Download Table of Contents Print this page
Makita LW1400 Instruction Manual

Makita LW1400 Instruction Manual

Portable cut-off
Hide thumbs Also See for LW1400:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

EN
Portable Cut-Off
Przecinarka do metalu
PL
Hordozható gyorsdaraboló
HU
Prenosná rozbrusovačka
SK
CS
Rozbrušovačka
Портативна відрізна пила
UK
Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
DE
Trennschleifmaschine
LW1400
LW1401
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
BETRIEBSANLEITUNG
6
12
19
26
32
38
45
52

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita LW1400

 • Page 1 Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU Rozbrušovačka NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Портативна відрізна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Debitor pentru metale portabil MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Trennschleifmaschine BETRIEBSANLEITUNG LW1400 LW1401...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.2 Fig.6 Fig.3 Fig.7 Fig.4...
 • Page 3 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11...
 • Page 4 Fig.18 Fig.15 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.21...
 • Page 5 Fig.22 Fig.26 Fig.23 Fig.24 Fig.25...
 • Page 6: Specifications

  With a mains impedance equal or less than 0.18 Ohms it can be presumed that there will be no negative effects. The mains socket used The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- for this device must be protected with a fuse or protec- mined according to EN62841-3-10: tive circuit breaker having slow tripping characteristics. Model LW1400 Vibration emission (a ) : 2.5 m/s or less Noise Uncertainty (K) : 1.5 m/s Model LW1401 The typical A-weighted noise level determined accord- Vibration emission (a ) : 2.5 m/s...
 • Page 7: Ec Declaration Of Conformity

  Do not use damaged wheels. Before each use, WARNING: The vibration emission during actual inspect the wheels for chips and cracks. If the use of the power tool can differ from the declared val- power tool or wheel is dropped, inspect for dam- ue(s) depending on the ways in which the tool is used age or install an undamaged wheel.
 • Page 8: Installation

  Secure the cut-off wheel carefully. when not in use or carrying. Be careful not to damage the spindle, flanges For LW1400 (especially the installing surface) or bolt, or To unlock, depress the tool head slightly and push the the cut-off wheel itself might break.
 • Page 9: Cutting Angle Adjustment

  (A). For LW1400 When the cut-off wheel wears down to the extent that Loosen the screw on the guide plate. Move the guide the lower portion of the workpiece is left uncut, set the plate to the desired position then tighten the screw.
 • Page 10: Operation

  Workpiece shape wheel 5. Outer flange 6. Toolless clamp / Hex bolt 127 mm 127 mm For LW1400 Raise the safety guard. Turn the toolless clamp coun- terclockwise while holding down the shaft lock. Then 115 x 130 mm 115 x 103 mm remove the toolless clamp, outer flange and cut-off 102 x 194 mm wheel.
 • Page 11: Optional Accessories

  CAUTION: These accessories or attachments ► Fig.19: 1. Spacer block are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other When cutting workpieces over 85 mm wide at an angle, accessories or attachments might present a risk of attach a straight piece of wood (spacer) over 190 mm injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Page 12: Dane Techniczne

  • Dane techniczne mogą różnić się w zależności od kraju. • Ciężar podany zgodnie z procedurą EPTA 01/2014 • Kształt i masa zależą od danych technicznych, które mogą się różnić w poszczególnych krajach. Przeznaczenie Hałas Narzędzie jest przeznaczone do cięcia materiałów Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w żelaznych przy użyciu odpowiedniej ściernicy tnącej. oparciu o normę EN62841-3-10: Przestrzegać wszystkich przepisów i norm dotyczących Model LW1400 pyłu oraz przepisów BHP obowiązujących w danym Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 102 dB(A) kraju. Poziom mocy akustycznej (L ): 110 dB (A) Niepewność (K): 3 dB(A) Zasilanie Model LW1401 Poziom ciśnienia akustycznego (L ): 102 dB(A) Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o Poziom mocy akustycznej (L ): 110 dB (A) napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce...
 • Page 13 Drgania Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla przecinarki Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN62841-3-10: Stanąć w taki sposób i tak ustawić narzędzie, aby Model LW1400 nikt nie znajdował się w płaszczyźnie obrotu ścier- Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej nicy. Osłona chroni operatora przed wykruszonymi Niepewność (K): 1,5 m/s odłamkami ściernicy i przypadkowym jej dotknięciem. Model LW1401 Z elektronarzędziem należy stosować tylko ścier- Emisja drgań (a...
 • Page 14 Przewód należy trzymać w bezpiecznej odległo- Nie wolno wznawiać cięcia, gdy ściernica znaj- ści od wirującego osprzętu. W przypadku utraty duje się w przecinanym elemencie. Ściernicę kontroli przewód może zostać przecięty lub wkrę- można ponownie włożyć do naciętej szczeliny, cony, wciągając dłoń lub rękę w wirującą ściernicę. dopiero gdy osiągnie pełną prędkość. Jeśli elektronarzędzie zostanie ponownie uruchomione, 12.
 • Page 15: Opis Działania

