Husqvarna DC 5500 Operator's Manual
Hide thumbs Also See for DC 5500:
Table of Contents
 • Español

  • ÍNDICE Índice

  • Presentación

   • Apreciado Cliente
   • Características
  • Presentación

   • Qué es qué en la Máquina
  • Montaje y Ajustes

   • Conecte la Máquina
  • Funcionamiento

   • Equipo de Protección
   • Instrucciones Generales de Seguridad
   • Seguridad en el Trabajo
   • Transporte y Almacenamiento
  • Arranque y Parada

   • Antes de Arrancar
   • Arranque
   • Parada
  • Mantenimiento

   • Generalidades
   • Mantenimiento Diario
   • Limpieza de Los Filtros Primarios
   • Cambio de las Bolsas de Polvo
   • Sustitución de Los Filtros Primarios
   • Limpieza / Sustitución de Los Filtros Secundarios
   • Servicio
  • Localización y Corrección de Averías

   • Resolución de Problemas
   • Programa de Mantenimiento
  • Datos Tecnicos

   • Datos Técnicos
   • Declaración CE de Conformidad
   • EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos Na Máquina
   • Explicação Dos Níveis de Advertência
 • Português

  • ÍNDICE Índice

  • Apresentação

   • Prezado Cliente
   • Características
  • Apresentação

   • Como Se Chama Na Máquina
  • Montagem E Ajustamentos

   • Ligação da Máquina
  • Operação

   • Equipamento de Protecção
   • Instruções Gerais de Segurança
   • Segurança Do Trabalho
   • Transporte E Armazenagem
  • Arranque E Paragem

   • Antes de Começar
   • Arranque
   • Paragem
  • Manutenção

   • Noções Gerais
   • Controle DIário
   • Limpeza Dos Filtros Principais
   • Mudança Dos Sacos de Poeiras
   • Substituição Dos Filtros Primários
   • Limpeza/Substituição Dos Filtros Secundários
   • Assistência
  • Localização de Avarias

   • Resolução de Problemas
   • Esquema de Manutenção
  • Especificações Técnicas

   • Certificado CE de Conformidade
  • ??¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§Ø¡

   • Ìßôï· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ
   • Ëí‹Áëûë ËÈ¤‰ˆÓ Úôëè‰ÔÔ›Ëûë
 • ¶∏Ƒπ∏Ã√M∏¡∞

  • Ëúèë¯fiìëó
  • ¶∞Ƒ√À™Π∞™∏

   • Á·Ëù¤ Ëï¿Ùë
   • ÷ú·îùëúèûùèî
  • ¶∞Ƒ√À™Π∞™∏

   • Δè ˛ӷè Ùè Ûùô Ì믿Óëì
  • À¡∞Fª√§√°∏™∏ ∫∞Π F࣪π™∏Π

   • Ó‰¤Ûùë Ùô Ì믿Óëì
  • Πδ√Àf°Π

   • Úôûù·ùë˘ùèîfi˜ ËíôÏèûìfi
   • Ëóè Ô‰Ëá›Ë˜ ·Ûê¿Ïëè
   • Úá·ûùë›Ùë Ìë ·Ûê¿Ïëè
   • ªËÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹Îë˘ûë
  • ??∫Π¡∏M∞ ∫∞Π ™Δ∞M∞Δ∏M∞

   • Úèó Ùëó Âîî›Óëûë
   • Îî›Óëûë
   • Ù·ì¿Ùëì
  • À¡Δ∏F

   • Ëóèî
   • Iëìëúèó‹ ÊÚÔÓÙ
   • I·úèûìfi˜ ÙˆÓ Úˆùâ˘fióùˆó Ê›ÏÙÚˆÓ
   • ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Û·ÎÔ‡ÏˆÓ Ûîfióë
   • Óùèî·ù¿Ûù·ûë Ùˆó ·Úèˆó Ê›Ïùúˆó
   • I·úèûìfi˜/·Óùèî·ù¿Ûù·ûë ‰Ë˘ùëúë˘fióùˆó Ê›ÏÙÚˆÓ
   • Ú'è
  • Δ∏™∏ ™º∞§ª∞Δø

