AEG 3 Series Instruction Book

AEG 3 Series Instruction Book

Immersion blender

Advertisement

Quick Links

Immersion Blender STM3xxx
D • GR • NL • F • GB
Mattino_ImmersionBlender_AEG.indd 1
2016-01-27 10:35:29

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG 3 Series

 • Page 1 Immersion Blender STM3xxx D • GR • NL • F • GB Mattino_ImmersionBlender_AEG.indd 1 2016-01-27 10:35:29...
 • Page 2 Anleitung ......3–17 Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf Seite 4. Βιβλίο οδηγιών....3–17 Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τον αναδευτήρα χειρός, παρακαλούμε διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 5.. Gebruiksaanwijzing ..3–17 Lees het veiligheidsadvies op pagina 6 voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
 • Page 3 Teile Εξαρτήματα Onderdelen Composants A. Start-Taste A. Κουμπί έναρξης A. Start-toets A. Touche Départ B. Turbotaste B. Πλήκτρο Turbo B. Turbo-knop B. Bouton TURBO C. Handteil C. Τμήμα χειρός C. Bedieningsgedeelte C. Bloc moteur D. Metallmixfuß D. Μεταλλικό άκρο για D.
 • Page 4 SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. • Die Geräte können von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.
 • Page 5 ΥΠΟΔΕΊΞΕΊΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη μηχανή. • Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
 • Page 6 VEILIGHEIDSADVIES Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt. • Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
 • Page 7 CONSIGNES DE SÉCURITÉ Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes. • Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou dont les connaissances et l‘ e xpérience sont insuffisantes, à condition d‘...
 • Page 8 Vor der ersten Inbetriebnahme / Πριν από την πρώτη χρήση Voor het eerste gebruik / Avant la première utilisation Entfernen Sie vor der Verwendung Ihres 2. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme 3. Das Gehäuse sollte nur mit einem Geräts das gesamte Verpackungsmaterial, des Motorblocks mit warmem weichen feuchten Tuch gereinigt Kunststoffe, Schilder, Aufkleber oder...
 • Page 9 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 1. Setzen Sie den Mixfuß in das 2. Setzen Sie den Stabmixer tief in 3. Verwenden des Mini- den Becher und beginnen Sie den Zerkleinerers*. Stellen Sie den Handteil, drehen Sie ihn im Mixvorgang durch Starten mit normaler Uhrzeigersinn (A), bis er einrastet.
 • Page 10 Erste Schritte / Ξεκινώντας Het eerste gebruik / Première utilisation 4. Geben Sie die Lebensmittel in 5. Setzen Sie das Handteil in den 6. Arbeiten mit dem Schneebesen*. den Zerkleinerungsbehälter*. Die Zerkleinererdeckel ein, und Befestigen Sie den Schneebesen maximale Zerkleinerungsmenge drehen Sie es im Uhrzeigersinn (A), am Handteil, indem Sie dieses beträgt 300 g (angezeichnete...
 • Page 11 7. Verwenden des Kartoffelstampfers*. Um den Kartoffelstampfer mit dem Handstück zu verbinden, das Handstück entgegen dem Uhrzeigersinn handfest eindrehen. Im Uhrzeigersinn drehen, um die Verbindung zu lösen. Hinweis: Kartoffeln werden gekocht und anschließend bei max. Drehzahl innerhalb von 60 Sekunden zerkleinert.
 • Page 12 Reinigung und Pflege /Καθαρισμός και φροντίδα Reiniging en onderhoud /Nettoyage et entretien 1. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen 2. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme 3. Das Gehäuse sollte nur mit einem des Motorblocks mit warmem weichen feuchten Tuch gereinigt Sie den Stecker aus der Steckdose Seifenwasser.