  że jest ono wyłączone i nie podłą- kowe uruchomienie urządzenia i poważne obrażenia czone do sieci. ciała. PRZED dalszym użytkowaniem narzędzia należy przekazać je do punktu serwisowego narzędzi Blokowanie/odblokowywanie Makita w celu naprawy. głowicy narzędzia UWAGA: Nie ciągnąć na siłę spustu przełącznika bez wcześniejszego wciśnięcia przycisku blo- Głowicę narzędzia można zablokować. Głowicę narzę- kady. Można w ten sposób połamać przełącznik. dzia należy zablokować zawsze, gdy narzędzie nie jest używane lub podczas jego przenoszenia.
 • Page 16 Nieprawidłowe zamocowanie może stać się przy- czyną obrażeń ciała. Otwieranie osłony bezpieczeństwa PRZESTROGA: Nie używać narzędzia, jeśli ze środkową pokrywką obrabiany materiał nie jest zablokowany w zaci- sku pod odpowiednim kątem. W zależności od kraju Model LW1400 W przypadku narzędzi wyposażonych w osłonę bez- Obrócić dźwignię w lewo. Ustawić płytkę prowadzącą pieczeństwa ze środkową pokrywką, należy poluzować pod odpowiednim kątem, a następnie całkowicie dokręć śrubę zaciskową, a następnie podnieść osłonę. dźwignię. ► Rys.11: 1. Śruba zaciskowa ► Rys.7: 1. Płytka prowadząca 2. Dźwignia Otwieranie osłony bezpieczeństwa...
 • Page 17 Model LW1401 Mocowanie obrabianych elementów Podnieść osłonę bezpieczeństwa. Odkręcić śrubę sze- ściokątną w lewo przy użyciu klucza nasadowego, przy- PRZESTROGA: Podczas mocowania obra- trzymując wciśniętą blokadę wałka. Następnie wyjąć bianego elementu należy zawsze opuszczać śrubę sześciokątną i ściągnąć kołnierz zewnętrzny oraz zacisk gwintu na gwint wałka. W przeciwnym razie ściernicę. zamocowanie przecinanego elementu może być zbyt ► Rys.17: 1. Blokada wałka 2. Śruba imbusowa słabe. Mogłoby to spowodować wyrzucenie obra- Aby założyć ściernicę, należy wykonać czynności bianego elementu lub niebezpieczne uszkodzenie procedury zdejmowania w odwrotnej kolejności. ściernicy tnącej. Dopasować otwór w ściernicy tnącej do pierścienia i założyć z powrotem osłonę bezpieczeństwa. Przy podniesionym zacisku gwintu można szybko wsunąć lub wysunąć płytkę zacisku. Aby chwycić obra- biany element, należy popchnąć uchwyt, tak aby płytka zacisku stykała się z elementem, a następnie opuścić...
 • Page 18: Wymiana Szczotek Węglowych

  Za pomocą śrubokręta wyjść zaślepki opraw szczotek węglowych. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć zaślepkami opraw szczotek. ► Rys.26: 1. Zaślepka oprawy szczotki AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Ściernice tnące • Klucz nasadowy (tylko dla modelu LW1401) WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na...
 • Page 19: Részletes Leírás

  és üresjáratának mennyiségét az lehet más berendezések működésére. A 0,18 Ohmmal egyenlő elindítások száma mellett). vagy annál kisebb értékű hálózati impedancia esetén feltéte- lezhetően nem lesznek negatív jelenségek. Az ehhez az esz- Vibráció közhöz használt hálózati csatlakozót biztosítékkal vagy lassú kioldási jellemzőkkel rendelkező megszakítóval kell védeni. A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN62841-3-10 szerint meghatározva: LW1400 típus Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN62841-3-10 szerint Bizonytalanság (K): 1,5 m/s meghatározva: LW1401 típus LW1400 típus Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb Hangnyomásszint (L...
 • Page 20: Ek Megfelelőségi Nyilatkozat

  A tárcsákat csak a javasolt alkalmazási területeken MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos szabad használni. Például ne csiszoljon a dara- vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segít- bolótárcsa oldalával. A daraboló köszörűtárcsáknak ségével az elektromos kéziszerszámok összehason- kizárólag az élével lehet csiszolni, mivel oldalirányú líthatók egymással. erők hatására ezek a tárcsák összetörhetnek. MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítsé- Mindig sérülésmentes, az adott tárcsához gével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való megfelelő méretű és alakú illesztőperemet kitettség mértéke. használjon. A megfelelő illesztőperemek támasz- tást biztosítanak a korongnak, ezzel csökkentve a FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo- törés valószínűségét.
 • Page 21 14. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyekhez Dolgozzon biztonságosan. Használjon szorítót folyékony hűtőközeg szükséges. Víz vagy más vagy satut, ha kézzel dolgozik. Ez biztonságo- folyadék használata rövidzárlatot vagy áramütést sabb, mint kézzel tartani munkadarabot, és így okozhat. mindkét kezével foghatja a szerszámot. Gondosan rögzítse a darabolótárcsát. Visszarúgás és az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések Ügyeljen rá, hogy ne rongálja meg az orsót, az illesztőperemet (különösen annak szerelési A visszarúgás a szerszám hirtelen reakciója a beszorult vagy elakadt forgótárcsára. A becsípődés vagy beaka-...
 • Page 22: A Működés Leírása

