Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SKL 36 B1 User Manual And Service Information

Advertisement

Quick Links

Table of Contents

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Silvercrest SKL 36 B1

Summary of Contents for Silvercrest SKL 36 B1

 • Page 3 English ..................2 Polski ................... 17 Magyar ................32 Slovenščina ................47 Česky ................... 62 Slovenčina ................77 Deutsch ................. 92 V 1.2...
 • Page 4: Table Of Contents

  SilverCrest SKL 36 B1 Table of contents   Introduction ................3   Intended use ................3   Supplied items ................4   Description of the controls ............5   Technical data................5   Safety instructions ..............6   Prior to use ................10  ...
 • Page 5: Introduction

  Introduction Thank you for purchasing a SilverCrest product. The SilverCrest headset SKL 36 B1, hereinafter referred to as headset, is easy to use and is impressive with its modern design. Read how to use the headset on the following pages.
 • Page 6: Supplied Items

  In the event of an incomplete or damaged delivery, please contact the manufacturer. SilverCrest headset SKL 36 B1 3.5mm audio jack cable (with built-in microphone and button) These operating instructions (symbolic representation)
 • Page 7: Description Of The Controls

  SilverCrest SKL 36 B1 Description of the controls These operating instructions have a fold-out cover. Fold out this page so that you always keep the controls in sight. The numbers indicate the following: Headband Adjustment slider (for adjusting size) Headset earpieces 3.5mm jack plug...
 • Page 8: Safety Instructions

  SilverCrest SKL 36 B1 Safety instructions Before using this headset for the first time, read the following instructions and pay attention to all warnings, even if you are familiar with handling electronic devices. Store these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell or pass on the headset to someone else, be sure to always include these operating instructions as they are an integral part of the device.
 • Page 9 SilverCrest SKL 36 B1  the device is never subjected to extreme temperature fluctuations as this could result in condensation and electrical short circuits. If the device was subjected to extreme temperature fluctuations, however, wait (approx. 2 hours) until the device has reached ambient temperature before use;...
 • Page 10 SilverCrest SKL 36 B1 temperatures and operating air humidity: 5°C to 35°C, max. 85% rel. humidity. DANGER! Pacemakers and implantable cardioverter defibrillators (ICDs) The headset (A) produces permanent magnetic fields which can interfere with pacemakers and ICDs. Make sure that there is a distance of at least 10cm between the headset earpieces (3) and the pacemaker or ICD.
 • Page 11 SilverCrest SKL 36 B1 been inspected by authorised service personnel. Only have qualified personnel carry out the maintenance work on the device. Clean the device using only a clean, dry cloth and never use any corrosive liquids. Do not attempt to open the housing of the device.
 • Page 12: Prior To Use

  SilverCrest SKL 36 B1 Prior to use Take the headset and all accessories out of the package and remove the plastic packaging. Check that all items have been included. First use Putting on and adjusting the headset Note the markings on the headset earpieces (3) to put on the headset (A) correctly.
 • Page 13: The Audio Jack Cable

  SilverCrest SKL 36 B1 The audio jack cable The two 3.5mm jack Headset connection (2 rings) plugs of the supplied audio connection cable differ slightly Audio source connection (3 rings) from each other. Take care that the cable is connected properly to ensure the correct functioning of the built-in microphone (5) in the audio jack cable (B).
 • Page 14: Using The Headset

  SilverCrest SKL 36 B1 Briefly pressing when using as headset or hands-free kit:  Answering or ending a call Prolonged pressing when using as headset or hands-free kit:  Starting the voice control, for example, for smartphones or tablets or...
 • Page 15: Transport Or Storage When Not In Use

  WARNING! Never connect more than one other headset to the jack socket (for example, with a Y splitter or another SKL 36 B1). This can lead to an overload and thus can damage your audio source. Never connect another audio source to the second jack socket.
 • Page 16: Sound Playback Only In One Headset Earpiece

  SilverCrest SKL 36 B1  Check the settings on your audio source, for example:  Is the volume set correctly?  Has playback started?  Press the button that is built into the microphone (5) to stop the playback pause.
 • Page 17: Conformity Information