   • Ï˘ûë Úô'ïëì¿Ùˆó
   • Úfiáú·ìì· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË
  • Δ∏áΠ∫∞ ™Δ√Πã∏Π

   • Δë¯óèî¿ Ûùôè¯ë
   • K-Μëß·›ˆÛë Û˘ÌʈÓ

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Operator's manual Manual de
instrucciones Instruções para o uso
√‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜
DC 5500
Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
G G G G B B B B E E E E S S S S P P P P T T T T G G G G R R R R
Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
¢È·ß¿ÛÙË ÚÔÛËÎÙÈο ÙȘ √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙË ÙÔ ËÚÈ˯fiÌËÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛËÙË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna DC 5500

 • Page 1 Instruções para o uso √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ DC 5500 Please read the operator’s manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine. Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
 • Page 2: Key To Symbols

  KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine Explanation of warning levels The warnings are graded in three levels. WARNING! The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or WARNING! carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others. WARNING! Used if there is a risk of serious Please read the operator’s manual injury or death for the operator or damage to...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS Contents KEY TO SYMBOLS Symbols on the machine ..........2 Explanation of warning levels ........2 CONTENTS Contents ............... 3 PRESENTATION Dear Customer, ............. 4 Features ................ 4 PRESENTATION What is what on the machine? ........5 ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS Connect the machine ............
 • Page 4: Presentation

  Power outlet for Husqvarna PG 680 and PG 820. • 75 mm (3”) hose inlet. Husqvarna AB is a Swedish company based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Charles XI • Washable polyester filters.
 • Page 5: Presentation

  PRESENTATION Ensure machine is switched to stop before connecting to power source What is what on the machine? 1 Handle, silo 15 Secondary filter housing door 2 Vacuum hose inlet 16 Vacuum pump/motor 3 Collection cone 17 Exhaust 4 Elastic strap 18 Chassis/Frame 5 Dust strap 19 Toggle latch, secondary filter...
 • Page 6: Assembling And Adjustments

  NOTICE! Ensure vacuum is set to OFF position prior to machine. turning on power supply. The Husqvarna DC 5500 can also be used for collection of • The machine should be connected to an earthed outlet wet materials such as slurry formed from the wet grinding socket.
 • Page 7: Operating

  OPERATING Protective equipment General safety precautions General WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings Do not use the machine unless you are able to call for help in and instructions may result in electric the event of an accident.
 • Page 8: Work Safety

  OPERATING Always use common sense Grounding instructions It is not possible to cover every conceivable situation you can WARNING! Improper connection can result face. Always exercise care and use your common sense. If in the risk of electric shock. Contact a you get into a situation where you feel unsafe, stop and seek qualified electrician if in doubt as to whether expert advice.
 • Page 9: Transport And Storage

  Always ensure you have a safe and stable working position. Use and care • The Husqvarna DC 5500, DC 3300 dust extraction/ vacuum unit are designed for wet or dry materials and slurry. • The machine is intended for use in industrial applications by experienced operators.
 • Page 10: Starting And Stopping

  STARTING AND STOPPING Before starting Starting • Position the vacuum in the working area. WARNING! Please read the operator’s • Ensure dust collection bag is fitted to collection cone. manual carefully and make sure you understand the instructions before using the •...
 • Page 11: Maintenance

  MAINTENANCE General Cleaning the primary filters After every 10-20 minutes of operation, the primary filters will WARNING! The user must only carry out the need cleaning as dust will buildup on the inside of the filter socks. An increase in residual dust on the ground behind the maintenance and service work described in grinder will be noticed.
 • Page 12 MAINTENANCE • Undo the filter link hose coupling. • Loosen the hose clamp screw at the base of each filter sock with an 8 mm socket or a screw driver. • Remove the filter sock from the hose clamp tube. Take care of the hose clamp end the clamp backing rubber.
 • Page 13: Cleaning/Replacing Secondary Filters

  MAINTENANCE • Tighten the hose clamp with a 8 mm socket. Check that • Pull out the filter. Clean and dry the filter or fit a new one. the hose clamp is tightened halfway from the base to the edge of the hose clamp tube. Some filter sock should be exposed below the whole way around the tube.
 • Page 14: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING Troubleshooting WARNING! Most accidents involving machines occur during trouble shooting, service and maintenance as staff have to locate themselves within the machine’s risk area. Prevent accidents by being alert and by planning and preparing the work. The engine should be switched off during operations described in this chapter unless otherwise stated.
 • Page 15: Maintenance Schedule