  A szerszám feje reteszelhető. Ha a szerszám haszná- súlyos személyi sérüléssel járhat. A további használat laton kívül van, vagy szállítás közben mindig reteszelje ELŐTT vigye a szerszámot javításra egy MAKITA a fejet. szervizközpontba. LW1400 típus esetén Kioldáshoz enyhén nyomja le a szerszám fejét, és MEGJEGYZÉS: Ne húzza túlzott erővel a kap- nyomja meg a rögzítőcsapot. Reteszeléshez a szer- csológombot úgy, hogy nem nyomta be a rete- szám fejének lenyomva tartása mellett húzza vissza a szelőgombot. Ez a kapcsoló törését okozhatja. rögzítőcsapot. ► Ábra2: 1. Rögzítőcsap A befogó...
 • Page 23 A szikrafogó gyárilag úgy van felszerelve, hogy az VIGYÁZAT: A tárcsák kezeléséhez viseljen alsó éle érintkezik a talplemezzel. A szerszám ebben kesztyűt. a pozícióban való működése sok szikra szétrepülését ► Ábra15: 1. Belső illesztőperem 2. Gyűrű 3. O-gyűrű eredményezheti. Lazítsa meg a csavart és állítsa be a 4. Darabolótárcsa 5. Külső illesztőperem szikrafogót olyan helyzetbe, ahol a szétrepülő szikrák 6. Kézi rögzítőcsavar / hatlapfejű csavar mennyisége minimális. LW1400 típus esetén Ütközőlemez Emelje fel a biztonsági védőlemezt. A tengelyretesz lenyomva tartása mellett forgassa el a kézi rögzítőcsa- Csak LW1401 típus esetén (ország-specifikus) vart az óramutató járásával ellentétes irányba. Ezután ► Ábra10: 1. Ütközőlemez távolítsa le a kézi rögzítőcsavart, a külső illesztőpere- met és a darabolótárcsát. A darabolótárcsa eltávolítá- Az ütközőlemez akadályozza meg a darabolótárcsa sakor ne vegye le a belső illesztőperemet, valamint a érintkezését a munkapaddal vagy a padlóval. Új dara- gyűrűt és az O-gyűrűt.
 • Page 24 Amikor a darabolótárcsa már nagymértékben elkopott, MŰKÖDTETÉS helyezzen egy távtartó tömböt a munkadarab mögé, az ábrán látható módon. Sokkal hatékonyabban tudja használni az elkopott tárcsát, ha a tárcsa szélének VIGYÁZAT: A fogantyú nyomásának helyes középső pontját használja a munkadarab vágására. mértéke és a maximális vágási hatásfok a vágás Távtartó tömbnek használjon szilárd, nem gyúlékony során képződő szikrák mennyiségének segítsé- anyagú tárgyat. gével határozható meg. Ne erőltesse a vágást a ► Ábra19: 1. Távtartó tömb fogantyúra kifejtett túlzott nyomással. Csökkent vágási hatásfok, a tárcsa korai elhasználódása,...
 • Page 25 ► Ábra25: 1. Határjelzés Cserélje rendszeresen a szénkeféket. Cserélje ki azokat amikor lekopnak egészen a határ- jelzésig. Tartsa tisztán a szénkeféket és biztosítsa hogy szabadon mozoghassanak tartójukban. Mindkét szénkefét egyszerre cserélje ki. Használjon egyforma szénkeféket. Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. ► Ábra26: 1. Kefetartó sapka OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Szemcsés darabolótárcsák • Dugókulcs (csak LW1401 típus) MEGJEGYZÉS: A listán felsorolt néhány kiegészítő megtalálható az eszköz csomagolásában standard kiegészítőként. Ezek országonként eltérőek lehetnek.
 • Page 26: Technické Špecifikácie

  Vibrácie vypínania. Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) Hluk určená podľa štandardu EN62841-3-10: Model LW1400 Typická hladina akustického tlaku záťaže A určená Emisie vibrácií (a ) : 2,5 m/s alebo menej podľa štandardu EN62841-3-10: Odchýlka (K): 1,5 m/s Model LW1400 Model LW1401 Úroveň akustického tlaku (L ) : 102 dB (A) Emisie vibrácií (a...
 • Page 27: Vyhlásenie O Zhode Es

