Makita CB100D Instruction Manual

Cordless heated blanket
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Cordless Heated Blanket
EN
Couverture chauffante à batterie
FR
Akku-Heizdecke
DE
Coperta riscaldata a batteria
IT
Accuverwarmingsdeken
NL
Cobija Electrotérmica
ES
Manta Térmica a Bateria
PT
Akku varmetæppe
DA
EL
$NO ,VÕWPDOÕ %DWWDQL\H
TR
.RF 2JU]HZDQ\
PL
$NNXPXOiWRURV I W|WW WDNDUy
HU
$NXPXOiWRURYi Y\KULHYDFLD GHND
SK
$NXPXOiWRURYi RK tYDFt S LNUêYND
CS
UK
3 WXU vQF O]LW I U FDEOX
RO
%UH]åLþQD JUHOQD RGHMD
SL
Batanije me ngrohje me bateri
SQ
BG
%HåLþQD JULMDQD GHND
HR
SR
RU
%DWWHULGULYHQ YlUPH¿OW
SV
Batteridrevet varmeteppe
NO
$NNXNl\WW|LQHQ OlPS|SHLWH
FI
%H]YDGD DSVLOG P VHJD
LV
%HODLG ãLOGRPD DQWNORG
LT
Juhtmeta soojendustekk
ET
KK
ZHTW
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
BETRIEBSANLEITUNG
ISTRUZIONI PER L'USO
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
BRUGSANVISNING
KULLANMA KILAVUZU
,16758.&-$ 2%6à8*,
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
0$18$/ '( ,16758& ,81,
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
35,58ý1,. 6 8387$0$
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
CB100D
DCB200
5
13
22
31
40
49
58
67
75
84
92
101
109
117
125
134
143
151
159
168
176
185
194
203
211
219
227
235
243
251
260

Advertisement

loading

  Also See for Makita CB100D

  Related Manuals for Makita CB100D

  Summary of Contents for Makita CB100D

 • Page 1 CB100D DCB200 Cordless Heated Blanket INSTRUCTION MANUAL Couverture chauffante à batterie MANUEL D’INSTRUCTIONS Akku-Heizdecke BETRIEBSANLEITUNG Coperta riscaldata a batteria ISTRUZIONI PER L’USO Accuverwarmingsdeken GEBRUIKSAANWIJZING Cobija Electrotérmica MANUAL DE INSTRUCCIONES Manta Térmica a Bateria MANUAL DE INSTRUÇÕES Akku varmetæppe BRUGSANVISNING $NO ,VÕWPDOÕ %DWWDQL\H KULLANMA KILAVUZU .RF 2JU]HZDQ\...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.5 Fig.10 Fig.6 Fig.11 Fig.7 Fig.12 Fig.8...
 • Page 4 Fig.13 Fig.14 Fig.15 Fig.16...
 • Page 5 ENGLISH (Original instructions) WARNING Important instructions. Retain for future use. When not in use, store as follows: ‡ Allow it to cool down before folding. — Do not crease the appliance by placing items on top of it — during storage. Examine the appliance frequently for signs of wear or damage.
 • Page 6: Specifications

  SPECIFICATIONS Model: CB100D DCB200 Material Outer: 100% Polyester Batting: 100% Polyester Liner: 100% Polyester...
 • Page 7: Safety Warnings

  Operating time CB100D Temperature setting Battery cartridge BL1040B / BL1041B HIGH 4 hours MEDIUM 7.5 hours 14 hours DCB200 Temperature setting Battery cartridge BL1460B BL1860B HIGH 6 hours 10 hours MEDIUM 12 hours 20 hours 23 hours 35 hours ‡...
 • Page 8 ‡ Do not wear the appliance with bare skin. Washing ‡ ,I \RX VHQVH DQ\WKLQJ XQXVXDO VZLWFK RII ‡ When washing the blanket, follow the instruc- tions in the caution tag on the blanket. WKH DSSOLDQFH DQG UHPRYH WKH EDWWHU\ KROGHU LPPHGLDWHO\ ‡...
 • Page 9 FDXVLQJ ¿UHV SHUVRQDO LQMXU\ DQG GDPDJH ,W ZLOO ,PSRUWDQW VDIHW\ LQVWUXFWLRQV IRU also void the Makita warranty for the Makita tool and EDWWHU\ FDUWULGJH charger. %HIRUH XVLQJ EDWWHU\ FDUWULGJH UHDG DOO LQVWUXF-...
 • Page 10: Parts Description

  PARTS DESCRIPTION %DWWHU\ KROGHU RSWLRQDO DFFHVVRU\ Fig.1 Battery holder (10.8 V - Battery holder (14.4 V Belt hook Strap hole 12 V max) /18 V) Fig.2 Power cable Battery pocket Power button Heating element (inside) Extension cord $WWDFKLQJ WKH EDWWHU\ KROGHU INSTALLATION Take the power cable out of the battery pocket and ,QVWDOOLQJ RU UHPRYLQJ WKH EDWWHU\...
 • Page 11: Functional Description

  %DWWHU\ SURWHFWLRQ V\VWHP FUNCTIONAL DESCRIPTION The device is equipped with a battery protection sys- tem. This system automatically cuts off power to the heating parts to extend battery life. If the remaining Power button battery capacity is too low, the device will not operate. When you turn the device on, the power is supplied to the heating parts again, but stops soon.
 • Page 12: Maintenance

  DQG WKH EDWWHU\ FDUWULGJH ,I WKH EODQNHW VWLOO GRHV QRW ZRUN SURSHUO\ VWRS XVLQJ WKH EODQNHW DQG If you need any assistance for more details regard- contact our authorized service center. ing these accessories, ask your local Makita Service Center. NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, ‡...
 • Page 13 FRANÇAIS (Instructions originales) AVERTISSEMENT Instructions importantes. À conserver pour une utilisation ultérieure. Lorsque vous n’utilisez pas l’appareil, stockez-le comme suit : ‡ Laissez-le refroidir avant de le plier. — Ne le froissez pas en posant dessus des objets pendant le —...
 • Page 14: Spécifications

  WLRQ UDSLGH HW VXSHU¿FLHOOH FKDQJHPHQWV GH FRPSRUWHPHQW j VDYRLU confusion, désorientation ou démarche titubante, évanouissement. SPÉCIFICATIONS Modèle : CB100D DCB200 Matériau Extérieur : 100 % polyester Rembourrage : 100 % polyester Doublure : 100 % polyester Étapes de réglage de la température...
 • Page 15 3RXU OHV EDWWHULHV GH 9 RX 9 XWLOLVH] OH SRUWHEDWWHULH © </ ª RX © </ ª Modèle Batterie Numéro de référence du porte-batterie CB100D 10,8 V à 12 V max. </ RX </ DCB200 14,4 V ou 18 V </ RX </...
 • Page 16: Consignes De Sécurité

  ‡ Cessez d’utiliser l’appareil lorsque vous sen- CONSIGNES DE tez qu’il est chaud. ‡ N’utilisez jamais l’appareil pendant que vous SÉCURITÉ dormez. ‡ Pour éviter tout risque de coup de chaleur, débranchez le vêtement lorsque vous vous AVERTISSEMENT : Lisez toutes les déplacez dans un environnement dont la tem- consignes de sécurité...
 • Page 17 ‡ 1¶LQVpUH] SDV GH FORX ¿O PpWDOOLTXH HWF GDQV Dans des conditions d’utilisation inadéquate, le port USB. Sinon, un court-circuit peut entraîner LO SHXW \ DYRLU XQH IXLWH GH O¶pOHFWURO\WH GH OD de la fumée et un incendie. batterie. Le cas échéant, évitez tout contact avec ce liquide.
 • Page 18 JHQFHV VSpFL¿TXHV HQ PDWLqUH G¶pWLTXHWDJH HW rels. Cela annulera également la garantie Makita pour d’emballage doivent être respectées. l’outil et le chargeur Makita. Pour la préparation de l’article expédié, il est néces- saire de consulter un expert en matériau dange-...
 • Page 19: Description Du Fonctionnement

  DESCRIPTION DU ATTENTION : Insérez toujours la batterie à fond, jusqu’à ce que la marque rouge ne soit FONCTIONNEMENT plus visible. Autrement, la batterie pourrait tomber accidentellement du porte-batterie, au risque de vous blesser ou de blesser quelqu’un se trouvant près de Bouton d’alimentation vous.
 • Page 20: Entretien

  USB. Vous risqueriez autrement de perdre vos doivent être effectués par un centre d’entretien Makita données. agréé, avec des pièces de rechange Makita. Le porte-batterie (avec la batterie en place) peut servir 1HWWR\DJH GH OD FRXYHUWXUH de source d’alimentation externe pour des dispositifs...
 • Page 21: Accessoires En Option

  N’utilisez les accessoires ou pièces complé- PHQWDLUHV TX¶DX[ ¿QV DX[TXHOOHV LOV RQW pWp FRQoXV Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre d’entretien local Makita. ‡ 3RUWHEDWWHULH ‡ %DWWHULH HW FKDUJHXU 0DNLWD G¶RULJLQH NOTE : Il se peut que certains éléments de la liste...
 • Page 22 DEUTSCH (Original-Anleitung) WARNUNG Wichtige Anweisungen. Für späteren Gebrauch aufbewahren. Bewahren Sie das Gerät bei Nichtbenutzung wie folgt auf: ‡ Lassen Sie das Gerät vor dem Zusammenfalten abkühlen. — Falten Sie das Gerät nicht, indem Sie während der Lagerung — Gegenstände darauf stellen. 8QWHUVXFKHQ 6LH GDV *HUlW KlX¿J DXI $Q]HLFKHQ YRQ 9HUVFKOHL‰...
 • Page 23: Technische Daten

  XQG %HQRPPHQKHLW IHKOHQGH 6FKZHL‰DEVRQGHUXQJ URWH KHL‰H und trockene Haut; Muskelschwäche oder Krämpfe; schneller +HU]VFKODJ NXU]H ÀDFKH $WPXQJ 9HUKDOWHQVlQGHUXQJHQ ZLH Verwirrung, Desorientierung oder Schwanken; Bewusstlosigkeit. TECHNISCHE DATEN Modell: CB100D DCB200 Material Obermaterial: 100% Polyester Wattierung: 100% Polyester Futter: 100% Polyester Temperatur-Einstellstufen *U|‰H / î...
 • Page 24 ‡ )U HLQHQ $NNX YRQ 9 RGHU 9 GHQ $NNXKDOWHU Ä</³ RGHU Ä</³ YHUZHQGHQ Modell Akku Teilenummer des Akkuhalters CB100D 10,8 V - 12 V max. </ RGHU </ DCB200 14,4 V oder 18 V </ RGHU </ HINWEIS: Der verfügbare Akkuhalter ist je nach Land unterschiedlich.
 • Page 25 ‡ Brechen Sie die Benutzung des Ger tes ab, SICHERHEITSWARNUNGEN wenn es sich hei anf hlt. ‡ Benutzen Sie das Ger t niemals, w hrend Sie schlafen. WARNUNG: Lesen Sie alle ‡ 8P GLH 0|JOLFKNHLW HLQHV +LW]VFKODJV ]X YHU- Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch. meiden, trennen Sie die Kleidung ab, wenn Sie Eine Missachtung der unten aufgeführten Warnungen VLFK LQ HLQH 8PJHEXQJ PLW EHWUlFKWOLFK K|KH-...
 • Page 26 ‡ Schlie en Sie den Stecker des Akkuhalters Befolgen Sie alle Ladeanweisungen, und laden nicht an andere Ger te au er den von Makita Sie den Akku bzw. das Werkzeug nicht au er- vorgeschriebenen Produkten an. halb des in den Anweisungen angegebenen 3HUV|QOLFKH 6LFKHUKHLW Temperaturbereichs.
 • Page 27: Bezeichnung Der Teile

  10. Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- den Anforderungen der Gefahrengut-Gesetzgebung. Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Für kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Spediteure, müssen besondere Anforderungen zu daraus resultierenden Bränden, Personenschäden...
 • Page 28 Anbringen des Akkuhalters FUNKTIONSBESCHREIBUNG Nehmen Sie das Stromversorgungskabel aus der Ein-Aus-Taste $NNXWDVFKH KHUDXV XQG VFKOLH‰HQ 6LH GLH %XFKVH DQ den Stecker des Akkuhalters an. Abb.4: 1. Stromversorgungskabel 2. Buchse Um die Decke einzuschalten, halten Sie die Ein- 3. Stecker Aus-Taste ein paar Sekunden lang gedrückt. Zum Ausschalten halten Sie die Ein-Aus-Taste erneut Akkutasche gedrückt.
 • Page 29: Wartung