  TROUBLESHOOTING Maintenance schedule Item Checkpoint Steps Frequency Check for small holes or perforations in Check for dust levels the primary filter. Repair with silicone Inspection of micro between filter sock sealant after cleaning with compressed Daily filters platform and secondary air or vaccum.
 • Page 16: Technical Data

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Sweden, tel: +46-31-949000, declares under sole responsibility that the dust extraction unit Husqvarna DC 5500 dating from 2010 serial numbers and onwards (the year is clearly stated on the rating plate, followed by the serial number), complies with the requirements of the COUNCILíS DIRECTIVE: •...
 • Page 17: Símbolos En La Máquina

  ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina Explicación de los niveles de advertencia ¡ATENCIÓN! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser Las advertencias se clasifican en tres niveles. una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte ¡ATENCIÓN! al usuario y a otras personas.
 • Page 18: Índice Índice

  ÍNDICE Índice ACLARACIÓN DE LOS SÍMBOLOS Símbolos en la máquina ..........17 Explicación de los niveles de advertencia ....17 ÍNDICE Índice ................18 PRESENTACIÓN Apreciado cliente: ............19 Características .............. 19 PRESENTACIÓN ¿Qué es qué en la máquina? ........20 MONTAJE Y AJUSTES Conecte la máquina.
 • Page 19: Presentación

  Más de 300 años de innovación • Enchufe para la Husqvarna PG 680 y la PG 820. • Boca para manguera de 75 mm (3 in). La fundación de la empresa sueca Husqvarna AB data del año 1689, cuando el Rey Karl XI encargó la construcción de •...
 • Page 20: Presentación

  PRESENTACIÓN Ensure machine is switched to stop before connecting to power source ¿Qué es qué en la máquina? 1 Mango, silo 15 Puerta de la caja del filtro secundario 2 Boca para manguera de vacío 16 Motor / bomba de vacío 3 Cono de recogida 17 Escape 4 Correa elástica...
 • Page 21: Montaje Y Ajustes

  AVISO Asegúrese de que la aspiradora está en posición del filtro primario de la máquina. Off antes de encenderla. La Husqvarna DC 5500 también se puede usar para recoger • La máquina se debe enchufar a un enchufe con masa.
 • Page 22: Funcionamiento

  FUNCIONAMIENTO Equipo de protección Otros equipos de protección Generalidades ¡ATENCIÓN! Mientras trabaja con la máquina, pueden producirse chispas que No use nunca una máquina si no tiene posibilidad de pedir podrían ocasionar un incendio. Tenga auxilio si se produce un accidente. siempre a mano herramientas para la extinción de incendios.
 • Page 23: Seguridad En El Trabajo

  FUNCIONAMIENTO • No arrastre la máquina nunca por el cordón y no quite ¡ATENCIÓN! Las modificaciones y/o el uso nunca el enchufe tirando del cordón. Sujete el enchufe al de accesorios no autorizados comportan desconectar el cable. riesgo de daöos personales graves y peligro •...
 • Page 24: Transporte Y Almacenamiento

  Cerciórese siempre de tener una posición de trabajo segura y firme. Uso y cuidado • La unidad aspiradora/extractora de polvo Husqvarna DC 5500, DC 3300 se ha diseñado para la succión en mojado o en seco del polvo de cemento y lechada de cemento. •...
 • Page 25: Arranque Y Parada

  ARRANQUE Y PARADA Antes de arrancar Arranque • Coloque la aspiradora en la zona de trabajo. ¡ATENCIÓN! Lea detenidamente el manual • Asegúrese de que la bolsa de plástico se ha fijado al cono de instrucciones y asegúrese de entender de recogida.
 • Page 26: Mantenimiento

  MANTENIMIENTO Generalidades Limpieza de los filtros primarios Después de cada 10-20 minutos de funcionamiento, será ¡ATENCIÓN! El usuario sólo puede efectuar necesario limpiar los filtros primarios, ya que el polvo se irá acumulando dentro de las plantillas del filtro. Se detectará un los trabajos de mantenimiento y servicio aumento de polvo residual en el suelo que se encuentra descritos en este manual.
 • Page 27: Sustitución De Los Filtros Primarios