  Kotúče sa musia používať jedine na odporú- POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií čané aplikácie. Napríklad: nebrúste bočnou bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy stranou rozbrusovacieho kotúča. Abrazívne a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s rozbrusovacie kotúče sú určené na periférne druhým. brúsenie; bočné sily aplikované na tieto kotúče by POZNÁMKA: Deklarovaná celková hodnota vibrácií mohli zapríčiniť ich rozlomenie. sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystave- Vždy používajte nepoškodené príruby kotúčov nia ich účinkom. správneho priemeru pre váš zvolený kotúč. Správne príruby kotúčov podopierajú kotúč a tým VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas znižujú pravdepodobnosť zlomenia kotúča.
 • Page 28 14. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré vyžaduje Doplňujúce bezpečnostné varovania chladenie kvapalinou. Pri použití vody alebo inej Pri práci dávajte pozor na odletujúce iskry. chladiacej kvapaliny by mohlo dôjsť k usmrteniu Môžu spôsobiť poranenie alebo vznietenie zápal- alebo zásahu elektrickým prúdom. ných materiálov. Spätný náraz a súvisiace varovania Upevnite opracovávaný materiál. Pokiaľ je to praktické, na upevnenie opracovávaného Spätný náraz je náhla reakcia na zovretý alebo zachy- materiálu použite svorky alebo zverák. Je tený otáčajúci sa kotúč. Zovretie alebo prekážka v materiáli môžu spôsobiť náhle zastavenie rotujúceho to bezpečnejšie v porovnaní s držaním rukou a...
 • Page 29 Uvoľňovanie/zaisťovanie hlavy POZOR: Po nastavení medzery medzi zve- nástroja rákom a vodiacou doskou sa presvedčte, že je vodiaca doska riadne zaistená. V prípade nedosta- Hlavu nástroja možno zaistiť. Hlavu nástroja vždy zais- točného zaistenia môže dôjsť k vážnemu zraneniu. tite, keď ju nepoužívate alebo keď ju prenášate. K dispozícii máte nasledujúce nastavenia medzery Pre model LW1400 zveráka: Hlavu uvoľnite miernym zatlačením a stlačením poist- • 0 - 170 mm (pôvodné nastavenie) ného kolíka. Hlavu zaistite vrátením poistného kolíka na miesto, pričom hlavu nástroja pridržte. • 35 - 205 mm ► Obr.2: 1. Poistný kolík •...
 • Page 30 Pri manipulácii s kotúčmi používajte v tejto polohe spôsobí odlietavanie množstva iskier. rukavice. Uvoľnite skrutku a nastavte chránič pred iskrami do ► Obr.15: 1. Vnútorná príruba 2. Prstenec 3. O-krúžok polohy, v ktorej bude množstvo preletujúcich iskier 4. Rozbrusovací kotúč 5. Vonkajšia príruba minimálne. 6. Upínacia svorka/skrutka so šesťhrannou hlavou Doska zarážky Pre model LW1400 Len pre model LW1401 (špecifické pre konkrétnu krajinu) Zdvihnite bezpečnostný chránič. Upínaciu svorku otáčajte ► Obr.10: 1. Doska zarážky proti smeru hodinových ručičiek, pričom tlačte na poistku hria- deľa. Následne odstráňte upínaciu svorku, vonkajšiu prírubu Doska zarážky zaistí, aby sa rozbrusovací kotúč a rozbrusovací kotúč. Pri demontáži rozbrusovacieho kotúča nedotkol pracovného stola ani podlahy. Pri nasadzo- nevyberajte vnútornú prírubu, prstenec ani tesniaci krúžok.
 • Page 31 ► Obr.26: 1. Veko držiaka uhlíka čajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa obrobok bezpečne nezaistí. ► Obr.18: 1. Rukoväť 2. Zaisťovací prvok závitu VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO 3. Doska zveráka Keď je rozbrusovací kotúč značne zodratý, za obrobok umiestnite blok rozpery, podľa zobrazenia na obrázku. POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v Zodratý kotúč efektívnejšie využijete, keď na reza- tomto návode, doporučujeme používať toto prí- nie obrobku použijete stredný bod na okraji kotúča. slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- Používajte blok rozpery z odolného a nehorľavého stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- materiálu. nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať ► Obr.19: 1. Blok rozpery len na účely pre ne stanovené.
 • Page 32 Vibrace žádné negativní účinky. Síťová zásuvka použitá pro toto zařízení musí být chráněna pojistkou nebo ochranným jističem s pomalou vypínací charakteristikou. Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN62841-3-10: Hlučnost Model LW1400 Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy Nejistota (K): 1,5 m/s EN62841-3-10: Model LW1401 Model LW1400 Emise vibrací (a ): 2,5 m/s nebo méně...
 • Page 33 Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných se správným průměrem odpovídajícím vybra- vibrací byla(y) změřena(y) v souladu se standardní nému kotouči. Správné příruby zajistí podepření zkušební metodou a dá se použít k porovnání nářadí kotouče a omezí možnost jeho roztržení. mezi sebou. Vnější průměr a tloušťka příslušenství musí POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných odpovídat jmenovitým hodnotám určeným pro vibrací lze také použít k předběžnému posouzení dané elektrické nářadí. Příslušenství nesprávné míry expozice vibracím. velikosti nelze řádně chránit či kontrolovat. Průměr otvoru kotoučů a přírub musí odpo- VAROVÁNÍ: Emise vibrací...
 • Page 34 Pokud například dojde k zaseknutí nebo skřípnutí brus- Uchopte pevně držadlo. ného kotouče v obrobku, hrana kotouče vstupující do Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem. místa skřípnutí se může zakousnout do povrchu materi- Před zapnutím spínače se přesvědčte, zda se álu a to způsobí zvednutí kotouče nebo jeho vyhození. rozbrušovací kotouč nedotýká obrobku. Za těchto podmínek může také dojít k roztržení brus- Před každým použitím dávejte pozor na chvění ných kotoučů. nebo příliš velké vibrace, které by mohly být Zpětný ráz je důsledkem špatného použití a/nebo způsobeny špatně...
 • Page 35: Popis Funkcí