  Verlust Ihrer Daten kommen. Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und Der Akkuhalter (mit dem Akku) kann als externe andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Stromquelle für USB-Geräte fungieren. Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren XQWHU DXVVFKOLH‰OLFKHU 9HUZHQGXQJ YRQ 0DNLWD gIIQHQ 6LH GLH $EGHFNXQJ XQG VFKOLH‰HQ 6LH HLQ 86%.DEHO...
 • Page 30 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: 'LH IROJHQGHQ XEHK|UWHLOH RGHU Vorrichtungen werden f r den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.
 • Page 31 ITALIANO (Istruzioni originali) AVVERTENZA Istruzioni importanti. Conservare come riferimento futuro. Quando il prodotto non è in uso, conservarlo nel modo seguente: ‡ Lasciar raffreddare il prodotto prima di piegarlo. — Non sgualcire l’elettrodomestico posizionandovi sopra oggetti — durante la conservazione. Esaminare spesso l’elettrodomestico alla ricerca di eventuali ‡...
 • Page 32: Dati Tecnici

  FRUWR H YHORFH PRGL¿FKH QHO FRPSRUWDPHQWR TXDOL FRQIXVLRQH PHQ- tale, disorientamento o barcollamento; perdita di coscienza. DATI TECNICI Modello: CB100D DCB200 Materiale Esterno: 100% poliestere Imbottitura: 100% poliestere Fodera: 100% poliestere...
 • Page 33 ‡ 3HU OD EDWWHULD GD 9 R 9 XWLOL]]DUH LO SRUWDEDWWHULD ³</´ R ³</´ Modello Batteria Numero parte del portabatteria CB100D 10,8 V - 12 V max </ R </ DCB200 14,4 V o 18 V </ R </ NOTA: Il portabatteria disponibile varia a seconda della nazione.
 • Page 34: Avvertenze Di Sicurezza

  ‡ Interrompere l’utilizzo dell’elettrodomestico AVVERTENZE DI quando si sente che la sua temperatura è estremamente elevata. SICUREZZA ‡ Non utilizzare mai l’elettrodomestico mentre si dorme. ‡ Per evitare la possibilità di colpo di calore, AVVERTIMENTO: Leggere tutte le avvertenze scollegare l’indumento dall’alimentazione relative alla sicurezza e tutte le istruzioni.
 • Page 35 ‡ Non collegare la fonte di alimentazione a una In condizioni di uso improprio, la batteria porta USB. In caso contrario, sussiste il rischio di potrebbe emettere un liquido: evitare il con- incendio. La porta USB è destinata solo al carica- WDWWR FRQ WDOH OLTXLGR XDORUD VL YHUL¿FKL XQ mento di un dispositivo a voltaggio più...
 • Page 36: Descrizione Delle Parti

  Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di lesioni personali e danni. Inoltre, ciò potrebbe invali- terzi o spedizionieri, è necessario osservare dei dare la garanzia Makita per l’utensile e il caricabatte- requisiti speciali sull’imballaggio e sull’etichetta. rie Makita. Per la preparazione dell’articolo da spedire, è...
 • Page 37: Descrizione Delle Funzioni

  DESCRIZIONE DELLE ATTENZIONE: Installare sempre completa- PHQWH OD FDUWXFFLD GHOOD EDWWHULD ¿QR D TXDQGR QRQ FUNZIONI è pi possibile vedere l’indicatore rosso. In caso contrario, la cartuccia della batteria potrebbe cadere accidentalmente fuori dal portabatteria, causando Pulsante di accensione lesioni personali all’utente o a persone circostanti. ATTENZIONE: Non installare forzatamente Per accendere la coperta, tenere premuto il pulsante di...
 • Page 38: Manutenzione

  USB. In caso contrario, si potrebbe causare la perdita manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti dei dati. da un centro di assistenza autorizzato Makita, utiliz- Il portabatteria (con la cartuccia della batteria) può fun- zando sempre ricambi Makita. zionare come alimentatore esterno per dispositivi USB.
 • Page 39: Accessori Opzionali

  Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo SHU LO ORUR VFRSR SUH¿VVDWR Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita. ‡ 3RUWDEDWWHULD ‡ %DWWHULD H FDULFDEDWWHULH RULJLQDOL 0DNLWD NOTA: Alcuni articoli nell’elenco potrebbero essere...
 • Page 40 NEDERLANDS (Originele instructies) WAARSCHUWING Belangrijke instructies. Bewaar voor toekomstig gebruik. Wanneer het product niet in gebruik is, bergt u het als volgt op: ‡ Laat het afkoelen voordat u het opvouwt. — Vouw het product niet scherp door er tijdens bewaring voor- —...
 • Page 41: Technische Gegevens

  TECHNISCHE GEGEVENS Model: CB100D DCB200 Materiaal Buitenkant: 100% polyester Vulling: 100% polyester Voering: 100% polyester...
 • Page 42 ‡ 9RRU HHQ DFFX YDQ 9 RI 9 JHEUXLNW X DFFXKRXGHU ³</´ RI ³</´ Model Accu Onderdeelnummer van accuhouder CB100D 10,8 V tot max. 12 V </ RI </ DCB200 14,4 V of 18 V </ RI </ OPMERKING: De leverbare accuhouder verschilt afhankelijk van het land.
 • Page 43 ‡ Stop het gebruik van het apparaat wanneer u VEILIGHEIDSWAAR- voelt dat deze heet is. ‡ Gebruik het apparaat nooit terwijl u slaapt. SCHUWINGEN ‡ Om de mogelijkheid van een hitteberoerte te voorkomen, koppelt u de kleding los wanneer u naar een omgeving met een aanzienlijk WAARSCHUWING: Lees alle veiligheids- hogere temperatuur gaat.
 • Page 44 130 °C kunnen een explosie veroorzaken. ‡ Sluit de plug van de accuhouder niet aan op Volg alle oplaadinstructies en laad de accu andere producten dan die door Makita worden of het gereedschap niet op buiten het tem- JHVSHFL¿FHHUG peratuurbereik opgegeven in de instructies.
 • Page 45: Beschrijving Van De Onderdelen

  Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroor- regelgeving. zaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita Blootliggende contactpunten moeten worden op het gereedschap en de lader van Makita. afgedekt met tape en de accu moet zodanig...
 • Page 46: Beschrijving Van De Functies

  De accuhouder aansluiten BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES Haal de voedingskabel uit de accuzak en sluit de stek- ker aan op de plug van de accuhouder. Fig.4: 1. Voedingskabel 2. Stekker 3. Plug Aan-uitknop Accuzak Om de deken in te schakelen, houdt u de aan-uitknop De accuhouder (met de accu) kan worden opgeborgen gedurende enkele seconden ingedrukt.
 • Page 47 USB-apparaat. Als u dat niet doet, kunnen uw onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een gegevens verloren gaan. erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en De accuhouder (met de accu) kan werken als een altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.
 • Page 48: Optionele Accessoires

  OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke let- sel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.
 • Page 49 ESPA OL (Instrucciones originales) ADVERTENCIA Instrucciones importantes. Guardar para uso posterior. Cuando no se utilice, guárdese de la forma siguiente: ‡ Deje que se enfríe antes de doblar. — No arrugue el aparato colocando artículos encima de él — mientras está guardado. Examine el aparato con frecuencia para ver si hay indicios de ‡...
 • Page 50: Especificaciones

  ESPECIFICACIONES Modelo: CB100D DCB200 Material Exterior: 100% poliéster Relleno: 100% poliéster Revestimiento: 100% poliéster Pasos para el ajuste de temperatura Tamaño (La x An)
 • Page 51 ‡ 3DUD OD EDWHUtD GH 9 R 9 XWLOLFH HO SRUWDEDWHUtD ³</´ R ³</´ Modelo %DWHUtD 1 PHUR GH SLH]D GHO SRUWDEDWHUtD CB100D 10,8 V - 12 V máx. </ R </ DCB200 14,4 V o 18 V </ R </...
 • Page 52: Advertencias De Seguridad

  ‡ Deje de utilizar el aparato cuando sienta que ADVERTENCIAS DE este est caliente. ‡ No utilice nunca el aparato mientras esté SEGURIDAD durmiendo. ‡ Para evitar la posibilidad de sufrir un golpe de calor, desconecte la prenda cuando se mueva ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias a un entorno que tenga una temperatura signi-...
 • Page 53 1R FRQHFWH OD FODYLMD GHO SRUWDEDWHUtD D RWURV puede ocasionar una explosión. DSDUDWRV DSDUWH GH ORV SURGXFWRV HVSHFL¿FD- 6LJD WRGDV ODV LQVWUXFFLRQHV GH FDUJD \ QR FDU- dos por Makita. JXH OD EDWHUtD R OD KHUUDPLHQWD IXHUD GHO UDQJR Seguridad personal GH WHPSHUDWXUD HVSHFL¿FDGR HQ ODV LQVWUXFFLR- ‡...
 • Page 54 VXMHWDV D ORV UHTXLVLWRV GH OD /HJLVODFLyQ SDUD genuinas de Makita. La utilización de baterías no Materiales Peligrosos. genuinas de Makita, o baterías que han sido altera- Para transportes comerciales, p.ej., por terceras per- das, puede resultar en una explosión de la batería sonas y agentes de transportes, se deberán observar...
 • Page 55 DESCRIPCI N DEL PRECAUCIÓN: Instale siempre el cartucho GH EDWHUtD FRPSOHWDPHQWH KDVWD TXH QR SXHGD FUNCIONAMIENTO verse el indicador rojo. De lo contrario, el cartucho de batería podrá caerse accidentalmente del porta- batería, ocasionando heridas a usted o a alguien que %RWyQ GH DOLPHQWDFLyQ esté...
 • Page 56: Mantenimiento

  SRUWDEDWHUtD FRQ OD EDWHUtD KDJD VLHPSUH XQD mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en copia de seguridad de los datos del dispositivo centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, USB. Si no lo hace, podrá ocasionar una pérdida de empleando siempre repuestos Makita.
 • Page 57: Accesorios Opcionales

  Utilice el accesorio o aditamento solamente con la ¿QDOLGDG LQGLFDGD SDUD HO PLVPR Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local. ‡ 3RUWDEDWHUtD ‡ %DWHUtD \ FDUJDGRU JHQXLQRV GH 0DNLWD NOTA: Algunos elementos de la lista podrán estar...
 • Page 58 PORTUGU S (Instru es originais) AVISO Instruções importantes. Guarde para utilização futura. Quando não utilizar, guarde do seguinte modo: ‡ Deixe o equipamento arrefecer antes de dobrá-lo. — Não amarrote o equipamento ao colocar itens em cima deste — durante o armazenamento. Inspecione o equipamento com frequência quanto a sinais de ‡...
 • Page 59 UDomR UiSLGD H VXSHU¿FLDO DOWHUDo}HV GH FRPSRUWDPHQWR FRPR confusão, desorientação ou cambaleios; perda de consciência. ESPECIFICAÇÕES Modelo: CB100D DCB200 Material Exterior: 100% Poliéster Forro: 100% Poliéster Revestimento: 100% Poliéster Passos de regulação de temperatura...
 • Page 60 3DUD D EDWHULD GH 9 RX 9 XWLOL]H R VXSRUWH GD EDWHULD ³</´ RX ³</´ Modelo Bateria N mero de pe a do suporte da bateria CB100D 10,8 V - 12 V no máx. </ RX </ DCB200 14,4 V ou 18 V </ RX </...
 • Page 61: Avisos De Segurança

