehetséges ok Megoldás Az akkumulátorok lemerültek. Cserélje ki a lemerült elemeket újakra. Ha újratölthető 1,5 V-os elemeket használ, külön elemtöltőben töltse fel őket. A LED-lámpák kikapcsolnak, A LED-lámpák működéséhez vákuum amikor felemeli a szívófejet a szükséges. Vákuum csak akkor jön létre, padlóról.
 • Page 55: Nederlands

  - Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is. - Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
 • Page 56 - Vervang de filters altijd door originele Philips-filters van het juiste type, zodat het stof optimaal wordt vastgehouden en de stofzuiger de beste prestaties kan leveren (zie hoofdstuk 'Accessoires bestellen').
 • Page 57 Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar www.philips.com/support voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.
 • Page 58 Nederlands Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Verwijder het deksel van het Verwijder het deksel van het batterijvak batterijvak en plaats de en plaats de wegwerpbatterijen op de wegwerpbatterijen op de juiste manier. Zorg ervoor dat de polen juiste manier. Zorg ervoor dat (+ en -) in de juiste richting wijzen.
 • Page 59: Norsk

  - Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet er ødelagt. - Hvis ledningen er ødelagt, må du få den skiftet enten av Philips, på et servicesenter som er godkjent av Philips, eller av annet kvalifisert personell, slik at du unngår farlige situasjoner.
 • Page 60 - Bruk kun Philips s-bag® engangsstøvposer eller den gjenbrukbare støvposen. Bruk av andre typer eller merker av støvposer kan skade støvsugeren. - Skift alltid ut filtrene med originale Philips-filtre av riktig type, slik at støvet samles opp på en optimal måte og støvsugeren fungerer optimalt (se avsnittet 'Bestille tilbehør').
 • Page 61 Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen nedenfor, kan du gå til www.philips.com/support for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan kontakte forbrukerstøtten i landet der du bor.
 • Page 62 Norsk Problem Mulig årsak Løsning Sensoren som skal aktivere Rengjør sugehullet i bunnen av lysene, fungerer ikke fordi munnstykket ved å fjerne trådene og sugeåpningen i bunnen av hårene som hindrer munnstykket er tilstoppet av luftgjennomstrømning. Skrap ren smuss. luftpassasjen med et plast- eller treredskap.
 • Page 63: Polski

  Polski Gratulujemy zakupu i witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej www.philips.com/MyVacuumCleaner. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Zanim rozpoczniesz korzystanie z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z podanymi informacjami, które mogą...
 • Page 64 - Nigdy nie używaj urządzenia bez filtrów. Może to spowodować uszkodzenie silnika i skrócić okres eksploatacji urządzenia. - Używaj wyłącznie jednorazowych worków na kurz Philips s-bag® lub worka wielokrotnego użycia. Korzystanie z innych worków na kurz może spowodować uszkodzenie odkurzacza.
 • Page 65 W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
 • Page 66 Polski Problem Prawdopodobna Rozwiązanie przyczyna Nasadka ze światełkami Wybrano zbyt niskie Ustaw większą moc ssania, aby włączyć nie działa. ustawienie mocy ssania lub światełka lub wymień worek na kurz, aby worek na kurz jest pełny. znów zapewnić wystarczającą moc ssania do aktywowania czujnika i włączenia światełek.
 • Page 67: Português

  - Não utilize o aparelho se a ficha, o fio de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados. - Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
 • Page 68 Encomendar acessórios Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite www.philips.com/parts-and-accessories ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto da garantia internacional).
 • Page 69 Este capítulo resume os problemas mais comuns que pode ter com o aparelho. Se não conseguir resolver o problema com as informações fornecidas a seguir, visite www.philips.com/support para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.
 • Page 70 Português Problema Possível causa Solução As pilhas estão gastas. Substitua as pilhas descartáveis gastas por outras novas. Se utilizar pilhas recarregáveis de 1,5 V, recarregue-as num carregador independente. As luzes LED desligam-se As luzes LED precisam de vácuo para quando levanta o bocal do funcionar.
 • Page 71: Română