  MANTENIMIENTO Sustitución de los filtros primarios • Afloje el tornillo de la abrazadera de la manguera de la base de cada calcetín de filtro con una llave de 8 mm o un destornillador. Los filtros primarios deben sustituirse cada seis meses, aproximadamente, si se utiliza la máquina de una manera constante.
 • Page 28: Limpieza / Sustitución De Los Filtros Secundarios

  MANTENIMIENTO • Apriete la abrazadera de la manguera con una llave de • Retire el filtro. Limpie y seque el filtro o monte uno nuevo. 8 mm. Compruebe que la abrazadera de la manguera a una distancia media de la base y el borde del tubo de la abrazadera.
 • Page 29: Localización Y Corrección De Averías

  LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE AVERÍAS Resolución de problemas ¡ATENCIÓN! La mayoría de accidentes con máquinas se producen durante la localización de fallos, reparación y mantenimiento, ya que el personal tiene que localizar por sí mismo la zona de riesgo de la máquina. Evite los accidentes estando alerta y planificando y preparando los trabajos con antelación.
 • Page 30: Programa De Mantenimiento

  LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE AVERÍAS Programa de mantenimiento Elemento Punto de control Medida Frecuencia Compruebe que no existan pequeños Compruebe los niveles agujeros o perforaciones en el filtro de polvo existentes Inspección de los primario. Repárelos con sellador de entre la plataforma del Diariamente microfiltros silicona tras una limpieza con aire...
 • Page 31: Datos Tecnicos

  Husqvarna AB, SE-433 81 Gotemburgo (Suecia), tel. +46-31-949000, garantiza por la presente que la unidad de extracción de polvo DC 5500 de Husqvarna a partir del número de serie de 2010 (el año se indica con texto en la placa de características seguido de un número de serie) cumple con las disposiciones de la DIRECTIVA DEL CONSEJO:...
 • Page 32: Explicação Dos Símbolos Símbolos Na Máquina

  EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina Explicação dos níveis de advertência ATENÇÃO! A máquina, se for usada de forma indevida ou incorrecta, pode ser As advertências são classificadas em três níveis. perigosa, causandosérios ferimentos ou mesmo a morte do utente ou outras ATENÇÃO! pessoas.
 • Page 33: Índice Índice

  ÍNDICE Índice EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS Símbolos na máquina ........... 32 Explicação dos níveis de advertência ......32 ÍNDICE Índice ................33 APRESENTAÇÃO Prezado cliente! ............34 Características .............. 34 APRESENTAÇÃO Como se chama na máquina? ........35 MONTAGEM E AJUSTAMENTOS Ligação da máquina .............
 • Page 34: Apresentação

  Mais de 300 anos de inovação • Tomada eléctrica para os modelos Husqvarna PG 680 e A Husqvarna, empresa baseada na Suécia, tem como base PG 820. uma tradição que remonta a 1689, quando o rei sueco Karl XI •...
 • Page 35: Apresentação

  APRESENTAÇÃO Ensure machine is switched to stop before connecting to power source Como se chama na máquina? 1 Pega, silo 15 Porta do compartimento do filtro secundário 2 Entrada da mangueira de vácuo 16 Bomba de vácuo/motor 3 Colector cone 17 Escape 4 Fita elástica 18 Chassi/Estrutura...
 • Page 36: Montagem E Ajustamentos

  ATENÇÃO! Assegure-se de que a aspiração está colocada sacos dos filtros principais da máquina. na posição Off antes de ligar a alimentação eléctrica. A Husqvarna DC 5500 também pode ser utilizada para a • A máquina deve ser ligada a uma tomada com ligação à...
 • Page 37: Operação

  OPERAÇÃO Equipamento de protecção Outro equipamento de protecção Noções gerais ATENÇÃO! Podem originar-se faíscas que podem causar um incêndio, ao trabalhar Nunca use uma máquina sem que possa pedir ajuda em caso com a máquina. Tenha sempre à mão de acidente. utensílios para extinção de incêndios.
 • Page 38: Segurança Do Trabalho