  ‡ De modo a evitar a possibilidade de convuls o AVISOS DE SEGURANÇA térmica, desligue o vestu rio quando se mudar para um ambiente que apresente uma tempe- UDWXUD VLJQL¿FDWLYDPHQWH PDLV DOWD AVISO: Leia todos os avisos de seguran a e ‡...
 • Page 62 1 R OLJXH D ¿FKD GR VXSRUWH GD EDWHULD D DSD- ramenta fora da amplitude de temperaturas UHOKRV TXH Q R RV SURGXWRV HVSHFL¿FDGRV SHOD HVSHFL¿FDGD QDV LQVWUX HV O carregamento Makita. impróprio ou a temperaturas fora da amplitude Seguran a pessoal HVSHFL¿FDGD SRGHUi GDQL¿FDU D EDWHULD H DXPHQ- ‡...
 • Page 63 Makita ou de baterias que foram alteradas, pode resultar no rebentamento da bateria provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulará da garantia da Makita no que se refere à ferramenta e ao carregador Makita. DESCRIÇ O DAS PEÇAS 6XSRUWH GD EDWHULD DFHVVyULR RSFLRQDO Fig.1...
 • Page 64 Fixar o suporte da bateria DESCRIÇ O FUNCIONAL Retire o cabo de alimentação do bolso da bateria e Bot o de alimenta OLJXH D WRPDGD j ¿FKD GR VXSRUWH GD EDWHULD Fig.4: 1. Cabo de alimentação 2. Tomada 3. Ficha Para ligar o cobertor, prima e mantenha premido o botão de alimentação durante alguns segundos.
 • Page 65 VHPSUH D FySLD GH VHJXUDQ D GRV GDGRV QR GLV- ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de positivo USB. 6H QmR R ¿]HU SRGHUi FDXVDU D SHUGD assistência Makita autorizados ou pelos centros de dos seus dados. assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.
 • Page 66 Utilize apenas acessórios ou peças SDUD RV ¿QV LQGLFDGRV Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistên- cia Makita. ‡ 6XSRUWH GD EDWHULD ‡ %DWHULD H FDUUHJDGRU JHQXtQRV GD 0DNLWD NOTA: Alguns itens da lista podem estar incluídos na...
 • Page 67 DANSK (Oprindelige instruktioner) ADVARSEL Vigtige instruktioner. Gem til fremtidig brug. Opbevar på følgende måde, når den ikke er i brug: ‡ Lad den køle ned før sammenfoldning. — Undlad at krølle apparatet ved at placere genstande oven på — det under opbevaring. Kontroller regelmæssigt apparatet for tegn på...
 • Page 68 ånde- dræt, ændret adfærd såsom forvirring, desorientering eller vaklen, bevidstløshed. SPECIFIKATIONER Model: CB100D DCB200 Materiale Udvendigt: 100 % polyester Vattering: 100 % polyester Foring: 100 % polyester Temperaturindstillingstrin Størrelse (L x B)
 • Page 69 Driftstid CB100D Temperaturindstilling Akku BL1040B / BL1041B HØJ 4 timer MIDDEL 7,5 timer 14 timer DCB200 Temperaturindstilling Akku BL1460B BL1860B HØJ 6 timer 10 timer MIDDEL 12 timer 20 timer 23 timer 35 timer ‡ 'ULIWVWLGHUQH L RYHQVWnHQGH WDEHO HU NXQ YHMOHGHQGH 'H NDQ YDULHUH IUD GH IDNWLVNH GULIWVWLGHU ‡...
 • Page 70 ‡ Brug ikke dette apparat til andet end dets Vask tilsigtede form l. ‡ F lg instruktionerne p vaskemærket p tæp- ‡ Brug aldrig apparatet, n r det er v dt. pet, n r du vasker tæppet. ‡ Inden reng ring af tæppet skal du fjerne batte- ‡...
 • Page 71 FORSIGTIG: Brug kun originale batterier føre øget risiko for brand. fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er blevet ændret, kan muligvis medføre Vigtige sikkerhedsinstruktioner for brud på batteriet, hvilket kan forårsage brand, per- akkuen sonskade eller beskadigelse.
 • Page 72: Beskrivelse Af Delene

  BESKRIVELSE AF DELENE %DWWHULKROGHU HNVWUDXGVW\U Fig.1 Batteriholder (10,8 V - Batteriholder (14,4 V Bæltekrog Snorhul 12 V maks.) / 18 V) Fig.2 Elkabel Batterilomme Afbryderknap Varmeelement (indvendigt) Forlængerledning FORSIGTIG: INSTALLATION Efter du har puttet batterihol- deren (med akkuen) ind i batterilommen, skal du V UJH IRU DW OXNNH O\QO VHQ Installation eller fjernelse af akkuen Bæltekrogen på...
 • Page 73 %DWWHULEHVN\WWHOVHVV\VWHP FUNKTIONSBESKRIVELSE Apparatet er udstyret med et batteribeskyttelsessystem. $IEU\GHUNQDS Systemet afbryder automatisk strømmen til varmeele- menterne for at forlænge batteriets levetid. Hvis den resterende batterikapacitet er for lav, kan apparatet ikke For at tænde for tæppet skal du trykke og holde på fungere.
 • Page 74 Det kan For at opretholde produktets SIKKERHED og være forskellige fra land til land. PÅLIDELIGHED må reparation, vedligeholdelse eller justering kun udføres af et autoriseret Makita ser- vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af Makita reservedele. Reng ring af tæppet ‡...
 • Page 75 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 76 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    700 mm x 1.400 mm 0,58 kg '& 9 $ '& 9  9 D.C. 14,4 V D.C. 18 V 9  9...
 • Page 77 ‡ 9  9 ©</ª ©</ª ‡ 9 9 ©</ª ©</ª CB100D 9  9 </ </ DCB200 9 9 </ </ CB100D BL1040B / BL1041B DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡...
 • Page 78 ‡ ‡ ƒ& ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ © ª ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 79 ‡ ‡ ‡ ‡ USB. ‡ ‡ 86% ‡ ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ƒ& ‡ ‡  ‡...
 • Page 80 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD 50°C. 0DNLWD 0DNLWD & & 9  9 (14,4 V /18 V)
 • Page 81  1.  1. 1.  1.  1.  1.
 • Page 82 USB. © ª 86% 86%  1. © ª 2. © ª © ª 86% 86% '& 9 $ 1. 1. 86% 100%  1.  1. 9 9 9 9...
 • Page 83 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD 0DNLWD Makita. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡  1.
 • Page 84 7 5. ( 2ULMLQDO WDOLPDWODU UYARI gQHPOL WDOLPDWODU OHULGH NXOODQPDN ]HUH VDNOD\ Q .XOODQ PGD GH LONHQ X HNLOGH VDNOD\ Q ‡ .DWODPDGDQ |QFH VR XPDV Q EHNOH\LQ — 6DNODPD V UDV QGD ]HULQH H \DODU NR\DUDN DUDF — EXUX WXUPD\ Q $UDF D QPD YH\D KDVDU L DUHWOHULQH NDU V N V N NRQWURO HGLQ ‡...
 • Page 85 oDEXN V QHIHV DOPD D N QO N \|QQ ND\EHWPH YH\D VHQGHOHPH JLEL GDYUDQ GH L LNOLNOHUL ELOLQoVL]OLN 7(.1 . (// ./(5 Model: CB100D DCB200 Materyal 3RO\HVWHU Dolgu: %100 Polyester Astar: %100 Polyester 6 FDNO N D\DU NDGHPHOHUL Boyut (U x G) 700 mm x 1.400 mm...
 • Page 86 DOÕ PD VUHVL CB100D 6 FDNO N D\DU %DWDU\D NDUWX X BL1040B / BL1041B < .6(. 4 saat ORTA 7,5 saat 14 saat DCB200 6 FDNO N D\DU %DWDU\D NDUWX X BL1460B BL1860B < .6(. 6 saat 10 saat ORTA...
 • Page 87 ‡ 1RUPDO ROPD\DQ KHUKDQJL ELU H\ KLVVHGHUVHQL] DOÕ PD DODQÕ JYHQOL L GHUKDO DUDFÕ NDSDWÕQ YH EDWDU\D \XYDVÕQÕ ÕNDUÕQ ‡ DOÕ PD DODQÕQÕ WHPL] YH D\GÕQOÕN WXWXQ .DU YH NDUDQO N DODQODU ND]D ULVNLQL DUW U U ‡ * NDEORVXQXQ YH X]DWPD NDEORVXQXQ VÕNÕ - PDVÕQD L]LQ YHUPH\LQ +DVDUOÕ...
 • Page 88 %DWDU\D NXWXVX NXOODQÕOPDGÕ ÕQGD LNL WHUPLQDO %DWDU\D\Õ G UPHPH\H YH DUSPDPD\D GLN- DUDVÕQGD ED ODQWÕ NXUXOPDVÕQD VHEHS RODELOH- kat edin. cek ata , bozuk para, anahtar, ivi, vida gibi +DVDUOÕ EDWDU\D\Õ NXOODQPD\ÕQ PHWDO QHVQHOHUGHQ \D GD N N PHWDO REMHOHU- 10.
 • Page 89 PARÇALARIN TANIMI %DWDU\D \XYDVÕ LVWH H ED OÕ DNVHVXDU HN %DWDU\D \XYDV 9 %DWDU\D \XYDV 9 .HPHU NDQFDV .D\ GHOL L 12 V maks) / 18 V) HN Güç kablosu Batarya cebi *o G PHVL ,V WPD HOHPDQ Lo N V PGD Uzatma kablosu %DWDU\D \XYDVÕQÕQ WDNÕOPDVÕ...
 • Page 90 %DWDU\D NRUXPD VLVWHPL /( 6(/ 1 7(/ ./(5 &LKD] ELU EDWDU\D NRUXPD VLVWHPL LOH GRQDW OP W U %X * G PHVL VLVWHP EDWDU\D |PUQ X]DWPDN LoLQ V WPD SDUoDODU QD VD ODQDQ JF RWRPDWLN RODUDN NHVHU .DODQ EDWDU\D NDSDVLWHVL oRN G NVH FLKD] oDO PD] &LKD] DoW %DWWDQL\H\L DoPDN LoLQ Jo G...
 • Page 91 BAKIM 67( ( %$ /, AKSESUARLAR 'ø..$7 .RQWURO \D GD EDNÕP \DSPDGDQ |QFH EDWWDQL\HQLQ NDSDOÕ YH EDWDU\D NDUWX XQXQ ÕNDUÕO- 'ø..$7 PÕ ROGX XQGDQ GDLPD HPLQ ROXQ Bu aksesuarlar ve ek par alar bu HO NLWDEÕQGD EHOLUWLOHQ 0DNLWD DOHWLQL] LOH NXOODQÕO- 'ø..$7 7DP DUMOÕ...
 • Page 92 32/6., ,QVWUXNFMD RU\JLQDOQD 2675 ( (1,( :D QH LQVWUXNFMH =DFKRZD GR Sy QLHMV]HJR Z\NRU]\VWDQLD *G\ XU] G]HQLH QLH MHVW X \ZDQH QDOH \ MH SU]HFKRZ\ZD Z ‡ QDVW SXM F\ VSRVyE 3U]HG ] R HQLHP SRF]HND D RVW\JQLH — 1LH GRSXV]F]D GR SRZVWDZDQLD ]DJQLHFH Z Z\QLNX SU]H- —...
 • Page 93: Dane Techniczne