  že je vypnuté a vytažené ze zásuvky. vodicí lišta řádně zajištěna. Nedostatečné upevnění by mohlo způsobit zranění. Odjištění/zajištění hlavy nářadí Jsou k dispozici následující nastavení intervalu svěráku: Hlavu nářadí lze zajistit. Pokud nářadí nepoužíváte • 0 - 170 mm (původní nastavení) nebo jej přenášíte, vždy hlavu nářadí zajistěte. • 35 - 205 mm Pro typ LW1400 • 70 - 240 mm K odjištění mírně zatlačte na hlavu nářadí a stiskněte Pokud potřebujete při práci použít jiné nastavení, pojistný čep. Pro zajištění přidržte hlavu nářadí dole a změňte mezeru nebo interval následovně. vraťte pojistný čep do původní polohy. ► Obr.2: 1. Pojistný čep Pro typ LW1400 Pro typ LW1401 Povolte šroub na vodicí liště. Posuňte vodicí lištu do...
 • Page 36: Práce S Nářadím

  ► Obr.15: 1. Vnitřní příruba 2. Prstenec 3. Těsnicí s dorazem do polohy (A). Jak se rozbrušovací kotouč kroužek 4. Rozbrušovací kotouč 5. Vnější opotřebí do té míry, že dolní část obrobku zůstane příruba 6. Svorka pro ruční manipulaci / neodřezaná, nastavte desku s dorazem do polohy (B), šroub s šestihrannou hlavou ve které můžete využít celou kapacitu řezání opotřebe- ného kotouče. Pro typ LW1400 Zvedněte ochranný kryt. Přidržte zámek hřídele a otáčejte svorkou pro ruční manipulaci proti směru hodinových ruči- SESTAVENÍ ček. Pak sejměte svorku pro ruční manipulaci, vnější přírubu a rozbrušovací kotouč. Při snímání rozbrušovacího kotouče nesnímejte vnitřní přírubu ani prstenec a těsnicí kroužek. ► Obr.16: 1. Zámek hřídele 2. Svorka pro ruční UPOZORNĚNÍ: Než začnete na nářadí prová- manipulaci dět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnuté...
 • Page 37: Volitelné Příslušenství

  ► Obr.26: 1. Víčko držáku uhlíku držadlo, dokud se deska svěráku nedotkne obrobku, a pak vraťte držák závitu na místo. Otáčejte držadlem ve směru hodi- nových ručiček, dokud nebude obrobek bezpečně upevněn. ► Obr.18: 1. Držadlo 2. Držák závitu 3. Deska svěráku VOLITELNÉ Je-li rozbrušovací kotouč značně opotřeben, vložte za díl PŘÍSLUŠENSTVÍ distanční blok, jak je znázorněno na obrázku. Opotřebený kotouč lze efektivnější využít v případě, že na obvodu kotouče použijete při řezání dílu středový bod. Na dis- UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané tanční blok použijte odolný nehořlavý materiál. v tomto návodu doporučujeme používat násle- ► Obr.19: 1. Distanční blok dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného Při řezání obrobků širších než 85 mm pod úhlem připevněte příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí k vodicí liště rovný kus dřeva (distanční blok) delší než 190 zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro mm a širší než 45 mm, jak je znázorněno na obrázku. Tento stanovené účely. distanční blok upevněte šrouby prostřednictvím otvorů Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- ve vodicí liště. Zkontrolujte, zda se po zatlačení na hlavu...
 • Page 38: Технічні Характеристики

