Download Print this page

Nederlands - Philips 2000 Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands

24
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips. Registreer uw product op
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden
ondersteuning.
Belangrijke veiligheidsinformatie
Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de
informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.
Gevaar
- Zuig nooit water of andere vloeistoffen, brandbare substanties of
hete as op.
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat,
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het
apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het
apparaat zelf beschadigd is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door
personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties
te voorkomen.
- Richt de slang, de buis of een ander accessoire nooit op de ogen
of oren en steek ze ook niet in uw mond.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in combinatie met een
transformator, aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig
gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het
gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en
ook geen nieuwe batterijen plaatsen of ander
gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips 2000 Series