  Română Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/MyVacuumCleaner. Informaţii importante privind siguranţa Citiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară.
 • Page 72 - Nu utilizaţi niciodată aparatul fără niciunul dintre filtre. Acest lucru poate duce la deteriorarea motorului şi poate scurta durata de viaţă a aparatului. - Utilizaţi numai saci de praf consumabili Philips s-bag® sau sacul de praf reutilizabil. Utilizarea altor tipuri sau mărci de saci de praf poate deteriora aspiratorul.
 • Page 73 Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, accesaţi www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactaţi Centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs.
 • Page 74 Română Problemă Cauză posibilă Soluție Luminile LED se sting atunci Luminile LED au nevoie de vid pentru a când ridicați capul de funcționa. Acest vid este creat numai aspirare de pe podea. atunci când capul de aspirare este așezat pe podea. Așezați capul de aspirare înapoi pe podea și veți vedea că...
 • Page 75: Shqip

  Shqip Ju përgëzojmë për blerjen tuaj dhe mirë se vini në "Philips"! Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron Philips, regjistrojeni produktin në www.philips.com/MyVacuumCleaner. Informacion i rëndësishëm sigurie Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të pajisjes dhe ruajeni për referencë...
 • Page 76 - Niveli maksimal i zhurmës: Lc = 84 dB(A) Fushat elektromagnetike (EMF) Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike. Porositja e aksesorëve Për të...
 • Page 77 Ky kapitull përmbledh problemet më të shpeshta që mund të hasni me pajisjen. Nëse nuk keni mundësi ta zgjidhni problemin me informacionin më poshtë, vizitoni www.philips.com/support për një listë të pyetjeve më të shpeshta ose kontaktoni qendrën e kujdesit ndaj klientit në shtetin ku ndodheni.
 • Page 78 Shqip Problemi Shkaku i mundshëm Zgjidhja Bateritë janë shkarkuar. Ndërroni bateritë njëpërdorimëshe të shkarkuara me të reja. Nëse përdorni bateri të rikarikueshme 1,5 V, rikarikojini ato në një karikues të veçantë për bateri. Dritat LED fiken kur ngrini Dritat LED kanë nevojë për vakuum për grykëzën nga dyshemeja.
 • Page 79: Slovenščina

  - Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali sam aparat. - Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje. - Gibke cevi, cevi ali drugih nastavkov ne usmerjajte v oči ali ušesa in jih ne dajajte v usta.
 • Page 80 - Aparata ne uporabljajte brez filtrov. S tem lahko poškodujete motor in skrajšate življenjsko dobo aparata. - Uporabljajte samo vrečke za prah Philips s-bag® za enkratno uporabo ali vrečko za vnovično uporabo. Druge vrste ali znamke vrečk za prah lahko poškodujejo sesalnik.
 • Page 81 V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani www.philips.com/support poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.
 • Page 82 Slovenščina Težava Možni vzrok Rešitev Sesalna odprtina na Sesalno odprtino na dnu nastavka spodnjem delu nastavka je očistite tako, da odstranite nitke in zamašena z umazanijo in to dlake, ki preprečujejo pretok zraka. preprečuje delovanje Odprtino za pretok zraka očistite s senzorja, ki vklopi lučke.
 • Page 83: Slovensky

  Slovensky Gratulujeme Vám k nákupu a vítame Vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips! Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na stránke www.philips.com/MyVacuumCleaner. Dôležité bezpečnostné informácie Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.
 • Page 84 - Nikdy nepoužívajte zariadenie bez akýchkoľvek filtrov. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motora a skráteniu životnosti zariadenia. - Používajte výlučne jednorazové vrecká na prach Philips s-bag® alebo vrecko na opakované použitie. Používanie vreciek na prach iných typov alebo značiek môže spôsobiť poškodenie vysávača.
 • Page 85 Táto kapitola obsahuje prehľad najbežnejších problémov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť pri používaní tohto zariadenia. Ak problém neviete vyriešiť pomocou informácií uvedených nižšie, navštívte webovú stránku www.philips.com/support, na ktorej nájdete zoznam najčastejších otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.
 • Page 86 Slovensky Problém Možná príčina Riešenie LED svetlá sa vypnú, keď LED svetlá potrebujú na svoje zdvihnete hubicu z podlahy. fungovanie podtlak. Tento podtlak sa vytvára len vtedy, keď je hubica na podlahe. Položte hubicu späť na podlahu a uvidíte, že sa svetlá znova rozsvietia.
 • Page 87: Srpski

  Srpski Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju pruža kompanija Philips, registrujte proizvod na adresi www.philips.com/MyVacuumCleaner. Važne bezbednosne informacije Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduće potrebe.
 • Page 88 - Nemojte koristiti aparat bez filtera. To može da ošteti motor i skrati životni vek aparata. - Koristite samo Philips s-bag® kese za usisivač ili kese za višekratnu upotrebu. Korišćenje kesa za prašinu drugih tipova ili marki može da izazove oštećenja na usisivaču.
 • Page 89 U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.
 • Page 90 Srpski Problem Mogući uzrok Rešenje LED lampice se isključuju LED lampicama je potreban vakuum da kada podignete mlaznicu sa bi funkcionisale. Taj vakuum nastaje poda. samo kada se mlaznica stavi na pod. Vratite mlaznicu na pod i videćete da se lampice ponovo pale.
 • Page 91: Suomi