  L VXFKD VNyUD RV DELHQLH PL QL OXE GUJDZNL SU]\VSLHV]RQH W WQR V]\ENL S \WNL RGGHFK ]PLDQ\ ]DFKRZDQLD WDNLH MDN VSO - WDQLH ]GH]RULHQWRZDQLH OXE ]DWDF]DQLH VL XWUDWD SU]\WRPQR FL DANE TECHNICZNE Model: CB100D DCB200 0DWHULD 3RZ RND ]HZQ WU]QD SROLHVWUX...
 • Page 94 Ä</´ Model Akumulator 1XPHU F] FL XFKZ\WX akumulatora CB100D 10,8 V — maks. 12 V </ OXE </ DCB200 14,4 V lub 18 V </ OXE </ WSKAZ WKA: 'RVW SQH XFKZ\W\ DNXPXODWRUD Uy QL VL Z ]DOH QR FL RG NUDMX &]DV SUDF\...
 • Page 95 ‡ : SU]\SDGNX Z\F]XFLD H XU] G]HQLH MHVW 2675 ( (1,$ JRU FH QDOH \ ]DSU]HVWD MHJR X \ZDQLD ‡ 1LJG\ QLH X \ZD XU] G]HQLD SRGF]DV VQX '27 & &( ‡ $E\ XQLNQ U\]\ND Z\VW SLHQLD XGDUX FLHSO- QHJR QDOH \ RG F]\ XEUDQLH Z SU]\SDGNX %( 3,(&...
 • Page 96 ‡ 1LH GRW\ND SU]HZRGX DQL DNXPXODWRUD : QLHZ D FLZ\FK ZDUXQNDFK HNVSORDWDFML PRNU\PL OXE W XVW\PL U NDPL PR H GRM GR Z\FLHNX HOHNWUROLWX ] DNXPX- ODWRUD 1LH QDOH \ JR GRW\ND : UD]LH SU]\- ‡ 1LJG\ QLH X \ZD XU] G]HQLD ] XV]NRG]RQ\P SDGNRZHJR NRQWDNWX QDOH \ SU]HP\ VND RQ SU]HZRGHP OXE ZW\F]N VNyU ZRG : SU]\SDGNX GRVWDQLD VL HOHN-...
 • Page 97 10. 6WDQRZL FH Z\SRVD HQLH DNXPXODWRU\ OLWR- PRZESTROGA: 8 \ZD Z\ F]QLH RU\JLQDO- ZRMRQRZH SRGOHJDM SU]HSLVRP GRW\F] F\P Q\FK DNXPXODWRUyZ ¿UP\ 0DNLWD 8 \ZDQLH QLH- SURGXNWyZ QLHEH]SLHF]Q\FK RU\JLQDOQ\FK DNXPXODWRUyZ ¿UP LQQ\FK QL 0DNLWD OXE 1D SRWU]HE\ WUDQVSRUWX NRPHUF\MQHJR QS ZLDG- DNXPXODWRUyZ NWyUH ]RVWD \ ]PRG\¿NRZDQH PR H F]RQHJR SU]H] ¿UP\ WU]HFLH F]\ VSHG\F\MQH VSRZRGRZD Z\EXFK DNXPXODWRUD L SR DU REUD HQLD...
 • Page 98 0RFRZDQLH XFKZ\WX DNXPXODWRUD 23,6 ' ,$à$1,$ :\MPLM SU]HZyG ]DVLODM F\ ] NLHV]HQL QD DNXPX- 3U]\FLVN ]DVLODQLD ODWRU L SR F] JQLD]GR ZW\NRZH ] ZW\F]N XFKZ\WX akumulatora. 5\V 1. 3U]HZyG ]DVLODM F\ 2. Gniazdo wtykowe $E\ Z F]\ NRF QDFL QLM L SU]\WU]\PDM SU]\FLVN ]DVLOD- 3.
 • Page 99 8FKZ\W DNXPXODWRUD ] DNXPXODWRUHP PR H G]LD D 0DNLWD ]DZV]H ] X \FLHP RU\JLQDOQ\FK F] FL ]DPLHQ- MDNR ]HZQ WU]QH UyG R ]DVLODQLD XU] G]H 86% nych Makita. 2WZRU]\ SRNU\Z L SRG F]\ SU]HZyG 86% QLH MHVW &]\V]F]HQLH NRFD GR F]RQ\ GR JQLD]GD ]DVLODQLD XFKZ\WX DNXPXODWRUD 1DVW SQLH SRG F]\ GUXJL NRQLHF SU]HZRGX GR XU] - ‡...
 • Page 100: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: DOHFD VL VWRVRZDQLH Z\PLH- QLRQ\FK DNFHVRULyZ L SU]\VWDZHN UD]HP ] QDU] - G]LHP 0DNLWD RSLVDQ\P Z QLQLHMV]HM LQVWUXNFML Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek PR H E\ SU]\F]\Q REUD H FLD D $NFHVRULD OXE SU]\VWDZNL QDOH \ Z\NRU]\VW\ZD W\ONR ]JRGQLH ] LFK przeznaczeniem.
 • Page 101 0$* $5 (UHGHWL XWDVtWiVRN FIGYELMEZTETÉS )RQWRV XWDVtWiVRN UL]]H PHJ D M|Y EHQL KDV]QiODWUD +DV]QiODWRQ NtYO D N|YHWNH] NpSSHQ WiUROMD ‡ (QJHGMH KRJ\ OHK OM|Q PLHO WW |VV]HKDMWMD — 1H J\ UMH D NpV]OpNHW ~J\ KRJ\ WiUROiVNRU PiV WiUJ\DNDW KHO\H] Ui —...
 • Page 102 D] L]]DGiV KLiQ\D SLURV IRUUy pV V]iUD] E U L]RPJ\HQJHVpJ vagy görcsök; gyors szívverés; kapkodó, felszínes légzés; megváltozott viselkedés, például zavartság, tájékozódási gondok vagy tántorgás; eszméletvesztés. RÉSZLETES LE RÁS 7tSXV CB100D DCB200 Anyag .OV  SROLpV]WHU Töltet: 100% poliészter Huzat: 100% poliészter...
 • Page 103: Biztonsági Figyelmeztetés

  ]HPLG CB100D + PpUVpNOHWEHiOOtWiV Akkumulátor BL1040B / BL1041B MAGAS 4 óra K ZEPES 7,5 óra $/$&621< 14 óra DCB200 + PpUVpNOHWEHiOOtWiV Akkumulátor BL1460B BL1860B MAGAS 6 óra 10 óra K ZEPES 12 óra 20 óra $/$&621< 23 óra 35 óra ‡...
 • Page 104 OWDOiQRV EL]WRQViJL ¿J\HOPH]WHWpVHN ‡ LJ\i]]RQ QH HQJHGMH KRJ\ D NiEHOW YDJ\ D WDNDUyW EHFVtSMH HJ\ PR]JDWKDWy NpV]OpN ‡ *\HUPHNHN IRJ\DWpNRVViJJDO pO V]HPpO\HN SpOGiXO HJ\ G|QWKHW WiPOiM V]pN YDJ\ iJ\ LOOHWYH D K UH pU]pNHQ\HN SpOGiXO URVV] YpUNH- ULQJpVVHO UHQGHONH] V]HPpO\HN WDUWy]NRGMD- ‡...
 • Page 105 WiVDNRU WDUWVD EH D KHO\L HO tUiVRNDW keztében tüzet, robbanást vagy sérülést okozhatnak. 12. Az akkumul torokat csak a Makita ltal meg- 1H WHJ\H NL D] DNNXPXOiWRUW pV D V]HUV]iPRW Q\tOW MHO|OW WHUPpNHNKH] KDV]QiOMD Ha az akkumu- OiQJQDN YDJ\ W O]RWW K KDWiVQDN $ W ] KDWiVD pV D látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe...
 • Page 106 ALKATRÉSZEK LE RÁSA $NNXPXOiWRUWDUWy RSFLRQiOLV WDUWR]pN Ábra1 Akkumulátortartó (10,8 Akkumulátortartó (14,4 vkampó Szíj rögzítésére szolgáló PD[ 9 V /18 V) lyuk Ábra2 Tápkábel Akkumulátortartó zseb Be-/kikapcsoló gomb ) W HOHP EHOO Hosszabbító kábel $] DNNXPXOiWRUWDUWy FVDWODNR]WDWiVD TELEP TÉS 9HJ\H NL D] DNNXPXOiWRU]VHEE O D WiSNiEHOW pV FVDWOD- $] DNNXPXOiWRU EHKHO\H]pVH pV koztassa a jackdugót az akkumulátortartó...
 • Page 107 $NNXPXOiWRUYpG UHQGV]HU $ 0 . ' 6 /( 5 6$ $ NpV]OpN DNNXPXOiWRUYpG UHQGV]HUUHO YDQ IHOV]H- %H NLNDSFVROy JRPE UHOYH $ UHQGV]HU DXWRPDWLNXVDQ OHNDSFVROMD D I W részek áramellátását, így megnöveli az akkumulátor élettartamát. Ha az akkumulátor fennmaradó kapa- A takaró bekapcsolásához tartsa nyomva néhány FLWiVD W~O DODFVRQ\ D NpV]OpN QHP P N|GLN +D másodpercig a be-/kikapcsoló...
 • Page 108 WRYiEEUD VHP P N|GLN PHJIHOHO HQ QH KDV]QiOMD WRYiEE D WDNDUyW pV OpSMHQ NDSFVRODWED KLYDWDORV Ha bármilyen segítségre vagy további információkra V]HUYL]N|]SRQWXQNNDO van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. MEGJEGYZÉS: Soha ne haszn ljon g zolajt, ‡ $NNXPXOiWRUWDUWy EHQ]LQW KtJtWyW DONRKROW YDJ\ KDVRQOy DQ\DJRNDW ‡...
 • Page 109 6/2 (1ý,1$ 2ULJLQiOQ\ QiYRG VAROVANIE ' OH LWp SRN\Q\ 2GOR WH VL QD SRX LWLH Y EXG~FQRVWL 9 DVH QHSRX tYDQLD XFKRYiYDMWH QDVOHGXM~FLP VS VRERP ‡ 3UHG ]OR HQtP QHFKDMWH Y\FKODGQ~ — 3URGXNW QHSUHK EDMWH WDN P VS VRERP H QD SR DV —...
 • Page 110: Technické Špecifikácie

