Download Print this page

Svenska - Philips 2000 Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Svenska

36
Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder
genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Viktig säkerhetsinformation
Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan
informationen för framtida bruk.
Fara
- Dammsug aldrig upp vatten eller någon annan vätska, brännbara
ämnen eller het aska.
Varning
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du
ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva
apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips,
något av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande
behöriga personer för att undvika olyckor.
- Rikta inte slangen, röret eller något annat tillbehör mot ögon eller
öron och placera inte apparaten i munnen.
- Använd inte apparaten tillsammans med en transformator,
eftersom farliga situationer då kan uppstå.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och
av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap
om hur apparaten används, så länge de övervakas och får
anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som
föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och
underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Kontakten ska tas bort från vägguttaget innan du rengör eller
underhåller apparaten.

Hide quick links:

Advertisement

loading