  Suomi Onnittelut ostoksestasi – ja tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/MyVacuumCleaner. Tärkeitä turvallisuustietoja Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle. Vaara Älä koskaan imuroi vettä tai muita nesteitä, helposti syttyviä aineita tai kuumaa tuhkaa.
 • Page 92 - Älä käytä laitetta ilman suodattimia. Muussa tapauksessa moottori voi vioittua ja laitteen käyttöikä lyhentyä. - Käytä vain kertakäyttöisiä, synteettisiä Philips s-bag® -pölypusseja tai uudelleen käytettävää pölypussia. Muut pölypussityypit tai -merkit saattavat vahingoittaa pölynimuria. - Jotta imurin suorituskyky säilyisi, vaihda aina suodattimet sopiviin alkuperäisiin Philips- suodattimiin (katso luku Tarvikkeiden tilaaminen).
 • Page 93 Suomi Huolehdi tarvittavista turvatoimista, kun poistat paristot. Vianmääritys Tähän osaan on koottu tavallisimmat laitteen käytössä ilmenevät ongelmat. Ellet löydä ongelmaasi ratkaisua seuraavista tiedoista, lue osoitteesta www.philips.com/support vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteys maasi asiakaspalveluun. Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Imuteho ei riitä.
 • Page 94 Suomi Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Suuttimen pohjassa oleva Puhdista suuttimen pohjassa oleva imuaukko on tukkeutunut imuaukko poistamalla ilmaväylän siihen kertyneen lian vuoksi, tukkivat langanpätkät ja karvat. Raaputa ja tämä estää valot ilmaväylä puhtaaksi muovi- tai aktivoivan tunnistimen puutyökalulla. Käytä tunnistimen aukon toiminnan.
 • Page 95: Svenska

  Svenska Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! För att dra full nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/MyVacuumCleaner. Viktig säkerhetsinformation Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.
 • Page 96 - För att garantera optimal kvarhållning av damm och prestanda för dammsugaren ska du alltid byta ut filtret mot ett originalfilter av rätt modell från Philips (se kapitlet Beställa tillbehör). - Justera alltid röret till dess kortaste längd innan du för in munstyckets parkeringsfläns i parkeringsspåret i botten för förvaring av apparaten.
 • Page 97 Felsökning Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka www.philips.com/support och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.
 • Page 98 Svenska Problem Möjlig orsak Lösning Sugöppningen i munstyckets Rengör sughålet i munstyckets botten botten är blockerat av smuts genom att ta bort trådarna och hårstrån och detta förhindrar att som blockerar luftpassagen. Skrapa sensorn som aktiverar luftgenomgången ren med ett plast- lamporna fungerar.
 • Page 99: Türkçe

  - Yalnızca belirtilen pilleri kullanın. - Ürün ve pilleri ateşten uzak tutun, doğrudan güneş ışığına veya yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın. - Ürün aşırı ısınırsa, koku çıkarırsa veya rengi değişirse ürünü kullanmayı bırakıp Philips ile iletişime geçin. - Ürünleri ve pillerini mikrodalga fırına ya da endüksiyonlu pişiricilerin üstüne koymayın.
 • Page 100 - Cihazı hiçbir filtre olmadan kesinlikle kullanmayın. Bu, motorun zarar görmesine ve cihazın kullanım ömrünün azalmasına neden olabilir. - Yalnızca Philips s-bag® tek kullanımlık toz torbaları veya tekrar kullanılabilen toz torbaları kullanın. Diğer toz torbası tiplerini veya markalarını kullanırsanız, elektrikli süpürge zarar görebilir.
 • Page 101 Pilleri atarken gerekli tüm güvenlik önlemlerini alın. Sorun giderme Bu bölümde, cihazla ilgili en sık karşılaşabileceğiniz sorunları özetleyeceğiz. Sorunu aşağıda verilen bilgileri kullanarak çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun. Sorun Olası...
 • Page 102 Türkçe Sorun Olası neden Çözüm Başlığın alt kısmındaki emme Hava geçişini engelleyen iplikleri ve deliği kirden dolayı tıkanarak kılları çıkararak başlığın altındaki emme ışıkları yakan sensörün deliğini temizleyin. Plastik veya ahşap bir çalışmasını önlemektedir. aletle hava geçişini temizleyin. Sensör deliğini temizlemek için pamuklu çubuk kullanın ve kiri gidermek için biraz çevirin.
 • Page 103: Ελληνικά