  SilverCrest SKL 36 B1 disposal, contact your local authorities, waste disposal office or the shop where you bought the device. Dispose of the packaging in an environmentally compatible manner. Cardboard can be put out for municipal paper collections or brought to public collection points for recycling.
 • Page 18 SilverCrest SKL 36 B1 Service Phone: 0207 – 36 50 744 E-Mail: service.GB@targa-online.com Phone: 01 – 242 15 83 E-Mail: service.IE@targa-online.com Phone: 800 – 62 175 E-Mail: service.MT@targa-online.com Phone: 800 – 92 496 E-Mail: service.CY@targa-online.com IAN: 113022 Manufacturer TARGA GmbH...
 • Page 19 SilverCrest SKL 36 B1 Spis treści   Wstęp ..................18   Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ........ 18   Zakres dostawy ..............19   Opis elementów obsługowych ..........20   Dane techniczne ..............20   Wskazówki bezpieczeństwa ..........21   Przed uruchomieniem ............. 25  ...
 • Page 20: Wstęp

  SilverCrest SKL 36 B1 Wstęp Dziękujemy za zakup produktu SilverCrest. Słuchawki SilverCrest SKL 36 B1, zwane dalej "słuchawki", są łatwe w posługiwaniu się nimi i urzekają nowoczesnym wzornictwem. Na kolejnych stronach przedstawimy sposoby posługiwania się nimi. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Słuchawki są...
 • Page 21: Zakres Dostawy

  W razie niekompletnej lub uszkodzonej dostawy prosimy zwrócić się do producenta. Słuchawki SilverCrest SKL 36 B1 Kabel audio 3,5 mm, z wbudowanym mikrofonem i przełącznikiem Niniejsza instrukcja obsługi (ikona)
 • Page 22: Opis Elementów Obsługowych

  SilverCrest SKL 36 B1 Opis elementów obsługowych Niniejsza instrukcja ma odchylaną okładkę. Odchyl okładkę, by podczas czytania instrukcji mieć na widoku elementy obsługowe. Liczby mają następujące znaczenie: Kabłąk słuchawek Kabłąk z regulacją wielkości Muszle słuchawek Wtyk 3,5 mm Mikrofon z wbudowanym przełącznikiem...
 • Page 23: Wskazówki Bezpieczeństwa

  SilverCrest SKL 36 B1 Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym użyciem słuchawek prosimy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń o zagrożeniach, nawet jeśli masz doświadczenie w obsłudze urządzeń elektronicznych. Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przechowywać do wykorzystania w przyszłości. Jeżeli odstępujesz lub użyczasz urządzenie innej osobie, przekaż...
 • Page 24 SilverCrest SKL 36 B1 (nie stawiać na urządzeniu ani w jego pobliżu żadnych przedmiotów napełnionych cieczą, np. wazonów ani napojów);  urządzenie nie było ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł pól magnetycznych (na przykład głośników);  obok lub na urządzeniu nie znajdowały się źródła otwartego ognia (np.
 • Page 25 SilverCrest SKL 36 B1 znajdować się pod nadzorem, co powinno zagwarantować, że nie będą bawić się urządzeniem. Drobne części mogą w razie połknięcia stanowić zagrożenie dla życia. Folie z opakowań należy także przechowywać poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia! Warunki otoczenia podczas pracy Urządzenia nie należy użytkować...
 • Page 26 SilverCrest SKL 36 B1 otoczenia. Nawet jeśli urządzenie jest tak skonstruowane, że umożliwia słyszenie odgłosów z otoczenia, maksymalną głośność należy ustawiać tak, by nadal słyszeć odgłosy z otoczenia. Nigdy nie należy używać słuchawek w sytuacjach, które wymagają pełnej koncentracji uwagi. Zalicza się do nich np. prowadzenie pojazdów, praca z użyciem maszyn i podobne sytuacje.
 • Page 27: Przed Uruchomieniem

  SilverCrest SKL 36 B1 Przed uruchomieniem Wyjmij słuchawki i akcesoria z opakowania, usuń folie opakowaniowe. Sprawdź, czy zawartość opakowania jest kompletna. Uruchomienie Zakładanie / regulacja słuchawek Podczas poprawnego zakładania słuchawek (A) przestrzegaj oznaczeń na muszlach słuchawek (3).  R = prawy, ...
 • Page 28: Kabel Audio