  брати до уваги всі складові робочого циклу, як-от опорі мережі 0,18 Ом або нижче ніякого негативного впливу час, коли інструмент вимкнено та коли він починає не буде. Мережна розетка, до якої буде підключатися при- працювати на холостому ході під час запуску). стрій, повинна буди захищена запобіжником або захисним автоматичним вимикачем плавного розчіплювання. Вібрація Шум Загальна величина вібрації (векторна сума трьох напрямків) визначена згідно з EN62841-3-10: Рівень шуму за шкалою А в типовому виконанні, Модель LW1400 визначений відповідно до стандарту EN62841-3-10: Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Модель LW1400 Похибка (K): 1,5 м/с Рівень звукового тиску (L ): 102 дБ (A) Модель LW1401 Рівень звукової потужності (L ): 110 дБ (A) Вібрація (a...
 • Page 39: Декларація Про Відповідність Стандартам Єс

  Використовуйте лише армовані відрізні ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації круги зі зв’язкою, призначені для вашого було виміряно відповідно до стандартних методів електроінструмента. Навіть якщо приладдя тестування й може використовуватися для порів- можна приєднати до електроінструмента, це не няння одного інструмента з іншим. гарантує безпечної експлуатації. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації Номінальна швидкість приладдя повинна може також використовуватися для попереднього щонайменше дорівнювати максимальній оцінювання впливу. швидкості, яка вказана на електроінструменті. Приладдя, що обертається зі швидкістю, більшою ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов за номінальну, може зламатися та відскочити. використання вібрація під час фактичної Круги...
 • Page 40 Шнур має знаходитися на відстані від при- Заборонено заново починати операцію ладдя, що обертається. Якщо втратити кон- різання, коли круг знаходиться в робочій троль, може статися перерізання або пошко- деталі. Спочатку круг повинен набрати дження шнура, і руку може затягнути до круга, повну швидкість, лише потім його можна що обертається. обережно заново ввести в розріз. Якщо елек- троінструмент перезапустити, коли круг знахо- 12.
 • Page 41 головної частини інструмента танням інструмент слід передати до сервісного центру Makita для ремонту. Головну частину інструмента можна заблокувати. УВАГА: Ніколи не натискайте із силою на Обов’язково блокуйте головну частину, коли інструмент курок вмикача, якщо кнопка блокування вимк- не використовується або переноситься на інше місце. неного положення не натиснута. Це може при- Для LW1400 звести до поломки вмикача. Для розблокування злегка вдавіть головну частину інструмента й натисніть на стопорний штифт. Для блоку- Інтервал між затиском і вання встановіть стопорний штифт на місце, утримуючи напрямною планкою головну частину інструмента в натисненому положенні. ► Рис.2: 1. Стопорний штифт Для LW1401 ОБЕРЕЖНО:...
 • Page 42 інструментом, якщо, зважаючи на кут різання, матеріал не закріплений надійним способом з ОБЕРЕЖНО: Перед виконанням будь-яких використанням лещат. робіт з інструментом обов’язково вимкніть його та відключіть від електромережі. Для LW1400 Поверніть важіль проти годинникової стрілки. Відкриття захисного кожуха з Пересуньте напрямну планку на необхідний кут і центральною заглушкою повністю затягніть важіль. ► Рис.7: 1. Напрямна планка 2. Важіль...
 • Page 43 Для LW1400 Різальна спроможність Підніміть захисний кожух. Поверніть затискач, що не потребує інструмента, проти годинникової стрілки, Максимальна різальна спроможність може бути одночасно утримуючи замок вала натисненим. Потім різною залежно від кута різання та форми деталі. зніміть затискач, що не потребує інструмента, зов- нішній фланець і відрізний круг. Під час зняття відріз- Максимальна різальна спроможність під час ного круга не знімайте внутрішній фланець, кільце й використання нового відрізного круга ущільнювальне кільце. ► Рис.16: 1. Замок вала 2. Затискач, що не потре- Кут різання 90° 45° бує інструмента Форма деталі Щоб встановити відрізний круг, виконайте процедуру 127 мм 127 мм його зняття у зворотному порядку. Обов’язково вирівняйте отвір відрізного круга за кільцем і повер- ніть на місце захисний кожух. Для LW1401 115 x 130 мм...
 • Page 44: Додаткове Приладдя

  Коли відрізний круг спрацьовано, підніміть поло- ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ження різання, установивши брусок-проставку, що дещо вужчий за деталь, як показано на рисунку. Таким чином можна максимально використовувати ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне ресурс відрізного круга. обладнання рекомендовано використову- ► Рис.22: 1. Затискна пластина 2. Діаметр вати з інструментом Makita, зазначеним у цій деталі 3. Напрямна планка 4. Ширина інструкції з експлуатації. Використання будь- блоку-проставки якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Довгі деталі слід з обох боків підпирати блоками, Використовуйте додаткове та допоміжне облад- зробленими з незаймистого матеріалу, щоб вони нання лише за призначенням. були врівень із верхом основи. Використовуйте опорні блоки з незаймистого матеріалу. У разі необхідності отримати допомогу в більш ► Рис.23: 1. Опорний блок...
 • Page 45 în gol, altor echipamente. Cu o impedanţă a reţelei electrice mai pe lângă timpul de declanşare). mică de 0,18 Ohmi, se poate presupune că nu vor exista efecte negative. Priza de alimentare folosită pentru acest Vibraţii dispozitiv trebuie să fie protejată cu o siguranţă fuzibilă sau un întrerupător de protecţie cu caracteristică de declanşare lentă. Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) Zgomot determinată conform EN62841-3-10: Model LW1400 Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în Marjă de eroare (K): 1,5 m/s conformitate cu EN62841-3-10: Model LW1401 Model LW1400 Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin...
 • Page 46: Declaraţie De Conformitate Ce