  Ελληνικά Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/MyVacuumCleaner. Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για...
 • Page 104 πέλματος μέσα στη σχισμή στερέωσης στο κάτω μέρος για να αποθηκεύσετε τη συσκευή. Μέγιστο επίπεδο θορύβου: Lc = 84 dB(A) Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παραγγελία εξαρτημάτων...
 • Page 105 Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
 • Page 106 Ελληνικά Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Οι μπαταρίες είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες μιας χρήσης με νέες. Εάν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 1,5V, επαναφορτίστε τις σε ξεχωριστό φορτιστή. Οι λυχνίες LED σβήνουν όταν Οι λυχνίες LED χρειάζονται κενό για να ανασηκώνετε το στόμιο από το λειτουργήσουν.
 • Page 107: Български

  Български Поздравяваме ви за покупката и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на www.philips.com/MyVacuumCleaner. Важна информация за безопасност Преди да използвате уреда, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за...
 • Page 108 Поръчване на аксесоари За да закупите аксесоари или резервни части, посетете www.philips.com/parts-and-accessories или се обърнете към вашия търговец на Philips. Можете също така да се свържете с центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата държава (за данни за контакт вижте...
 • Page 109 В тази глава са обобщени най-честите проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.com/support или се свържете с центъра за обслужване на потребители във вашата държава.
 • Page 110 Български Проблем Възможна причина Решение Накрайникът със Засмукващата мощност е Задайте засмукващата мощност на светлини не работи. настроена на твърде ниска по-висока стойност, за да се включат стойност или торбата за светлините, или сменете торбата за прах е пълна. прах, за да се уверите, че отново има достатъчна...
 • Page 111: Македонски

  - Немојте да го користите уредот ако приклучокот, кабелот за напојување или самиот уред е оштетен. - Ако напојниот кабел е оштетен, мора да ви го замени Philips, сервисен центар овластен од Philips или слични квалификувани лица, со цел да се избегне опасност.
 • Page 112 - Никогаш не користете го уредот без филтрите. Ова може да го оштети моторот и да го скрати работниот век на уредот. - Користете само вреќи за прав Philips s-bag® за една употреба или вреќа за прав за повеќекратна употреба. Користењето други типови или брендови на вреќи за прав може да...
 • Page 113 Ова поглавје ги резимира најчестите проблеми што може да ги имате со уредот. Доколку не можете да го решите проблемот со помош на информациите дадени подолу, одете на www.philips.com/support за да побарате список од најчесто поставуваните прашања или јавете се во Центарот за грижа на корисници во вашата земја.
 • Page 114 Македонски Проблем Можна причина Решение Млазницата со светла не Смукачката моќ е премногу Зголемете ја смукачката моќ за да се работи. ниска или вреќата за прав е вклучат светлата или заменете ја полна. вреќата за прав за повторно да има доволно...
 • Page 115: Українська

  Українська Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/MyVacuumCleaner. Важлива інформація з техніки безпеки Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте цю важливу інформацію та зберігайте її...
 • Page 116 - Ніколи не використовуйте пристрій без фільтрів. Це може пошкодити двигун і зменшити термін роботи пристрою. - Використовуйте лише одноразові мішки для пилу Philips s-bag® або багаторазовий мішок для пилу. Використання мішків для пилу інших типів чи марок може пошкодити пилосос.
 • Page 117 У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо Ви не в змозі вирішити проблему за допомогою поданої нижче інформації, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support і ознайомтеся зі списком частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.
 • Page 118 Українська Проблема Можлива причина Рішення Зніміть кришку Зніміть кришку батарейного відсіку та батарейного відсіку та встановіть одноразові батареї встановіть одноразові належним чином. Перевірте, чи батареї належним чином. полюси "+" і "-" розташовані Перевірте, чи полюси "+" і "- правильно. " розташовані правильно. Батареї...
 • Page 119 fillpage std...
 • Page 120 fillpage std...
 • Page 121 inside back page...
 • Page 122 © 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V. All rights reserved xxxx.yyy.zzzz.a (07/2021) >75 % recycled paper >75 % papier recyclé...

This manual is also suitable for:

Fc8787/09Fc8580/09

Table of Contents