  OPERAÇÃO • Nunca arraste a máquina pelo cabo e nunca retire a ficha ATENÇÃO! Modificações e/ou acessórios puxando pelo cabo. Pegue pela ficha para desligar o cabo não autorizados podem provocar sérias de alimentação. lesões ou perigo de vida para o utilizador ou •...
 • Page 39: Transporte E Armazenagem

  Utilização e manutenção • A unidade de aspiração/extracção de poeiras Husqvarna DC 5500, DC 3300 foi concebida para sucção húmida ou seca de poeiras de cimento e de lama líquida. • A máquina destina-se a ser usada por operadores experientes em aplicações industriais.
 • Page 40: Arranque E Paragem

  ARRANQUE E PARAGEM Antes de começar Arranque • Posicione a aspiração na área de trabalho. ATENÇÃO! Leia as instruções para o uso • Assegure-se de que o saco de plástico está ligado ao com toda a atenção e compreenda o seu cone colector.
 • Page 41: Manutenção

  MANUTENÇÃO Noções gerais Limpeza dos filtros principais Após cada 10-20 minutos de funcionamento, os filtros ATENÇÃO! O utente só pode efectuar principais precisarão de ser limpos devido à acumulação de poeiras no interior dos sacos dos filtros. Será observado um trabalhos de manutenção e assistência do aumento da poeira residual no chão atrás da trituradora.
 • Page 42: Substituição Dos Filtros Primários

  MANUTENÇÃO Substituição dos filtros primários • Desaperte o parafuso da braçadeira da mangueira na base de cada saco de filtro com uma chave de caixa de 8 mm ou uma chave de parafusos. Se a máquina for muito utilizada, os filtros primários deverão ser substituídos aproximadamente de 6 em 6 meses.
 • Page 43: Limpeza/Substituição Dos Filtros Secundários

  MANUTENÇÃO a extremidade do tubo da braçadeira da mangueira. Uma • Puxe o filtro para fora. Limpe e seque o filtro ou coloque parte do saco de filtro deverá ficar exposta em baixo em um novo. todo o redor do tubo. •...
 • Page 44: Localização De Avarias

  LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS Resolução de problemas ATENÇÃO! A maioria dos acidentes com máquinas ocorre durante a resolução de problemas com as mesmas, durante as revisões ou durante a manutenção devido à necessidade de a equipa entrar dentro da área de risco da máquina. Previna acidentes mantendo-se alerta e planeando e preparando o trabalho.
 • Page 45: Esquema De Manutenção

  LOCALIZAÇÃO DE AVARIAS Esquema de manutenção Item Ponto de verificação Passos Frequência Verifique se existem buracos pequenos Verifique os níveis de ou furos no filtro primário. Repare-os poeira entre a Inspecção dos com vedante de silicone depois de plataforma do saco de Diariamente microfiltros.
 • Page 46: Especificações Técnicas

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suécia, tel.: +46-31-949000, garante por este meio que a unidade de extracção de poeiras Husqvarna DC 5500 com números de série do ano 2010 e posteriores (o ano é indicado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) está...
 • Page 47: Ìßôï· ¿Óˆ Ûùô Ì믿Óëì

  ∏¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ∏ËÍ‹ÁËÛË ËÈ¤‰ˆÓ ÚÔËȉÔÔ›ËÛ˘ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚË› Ó· Á›ÓËÈ ËÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ˯ÙË ‹ √È ÚÔËȉÔÔÈ‹ÛËȘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛË ÙÚ›· Ë›ˉ·. Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚË› Ó· ¤¯ËÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏËÛÌ· ÛÔß·Úfi ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ËÈÚÈÛÙ‹ ‹ ¿ÏÏˆÓ ·ÙfïÓ.
 • Page 48: Ëúèë¯fiìëó