  VXFKi SRNR ND VYDORYi VODERV DOHER ]iFKYDW\ U FKO\ SXO] r chle a plytké d chanie, zmeny správania ako zmätenie, dezorientácia alebo potácanie sa, bezvedomie. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: CB100D DCB200 Materiál Vonkaj ia strana: 100 % polyester 9OR ND SRO\HVWHU Pod ívka: 100 % polyester...
 • Page 111 Prev dzkov doba CB100D Nastavenie teploty Akumulátor BL1040B/BL1041B 9<62. STREDNÉ 7,5 h N ZKE 14 h DCB200 Nastavenie teploty Akumulátor BL1460B BL1860B 9<62. 6 hodiny 10 hodiny STREDNÉ 12 hodiny 20 hodiny N ZKE 23 hodiny 35 hodiny ‡ 3UHYiG]NRYp GRE\ XYHGHQp Y SUHGFKiG]DM~FHM WDEX NH VO~ LD DNR SULEOL Qp XVPHUQHQLH 0...
 • Page 112 ãHREHFQp EH]SHþQRVWQp YDURYDQLD ‡ 1HSRXåtYDMWH WHQWR VSRWUHELþ NH MH GHND ]ORåHQi ‡ 7HQWR VSRWUHELþ E\ QHPDOL SRXåtYD GHWL KHQGL- NHSRYDQp RVRE\ DQL XGLD V QDUXãHQRX WHUPR- ‡ 'iYDMWH SR]RU DE\ NiEHO DQL GHNX QH]DFK\WLOL UHJXOiFLRX QDSUtNODG RVRE\ V QHGRVWDWRþQRX SRK\EOLYp þDVWL QiE\WNX DNR QDSUtNODG KRMGD- cirkul ciou krvi.
 • Page 113 ‡ 6SRWUHELþ SRGUREXMWH GUåEH .RQWUROXMWH þL Akumul tor neskratujte: QD VSRWUHELþL QHGRãOR N SRãNRGHQLX GLHORY D 1HGRWêNDMWH VD NRQHNWRURY åLDGQ\P YRGL- DNêPNR YHN LQêP SRUXFKiP NWRUp E\ PRKOL YêP PDWHULiORP PD YSO\Y QD SRXåtYDQLH $N MH VSRWUHELþ SRãNR- 1HVNODGXMWH DNXPXOiWRU Y REDOH V LQêPL GHQê QHFKDMWH KR SUHG SRXåtYDQtP RSUDYL NRYRYêPL SUHGPHWPL QDSUtNODG NOLQFDPL ‡...
 • Page 114 323,6 6 ý$67 'UåLDN QD DNXPXOiWRU YROLWH Qp SUtVOXãHQVWYR Obr.1 'U LDN QD DNXPXOiWRU 'U LDN QD DNXPXOiWRU +i LN QD RSDVRN Otvor na popruh PD[ 9 9 (14,4 V/18 V) Obr.2 Napájací kábel Vrecko na akumulátor +ODYQ Y\StQD V hrevné...
 • Page 115 6\VWpP RFKUDQ\ DNXPXOiWRUD OPIS FUNKCI Zariadenie je vybavené systémom ochrany akumulá- +ODYQê Y\StQDþ tora. Tento systém automaticky vypne napájanie ohrev- Q FK V~ DVWt V FLH RP SUHG L LYRWQRV DNXPXOiWRUD $N MH ]RVWiYDM~FD NDSDFLWD DNXPXOiWRUD YH PL Qt]ND 'HNX ]DSQHWH VWOD HQtP Y\StQD D QD QLHNR NR VHN~QG ]DULDGHQLH QHEXGH IXQJRYD .H ]DULDGHQLH ]DSQHWH 3UL Y\StQDQt KODYQ Y\StQD ]QRYD VWOD WH D SRGU WH KR SUtYRG HOHNWULFNHM HQHUJLH N RKUHYQ P V~ DVWLDP VD...
 • Page 116 '5 %$ 2/,7( 1 PR SLUŠENSTVO POZOR: 3UHG Y\NRQDQtP NRQWURO\ DOHER GUåE\ YåG\ VNRQWUROXMWH þL MH VSRWUHELþ Y\SQXWê POZOR: D DNXPXOiWRU Y\EUDWê 3UH Yiã QiVWURM 0DNLWD RStVDQê Y WRPWR QiYRGH GRSRUXþXMHPH SRXåtYD WRWR SUt- POZOR: $N VD GHND QH]DStQD DOHER RGKDOtWH VOXãHQVWYR D QiVWDYFH 3UL SRX LWt LQpKR SUtVOX HQ- DN NR YHN SRUXFKX SULWRP MH DNXPXOiWRU SOQH VWYD L QiVWDYFRY P...
 • Page 117 ý(6. 3 YRGQt QiYRG N SRXåtYiQt VAROVÁN ' OH LWp SRN\Q\ 3RQHFKWH VL MH SUR SR]G M t SRX LWt HVWOL H ML QHSRX tYiWH XOR WH ML WDNWR ‡ 1H ML VOR tWH QHFKHMWH ML Y\FKODGQRXW — 9 UREHN QH]PD NHMWH QHXPLV XMWH QD Q M E KHP VNODGRYiQt —...
 • Page 118 VYDORYi VODERVW QHER N H H ]U\FKOHQ WHS U\FKOp P ONp G FKiQt ]P Q\ FKRYiQt MDNR MH ]PDWHQRVW GH]RULHQWRYD- QRVW QHER NORS WiQt EH]Y GRPt SPECIFIKACE Model: CB100D DCB200 Materiál 9Q M t iVW SRO\HVWHU 9 SO ...
 • Page 119 3URYR]Qt GRED CB100D Nastavení teploty Akumulátor BL1040B / BL1041B 9<62. 4 hodin 67 ('1 7,5 hodin N ZK 14 hodin DCB200 Nastavení teploty Akumulátor BL1460B BL1860B 9<62. 6 hodin 10 hodin 67 ('1 12 hodin 20 hodin N ZK 23 hodin 35 hodin ‡...
 • Page 120 ‡ D t]HQt QHSRXåtYHMWH N þHO P NH NWHUêP QHQt 3UDQt XUþHQR ‡ 3 L SUDQt S LNUêYN\ VH L WH SRN\Q\ QD YãLWp HWLNHW V XSR]RUQ QtPL ‡ D t]HQt QLNG\ QHSRXåtYHMWH MHOL YOKNp ‡ 3 HG þLãW QtP S LNUêYN\ Y\MP WH GUåiN DNX- ‡...
 • Page 121 ‡ -HVWOLåH E\OR SRãNR]HQR YHGHQt N SRMLVWFH NUDW DNXPXOiWRUX P åH ]S VRELW YHONê SU WRN YUD WH ]D t]HQt QDãHPX DXWRUL]RYDQpPX VHUYLV- SURXGX S HK iWt PRåQp SRSiOHQt D GRNRQFH L QtPX VW HGLVNX N RSUDY poruchu. 1HVNODGXMWH Qi DGt D DNXPXOiWRU QD PtVWHFK 3UiFH V DNXPXOiWRURYêP Qi DGtP D SpþH R Q M NGH P åH WHSORWD S HNURþLW &...
 • Page 122 323,6 ' / 'UåiN DNXPXOiWRU YROLWHOQp S tVOXãHQVWYt Obr.1 'U iN DNXPXOiWRUX 'U iN DNXPXOiWRUX Hák na opasek Otvor v pásku 9 9 PD[ V /18 V) Obr.2 Napájecí kabel Kapsa na akumulátor 7OD tWNR QDSiMHQt 2K tYDFt SUYHN XYQLW 3URGOX RYDFt NDEHO 832=251 1Ë INSTALACE...
 • Page 123 6\VWpP RFKUDQ\ DNXPXOiWRUX POPIS FUNKC =D t]HQt MH Y\EDYHQR V\VWpPHP RFKUDQ\ DNXPXOiWRUX 7ODþtWNR QDSiMHQt 7HQWR V\VWpP DXWRPDWLFN\ S HUX t QDSiMHQt Y\K tYD- Q FK iVWt DE\ VH SURGORX LOD LYRWQRVW DNXPXOiWRUX =E YDMtFt NDSDFLWD DNXPXOiWRUX MH S tOL Qt]Ni D ]D t]HQt 3 LNU YNX ]DSQHWH VWLVNQXWtP WOD tWND QDSiMHQt D MHKR QHEXGH IXQJRYDW 3R ]DSQXWt Y URENX VH RS W ]D QH SRGU HQtP SR GREX Q NROLND VHNXQG 9\SQXWt SURYHGHWH...
 • Page 124 3RW HEXMHWHOL EOL t LQIRUPDFH RKOHGQ WRKRWR S tVOX HQ- VWYt REUD WH VH QD PtVWQt VHUYLVQt VW HGLVNR VSROH QRVWL POZOR: 1LNG\ QHSRXåtYHMWH EHQ]tQ EHQ]HQ Makita. HGLGOR DONRKRO þL SRGREQp SURVW HGN\ 0RKOR E\ ‡ 'U iN DNXPXOiWRU WDN GRMtW NH ]P QiP EDUY\ GHIRUPDFtP þL Y]QLNX ‡...
 • Page 125 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¶...
 • Page 126 ‡ ‡ — — ¶ CB100D DCB200    î î    $   BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B BL1415 / BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B...
 • Page 127 ‡  </ </ ‡ </ </ CB100D  </ </ DCB200 </ </ CB100D BL1040B / BL1041B  DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡ ,,, ƒ & ¶...
 • Page 128 ‡ ƒ& ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¶ © ª ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¶ ‡ ‡...
 • Page 129 ‡ 86% 86% ‡ 86% ‡ 86% ‡ ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ¶ ‡ ƒ & 0DNLWD ‡ ‡ ‡  ‡ ‡ & ) ...
 • Page 130 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD & & 0DNLWD   1.
 • Page 131 ¶ ¶  1. ¶ ¶ ¶ © ª ¶  1.  1. ¶ ¶ 1.  1. ¶ 100% ¶ ¶  1. ¶     1.
 • Page 132 ¶ 86% ¶ 86% ¶ 86% 86% 0DNLWD 86% Makita. ¶ 86% ¶ ‡ ¶ 86% ‡ ¶  $ 1. ‡ 86% ‡ 86% ¶ ‡ ¶ ‡ ‡ ¶  1.  1.  1.
 • Page 133 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ Makita...
 • Page 134 520 1 ,QVWUXF LXQL RULJLQDOH AVERTIZARE ,QVWUXF LXQL LPSRUWDQWH 3 VWUD L DFHVWH LQVWUXF LXQL SHQWUX FRQVXO- WDUH XOWHULRDU &kQG QX HVWH XWLOL]DW GHSR]LWD LR GXS FXP XUPHD] ‡ $ WHSWD L V VH U FHDVF QDLQWH GH D R SOLD —...
 • Page 135 PXVFXODU VDX VSDVPH PXVFXODUH E W L UDSLGH DOH LQLPLL UHVSL- UD LH UDSLG VXSHU¿FLDO PRGL¿F UL GH FRPSRUWDPHQW FXP DU ¿ FRQIX]LH GH]RULHQWDUH VDX DPH HDO SLHUGHUHD FXQR WLQ HL 63(&,),&$ ,, Model: CB100D DCB200 Material Exterior: 100 % poliester 8PSOXWXU  SROLHVWHU &...
 • Page 136 3HQWUX DFXPXODWRU GH 9 VDX 9 XWLOL]D L VXSRUWXO DFXPXODWRUXOXL Ä</´ VDX Ä</´ Model Acumulator 1XP U GH SLHV DO VXSRUWXOXL acumulatorului CB100D 10,8 V - 12 V max. </ VDX </ DCB200 14,4 V sau 18 V </ VDX </...
 • Page 137 ‡ 3HQWUX D HYLWD ULVFXO GH PROH HDO GLQ FDX]D $ (57, 5, '( F OGXULL GHFRQHFWD L vPEU F PLQWHD F QG Y GHSODVD L vQWUXQ PHGLX FX R WHPSHUDWXU FRQ- 6,*85$1 VLGHUDELO PDL ULGLFDW ‡ 1X LQWURGXFH L DFH vQ S WXU ‡...
 • Page 138 8WLOL]D L vQWRWGHDXQD QXPDL FDUWX XO DFXPXOD- FH SRDWH FDX]D LQFHQGLL H[SOR]LL VDX ULVF GH U QLUH WRUXOXL L VXSRUWXO DFXPXODWRUXOXL VSHFL¿FDWH de Makita. 1X H[SXQH L XQ DFXPXODWRU VDX R XQHDOW OD foc sau la temperaturi excesive. Expunerea la ‡...
 • Page 139 $WXQFL F QG HOLPLQD L OD GH HXUL FDUWX XO DFX- 6IDWXUL SHQWUX RE LQHUHD XQHL PXODWRUXOXL VFRDWH LO GLQ PD LQ L HOLPLQD LO durate maxime de exploatare a vQWUXQ ORF VLJXU 5HVSHFWD L QRUPHOH QD LRQDOH SULYLQG HOLPLQDUHD OD GH HXUL D DFXPXODWRUXOXL acumulatorului 12.
 • Page 140 $WD DUHD VXSRUWXOXL DFXPXODWRUXOXL '(6&5,(5($ )81& ,,/25 6FRDWH L FDEOXO GH DOLPHQWDUH GLQ EX]XQDUXO SHQWUX Buton de pornire DFXPXODWRU L DWD D L FRQHFWRUXO OD SUL]D VXSRUWXOXL acumulatorului. Fig.4: 1. Cablu de alimentare 2. Conector 3. 3UL] 3HQWUX D SRUQL S WXUD LQH L DS VDW EXWRQXO GH SRUQLUH WLPS GH FkWHYD VHFXQGH 3HQWUX RSULUH LQH L DS VDW GLQ Buzunar acumulator nou butonul de pornire.
 • Page 141 VXOXL UHSDUD LLOH L RULFH DOWH OXFU UL GH QWUH LQHUH VDX vQWRWGHDXQD HIHFWXD L FRSLL GH UH]HUY DOH GDWHORU reglare trebuie executate de centre de service Makita pe dispozitivul USB. Q FD] FRQWUDU Y SXWH L SLHUGH autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de datele.
 • Page 142 GH Y W PDUH FRUSRUDO 8WLOL]D L DFFHVRULLOH L SLHVHOH auxiliare numai în scopul destinat. 'DF DYH L QHYRLH GH DVLVWHQ VDX GH PDL PXOWH GHWDOLL UHIHULWRDUH OD DFHVWH DFFHVRULL DGUHVD LY FHQWUXOXL local de service Makita. ‡ 6XSRUWXO DFXPXODWRUXOXL ‡ $FXPXODWRU L QF UF WRU RULJLQDO 0DNLWD 127 8QHOH DUWLFROH GLQ OLVW SRW ¿...
 • Page 143 6/2 (1 ý,1$ 2ULJLQDOQD QDYRGLOD OPOZORILO Pomembna navodila. Shranite za prihodnjo uporabo. .DGDU VXNQML DEUH]URNDYQLND QH XSRUDEOMDWH JD VKUDQLWH NRW ‡ sledi: 3R DNDMWH GD VH RKODGL SUHGHQ JD ]OR LWH — Med shranjevanjem nanj ne polagajte predmetov, da se ne —...
 • Page 144 RGVRWQRVW ]QRMHQMD UGH D YUR D LQ VXKD NR D PL L QD RVODEHORVW DOL NU L KLWHU VU QL XWULS KLWUR SOLWYR GLKDQMH VSUHPHPEH YHGHQMD kot so zmedenost, dezorientacija ali opotekanje; nezavest. 7(+1,ý1, 32'$7., Model: CB100D DCB200 Material Zunanji del: 100 % poliester Polnilo: 100 % poliester...
 • Page 145: Varnostna Opozorila

  ýDV GHORYDQMD CB100D Nastavitev temperature Akumulatorska baterija BL1040B / BL1041B HIGH (VISOKO) 4 ur MEDIUM (SREDNJE) 7,5 ur LOW (NIZKO) 14 ur DCB200 Nastavitev temperature Akumulatorska baterija BL1460B BL1860B HIGH (VISOKO) 6 ure 10 ure MEDIUM (SREDNJE) 12 ure 20 ur...
 • Page 146 ‡ Naprave ne smete uporabljati za noben drug Pranje namen. ‡ 3UL SUDQMX RGHMH XSRãWHYDMWH QDYRGLOD QD RSR- zorilni oznaki odeje. ‡ Naprave ne uporabljajte, kadar je mokra. ‡ Pred pranjem odeje odstranite nosilec baterije, ‡ 1DSUDYH QH SRODJDMWH QD JROR NRåR NDEHOVNL SRGDOMãHN LQ DNXPXODWRUVNR EDWHULMR ‡...
 • Page 147 HNVSOR]LMH EDWHULMH LQ SRVOHGL QR GR SR DUD WHOHVQLK akumulatorsko baterijo po kodb ali materialne kode. S tak no uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in 3UHG XSRUDER EDWHULMVNHJD YORåND SUHEHULWH polnilnik Makita. vsa navodila in opozorilne oznake na (1) pol- nilniku akumulatorja, (2) akumulatorju in (3) 1DVYHWL ]D RKUDQMDQMH QDMYHþMH...
 • Page 148: Opis Delov

  OPIS DELOV Nosilec baterije (dodatna oprema) Sl.1 1RVLOHF EDWHULMH QDMYH 1RVLOHF EDWHULMH QDMYH Kavelj za pas Odprtina za trak 9 9 14,4 V/18 V) Sl.2 Napajalni kabel HS ]D EDWHULMR Gumb za vklop/izklop Grelni element (notranji) Kabelski podalj ek HS ]D EDWHULMR NAMESTITEV Nosilec baterije (z akumulatorsko baterijo) lahko hranite...
 • Page 149: Opis Delovanja

