Download Print this page

Norsk - Philips 2000 Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for
å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr.
Viktig sikkerhetsinformasjon
Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
- Sug aldri opp vann eller annen væske, brennbare stoffer eller
varm aske.
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som
er angitt på apparatet, stemmer overens med nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet hvis støpselet, ledningen eller selve apparatet
er ødelagt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må du få den skiftet enten av Philips,
på et servicesenter som er godkjent av Philips, eller av annet
kvalifisert personell, slik at du unngår farlige situasjoner.
- Ikke rett slangen, røret eller noe annet tilbehør mot øynene eller
ørene, og putt dem heller ikke i munnen.
- Ikke bruk apparatet sammen med en transformator. Da kan det
oppstå farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med
nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke
med apparatet. Barn skal ikke rengjøre eller vedlikeholde
apparatet uten tilsyn.
- Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller
vedlikehold av apparatet.

Norsk

27

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips 2000 Series