  SilverCrest SKL 36 B1 Kabel audio Oba wtyki 3,5 mm Przyłącze słuchawek (2 pierścienie) dostarczonego kabla audio różnią się nieco między sobą. Przyłącze źródła dźwięku (3 pierścienie) W celu zachowania funkcji wbudowanego w kabel audio (B) mikrofonu (5), należy przestrzegać prawidłowego podłączenia kabla. Należy przestrzegać...
 • Page 29: Użytkowanie Słuchawek

  SilverCrest SKL 36 B1 Krótkie naciśnięcie podczas używania jako zestawu słuchawkowego / urządzenia głośnomówiącego:  przyjęcie połączenia / zakończenie połączenia Długie naciśnięcie podczas używania jako zestawu słuchawkowego / urządzenia głośnomówiącego:  uruchomienie sterowania głosowego, np. w przypadku smartfonów lub tabletów / odrzucenie połączenia przychodzącego Należy pamiętać, że działanie przełącznika wielofunkcyjnego...
 • Page 30: Transport / Przechowywanie W Czasie Nieużywania

  Odtwarzają one ten sam dźwięk. OSTRZEŻENIE! Nie podłączaj do tego gniazda więcej niż jednej dodatkowej pary słuchawek (np. za pomocą rozdzielacza lub innej pary słuchawek SKL 36 B1). Mogłoby to spowodować przeciążenie, a tym samym uszkodzenie źródła dźwięku. Do drugiego gniazda słuchawek w żadnym przypadku nie podłączaj drugiego źródła dźwięku.
 • Page 31: Dźwięk Jest Słyszalny Tylko W Jednej Muszli Słuchawek

  SilverCrest SKL 36 B1  Sprawdź ustawienia źródła dźwięku, np.:  Głośność jest poprawnie ustawiona?  Odtwarzanie uruchomione?  Naciśnij przycisk wbudowany w mikrofon (5), by zakończyć pauzę w odtwarzaniu. Dźwięk jest słyszalny tylko w jednej muszli słuchawek  Sprawdź, czy wtyk (4) kabla audio (B) jest w całości umieszczony w gnieździe (6) słuchawek (A) i źródła dźwięku.
 • Page 32: Deklaracja Zgodności

  SilverCrest SKL 36 B1 Prawidłowo usuwając zużyte urządzenie zapobiegasz zanieczyszczeniu środowiska i zagrożeniom dla zdrowia. Więcej informacji na temat usuwania zużytych urządzeń otrzymasz u lokalnych władz, w firmie zajmującej się wywozem odpadów lub u sprzedawcy produktu. Także opakowanie należy usunąć w sposób przyjazny dla środowiska. Karton można oddać...
 • Page 33 SilverCrest SKL 36 B1 razie stwierdzenia wad materiałowych lub produkcyjnych produktu, zostanie on bezpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, wedle naszego swobodnego uznania. Naprawa lub wymiana produktu nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, jak baterie, akumulatory czy elementy oświetlenia.
 • Page 34 SilverCrest SKL 36 B1 Tartalomjegyzék   Bevezető ................33   Rendeltetésszerű használat ............ 33   Szállítási terjedelem ............... 34   A kezelőelemek leírása ............35   Műszaki adatok ..............35   Biztonsági utasítások ............. 36   Üzembevétel előtt ..............40  ...
 • Page 35: Bevezető

  SilverCrest SKL 36 B1 Bevezető Köszönjük, hogy egy SilverCrest gyártmányú terméket választott! A SilverCrest SKL 36 B1 fejhallgató, továbbiakban fejhallgató, egyszerűen kezelhető és modern dizájnnal rendelkezik. A következő oldalakon elolvashatja, hogyan lehet a fejhallgatót használni. Rendeltetésszerű használat A fejhallgató a szórakoztató elektronika termékei közé tartozik és az audió...
 • Page 36: Szállítási Terjedelem