  6LVWHP ]D ]DãþLWR DNXPXODWRUMD OPIS DELOVANJA 1DSUDYD MH RSUHPOMHQD V VLVWHPRP ]D ]D LWR EDWHULMH Gumb za vklop izklop Sistem samodejno prekine napajanje grelnih delov, GD VH SRGDOM D LYOMHQMVND GRED EDWHULMH H MH ]PRJOML- vost baterije prenizka, naprava ne deluje. Ko vklopite Za vklop delovanja odeje pritisnite in nekaj sekund QDSUDYR VH JUHOQL GHOL ]QRYD ]D QHMR QDSDMDWL YHQGDU GU LWH JXPE ]D YNORSL]NORS =D L]NORS ]QRYD SULGU LWH...
 • Page 150: Dodatna Oprema

  3UHGHQ ]DþQHWH SUHJOHGRYDWL RGHMR 7D GRGDWQL SULERU DOL SULSRPRþNL VR DOL L]YDMDWL Y]GUåHYDOQD GHOD VH YHGQR SUHSULþDMWH predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je da je odeja izklopljena in akumulatorska baterija opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi odstranjena.
 • Page 151 ALBANIAN (Udh zimet origjinale) PARALAJMËRIM Udhëzime të rëndësishme. Ruajini për përdorim në të ardhmen. Kur nuk është në përdorim, magazinojeni si vijon: ‡ Lëreni të ftohet përpara se ta palosni. — Mos e zhubrosni pajisjen duke vendosur artikuj mbi të gjatë —...
 • Page 152 çorientim ose lëkundje; humbje e ndërgjegjes. SPECIFIKIMET Modeli: CB100D DCB200 Materiali Pjesa e jashtme: 100% poliestër Mbushja: 100% poliestër Shtresa: 100% poliestër...
 • Page 153 3 U EDWHULQ SUHM 9 RVH 9 S UGRUQL PEDMW VLQ H EDWHULV ³</´ RVH ³</´ Modeli Bateria Numri i pjes s s mbajt sit t bateris CB100D 10,8 V - 12 V maks. </ RVH </ DCB200 14,4 V ose 18 V </ RVH </...
 • Page 154 ‡ Mos fusni kunja n batanije. PARALAJMËRIME SIGURIE ‡ Hiqni baterit nga pajisja p rpara karikimit. ‡ Hiqni nga pajisja baterit q nuk b jn dhe HOLPLQRMLQL Q P Q\U W VLJXUW PARALAJMËRIM: Lexoni t gjitha ‡ Kur nuk sht n p rdorim, shk puteni paralajm rimet dhe udh zimet p r sigurin .
 • Page 155 Mos e lidhni priz n e mbajt sit t bateris me Udh zime t r nd sishme rreth SDMLVMH QGU\VKH QJD SURGXNWHW H VSHFL¿NXDUD siguris p r kutin e bateris nga Makita. Siguria personale P rpara se ta p rdorni kutin e bateris , lexoni ‡...
 • Page 156 Gjithmon ndaloni pun n me pajisjen dhe personale apo dëmtime. Kjo do të anulojë gjithashtu ngarkoni baterin kur v reni ulje t fuqis s pajisjes. edhe garancinë e Makita-s për veglën e Makita-s dhe Asnj her mos e ringarkoni baterin e ngarkuesin.
 • Page 157 P rdorimi i kap ses s rripit n Llambat treguese Kapaciteti i mbetur mbajt sin e bateris Nëse e varni mbajtësin e baterisë në rripin e mesit, bashkojeni Ndezur Fikur Duke pulsuar kapësen e rripit të mbajtësit të baterisë me rripin tuaj të mesit, Ngarkojeni GKH P SDV OLGKHQL ¿VK Q PH SUL] Q H PEDMW VLW W EDWHULV baterinë.
 • Page 158 AKSESORË OPSIONALË MIRËMBAJTJA KUJDES: K ta aksesor ose shtojca rekomandohen p r p rdorim me vegl n Makita t KUJDES: Sigurohuni gjithmon q batanija p rcaktuar n k t manual. Përdorimi i aksesorëve W MHW ¿NXU GKH T NXWLD H EDWHULV W MHW KHTXU apo shtojcave të...
 • Page 159 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 160 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    [   9 $ 9 9 9 9 9 9 BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B...
 • Page 161 ‡ 9  9 Ä</³ Ä</³ ‡ 9 9 Ä</³ Ä</³ CB100D 9 9 </ </ DCB200 9 9 </ </ CB100D BL1040B/BL1041B DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡ ,,, ƒ& ...
 • Page 162 ‡ ƒ& ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ä ³ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 163 ‡ 86% ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD ƒ& ‡ ‡ ‡  ‡ ‡...
 • Page 164 0DNLWD & (122 °F). 0DNLWD 0DNLWD Makita. & & 0DNLWD  9 9 V/18 V)
 • Page 165  1.  1. 1.  1.  1.  1.
 • Page 166 Ä ³  1. Ä ³ 2. Ä ³ Ä ³ 1. 9  1. 9 9 9 9 ...
 • Page 167 Ä ³  1.  1. Ä ³ 2.  1. Ä ³ 2. 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 168 HRVATSKI (Originalne upute) UPOZORENJE 9D QH XSXWH 6D XYDMWH ]D EXGX X XSRWUHEX Kada se ne upotrebljava, pohranite kako slijedi: ‡ Ostavite da se ohladi prije preklapanja. — 1H VDYLMDMWH XUH DM SRVWDYOMDQMHP SUHGPHWD QD QMHJD WLMHNRP — pohrane. 5HGRYLWR SURYMHUDYDMWH LPD OL QD XUH DMX ]QDNRYD WUR HQMD LOL ‡...
 • Page 169 VODERVW X PL L LPD LOL JU HYL XEU]DQR NXFDQMH VUFD EU]R plitko disanje; promjene u pona anju, kao to su zbunjenost, dezorijentiranost ili teturanje; nesvjestica. SPECIFIKACIJE Model: CB100D DCB200 Materijal Vanjski sloj: 100 % poliester Punjenje: 100 % poliester...
 • Page 170: Sigurnosna Upozorenja

  Vrijeme rada CB100D Postavka temperature %DWHULMVNL XOR DN BL1040B / BL1041B HIGH (VISOKO) 4 sati MEDIUM (SREDNJE) 7,5 sati LOW (NISKO) 14 sati DCB200 Postavka temperature %DWHULMVNL XOR DN BL1460B BL1860B HIGH (VISOKO) 6 sata 10 sati MEDIUM (SREDNJE) 12 sati...
 • Page 171 GD MH YUX H ‡ 8YLMHN XSRWUHEOMDYDMWH EDWHULMVNL XORåDN L GUåDþ ‡ 1LNDGD QH XSRWUHEOMDYDMWH XUH DM GRN VSDYDWH baterije koje propisuje tvrtka Makita. ‡ .DNR ELVWH L]EMHJOL PRJX QRVW WRSOLQVNRJ ‡ Dok traje napajanje baterijom, nijedan kabel XGDUD RGVSRMLWH RGMH X NDGD VH SUHPMHãWDWH X QH VPLMH ELWL LVNOMXþHQ Mala djeca mogu staviti...
 • Page 172 L] EDWHULMH L]EMHJDYDMWH NRQWDNW $NR VOXþDMQR 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima GR H GR NRQWDNWD LVSHULWH YRGRP $NR WHNX- koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- LQD GR H X GRGLU V RþLPD ]DWUDåLWH GRGDWQX ULMD X QHSULNODGQH SURL]YRGH PR H GRYHVWL GR OLMHþQLþNX SRPR 7HNX LQD L]ED HQD L] EDWHULMH...
 • Page 173: Opis Dijelova

  OPIS DIJELOVA 'UåDþ EDWHULMH GRGDWQL SULERU Sl.1 'U D EDWHULMH 9 'U D EDWHULMH 9 Kuka za pojas Rupica na pojasu 12 V maks.) / 18 V) Sl.2 Kabel za napajanje ' HS ]D EDWHULMX *XPE ]D XNOMX LYDQMH *ULMD X XQXWUD QMRVWL 3URGX QL NDEHO OPREZ:...
 • Page 174 6XVWDY ]D ]DãWLWX EDWHULMH FUNKCIONALNI OPIS 8UH DM MH RSUHPOMHQ VXVWDYRP ]D ]D WLWX EDWHULMH 2YDM *XPE ]D XNOMXþLYDQMH VXVWDY DXWRPDWVNL LVNOMX XMH QDSDMDQMH GLMHORYD ]D JULMDQMH GD EL SURGX LR YLMHN WUDMDQMD EDWHULMH $NR MH SUHRVWDOL NDSDFLWHW EDWHULMH SUHQL]DN XUH DM QH H UDGLWL 'HNX LVNOMX LWH WDNR GD SULWLVQHWH JXPE ]D XNOMX LYDQMH .DGD XNOMX LWH XUH DM GLMHORYL ]D JULMDQMH SRQRYQR H VH QD QHNROLNR VHNXQGL =D LVNOMX LYDQMH SRQRYQR SULWLVQLWH L...
 • Page 175: Dodatni Pribor

  'D ELVWH ]DGU DOL 6,*851267 , 328='$1267 SURL- ]YRGD RGU DYDQMH LOL QDPMH WDQMD WUHEDOL ELVWH SUHSXVWLWL RYOD WHQLP VHUYLVQLP LOL WYRUQL NLP FHQWULPD WYUWNH Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. ýLã HQMH GHNH ‡ 2GVSRMLWH GU D EDWHULMH LOL SURGX QL NDEHO V GHNH prije pranja.
 • Page 176 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 177 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    [  86% '& 9 $ '& 9  9 D.C. 14,4 V D.C. 18 V 9  9 BL1015/BL1016/BL1020B/BL1021B/BL1040B/BL1041B 14,4 V...
 • Page 178 ‡  9  9 Ä</³ Ä</³ ‡ 9 9 Ä</³ Ä</³ CB100D 9  9 </ </ DCB200 9 9 </ </ CB100D BL1040B/BL1041B +,*+ 0(',80 /2: DCB200 BL1460B BL1860B +,*+...
 • Page 179 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ä ³ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 86% ‡ 86% ‡ 86% ‡...
 • Page 180 ‡ 0DNLWD ‡ ƒ& ‡ 0DNLWD ‡  ‡ ‡ ‡ ‡ &...
 • Page 181 0DNLWD & & 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD  9  9 9 9 1.
 • Page 182  1. Ä ³  1. Ä ³ 2. Ä ³  1. Ä ³ 1.  1.  1. 9 9 9 9  1.
 • Page 183 86% 86% 86% 86% 0DNLWD 0DNLWD 86% 86% ‡ ‡ 86% 9 $ ‡ 1. ‡ 86% ‡ ‡ 86% ‡ 86%  1.  1.  1.
 • Page 184 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD...
 • Page 185 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 186 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    [  '& 9 $ '&  9 DC 14,4 V DC 18 V 9 9 BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B...
 • Page 187 ‡ 9 9 Ä</³ Ä</³ ‡ 9 9 Ä</³ Ä</³ CB100D 9 9 </ </ DCB200 9 9 </ </ CB100D BL1040B / BL1041B DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡ ,,, ƒ&...
 • Page 188 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Ä ³ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 86% ‡ ‡ ‡ ƒ& ‡...
 • Page 189 ‡ Makita. ‡ ƒ& ‡ Makita. ‡ ‡  ‡ ‡ ‡ & ) ...
 • Page 190 0DNLWD & & 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD  9 V / 18 V) 1.
 • Page 191 1. 1.  1. 1. 1. 1. 100% 1. 9 9 9 9 ...
 • Page 192 0DNLWD Makita. ‡ ‡ '& 9 $ ‡ 1. ‡ ‡ ‡ ‡  1.  1.  1.
 • Page 193 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD...
 • Page 194 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 195 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    î î    $   BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B BL1415 / BL1415N / BL1430 / BL1430B / BL1440 / BL1450 / BL1460B...
 • Page 196 ‡ </ </ ‡ </ </ CB100D </ </ DCB200 </ </ CB100D BL1040B / BL1041B +,*+ 0(',80 /2: DCB200 BL1460B BL1860B +,*+ 0(',80 /2: ‡ ‡ ‡ ,,, ƒ& ...
 • Page 197 ‡ ƒ& ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ³ ´ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 198 ‡ ‡ USB. ‡ ‡ 86% ‡ ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ƒ& ‡ ‡ ‡  ‡...
 • Page 199 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD & ) 0DNLWD 0DNLWD &   ...
 • Page 200  1.  1. 1.  1.  1.  1.
 • Page 201 USB. ³ ´  1. 86% 86% 86% 1. 86%  $ 1. 86% 86% 100%    1.  1.
 • Page 202 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡  1.
 • Page 203 SVENSKA (Originalinstruktioner) VARNING Viktiga instruktioner. Spara för framtida bruk. När utrustningen inte används ska den förvaras enligt följande anvisningar: ‡ Låt den svalna innan den viks ihop. — Vecka inte anordningen genom att ställa objekt på den vid förvaring. — .RQWUROOHUD RIWD RP GHW ¿QQV WHFNHQ Sn VOLWDJH HOOHU VNDGD 2P ‡...
 • Page 204 SPECIFIKATIONER Modell: CB100D DCB200 Material <WWUH SRO\HVWHU vadd: 100 % polyester foder: 100 % polyester Steg för temperaturinställning...
 • Page 205 Drifttid CB100D Temperaturinställning Batterikassett BL1040B / BL1041B 4 timmar MEDEL 7,5 timmar LÅG 14 timmar DCB200 Temperaturinställning Batterikassett BL1460B BL1860B 6 timmar 10 timmar MEDEL 12 timmar 20 timmar LÅG 23 timmar 35 timmar ‡ 'ULIWWLGHUQD L WDEHOOHQ RYDQ lU HQ JURY ULNWOLQMH 'H NDQ VNLOMD VLJ IUnQ GH YHUNOLJD GULIWWLGHUQD ‡...
 • Page 206 ‡ V lj l mplig temperaturinst llning i enlighet ‡ $QVOXW LQWH VWU|PNlOODQ WLOO 86%SRUWHQ Annars PHG DQYlQGQLQJVPLOM|Q I|U NRQWLQXHUOLJ ¿QQV GHW ULVN I|U EUDQG 86%SRUWHQ lU HQGDVW anv ndning. avsedd för att ladda en enhet med lägre spänning. ‡ Batterikassetten, batterih llaren och anslutningar ‡...
 • Page 207: Beskrivning Av Delar

