Download Print this page
Makita HR4001C Instruction Manual

Makita HR4001C Instruction Manual

Hide thumbs Also See for HR4001C:

Advertisement

Quick Links

EN
Rotary Hammer
Borrhammare
SV
Borhammer
NO
Poravasara
FI
LV
Perforators
Rotacinis plaktukas
LT
Puurvasar
ET
RU
Перфоратор
HR4001C
HR4010C
HR4011C
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
5
10
15
20
25
30
35
40

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita HR4001C

 • Page 1 Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL Borrhammare BRUKSANVISNING Borhammer BRUKSANVISNING Poravasara KÄYTTÖOHJE Perforators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Rotacinis plaktukas NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Puurvasar KASUTUSJUHEND РУКОВОДСТВО ПО Перфоратор ЭКСПЛУАТАЦИИ HR4001C HR4010C HR4011C...
 • Page 2 HR4011C Fig.1 Fig.5 HR4001C /HR4010C Fig.2 Fig.6 HR4001C HR4010C Fig.3 Fig.7 HR4011C HR4001C HR4010C Fig.4 Fig.8...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 HR4001C HR4010C Fig.12 Fig.16...
 • Page 4 HR4011C Fig.17 Fig.21 HR4001C HR4010C Fig.18 Fig.22 HR4011C Fig.19 Fig.23 Fig.20...
 • Page 5: Specifications

  Vibration emission (a ) : 6.5 m/s h,CHeq ing to EN60745: Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model HR4001C Work mode : hammer drilling into concrete Sound pressure level (L ) : 92 dB (A) Vibration emission (a ) : 7.5 m/s...
 • Page 6 EC Declaration of Conformity Check tightness of screws carefully before We Makita Corporation as the responsible manufac- operation. turer declare that the following Makita machine(s): In cold weather or when the tool has not been...
 • Page 7: Functional Description

  Use a bull point, cold symbol and symbol modes. chisel, scaling chisel, etc. For long time hammering (FOR MODELS HR4001C To start the tool, simply pull the switch trigger. Release AND HR4010C ONLY) the switch trigger to stop. ► Fig.7: 1. Change lever 2. Pointer 3. Lock button...
 • Page 8: Operation

  Torque limiter Installing or removing the bit ► Fig.13: 1. Bit shank 2. Bit grease The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the out- Clean the bit shank and apply bit grease before install- put shaft.
 • Page 9: Maintenance

  • These accessories or attachments are recom- dangerous reaction. mended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories Blow-out bulb (optional accessory) or attachments might present a risk of injury to persons.
 • Page 10 Vibrationsemission (a ): 6,5 m/s h,CHeq Buller Mättolerans (K): 1,5 m/s Typiska A-vägda bullernivån är mätt enligt EN60745: Arbetsläge: slagborrning i betong Modell HR4001C Vibrationsemission (a ): 7,5 m/s h,HD Ljudtrycksnivå (L ): 92 dB (A) Mättolerans (K): 1,5 m/s Ljudeffektnivå...
 • Page 11 Under normal användning vibrerar maskinen. Skruvarna kan lätt lossna, vilket kan orsaka maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera EU-konformitetsdeklaration att skruvarna är åtdragna innan maskinen Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare används. deklarerar att följande Makita-maskin(er): I kall väderlek eller när verktyget inte använts Maskinbeteckning: under en längre tid, bör du värma upp verkty-...
 • Page 12 Endast slag FÖRSIKTIGT: • Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du FÖR MODELL HR4001C OCH HR4010C kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår ► Fig.6: 1. Funktionsväljare 2. Pil 3. Låsknapp till läget "OFF" när du släpper den. Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att •...
 • Page 13 Momentbegränsare Montering eller demontering av bitar ► Fig.13: 1. Borrskaft 2. Smörjfett för borr Momentbegränsaren aktiveras när ett visst vridmoment uppnås. Motorn kopplas bort från borrskaftet. När detta Rengör borrskaftet och applicera smörjfett innan borret sätts i. inträffar, slutar borret att rotera. Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det fastnar.
 • Page 14: Valfria Tillbehör

  Ställ in funktionsreglaget till symbolen Håll maskinen stadigt med båda händerna. Starta Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- maskinen och håll fast den så att den inte studsar ver ytterligare information om dessa tillbehör. omkring okontrollerat. Det är inte mer effektivt att trycka •...
 • Page 15: Tekniske Data

  Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til Genererte vibrasjoner (a ): 6,5 m/s h,CHeq EN60745: Usikkerhet (K): 1,5 m/s Modell HR4001C Arbeidsmåte: boring med slagbor i betong Lydtrykknivå (L ): 92 dB (A) Genererte vibrasjoner (a ): 7,5 m/s h,HD Lydeffektnivå...
 • Page 16 EF-samsvarserklæring ulykke. Før bruk må du derfor kontrollere grun- Som ansvarlig produsent erklærer Makita dig at skruene ikke er løse. Corporation at følgende Makita-maskin(er): I kaldt vær, eller når verktøyet ikke har vært i Maskinbetegnelse: bruk på...
 • Page 17 -symbolet. Bruk et bits med wolframkarbidspiss. HR4001C Bare slag Startbryter FOR MODELL HR4001C OG HR4010C ► Fig.6: 1. Endringsspak 2. Pil 3. Sperreknapp FORSIKTIG: For meisling, pikking eller brekking, trykk inn sper- • Før du kobler maskinen til strømnettet, må du...
 • Page 18 Momentbegrenser Montere eller demontere bits ► Fig.13: 1. Bitsskaft 2. Bitsfett Momentbegrenseren aktiveres når et bestemt moment- nivå blir nådd. Motoren vil da frikoble seg fra utgående Rengjør meiselskaftet og påfør fett før du monterer aksel. Når dette skjer, vil boret slutte å rotere. meiselen.
 • Page 19: Valgfritt Tilbehør

  Utblåsningsballong (tilleggsutstyr) det formålet det er beregnet på. ► Fig.22: 1. Utblåsningsballong Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du Etter at du har boret et hull, må du bruke utblåsnings- trenger mer informasjon om dette tilbehøret. ballongen til å fjerne støv fra hullet.
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  Työmenetelmä: talttaaminen suoraa sivukahvaa Tyypillinen A-painotettu melutaso määräytyy EN60745- käyttäen standardin mukaan: Tärinäpäästö (a ): 6,5 m/s h,CHeq Malli HR4001C Virhemarginaali (K): 1,5 m/s Äänenpainetaso (L ): 92 dB (A) Työmenetelmä: betonin iskuporaaminen Äänitehotaso (L ): 103 dB (A) Tärinäpäästö (a...
 • Page 21 VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA Laite on suunniteltu siten, että se värisee nor- maalikäytössä. Ruuvit voivat irrota hyvinkin Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoit- helposti aiheuttaen laitteen rikkoutumisen tai taa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan val- onnettomuuden. Tarkista ruuvien kireys huo- mistama(t) kone(et): lellisesti ennen kuin käytät laitetta.
 • Page 22: Toimintojen Kuvaus

  Vain iskutoiminto HUOMIO: • Tarkista aina ennen työkalun liittämistä virtaläh- MALLEILLE HR4001C JA HR4010C teeseen, että liipaisinkytkin kytkeytyy oikein ja ► Kuva6: 1. Vaihtovipu 2. Osoitin 3. Lukituspainike palaa asentoon OFF, kun se vapautetaan. Jos haluat piikata, kuoria tai purkaa rakenteita, paina •...
 • Page 23 Vääntömomentin rajoitin Terän kiinnitys ja irrotus ► Kuva13: 1. Terän varsi 2. Terärasva Vääntömomentin rajoitin aktivoituu, kun vääntömo- mentti saavuttaa tietyn tason. Tällöin moottori kytkeytyy Puhdista terän varsi ja sivele vähän terärasvaa ennen irti käyttöakselista. Samalla terä lakkaa pyörimästä. terän kiinnittämistä. Työnnä...
 • Page 24 LISÄVARUSTEET HUOMIO: • Kun terä alkaa puhkaista betonin tai jos terä iskeytyy betoniin upotettuihin lujitusraudoituk- HUOMIO: seen, työkalu saattaa reagoida vaarallisella • Näitä lisävarusteita ja -laitteita suositellaan käy- tavalla. Pidä yllä hyvä tasapaino ja turvallinen tettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan asento samalla työkalua molemmin käsin koneen kanssa.
 • Page 25 Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā rokturi ar EN60745: Vibrācijas emisija (a ): 6,5 m/s h,CHeq Modelis HR4001C Neskaidrība (K): 1,5 m/s Skaņas spiediena līmenis (L ): 92 dB (A) Darba režīms: triecienurbšana betonā Skaņas jaudas līmenis (L ): 103 dB (A) Vibrācijas emisija (a...
 • Page 26 EK Atbilstības deklarācija Ir paredzēts, ka normālas darbības laikā darba- rīks rada vibrāciju. Skrūves var viegli atskrūvē- Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs ties, izraisot bojājumu vai negadījumu. Pirms ražotājs paziņojam, ka sekojošais/-ie „Makita" sākt darbu uzmanīgi pārbaudiet, vai skrūves ir darbarīks/-i:...
 • Page 27 Izmantojiet punktsiti, metāla kaltu, materiālu noņemšanas kaltu u.c. Lai iedarbinātu darbarīku, vienkārši pavelciet slēdža Ilgstošai kalšanai (TIKAI MODELIM HR4001C UN mēlīti. Lai apturētu darbarīku, atlaidiet slēdža mēlīti. HR4010C) ► Att.7: 1. Maiņas svira 2. Rādītājs 3. Fiksācijas poga Slīdslēdzis...
 • Page 28 Griezes momenta ierobežotājs Sānu rokturis ► Att.12: 1. Sānu rokturis Griezes momenta ierobežotājs ieslēgsies, kad būs sasniegts noteikts griezes momenta līmenis. Dzinējs UZMANĪBU: atslēgsies nost no dzenamās vārpstas. Ja tā notiks, urbja uzgalis pārstās griezties. • Urbjot betonā, mūrējumā, u.c., vienmēr izmanto- jiet sānu rokturi, lai garantētu darba drošību.
 • Page 29: Papildu Piederumi