  Discurile trebuie utilizate numai pentru aplica- NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului ţiile recomandate. De exemplu: nu şlefuiţi cu de vibraţii declarat a (au) fost măsurată(e) în confor- părţile laterale ale unui disc abraziv de retezat. mitate cu o metodă de test standard şi poate (pot) fi Discurile abrazive de retezat sunt create pentru şle- utilizată(e) pentru compararea unei unelte cu alta. fuire periferică, iar forţele aplicate pe părţile laterale NOTĂ: Valoarea (valorile) totală(e) a (ale) nivelulului ale discurilor pot cauza spargerea acestora. de vibraţii declarat poate (pot) fi, de asemenea, utili- Folosiţi întotdeauna flanşe de disc intacte, zată(e) într-o evaluare preliminară a expunerii.
 • Page 47 14. Nu folosiţi accesorii care necesită agenţi de Asiguraţi piesa de prelucrat. Folosiţi un dispozi- răcire lichizi. Folosirea apei sau a lichidelor de tiv de strângere sau o menghină pentru fixarea răcire poate cauza electrocutări sau şocuri de piesei de prelucrat atunci când este posibil. Este tensiune. mai sigur decât folosirea mâinii şi vă eliberează ambele mâini pentru a putea opera maşina. Recul şi avertismente asociate Fixați cu atenție discul abraziv de retezat.
 • Page 48 Fixarea insuficientă poate cauza răniri grave. Deblocarea/blocarea capului maşinii Sunt disponibile următoarele setări interval pentru Capul maşinii poate fi blocat. Blocaţi întotdeauna capul menghină: maşinii în timpul transportului. • 0 - 170 mm (setare originală) Pentru LW1400 • 35 - 205 mm Pentru a debloca, apăsaţi uşor pe capul maşinii şi apă- • 70 - 240 mm saţi pe ştiftul de blocare. Pentru a bloca, introduceţi la Dacă munca desfăşurată necesită alte setări, urmaţi loc ştiftul de blocare ţinând capul maşinii în jos. paşii de mai jos pentru reglarea intervalului de spaţiu.
 • Page 49 ► Fig.15: 1. Flanşă interioară 2. Inel 3. Garnitură toare în poziţia (A). După ce discul abraziv de retezat inelară 4. Disc abraziv de retezat 5. Flanşă se uzează până în punctul în care secţiunea inferioară exterioară 6. Şurub cu strângere manuală / a piesei de lucru rămâne netăiată, setaţi placa opritoare Şurub cu cap hexagonal în poziţia (B) pentru a permite creşterea capacităţii de tăiere cu un disc abraziv de retezare uzat. Pentru LW1400 Ridicaţi apărătoarea. Rotiţi şurubul cu strângere manu- ală în sens anti-orar în timp ce menţineţi apăsat pârghia ASAMBLARE de blocare a axului. Îndepărtaţi şurubul cu strângere manuală, flanşa exterioară şi discul abraziv de rete- zare. La îndepărtarea discului abraziv de retezare, nu scoateţi flanşa interioară şi nici garnitura sau garnitura ATENŢIE: Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi inelară. că aţi deconectat-o de la reţea înainte de a efectua ► Fig.16: 1. Pârghie de blocare a axului 2. Şurub cu...
 • Page 50 Țineți mânerul ferm. Porniți mașina și așteptați până Când tăiaţi piese de peste 85 mm lăţime sub un unghi, când discul abraziv de retezat atinge viteza maximă ataşaţi o bucată dreaptă de lemn (distanţier) de peste înainte de a o coborî lent în tăietură. Când discul abra- 190 mm lungime x 45 mm lăţime la placa de ghidare ziv de retezat atinge piesa de prelucrat, apăsați gradual după cum se vede în figură. Fixaţi acest distanţier cu pe mâner pentru a executa tăierea. După finalizarea şuruburi prin găurile din placa de ghidare. Asiguraţi-vă tăierii, opriți mașina și așteptați până când discul că discul abraziv de retezare nu intră în contact cu abraziv de retezat se oprește complet înainte de a distanţierul când capul maşinii este apăsat. readuce discul în poziția complet ridicată. ► Fig.20: 1. Placă de ghidare 2. Bloc distanţier (lun- gime de peste 190 mm x lăţime de peste45 Capacitate de debitare mm ) 3. Piesă de lucru (lăţime de peste 85 mm ) 4. Placa menghinei Capacitatea maximă de debitare diferă în funcţie ► Fig.21 unghiul de tăiere şi forma piesei de prelucrat.
 • Page 51: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Discuri abrazive de retezat • Cheie tubulară (numai pentru LW1401) NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca acce- sorii standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară.
 • Page 52: Technische Daten