 • Page 13 Zutatenmenge und Verarbeitungsdauer Zubehör Mixeraufsatz und Becher aus Metall Rezept Zutaten Menge Zeit Geschwindigkeit Ananas-Aprikosen-Smoothie Ananas in Scheiben 250 g Getrocknete Aprikosen 40 g 60 Sek. Turbo Joghurt 300 g Himbeer-Smoothie Gefrorene Himbeeren 250 g Bananen ½ Stück Wasser 100 g 60 Sek.
 • Page 14 Ποσότητες ανάμειξης και χρόνοι επεξεργασίας Εξάρτημα Μεταλλικό πόδι ανάμιξης και κούπα Συνταγή Υλικά Ποσότητα Ώρα Ταχύτητα Smoothie από ανανά- Ανανάς σε φέτες 250 γρ. βερίκοκα Αποξηραμένα βερίκοκα 40 γρ. 60 δευτ. Τούρμπο Γιαούρτι 300 γρ. Smoothie από σμέουρα Κατεψυγμένα σμέουρα 250 γρ.
 • Page 15 Hakken: hoeveelheden en verwerkingstijden Accessoires Metalen mixvoet en maatbeker Recept Ingrediënten Hoeveelheid Tijd Snelheid Smoothie van ananas en Ananas in schijfjes 250 g abrikoos Gedroogde abrikozen 40 g 60 s Turbo Yoghurt 300 g Smoothie van framboos Ingevroren frambozen 250 g Banaan ½...
 • Page 16 Quantités à mixer et durées de mixage Accessoire Pied mixeur en métal et gobelet Recette Ingrédients Quantité Durée Vitesse Smoothie à l’ananas et à l’abricot Tranches d’ananas 250 g Abricots secs 40 g 60 s Turbo Yaourt 300 g Smoothie à la framboise Framboises surgelées 250 g Banane...
 • Page 17 Entsorgung / Απόρριψη Verwijdering / Mise au rebut Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol Diese Kennzeichnung weist unkontrollierte Abfallentsorgung zu darauf hin, dass dieses Produkt in vermeiden. Bitte verwenden Sie für die . Entsorgen Sie die Verpackung in der EU nicht mit dem normalen Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts die den entsprechenden Recyclingbehältern.
 • Page 18 Components A. Start button B. Turbo button C. Handheld part D. Metal mixing foot E. Knife F. Power cord G. Beaker H. Traditional whisk* Chopper bowl* J. Chopper bowl lid* K. Chopper bowl knife* L. Plastic mixing foot* M. Potato masher* *depending on model Mattino_ImmersionBlender_AEG.indd 18 2016-01-27 10:35:45...
 • Page 19 SAFETY ADVICE Read the following instruction carefully before using the appliance for the first time. • Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
 • Page 20 Before first use 1. Before using your appliance, 2. Wash all parts, except for the motor 3. The housing should only be cleaned remove all packing material, plastic, base, in warm soapy water. Dry each with a soft damp cloth, then dried labels, stickers or tags that may be part thoroughly before use.
 • Page 21 4. Place food into the chopper bowl*. 5. Insert handheld part into the 6. Working with the traditional Amount of food to be chopped chopper lid, turn clockwise (A) and whisk*. To assemble whisk with cannot exceed 300 g ( Indicated max lock into position.
 • Page 22 Cleaning and care 1. Switch the appliance off, remove 2. Wash all parts, except for the motor 3. The housing should only be cleaned base, in warm soapy water. Dry each with a soft damp cloth, then dried the plug from the wall socket and wait until the tools have stopped part thoroughly before use.
 • Page 23 Whisking/Whipping quantities and Processing Times Acccessory Traditional whisk* Ingredients Quantity Time Speed Cream 500 g 50-70 sec Turbo Egg whites 4 units 60 sec Turbo Note: it is possible to use the traditional whisk* for whipping cream in the beaker, as long as the temperature of the cream is between 4 and 8 Degree Celcius.
 • Page 24 Electrolux Hausgerate Vertriebs GmbH Further Strasse 246 D-90429 Nurnberg Germany 3483 A STM3xxx 02 01 0116 Mattino_ImmersionBlender_AEG.indd 24 2016-01-27 10:35:50...

This manual is also suitable for:

Stm3 seriesStm3300

Table of Contents