  Vegye ki a készüléket és a tartozékokat a csomagolásból. Távolítson el minden csomagolóanyagot és ellenőrizze, hogy minden rész teljes és sérülésmentes legyen. Forduljon a gyártóhoz, ha a csomagolás tartalma hiányos vagy sérült. SilverCrest SKL 36 B1 fejhallgató 3,5mm audió jack kábel (integrált mikrofonnal és gombbal) Jelen kezelési útmutató (szimbolikus ábra)
 • Page 37: A Kezelőelemek Leírása

  SilverCrest SKL 36 B1 A kezelőelemek leírása Ez a kezelési útmutató kihajtható borítóval van ellátva. Hajtsa ki ezt az oldalt, így a kezelőelemek mindig szem előtt vannak. A számok jelentése a következő: Fejhallgató fejpánt Állítható pánt (a méret állítására) Fejhallgatókagylók 3,5 mm-es jack dugó...
 • Page 38: Biztonsági Utasítások

  SilverCrest SKL 36 B1 Biztonsági utasítások A fejhallgató első használata előtt olvassa végig figyelmesen a következő utasításokat és tartson be minden figyelmeztetést, még akkor is, ha járatos az elektronikus készülékek kezelésében. Gondosan őrizze meg ezt a kezelési útmutatót egy esetleges későbbi alkalomra. Ha a fejhallgatót eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kezelési útmutatót is, mivel az a...
 • Page 39 SilverCrest SKL 36 B1  ne helyezzen semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe;  ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni;  a készüléket ne tegye ki túl nagy hőmérséklet-ingadozásoknak, mivel a páratartalom kicsapódhat és elektromos rövidzárlatokhoz vezethet;...
 • Page 40 SilverCrest SKL 36 B1 Működési környezet Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában), és óvni kell a portól. Üzemhőmérséklet és -légnedvesség: 5°C - 35°C; max. 85 % rel. páratartalom. VESZÉLY! Szívritmus szabályzók és beültetett defibrillátorok A fejhallgató (A) állandó mágneses mezőket gerjeszt, amelyek zavarhatják a szívritmus szabályzót és a beültetett defibrillátorokat (ICD).
 • Page 41 SilverCrest SKL 36 B1 került, ha a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve. A karbantartási munkálatok akkor szükségesek, ha a készülék nem működik kifogástalanul vagy leesett. Ha bármilyen füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal válassza le a készüléket a hangforrásként szolgáló készülékről úgy, hogy az audió...
 • Page 42: Üzembevétel Előtt

  SilverCrest SKL 36 B1 Üzembevétel előtt Vegye ki a fejhallgatót és az összes tartozékát a csomagból és távolítsa el a csomagolófóliát. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát. Üzembevétel A fejhallgató felhelyezése / beállítása A fejhallgató (A) helyes felhelyezése érdekében vegye figyelembe a fejhallgatókagylóinak (3)
 • Page 43: Az Audió Jack Kábel

  SilverCrest SKL 36 B1 Az audió jack kábel A mellékelt audió Fejhallgató csatlakozó (2 gyűrű) kábel két 3,5 mm-es jack dugója kismértékben Audió forrás csatlakozó (3 gyűrű) különbözik egymástól. Az audió jack kábelbe (B) integrált mikrofon (5) funkcionalitásának megőrzése érdekében figyeljen a kábel helyes csatlakoztatására. Ehhez tartsa be „A fejhallgató...
 • Page 44: A Fejhallgató Használata

  SilverCrest SKL 36 B1 Rövid megnyomás head set / handsfree készülékként:  Hívás fogadása / beszélgetés befejezése Hosszú megnyomás head set / handsfree készülékként:  A hangvezérlés indítása, pl. smartphone vagy táblagépek esetén / hívás elutasítása Kérem, legyen tekintettel arra, hogy a multifunkciós gomb funkcióinak száma nagymértékben a felhasznált audió...
 • Page 45: Szállítás / Raktározás Nem Használat Esetén