  Nelietojiet darbarīku ar spēku. sistēma. Ir jāveic regulāra atkārtota eļļošana. Nosūtiet Vislabāko rezultātu iespējams panākt ar vieglu spie- visu darbarīku uz Makita pilnvarotu vai rūpnīcas apko- dienu. Stingri turiet darbarīku un neļaujiet tam izslīdēt pes centru, lai tur to ieeļļotu.
 • Page 30 Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal spaustuvą EN60745: Vibracijos emisija (a ): 6,5 m/s h,CHeq Modelis HR4001C Paklaida (K): 1,5 m/s Garso slėgio lygis (L ): 92 dB (A) Darbo režimas: smūginis betono gręžimas Garso galios lygis (L ): 103 dB (A)
 • Page 31 ES atitikties deklaracija Įprastai naudojant įrankį, jis vibruoja. Varžtai gali lengvai atsisukti, o tai gali tapti gedimo Mes, „Makita Corporation" bendrovė, būdami atsa- arba nelaimingo atsitikimo priežastimi. Prieš kingas gamintojas, pareiškiame, kad šis „Makita" pradėdami dirbti atidžiai patikrinkite, ar varžtai mechanizmas(-ai): gerai priveržti.
 • Page 32: Veikimo Aprašymas

  Naudokite smailųjį kaltelį, plieninį kirs- į ženklo ir ženklo režimus. tuką, grandomąjį kaltelį ir kt. Ilgalaikiam kalimui (TIK HR4001C IR HR4010C Norėdami pradėti dirbti įrankiu tiesiog paspauskite MODELIAMS) gaiduką. Norėdami sustabdyti, atleiskite gaiduką. ► Pav.7: 1. Keitimo svirtelė 2. Rodyklė...
 • Page 33 Sukimo momento ribotuvas Grąžto įdėjimas arba išėmimas ► Pav.13: 1. Jungiamasis grąžto galas 2. Grąžto Sukimo momento ribotuvas suveiks tada, kai bus pasiektas tepalas tam tikras sukimo momento lygis. Variklis bus atjungtas nuo išvesties veleno. Taip atsitikus, grąžtas liausis sukęsis. Nuvalykite antgalio jungiamąjį...
 • Page 34: Techninė Priežiūra

  Nespauskite stipriau, kai skylė prisipildo nuolaužomis turi įgaliotasis bendrovės „Makita“ techninės priežiūros ir dalelėmis. Vietoje to truputį palaikykite įrankį tuščia centras; reikia naudoti tik bendrovės „Makita“ pagamin- eiga, tada dalinai ištraukite grąžtą iš skylės. Pakartojus tas atsargines dalis. tai keletą kartų, skylė bus išvalyta ir bus galima toliau gręžti.
 • Page 35: Tehnilised Andmed