  PHG UHQW YDWWHQ RFK OlNDUH XSSV|NDV RPHGHO- Anv nda endast kta Makita- EDUW 'HW ¿QQV ULVN I|U DWW V\QHQ I|UORUDV batterier. Användning av oäkta Makita-batterier eller batterier som har manipulerats kan leda till person- Kortslut inte batterikassetten. och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
 • Page 208 Anv nda b lteskroken p batterih llaren MONTERING Om du hänger batterihållaren på midjebältet, fäst då bälteskroken på batterihållaren vid midjebältet, och Montering eller demontering av anslut sedan uttaget till batterihållarens kontakt. batterikassetten Fig.8: 1. Bälteskrok 2. Batterihållare 3. Midjebälte 4.
 • Page 209 (med batteriet) ska alltid data TILLF RLITLIGHET bör allt underhålls- och justerings- s kerhetskopieras p USB-enheten. Att inte göra arbete utföras av ett auktoriserat Makita servicecenter det kan göra att dina data går förlorade. och med reservdelar från Makita.
 • Page 210: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehö- ren eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behö- ver ytterligare information om dessa tillbehör. ‡...
 • Page 211 NORSK (Originalinstruksjoner) ADVARSEL Viktige instruksjoner. Oppbevares for fremtidig bruk. Når den ikke er i bruk, oppbevares den slik: ‡ La den avkjøles før den slås sammen. — Ikke krøll plagget ved å plassere gjenstander oppå den under — oppbevaring. Undersøk plagget ofte for å se etter slitasje eller skade. Hvis det ‡...
 • Page 212: Tekniske Data

  TEKNISKE DATA Modell: CB100D DCB200 Materiale Utvendig: 100 % polyester Vatt: 100 % polyester Fôr: 100 % polyester Trinn for temperaturinnstilling Størrelse (L x B)
 • Page 213 Brukstid CB100D Temperaturinnstilling Batteri BL1040B / BL1041B + < 4 timer MIDDELS 7,5 timer 14 timer DCB200 Temperaturinnstilling Batteri BL1460B BL1860B + < 6 timer 10 timer MIDDELS 12 timer 20 timer 23 timer 35 timer ‡ 'ULIWVWLGHQH L WDEHOOHQ RYHU HU HQ EDUH YLOHGHQGH 'H NDQ Y UH IRUVNMHOOLJ IUD YLUNHOLJH GULIWVWLGHU ‡...
 • Page 214 ‡ Du m alltid bruke batteriet og batteriholderen ‡ Vær forsiktig og ikke la varmedelen komme i som er angitt av Makita. langvarig ber ring med huden. Hvis varmedelen ‡ Ikke etterlat noen ledninger tilkoblet mens jak- kommer i langvarig berøring med huden er det en ken brukes p batteristr m.
 • Page 215 Ikke kortslutt batteriet: batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller De kan være ekstremt varme og du kan som ikke er originale Makita-batterier, kan føre til at brenne deg. batteriet sprekker og forårsaker brann, personskader Ikke lagre batteriet i samme beholder som og andre skader.
 • Page 216 Bruke beltekroken p batteriholderen MONTERING Hvis du henger batteriholderen på midjebeltet, fest batteriholderens beltekrok på midjebeltet, og deretter Sette inn eller ta ut batteriet kobler du kontakten til batteriholderen. Fig.8: 1. Beltekrok 2. Batteriholder 3. Magebelte 4. Støpsel 5. Kontakt FORSIKTIG: Sl alltid av jakken f r du setter inn eller tar ut batteriet.
 • Page 217 USB-minnet.Dette kan forårsake tap utføres av autoriserte Makita servicesentre eller fabrikkser- av dataene dine. vicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. Batteriholderen (med batterikassett) kan brukes som en Rengj re teppet ekstern strømforsyning for USB-enheter.
 • Page 218 Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake personskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. ‡ %DWWHULKROGHU ‡...
 • Page 219 SUOMI (Alkuper iset ohjeet) VAROITUS Tärkeitä ohjeita. Säilytä tulevaa käyttöä varten. Kun et käytä laitetta, säilytä sitä seuraavasti: ‡ Anna laitteen jäähtyä ennen viikkaamista. — bOl DVHWD HVLQHLWl ODLWWHHQ SllOOH YDUDVWRLQQLQ DLNDQD — Tarkista säännöllisesti, näkyykö laitteessa merkkejä kulumisesta ‡ tai vaurioista.
 • Page 220: Tekniset Tiedot

  TEKNISET TIEDOT Malli: CB100D DCB200 Materiaali Ulkopäällys: 100 % polyesteria Eriste: 100 % polyesteria Vuori: 100 % polyesteria Lämpötilan säätöasetuksia...
 • Page 221 .l\WW|DLND CB100D Lämpötila-asetus Akkupaketti BL1040B/BL1041B SUURI 4 tuntia KESKITASO 7,5 tuntia PIENI 14 tuntia DCB200 Lämpötila-asetus Akkupaketti BL1460B BL1860B SUURI 6 tuntia 10 tuntia KESKITASO 12 tuntia 20 tuntia PIENI 23 tuntia 35 tuntia ‡ <OOlROHYDVVD WDXOXNRVVD NXYDWXW Nl\WW|DMDW RYDW YDLQ YLLWWHHOOLVLl 1H YRLYDW YDLKGHOOD WRGHOOLVLLQ Nl\WW|DLNRLKLQ nähden.
 • Page 222 ‡ Ol Nl\Wl ODLWHWWD VHQ ROOHVVD PlUNl ‡ Irrota akkupidike, jatkojohto ja akkupaketti ennen peitteen puhdistamista. Aseta virtajohto ‡ Ol Nl\Wl ODLWHWWD SDOMDVWD LKRD YDVWHQ akkutaskuun ja sulje sen vetoketju. ‡ Mik li tunnet olosi tavallisesta poikkeavaksi, 7\|VNHQWHO\DOXHHQ WXUYDOOLVXXV N\WNH ODLWH LUWL YLUUDQV\|W|VWl MD LUURWD DNNXSL- GLNH YlOLWW|PlVWL ‡...
 • Page 223 SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. tettu lataus voi aiheuttaa akkuvaurion ja kasvattaa tapaturmavaaraa. HUOMIO: .l\Wl YDLQ DONXSHUlLVLl 0DNLWD akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai Akkupakettia koskevia t rkeit mahdollisesti muutettujen akkujen käyttö voi johtaa turvaohjeita akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
 • Page 224: Osien Kuvaus

  OSIEN KUVAUS Akkupidike (lis varuste) Kuva1 $NNXSLGLNH 9 Akkupidike (14,4 V / Vyökoukku Hihnareikä V maks.) 18 V) Kuva2 Virtajohto Akkutasku Virtapainike Lämmityselementti (sisällä) Jatkojohto Akkupidikkeen vyökoukun voi kytkeä irti ruuvit ASENNUS irrottamalla. Kuva6: 1. Ruuvi 2. Vyökoukku Akun asentaminen ja irrottaminen -DWNRMRKGRQ Nl\WWlPLQHQ Jos sijoitat akkupidikkeen muualle kuin akkutaskuun, HUOMIO:...
 • Page 225: Toimintojen Kuvaus

  Akun suojausj rjestelm TOIMINTOJEN KUVAUS Laite on varustettu akun suojausjärjestelmällä. Tämä Virtapainike järjestelmä pidentää akun käyttöikää katkaisemalla automaattisesti lämmitysosien virran. Laite ei toimi jos akun jäljellä oleva varaus on liian alhainen. Kun kytket Kytke peite pois päältä pitämällä virtapainiketta painet- laitteen päälle, lämmitysosat alkavat saada virtaa, tuna muutama sekunti.
 • Page 226 KUNNOSSAPITO LISÄVARUSTEET HUOMIO: HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta tai Seuraavia lis varusteita tai lait- \OOlSLWRWRLPLD HWWl SHLWH RQ VDPPXWHWWX MD DNNX- WHLWD VXRVLWHOODDQ Nl\WHWWlYlNVL WlVVl RKMHHVVD paketti irrotettu. NXYDWXQ 0DNLWDW\|NDOXQ NDQVVD Muiden lisäva- rusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa henkilö- HUOMIO: -RV SHLWH HL N\WNH\G\ SllOOH WDL MRV vahinkoja.
 • Page 227 /$7 ,( 8 2UL LQ OLH QRU G MXPL %5 ',1 -806 6YDU JL QRU G MXPL *ODE MLHW ODL YDU WX OLHWRW Y O N .DG QHL]PDQWRMDW X]JODE MLHW N QRU G WV W O N ‡ 3LUPV VDORF DQDV DXMLHW DWG]LVW —...
 • Page 228 Q ED QDY QRY URMDPD VY DQD VDUNDQD NDUVWD XQ VDXVD GD PXVNX X Y MXPV YDL NUDPSML SD WULQ WD VLUGVGDUE ED VHNOD HOSD X]YHG EDV L]PDL- DV SLHP UDP DSMXNXPV GH]RULHQW FLMD YDL VWUHLSX R DQD EH]VDPD D 63(&,),. &,-$6 Modelis: CB100D DCB200 0DWHUL OV U MDLV SROLHVWHULV...
 • Page 229 'DUE EDV ODLNV CB100D 7HPSHUDW UDV LHVWDW MXPV Akumulatora kasetne BL1040B / BL1041B LIELS 4 stundas 7,5 stundas MAZS 14 stundas DCB200 7HPSHUDW UDV LHVWDW MXPV Akumulatora kasetne BL1460B BL1860B LIELS 6 stundas 10 stundas 12 stundas 20 stundas MAZS...
 • Page 230 ‡ ,]PDQWRMLHW ãR LHU FL WLNDL SDUHG] WDMDP P U LP 0D]J ãDQD ‡ R LHU FL DL]OLHJWV L]PDQWRW MD W LU PLWUD ‡ 0D]J MRW VHJX LHY URMLHW VHJDV SLHVDUG] EDV LQIRUP FLMDV HWL HWHV LQVWUXNFLMDV ‡ 1HOLHFLHW LHU FL X] NDLODV PLHVDV ‡...
 • Page 231 %H]YDGD GDUEDU ND OLHWRãDQD XQ DSNRSH 1HJODE MLHW GDUEDU NX XQ DNXPXODWRUD NDVHWQL YLHW V NXU WHPSHUDW UD YDU VDVQLHJW YDL S U- 8]O GHL L]PDQWRMLHW WLNDL UDåRW MD QRU G WRV sniegt 50 °C (122 °F). O G W MXV 9LHQDP DNXPXODWRUX WLSDP SDUHG] WD X]O G W MD L]PDQWR DQD FLWD WLSD DNXPXODWRUX 1HGHG]LQLHW DNXPXODWRUD NDVHWQL SDW MD W LU X]O GHL YDU UDG W DL]GHJ DQ V E VWDP EX...
 • Page 232 '(7$ 8 $35$.676 $NXPXODWRUX WXU W MV SDSLOGSLHGHUXPV Att.1 $NXPXODWRUX WXU W MV $NXPXODWRUX WXU W MV 6LNVQDV Saites atvere PDNV  9 (14,4 V / 18 V) Att.2 6WU YDV DSJ GHV NDEHOLV Kabata akumulatoram ,HVO J DQDVL]VO J DQDV 6LOGHOHPHQWV LHN SXV poga 3DJDULQ W MV...
 • Page 233 $NXPXODWRUD DL]VDUG] EDV VLVW PD FUNKCIJU APRAKSTS ,HU FH LU DSU NRWD DU DNXPXODWRUD DL]VDUG] EDV VLVW PX ,HVO JãDQDV L]VO JãDQDV SRJD VLVW PD DXWRP WLVNL L]VO G] MDXGDV SDGHYL VLOGR DM P GD P ODL SDJDULQ WX DNXPXODWRUD NDOSR DQDV ODLNX D DWOLNXV DNXPXODWRUD MDXGD LU S U N ]HPD LHU FH QHGDU- /DL LHVO JWX VHJX GD DV VHNXQGHV WXULHW QRVSLHVWX ERMDV ,HVO G]RW LHU FL VLOGR DM P GD P WLHN QRGUR L-...
 • Page 234: Papildu Piederumi