  FIGYELMEZTETÉS! Semmilyen körülmények között ne csatlakoztasson több mint egy további fejhallgatót a jack aljzatba (pl. egy Y elosztóval vagy egy további SKL 36 B1- el). Ez az audió forrása túlterheléséhez és ezáltal károsodásához vezethet. Semmilyen körülmények között ne csatoljon egy második audió...
 • Page 46: Problémamegoldás

  SilverCrest SKL 36 B1 Problémamegoldás Nincs hanglejátszás a külső audió forrásból  Ellenőrizze le, hogy az audió jack kábel (B) szilárdan áll-e a fejhallgató (A) jack aljzatában (6), valamint a lejátszó készülék fejhallgató aljzatában.  Ellenőrizze le az audió forrása beállításait, pl: ...
 • Page 47: Környezetvédelmi És Ártalmatlanítási Útmutatások

  SilverCrest SKL 36 B1 Környezetvédelmi és ártalmatlanítási útmutatások Az e szimbólummal megjelölt készülékek a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá esnek. Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. A régi készülékek megfelelő hulladékba helyezésével védi környezetét és egészségét.
 • Page 48 SilverCrest SKL 36 B1 lehetséges, a forródrót szolgáltatásunk a hiba okától függően egy szervizmegoldást kezdeményez. A garancia ideje alatt a terméket anyag vagy gyártási hiba esetén a saját belátásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. A termék javításával vagy cseréjével nem kezdődik újra a garancia érvényessége.
 • Page 49 SilverCrest SKL 36 B1 Kazalo   Uvod ..................48   Ustrezna uporaba ..............48   Vsebina paketa ..............49   Opis upravljalnih elementov ..........50   Tehnični podatki ..............50   Varnostna opozorila .............. 51   Pred začetkom uporabe ............55  ...
 • Page 50: Uvod

  SilverCrest SKL 36 B1 Uvod Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za nakup izdelka SilverCrest. Slušalke SilverCrest SKL 36 B1, v nadaljevanju besedila imenovane slušalke, odlikujeta preprosta uporaba in moderna oblika. Na naslednjih straneh so zapisana navodila za uporabo slušalk.
 • Page 51: Vsebina Paketa

  Če je prodajni komplet nepopoln ali poškodovan, se obrnite na proizvajalca. Slušalke SilverCrest SKL 36 B1 Zvočni kabel z vtiči 3,5 mm (z vgrajenim mikrofonom in gumbom) Ta navodila za uporabo (simbolična slika)
 • Page 52: Opis Upravljalnih Elementov

  SilverCrest SKL 36 B1 Opis upravljalnih elementov Ta navodila za uporabo imajo platnice, ki jih lahko razgrnete. Razgrnite to stran, da boste vedno videli v navodilih omenjene upravljalne elemente. Številke označujejo naslednje dele: Naglavni lok Nastavitveni lok (za prilagoditev velikosti) Školjki slušalk...
 • Page 53: Varnostna Opozorila

  SilverCrest SKL 36 B1 Varnostna opozorila Pred prvo uporabo slušalk natančno preberite ta navodila in upoštevajte vsa opozorila, kar priporočamo tudi, če že znate ravnati z elektronskimi napravami. Ta navodila skrbno shranite za kasnejšo uporabo. Če boste slušalke prodali ali jih predali drugi osebi, ji obvezno izročite tudi ta navodila za uporabo, saj so sestavni del naprave.
 • Page 54 SilverCrest SKL 36 B1  na napravo ali v njeno bližino ne postavljate virov ognja (npr. gorečih sveč);  v napravo ne vdre tuj predmet;  naprava ni izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, saj lahko zaradi tega zračna vlaga kondenzira in povzroči kratek stik. Če je bila naprava kljub temu izpostavljena velikim temperaturnim spremembam, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se naprava prilagodi temperaturi...
 • Page 55 SilverCrest SKL 36 B1 Okolica uporabe Naprava ni namenjena uporabi v okolju z visoko temperaturo ali zračno vlažnostjo (npr. v kopalnicah) ali v zelo prašnem okolju. Delovna temperatura in zračna vlažnost: od 5 do 35 °C, največ 85 % rel. vlažnosti.
 • Page 56 SilverCrest SKL 36 B1 izpostavljena dežju ali vlagi, je potrebno vzdrževanje ali popravilo. Popravilo je potrebno tudi, če ne deluje pravilno ali če je padla na tla. Če se začne iz naprave kaditi, če zaslišite nenavadne zvoke ali zaznate neobičajen vonj, jo takoj odklopite od zvočnega vira, tako da izvlečete zvočni kabel z vtiči (B).
 • Page 57: Pred Začetkom Uporabe