  ¶∏ƒπ∏Ã√M∏¡∞ ¶ËÚÈ˯fiÌËÓ· ∏¶∏•∏°∏™∏ ™ÀMμ√§ø¡ ™‡ÌßÔÏ· ¿Óˆ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ........47 ∏ËÍ‹ÁËÛË ËÈ¤‰ˆÓ ÚÔËȉÔÔ›ËÛ˘ ....... 47 ¶∏ƒπ∏Ã√M∏¡∞ ¶ËÚÈ˯fiÌËÓ· ..............48 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞Á·ËÙ¤ ËÏ¿ÙË! ............49 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ............49 ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ΔÈ Ë›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·; ..........50 ™À¡∞ƒª√§√°∏™∏ ∫∞π ƒÀ£ªπ™∏π™ ™˘Ó‰¤ÛÙË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ..........51 §∏πΔ√Àƒ°π∞...
 • Page 49: Á·Ëù¤ Ëï¿Ùë

  Ô‰ËÁÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∏Ï›˙Ô˘ÌË Ó· ÌË›ÓËÙË ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ¿ Û·˜ H Husqvarna AB ·Ó·Ù‡ÛÛËÈ Û˘Ó˯Ҙ Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ Î·È Î·È fiÙÈ ı· Á›ÓËÈ Ô ßÔËıfi˜ Û·˜ Ô˘ ı· Û·˜ Û˘ÓԉˇËÈ ÁÈ· ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ËÈÊ˘Ï¿ÛÛËÈ ÛÙÔÓ Ë·˘Ùfi Ù˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·...
 • Page 50: Δè ˛ӷè Ùè Ûùô Ì믿Óëì

  ¶∞ƒ√À™π∞™∏ Ensure machine is switched to stop before connecting to power source ΔÈ Ë›Ó·È ÙÈ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·; 1 §·‚‹, ÛÈÏfi 15 £‡Ú· ËÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ‰Ë˘ÙËÚˇÔÓÙÔ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ 2 ™ÙfiÌÈÔ ËÈÛfi‰Ô˘ ˇηÌÙÔ˘ ۈϋӷ ÎËÓÔ‡ 16 ∞ÓÙÏ›· ÎËÓÔ‡/ÌÔÙ¤Ú 3 ∫ÒÓÔ˜ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜ 17 ∏Í¿ÙÌÈÛË 4 Ï·ÛÙÈ΋ ˙ÒÓË 18 ™·Û›/¶Ï·›ÛÈÔ...
 • Page 51: À¡∞Fª√§√°∏™∏ ∫∞Π F࣪π™∏Π

  ·fi Ù· ÚˆÙ‡ÔÓÙ· Ê›ÏÙÚ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ßÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË OFF (∞ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË) ÚÔÙÔ‡ Û˘Û΢‹˜. ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜. ∏ Husqvarna DC 5500 ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· • ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ú¤ËÈ Ó· Û˘Ó‰¤ËÙ·È ÛË Ú›˙· ÌË ÁË›ˆÛË. ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÁÚÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ Ù· ÂÎÎڛ̷ٷ...
 • Page 52: Πδ√Àf°Π

  §∏πΔ√Àƒ°π∞ ¶ÚÔÛÙ·ÙˢÙÈÎfi˜ ËÍÔÏÈÛÌfi˜ ÕÏÏÔ˜ ËÍÔÏÈÛÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ °ËÓÈο ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ∏ÓÒ ËÚÁ¿˙ËÛÙË ÌË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, ËÓ‰¤¯ËÙ·È Ó· ËÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û›ı˘ MËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ËÊfiÛÔÓ ¤¯ËÙË Î·È Ó· ÍËÛ¿ÛËÈ ÊˆÙÈ¿. ¢È·ÙËÚË›ÙË ¿ÓÙ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηϤÛËÙË ßÔ‹ıËÈ· ÛË ËÚ›ÙˆÛË ¤Ó·Ó ˘ÚÔÛ‚ËÛÙ‹Ú· ÛË ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.
 • Page 53: Úá·ûùë›Ùë Ìë ·Ûê¿Ïëè