  ): 6,5 m/s ühendatult. h,CHeq Määramatus (K): 1,5 m/s Müra Töörežiim: meiseldamise funktsioon külgmise Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: käepideme kasutamisega Mudel HR4001C Vibratsioonitase (a ): 6,5 m/s h,CHeq Mürarõhutase (L ): 92 dB (A) Määramatus (K): 1,5 m/s Müravõimsustase (L ): 103 dB (A) Töörežiim: betooni löökpuurimine...
 • Page 36 Kruvid võivad hõlpsasti logisema hakata, põhjustades puru- EÜ vastavusdeklaratsioon nemise või õnnetuse. Enne toimingu teosta- Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, mist kontrollige hoolikalt kruvide pingutatust. et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): Külma ilmaga või siis, kui tööriista ei ole kaua Masina tähistus:...
 • Page 37 Haamrifunktsiooni pikaajaliseks kasutamiseks Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut (AINULT MUDELITE HR4001C JA HR4010C KOHTA) tõmmata. Seiskamiseks vabastage lüliti päästik. ► Joon.7: 1. Muutmishoob 2. Osuti 3. Lukustusnupp Täksimiseks, pealiskihi eemaldamiseks või lammutus- Liugurlüliti töödeks vajutage lukustusnupp alla ja keerake muut-...
 • Page 38 Väändemomendi piirik Otsaku paigaldamine või eemaldamine Väändemomendi piirik rakendub teatava väändemo- mendi taseme saavutamisel. Mootor lahutatakse üle- ► Joon.13: 1. Otsaku vars 2. Puurimääre kandevõllist. Sel juhul lakkab otsak pöörlemast. Enne paigaldamist puhastage otsaku vars ja kandke sellele puurimääret. ETTEVAATUST: Pange otsak tööriista sisse.
 • Page 39 Õlitamine ETTEVAATUST: • Seda tööd peaks tegema ainult Makita ametlik hoolduskeskus. Kuna sel tööriistal on õlitussüsteem, ei nõua see iga- päevast või iga tunni järel õlitamist. Seda tuleb regu- laarselt uuesti õlitada. Saatke tööriist õlitamiseks tervi- kuna Makita ametlikku või tehase hoolduskeskusesse.
 • Page 40: Технические Характеристики

  Погрешность (K): 1,5 м/с Типичный уровень взвешенного звукового давления Рабочий режим: обработка долотом с исполь- (A), измеренный в соответствии с EN60745: зованием боковой рукоятки Модель HR4001C Распространение вибрации (a ): 6,5 м/с h,CHeq Уровень звукового давления (L ): 92 дБ (A) Погрешность...
 • Page 41 и/или защитную маску. Обычные или солн- цезащитные очки НЕ являются защитными Декларация о соответствии ЕС очками. Также настоятельно рекомендуется Makita Corporation, являясь ответственным про- надевать противопылевой респиратор и перчатки с толстыми подкладками. изводителем, заявляет, что следующие устрой- ство (-а) Makita: Перед...
 • Page 42: Описание Функционирования

  установке инструмента в режим действия с слесарным зубилом, зубилом для скобления и т.д. символом При длительной работе в режиме ударного действия (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ HR4001C И При использовании инструмента в режиме ударного HR4010C) действия можно воспользоваться ползунковым ► Рис.7: 1. Рычаг изменения 2. Указатель...
 • Page 43 МОНТАЖ ВНИМАНИЕ: • При использовании инструмента в режиме действия с символом , триггерный пере- ВНИМАНИЕ: ключатель не работает; работает только • Перед проведением каких-либо работ с ползунковый переключатель. инструментом всегда проверяйте, что инстру- мент выключен, а шнур питания вынут из ДЛЯ...
 • Page 44 отверстие засорится щепками или частицами. Вместо обслуживание или регулировку только в автори- этого, включите инструмент на холостом ходу, затем зованных сервисных центрах компании Makita и с постепенно выньте сверло из отверстия. Если эту про- использованием только оригинальных запасных цедуру проделать несколько раз, отверстие очистится, частей...
 • Page 45: Дополнительные Принадлежности

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВНИМАНИЕ: • Эти принадлежности или насадки реко- мендуется использовать вместе с вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других принадлежностей или насадок может представлять опасность получения травм. Используйте принадлежность или насадку только по указанному назначению. Если вам необходимо содействие в получении...
 • Page 48 Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 884611E982 EN, SV, NO, FI, LV, LT, ET, RU 20170206 www.makita.com...

This manual is also suitable for:

Hr4010cHr4011c