  Vorgesehene Verwendung Geräusch Das Werkzeug ist zum Schneiden von Eisenmaterial Typischer A-bewerteter Geräuschpegel ermittelt gemäß mit einer geeigneten Trennschleifscheibe vorgesehen. EN62841-3-10: Befolgen Sie alle Gesetze und Bestimmungen Ihres Modell LW1400 Landes bezüglich Staub, Gesundheit am Arbeitsplatz Schalldruckpegel (L ): 102 dB (A) und Sicherheit. Schallleistungspegel (L ): 110 dB (A) Messunsicherheit (K): 3 dB (A)
 • Page 53: Eg-Konformitätserklärung

  Schwingungen Sicherheitswarnungen für Trennschleifmaschine Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) ermittelt gemäß EN62841-3-10: Achten Sie darauf, dass Sie selbst und Modell LW1400 Umstehende nicht in der Ebene der rotieren- Schwingungsemission (a ): 2,5 m/s oder weniger den Trennscheibe stehen. Die Schutzhaube Messunsicherheit (K): 1,5 m/s schützt den Bediener vor Trennscheiben- Bruchstücken und versehentlichem Kontakt mit...
 • Page 54 Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Stellen Sie sich nicht so, dass sich Ihr Körper in einer Benutzen Sie je nach der Arbeit einen Linie mit der rotierenden Trennscheibe befindet. Falls Gesichtsschutz bzw. eine Sicherheits- oder ein Rückschlag auftritt, wird das Schneidelement nach Schutzbrille. Tragen Sie bei Bedarf eine oben auf den Bediener zu geschleudert.
 • Page 55 Sie stets den Werkzeugkopf, wenn Sie das Werkzeug Falls die Trennscheibe während des Betriebs nicht benutzen oder tragen. stockt, ein merkwürdiges Geräusch erzeugt oder zu vibrieren beginnt, schalten Sie das Für LW1400 Werkzeug sofort aus. Zum Entriegeln den Werkzeugkopf leicht nieder- 12. Schalten Sie stets das Werkzeug aus, und drücken, und den Arretierstift hineindrücken. Zum warten Sie, bis die Trennscheibe zum voll- Verriegeln den Arretierstift zurückstellen, während der...
 • Page 56 Führungsplatte immer auf die Position 0 - 170 Schalter kann zu ungewolltem Betrieb und daraus resul- mm. Eine Einstellung auf die Position 35 - 205 mm tierenden schweren Personenschäden führen. Lassen Sie oder 70 - 240 mm behindert die Bewegung der das Werkzeug von einer Makita-Kundendienststelle ord- Anschlagplatte, was zu einem Fehlschnitt führt. nungsgemäß reparieren, BEVOR Sie es weiter benutzen. Lösen Sie die zwei Sechskantschrauben mit einem ANMERKUNG: Betätigen Sie den Ein-...
 • Page 57: Montage

  ► Abb.15: 1. Innenflansch 2. Ring 3. O-Ring 4. Trennscheibe 5. Außenflansch 6. Schnellklemme / Sechskantschraube 115 x 130 mm 115 x 103 mm 102 x 194 mm Für LW1400 70 x 233 mm Heben Sie die Schutzhaube an. Drehen Sie die Schnellklemme entgegen dem Uhrzeigersinn, während Sie 119 x 119 mm 106 x 106 mm die Spindelarretierung niederhalten.
 • Page 58: Wartung

  Stück Holz (Distanzstück) von mehr als 190 mm Länge x 45 mm Breite an der Führungsplatte an, wie in der SONDERZUBEHÖR Abbildung gezeigt. Befestigen Sie dieses Distanzstück mit Schrauben in den Löchern der Führungsplatte. Vergewissern Sie sich, dass die Trennscheibe nicht das VORSICHT: Distanzstück berührt, wenn der Werkzeugkopf nieder- Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in gedrückt wird. dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug ► Abb.20: 1. Führungsplatte 2. Distanzblock (über empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile 190 mm lang x45 mm breit) 3. Werkstück oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr (über 85 mm breit) 4. Schraubstockbacke darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder ► Abb.21 Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn die Trennscheibe abgenutzt ist, heben Sie die Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Schnittposition an, indem Sie einen Distanzblock, der Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre...
 • Page 60 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885456D979 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190205...

This manual is also suitable for:

Lw14010088381807883

Table of Contents