  §∏πΔ√Àƒ°π∞ ∏ÚÁ·ÛÙË›ÙË ÌË ·ÛÊ¿ÏËÈ· ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌÔÚË› Ó· Á›ÓËÈ ËÈΛӉ˘ÓÔ. ∏ ·ÚfiÛ˯ÙË ‹ Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¯Ú‹ÛË ÌÔÚË› Ó· ¤¯ËÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏËÛÌ· ÛÔß·Úfi ∞ÛÊ¿ÏËÈ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ËÚÁ·Û›·˜ ‹ ı·Ó¿ÛÈÌÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ËÈÚÈÛÙ‹ ‹ • ∞ÔÊˇÁËÙË ¯Ú‹ÛË fiÙ·Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˘ Ë›Ó·È ¿ÏψÓ...
 • Page 54 ηٿÛÙ·ÛË. ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈË›ÙË ÔÙ¤ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ë¿Ó ∏ ÌÔÓ¿‰· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘/ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÎÔ‡·˜ • οÔÈÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ‹ ‚‡ÛÌ· Ë›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ Î·È Husqvarna DC 5500, DC 3300 Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÁÈ· ·Ó·ı¤ÛÙË ¿ÌËÛ· ÙËÓ ËÈÛÎˢ‹ ÙÔ˘ ÛË ËÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ˘ÁÚ‹ ‹ ÛÙÂÁÓ‹ ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÎÔÓ˘ Î·È ˘ÁÚÒÓ Û˘ÓËÚÁË›Ô Û¤Ú‚È˜.
 • Page 55: ªëù·êôú¿ Î·è ·Ôı‹Îë˘ûë

  §∏πΔ√Àƒ°π∞ ªËÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ôı‹ÎˢÛË • ›Û˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ì ¤ÌÊ·ÛË Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ÛÙË Û˘Û΢‹ Ë Û·ÎԇϷ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘, ›Ù ηٿ ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. • ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ·Ó·ÛËÎÒÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ì˯·ÓÈÎfi ̤ÛÔ, fiˆ˜...
 • Page 56: Úèó Ùëó Âîî›Óëûë

  •∏∫π¡∏M∞ ∫∞π ™Δ∞M∞Δ∏M∞ ¶ÚÈÓ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ∏ÎΛÓËÛË • ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÛÎÔ‡· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! ¢È·ß¿ÛÙË ÚÔÛËÎÙÈο ÙȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √‰ËÁ›Ë˜ ¯Ú‹Ûˈ˜ Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÙË ÙÔ • μÂ߷Ȉı›Ù fiÙÈ Ë Ï·ÛÙÈ΋ Û·ÎԇϷ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ËÚÈ˯fiÌËÓÔ ÚÈÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛËÙË ÙÔ ÛÙÔÓ ÎÒÓÔ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹˜. Ì˯¿ÓËÌ·. •...
 • Page 57: À¡Δ∏F

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ °ËÓÈο • £¤ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙË ı¤ÛË ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘. ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ËÈÙÚ¤ËÙ·È Ó· οÓËÈ ÌfiÓÔ fiÛ˘ ËÚÁ·Û›Ë˜ ËÈÛÎˢ‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ËÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛË ·˘Ùfi ÙÔ ËÁ¯ËÈÚ›‰ÈÔ ¯Ú‹Û˘. ¶ËÚ·ÈÙ¤Úˆ ËÚÁ·Û›Ë˜ Ú¤ËÈ Ó· ËÎÙËÏÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ËÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Û˘ÓËÚÁË›Ô ËÈÛÎˢÒÓ. ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ı· Ú¤ËÈ Ó· ·ËÓËÚÁÔÔÈË›Ù·È ÌË...
 • Page 58: Óùèî·ù¿Ûù·ûë Ùˆó ·Úèˆó Ê›Ïùúˆó

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Ê›ÏÙÚˆÓ • ÷ϷÚÒÛÙË ÙË ‚›‰· Ù˘ Û‡˙ˢ͢ Ù˘ ˇηÌÙ˘ ۈϋӷ˜ ÛÙË ‚¿ÛË Î¿ıË Ê›ÏÙÚÔ˘ Ù‡Ô˘ οÏÙÛ·˜ ÌË ¤Ó· ¿ÏËÓ 8 mm ‹ ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È. ™Â Ù·ÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ù· ÚˆÙ‡ÔÓÙ· Ê›ÏÙÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ οı 6 Ì‹Ó˜. ∞˘Ùfi ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·Ï¿...
 • Page 59: I·úèûìfi˜/·Óùèî·ù¿Ûù·ûë ‰Ë˘ùëúë˘fióùˆó Ê›Ïùúˆó

  ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ۈϋӷ ÌË ÛÊÈÁÎÙ‹Ú·. ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ • ΔÚ·‚‹ÍÙË ¤Íˆ ÙÔ Ê›ÏÙÚÔ. ∫·ı·Ú›ÛÙË Î·È ÛÙËÁÓÒÛÙË ÙÔ Ù‡Ô˘ οÏÙÛ·˜ Ú¤ËÈ Ó· Ë›Ó·È ËÎÙËıËÈ̤ÓÔ Î¿Ùˆ, Á‡Úˆ Ê›ÏÙÚÔ ‹ ÙÔÔıËÙ‹ÛÙË ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. ·fi ÙÔ ÛˆÏ‹Ó·. • ΔÔÔıËÙ‹ÛÙË ÙÔ ÎÏÈ ηψ‰›Ô˘ ÛÙÔ ‚Úfi¯Ô ÙÔ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Ù‡Ô˘...
 • Page 60: Δ∏™∏ ™º∞§ª∞Δø

  ∞¡∞∑∏Δ∏™∏ ™º∞§ª∞Δø¡ ∏›Ï˘ÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¶ƒ√∏π¢√¶√π∏™∏! Δ· ËÚÈÛÛfiÙËÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÌË Ì˯·Ó¤˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ËÓÙÔÈÛÌfi ‚Ï·‚ÒÓ, ÛÙÔ Û¤Ú‚È˜ Î·È ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ú¤ËÈ Ó· ‚ÚËıË› ̤۷ ÛÙËÓ ËÚÈÔ¯‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜. °È· Ó· ·ÔʇÁËÙË Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Ó· Ë›ÛÙË ÛË ËÁÚ‹ÁÔÚÛË, Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ËÙË...
 • Page 61: Úfiáú·ìì· Û˘óù‹Úëûë

  ∞¡∞∑∏Δ∏™∏ ™º∞§ª∞Δø¡ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞ÓÙÈÎË›ÌËÓÔ ™ËÌË›Ô ËϤÁ¯Ô˘ μ‹Ì·Ù· ™˘¯ÓfiÙËÙ· ∏ϤÁÍÙË Ù· Ë›ˉ· ∏ϤÁÍÙË ÁÈ· ÌÈÎÚ¤˜ Ô¤˜ ‹ ‰È·ÙÚ‹ÛËȘ ÛÎfiÓ˘ ÌËٷ͇ ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ Ê›ÏÙÚÔ. ∏ÈÛÎˢ¿ÛÙË ÌË ∏ÈıËÒÚËÛË Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÛÙËÁ·ÓÔÔÈËÙÈÎfi ÛÈÏÈÎfiÓ˘ ·ÊÔ‡ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÈÎÚÔÊ›ÏÙÚˆÓ Ù‡Ô˘ οÏÙÛ·˜ Î·È Î·ı·Ú›ÛËÙË ÌË Û˘ÌÈËṲ̂ÓÔ ·¤Ú· ‹ ‰Ë˘ÙËÚˇÔÓÙÔ˜...
 • Page 62: Δ∏áΠ∫∞ ™Δ√Πã∏Π

  Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÏ.: +46-31-949000, ÈÛÙÔÔÈË› ˘' ˢı‡ÓË Ù˘ fiÙÈ Ë ÌÔÓ¿‰· ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÛÎfiÓ˘ Husqvarna DC 5500, ÌË ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛËÈÚ¿˜ ¤ÙÔ˘˜ ηٷÛÎˢ‹˜ ÙÔ 2010 Î·È ËÊËÍ‹˜ (ÙÔ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊËÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙËÓ ÈӷΛ‰· ηٷÛÎˢ·ÛÙ‹, Ì·˙› ÌË ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÛËÈÚ¿˜), ÏËÚÔ› ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ∫√π¡√Δπ∫∏™ √¢∏°π∞™: •...
 • Page 64 www.husqvarnacp.com GB - Original instructions, ES - Instrucciones originales, PT - Instruções originais, GR - ∞Ú¯ÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ 1154682-30 ´®z+Vd7¶0x¨ ´®z+Vd7¶0x¨ 2014-10-10...

Table of Contents