  SilverCrest SKL 36 B1 Pred začetkom uporabe Odstranite slušalke in ves pribor iz embalaže in povsem odstranite vse embalažne folije. Preverite, ali je vsebina paketa popolna. Začetek uporabe Nameščanje/prilagoditev slušalk Za pravilno namestitev slušalk (A) upoštevajte napis na školjkah slušalk (3).
 • Page 58: Zvočni Kabel Z Vtiči

  SilverCrest SKL 36 B1 Zvočni kabel z vtiči Vtiča 3,5 mm na Priključek za slušalke (2 obročka) priloženem zvočnem povezovalnem kablu se nekoliko razlikujeta. Priključek za zvočni vir (3 obročki) Da zagotovite pravilno delovanje mikrofona (5), ki je vgrajen v sam zvočni kabel z vtiči (B), poskrbite za pravilen priklop kabla.
 • Page 59: Uporaba Slušalk

  SilverCrest SKL 36 B1 Kratek pritisk pri uporabi kot naglavni komplet oziroma naprava za prostoročno telefoniranje:  Sprejem klica / končanje klica Dolg pritisk pri uporabi kot naglavni komplet oziroma naprava za prostoročno telefoniranje:  Sprožitev glasovnega upravljanja, npr. na pametnih telefonih ali tabličnih računalnikih / zavrnitev dohodnega klica...
 • Page 60: Transport/Shranjevanje Po Uporabi

  OPOZORILO! Na vtičnico nikakor ne priklopite več kot enih dodatnih slušalk (na primer z Y-razdelilnikom ali preko dodatnih slušalk SKL 36 B1). To lahko povzroči preobremenitev in poškoduje zvočni vir. Na drugo vtičnico nikakor ne priklopite dodatnega zvočnega vira.
 • Page 61: Zvok Se Predvaja Le Na Eni Školjki Slušalk

  SilverCrest SKL 36 B1  Ali je glasnost pravilno nastavljena?  Ali ste zagnali predvajanje?  Pritisnite tipko, vgrajeno v mikrofon (5), da končate premor predvajanja. Zvok se predvaja le na eni školjki slušalk  Preverite, ali sta vtiča (4) zvočnega kabla z vtiči (B) pravilno in do konca vstavljena v vtičnici (6) slušalk (A) in zvočnega vira.
 • Page 62: Opombe O Skladnosti

  SilverCrest SKL 36 B1 Poskrbite tudi za okolju prijazno odstranjevanje embalaže. Kartonsko embalažo lahko v recikliranje oddate na zbirališču starega papirja ali na javnih zbirališčih. Folije in umetne mase v embalaži oddajte pri lokalnem podjetju za ravnanje z odpadki, ki bo poskrbelo za okolju prijazno odstranjevanje.
 • Page 63 SilverCrest SKL 36 B1 navodil za sestavo in uporabo izdelka ali, če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan. 8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za minimalno dobo, ki je zahtevana s strani zakonodaje. 9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
 • Page 64 SilverCrest SKL 36 B1 Obsah   Úvod ..................63   Používání výrobku v souladu s jeho určením ......63   Rozsah dodávky ..............64   Popis ovládacích prvků ............65   Technické údaje ..............65   Bezpečnostní pokyny ............. 66  ...
 • Page 65: Úvod

  SilverCrest SKL 36 B1 Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek značky SilverCrest. Sluchátka SilverCrest SKL 36 B1, dále označovaná jako sluchátka, oslovují jednoduchým zacházením a moderním designem. Na následujících stránkách se dočtete, jak svá sluchátka můžete používat. Používání výrobku v souladu s jeho určením Tato sluchátka jsou výrobkem spotřební...
 • Page 66: Rozsah Dodávky