  APKOPE PAPILDU PIEDERUMI 8=0$1 %8 8=0$1 %8 3LUPV VHJDV S UEDXGHV YDL GL SLHGHUXPL XQ SDSLOGLHU FHV DSNRSHV YLHQP U S UOLHFLQLHWLHV ND VHJD LU WLHN LHWHLNWDV OLHWRãDQDL DU ãDM URNDVJU PDW L]VO JWD XQ DNXPXODWRUD NDVHWQH LU L] HPWD DSUDNVW WR 0DNLWD GDUEDU NX Izmantojot citus piede- UXPXV YDL SDSLOGLHU FHV YDU WLNW UDG WD WUDXPX J 8=0$1 %8...
 • Page 235 /,(78 , .$/%$ 2ULJLQDOL LQVWUXNFLMD 63 -,0$6 6YDUELRV LQVWUXNFLMRV , VDXJRNLWH NDG DWHLW\MH JDO WXP WH SDVL L U WL Kai nenaudojate, laikykite, kaip nurodyta toliau. ‡ 3ULH VXODQNVW\GDPL SDODXNLWH NRO DWY V — 1HSDGDU\NLWH UDXN OL DQW SULHWDLVR ODLN\PR PHWX DQW MR —...
 • Page 236 RGD UDXPHQ VLOSQXPDV DU GUHEXO\V JUHLWDV LUGLHV SODNLPDV JUHL- WDV SDYLU XWLQL NDV NY SDYLPDV HOJVHQRV SRN\ LDL WRNLH NDLS VXPL- LPDV QHVLRULHQWDYLPDV DUED VYLUGXOLDYLPDV V PRQ V SUDUDGLPDV SPECIFIKACIJOS Modelis: CB100D DCB200 0HG LDJD , RU  SROLHVWHULV...
 • Page 237 PASTABA: *DOLPDV VLJ\WL DNXPXOLDWRULDXV ODLNLNOLV VNLULDVL SULNODXVRPDL QXR DOLHV Darbo laikas CB100D 7HPSHUDW URV QXVWDW\PDV $NXPXOLDWRULDXV NDVHW BL1040B / BL1041B DIDELIS 4 valandos VIDUTINIS 7,5 valandos 0$ $6 14 valandos DCB200 7HPSHUDW URV QXVWDW\PDV $NXPXOLDWRULDXV NDVHW BL1460B BL1860B DIDELIS 6 val.
 • Page 238 ‡ *DPLQ QDXGRNLWH WLN SDJDO SDVNLUW ‡ 1HQDXGRNLWH ãLR JDPLQLR YLHQX PHWX NDUWX VX NLWDLV ãLOGRPDLVLDLV SULHWDLVDLV ‡ 1LHNDGD QHQDXGRNLWH JDPLQLR NDL MLV \UD GU JQDV Skalbimas ‡ 1HG Y NLWH JDPLQLR DQW QXRJR N QR ‡ 6NDOEGDPL DQWNORG ODLN\NLW V LQVWUXNFLM ‡...
 • Page 239 ‡ -HL VDXJLNOLR MXQJWLV VXWU NXVL JU åLQNLWH Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali JDPLQ JDOLRW M WHFKQLQ V SULHåL URV VXNHOWL VWLSUL VURY SHUNDLWLP JDOLPXV QXGH- FHQWU NDG VXWDLV\W JLPXV DU QHW DNXPXOLDWRULDXV JHGLP 1HODLN\NLWH UDQNLR LU DNXPXOLDWRULDXV NDVHW V $NXPXOLDWRULQLR UDQNLR QDXGRMLPDV LU SULHåL UD YLHWRVH NXU WHPSHUDW UD JDOL SDVLHNWL DU YLUã\WL NUDXNLWH QDXGRGDPL WLN JDPLQWRMR QXURG\W...
 • Page 240 '$/, $35$ Akumuliatoriaus laikiklis (pasirenkamas priedas) Pav.1 Akumuliatoriaus laikiklis Akumuliatoriaus laikiklis 'LU R NDEO\V 'LU HOLR VN\OXW PDNV  9 (14,4 V / 18 V) Pav.2 Maitinimo laidas $NXPXOLDWRULDXV NL HQ Maitinimo mygtukas Kaitinimo elementas (viduje) Ilginamasis laidas $NXPXOLDWRULDXV NLãHQ SUMONTAVIMAS $NXPXOLDWRULDXV ODLNLNO VX DNXPXOLDWRULDXV NDVHWH JDOLPD ODLN\WL DNXPXOLDWRULDXV NL HQ MH , LPNLWH...
 • Page 241: Veikimo Aprašymas

  Akumuliatoriaus apsaugos sistema VEIKIMO APRAŠYMAS 3ULHWDLVH UHQJWD DNXPXOLDWRULDXV DSVDXJRV VLVWHPD L MXQJLPR P\JWXNDV VLVWHPD DXWRPDWL NDL DWMXQJLD LOG\PR GDOL PDLWLQLP NDG DNXPXOLDWRUL E W JDOLPD QDXGRWL LOJLDX HL OLNXVL DNXPXOLDWRULDXV JDOLD SHU PD D SULHWDLVDV QHYHLNV 1RU GDPL L MXQJWL DQWNORG NHOLDV VHNXQGHV SDODLN\NLWH MXQJXV SULHWDLV PDLWLQLPDV Y O EXV WLHNLDPDV LOG\PR PDLWLQLPR P\JWXN SDVSDXVW 1RU GDPL L MXQJWL GDU dalims, bet netrukus i sijungs.
 • Page 242 7(&+1,1 35,( , 5$ PASIRENKAMI PRIEDAI 3(563 -,0$6 3(563 -,0$6 LVXRPHW VLWLNLQNLWH NDG Šiuos papildomus priedus DQWNORG \UD LãMXQJWD LU DNXPXOLDWRULDXV NDVHW DUED WDLVXV UHNRPHQGXRMDPD QDXGRWL VX ãLRMH \UD QXLPWD SULHã DWOLNGDPL DSåL UDV LU SULHåL URV LQVWUXNFLMRMH QXURG\WX 0DNLWD EHQGURY V UDQ- darbus.
 • Page 243 EESTI (Originaaljuhend) HOIATUS Tähtsad juhised. Hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui seda ei kasutata, pange see hoiule, nagu allpool kirjeldatud. ‡ Enne kokkupanemist laske sellel jahtuda. — bUJH VXUXJH VHDGPHVVH YROWH DVHWDGHV VHOOHOH KRLXQGDPLVH — ajal esemeid. Kontrollige sageli, kas seadmel on kulumise jälgi või kahjustusi. ‡...
 • Page 244: Tehnilised Andmed

  TEHNILISED ANDMED Mudel: CB100D DCB200 Materjal Välimine: 100% polüester Täidis: 100% polüester Vooder: 100% polüester Temperatuuri reguleerimise sammud 6XXUXV 3 î...
 • Page 245 7||DHJ CB100D Temperatuurisäte Akukassett BL1040B / BL1041B K RGE 4 tundi KESKMINE 7,5 tundi MADAL 14 tundi DCB200 Temperatuurisäte Akukassett BL1460B BL1860B K RGE 6 tundi 10 tundi KESKMINE 12 tundi 20 tundi MADAL 23 tundi 35 tundi ‡ ODOSRRO WDEHOLV WRRGXG W||DMDG RQ OLJLNDXGVHNV VXXQLVHNV 1HHG Y}LYDG WHJHOLNHVW W||DHJDGHVW HULQHGD ‡...
 • Page 246 Ärge kunagi kasutage seadet, kui juhe v i samast kohast, võivad tekkida madala astme pistik on kahjustatud. põletused isegi suhteliselt madala temperatuuri ‡ Kasutage alati Makita heakskiidetud akukas- NRUUDO  ƒ& setti ja -hoidikut. ‡ L petage seadme kasutamine, kui tunnete, et ‡...
 • Page 247 Mitte Makita originaalakude või suurendada süttimisohtu. muudetud akude kasutamine võib põhjustada akude süttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu- Akukassetiga seotud olulised dab see kehtetuks Makita tööriista ja laadija Makita ohutusjuhised garantii. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaa- Vihjeid aku maksimaalse kasu-...
 • Page 248: Osade Kirjeldus

  OSADE KIRJELDUS Akuhoidik (lisatarvik) Joon.1 Akuhoidik (10,8 V kuni Akuhoidik (14,4 V / 18 V) Rihmakonks Rihmaauk 12 V max) Joon.2 Toitekaabel Akutasku Toitenupp Kütteelement (sees) Pikendusjuhe Akuhoidiku kinnitamine PAIGALDAMINE Võtke toitekaabel akutaskust välja ja ühendage pistiku- Akukasseti paigaldamine ja pesa akuhoidiku pistikuga.
 • Page 249 Aku kaitses steem FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Seade on varustatud aku kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab soojendusosade toite automaatselt välja, et pikendada aku tööiga. Kui aku jääkmahtuvus on liiga Toitenupp madal, siis seade ei tööta. Seadme sisselülitamisel varustatakse soojendusosasid taas, kuid vaid lühikest aega. Sellisel juhul eemaldage akukassett ja laadige Teki sisselülitamiseks vajutage mõne sekundi jooksul seda.
 • Page 250 Kui Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes- WHNN VLLVNL HL W||WD Q XHWHNRKDVHOW O SHWDJH WHNL kusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 251 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 252 ‡ ‡ — — CB100D DCB200    [ [        BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B...
 • Page 253 ‡  </ </ ‡ </ </ CB100D  </ </ DCB200 </ </ CB100D BL1040B / BL1041B DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡ ƒ& ...
 • Page 254 ‡ ‡  ƒ& ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 255 ‡ ‡ ‡ 86% ‡ 86% ‡  ‡ ‡ ‡ 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD ƒ& ‡ ‡   ‡ ‡ ‡...
 • Page 256 0DNLWD  0DNLWD 0DNLWD & ) 0DNLWD 0DNLWD & &    ...
 • Page 257 1. 1. 1. 1. 1. 1.
 • Page 258  1. 86% 86% 1.  1. 86% 75% - 100% 50% - 75% 25% - 50% 0% - 25%  1.  1.
 • Page 259  1. 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ 0DNLWD 0DNLWD 0DNLWD ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 260 ‡ — — ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 261 — — CB100D DCB200 100% 100% 100% 700 mm x 1,400 mm 0.58 kg D.C. 5V 2.4 A A D.C. 10.8 V - 12 V D.C.14.4 V D.C.18 V 10.8 V - 12V BL1015 / BL1016 / BL1020B / BL1021B / BL1040B / BL1041B 14.4 V...
 • Page 262 ‡ 10.8 V - 12 V </ </ ‡ 14.4 V </ </ CB100D 10.8 V - 12 V </ </ DCB200 14.4 V </ </ CB100D BL1040B / BL1041B DCB200 BL1460B BL1860B ‡ ‡ ‡ 30 C...
 • Page 263 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡...
 • Page 264 ‡ ‡ ‡ Makita ‡ ‡ Makita ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Makita...
 • Page 265 Makita Makita 10.8 V - 12 V (14.4 V /18 V) 4: 1. 3: 1. 6: 1.
 • Page 266 7: 1. 100% 8: 1. 14.4 V 18 V 9: 1. 14.4 V 18 V 10: 1. 11: 1. DC 5V 2.4 A 12: 1.
 • Page 267 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 14: 1. 15: 1. 16: 1. Makita Makita ‡ ‡ Makita Makita Makita...
 • Page 268 Jan-Baptist Vinkstraat 2, Makita Europe N.V. 3070 Kortenberg, Belgium CB100D- 31L(CE)-1904 EN, FR, DE, IT, NL, 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Makita Corporation ES, PT, DA, EL, TR, Anjo, Aichi 446-8502 Japan PL, HU, SK, CS, UK, RO, SL, SQ, BG, HR, , SR,...

This manual is also suitable for:

Dcb200