  Je-li dodávka nekompletní nebo poškozená, kontaktujte prosím výrobce. Sluchátka SilverCrest SKL 36 B1 Audio kabel (s 3,5mm jack konektory, integrovaným mikrofonem a tlačítkem) Tento návod k obsluze (symbolické zobrazení)
 • Page 67: Popis Ovládacích Prvků

  SilverCrest SKL 36 B1 Popis ovládacích prvků Součástí tohoto návodu k obsluze je odklápěcí záložka. Po odklopení této záložky budete mít jednotlivé ovládací prvky vždy před očima. Jednotlivé číslice mají tento význam: Třmen přes hlavu Seřizovací třmeny (pro nastavení velikosti) Mušle...
 • Page 68: Bezpečnostní Pokyny

  SilverCrest SKL 36 B1 Bezpečnostní pokyny Před prvním použitím sluchátek si pozorně přečtěte následující pokyny a dodržujte všechna výstražná upozornění, a to i tehdy, pokud jste se zacházením s elektronickými přístroji obeznámeni. Pečlivě tento návod k obsluze uschovejte pro pozdější referenci. Pokud byste sluchátka prodávali nebo předávali jiné...
 • Page 69 SilverCrest SKL 36 B1  přístroj nestál v bezprostřední blízkosti magnetických polí (např. reproduktorů);  na přístroji ani vedle něj nestály zdroje otevřeného ohně (např. hořící svíčky);  se do přístroje nedostaly cizí předměty;  přístroj nebyl vystaven velkým teplotním výkyvům, protože by mohlo dojít ke kondenzaci vzdušné...
 • Page 70 SilverCrest SKL 36 B1 Provozní prostředí Přístroj není dimenzován pro provoz v prostorách s vysokou teplotou nebo vlhkostí vzduchu (např. v koupelnách) nebo nadměrnou prašností. Provozní teplota a provozní vlhkost vzduchu: 5 až 35 °C, max. 85% rel. vlhkost. NEBEZPEČÍ! Kardiostimulátory a implantované...
 • Page 71 SilverCrest SKL 36 B1 Údržba/čištění Údržbu nebo opravu je nutné provést v případě, že došlo k poškození přístroje, např. došlo k poškození pláště přístroje, do přístroje pronikla kapalina nebo cizí předmět, přístroj byl vystaven dešti/vlhku. Údržbu je nutné provést také v případě, že přístroj spadl nebo řádně...
 • Page 72: Před Uvedením Do Provozu

  SilverCrest SKL 36 B1 Před uvedením do provozu Vyjměte sluchátka a veškeré příslušenství z obalu a odstraňte z nich obalové fólie. Zkontrolujte kompletnost. Uvedení do provozu Nasazení a nastavení sluchátek Pro správné nasazení sluchátek (A) se řiďte popisem na mušlích (3).
 • Page 73: Audio Kabel

  SilverCrest SKL 36 B1 Audio kabel 3,5mm jack konektory Připojení sluchátek (2 kroužky) dodaného audio kabelu se částečně liší. Připojení audio zdroje (3 kroužky) Pro zajištění správné funkce mikrofonu (5) integrovaného v audio kabelu (B) je kabel nutné správně připojit. V této souvislosti si prosím přečtěte také odstavec „Použití...
 • Page 74: Použití Sluchátek

  SilverCrest SKL 36 B1 Krátký stisk při použití jako headset (handsfree komunikace):  přijetí hovoru / ukončení hovoru Dlouhý stisk při použití jako headset (handsfree komunikace):  spuštění hlasového ovládání, např. u chytrého telefonu nebo tabletu / odmítnutí příchozího hovoru Pamatujte prosím, že funkční...
 • Page 75: Přeprava / Skladování Nepoužívaného Přístroje

  VAROVÁNÍ! Do zdířky v žádném případě nepřipojujte víc než jedna další sluchátka (např. pomocí Y-rozdvojky nebo dalších sluchátek SKL 36 B1). Mohlo by dojít k přetížení a následnému poškození audio zdroje. Do druhé zdířky v žádném případě nepřipojujte další audio zdroj.
 • Page 76: Zvuk Hraje Jen V Jedné Mušli

  SilverCrest SKL 36 B1  Zkontrolujte nastavení audio zdroje, např.:  Správné nastavení hlasitosti?  Spuštěné přehrávání?  Stiskněte tlačítko integrované v mikrofonu (5) pro ukončení přehrávací pauzy. Zvuk hraje jen v jedné mušli  Zkontrolujte, zda jsou jack konektory (4) audio kabelu (B) zcela zastrčené...
 • Page 77: Poznámky Ke Shodě S Předpisy Eu

  SilverCrest SKL 36 B1 získáte na obecním úřadě, ve sběrném dvoře nebo v obchodě, ve kterém jste přístroj zakoupili. Ekologicky zlikvidujte i obal. Kartony můžete odevzdat k recyklaci do starého papíru nebo na veřejných sběrných místech. Fólie a plasty, které jsou součástí...
 • Page 78 SilverCrest SKL 36 B1 Servis Telefon: 2 – 39 000 290 E-mailový: service.CZ@targa-online.com IAN: 113022 Výrobce TARGA GmbH Coesterweg 45 59494 SOEST GERMANY 76 - Česky...
 • Page 79 SilverCrest SKL 36 B1 Obsah   Úvod ..................78   Používanie primerané účelu ........... 78   Obsah dodávky ..............79   Ovládacie prvky..............80   Technické údaje ..............80   Bezpečnostné pokyny ............81   Pred uvedením do prevádzky ..........85  ...
 • Page 80: Úvod

  SilverCrest SKL 36 B1 Úvod Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre výrobok SilverCrest. Slúchadlá SilverCrest SKL 36 B1, ďalej uvedené ako slúchadlá, sa jednoducho ovládajú a majú moderný dizajn. Na nasledujúcich stranách sa dočítate, ako sa majú používať tieto slúchadlá.
 • Page 81: Obsah Dodávky

  Vyberte prístroj a všetko príslušenstvo z obalu. Odstráňte všetky obalové materiály a skontrolujte, či sú všetky diely úplné a nepoškodené. V prípade neúplnej alebo poškodenej dodávky sa obráťte na výrobcu. Slúchadlá SilverCrest SKL 36 B1 Audiokábel s 3,5 mm konektorom (s integrovaným mikrofónom a tlačidlom) Tento návod (symbolický...
 • Page 82: Ovládacie Prvky

  SilverCrest SKL 36 B1 Ovládacie prvky Tento návod obsahuje roztvárací obal. Roztvorte túto stranu, aby ste mali ovládacie prvky stále pred očami. Číslice majú tento význam: Strmeň slúchadiel Nastavovací strmeň (na prispôsobenie veľkosti) Náušníky slúchadiel Konektor 3,5 mm Mikrofón (s integrovaným tlačidlom) Zásuvka 3,5 mm...
 • Page 83: Bezpečnostné Pokyny

  SilverCrest SKL 36 B1 Bezpečnostné pokyny Pred prvým používaním slúchadiel si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a rešpektujte všetky varovania, aj keď viete zaobchádzať s elektronickými zariadeniami. Tento návod si starostlivo uschovajte ako referenčný materiál pre budúcnosť. Ak slúchadlá predáte alebo dáte inej osobe, odovzdajte jej aj tento návod na používanie.
 • Page 84 SilverCrest SKL 36 B1  sa do prístroja nedostali žiadne cudzie predmety;  ste prístroj nevystavovali veľkým teplotným výkyvom, inak by mohla vlhkosť zo vzduchu skondenzovať a spôsobiť skrat - ak prístroj náhodou vystavíte vysokým teplotným výkyvom, vyčkajte (asi 2 hodiny) s jeho zapnutím, kým sa teplota prístroja nevyrovná...
 • Page 85 SilverCrest SKL 36 B1 Prevádzkové podmienky Prístroj nie je určený na používanie v priestoroch s vysokou teplotou alebo vlhkosťou (napr. v kúpeľni) ani s nadmernou prašnosťou. Prevádzková teplota a vlhkosť: 5 °C až 35 °C, max. 85 % rel. vlhkosť.
 • Page 86 SilverCrest SKL 36 B1 cudzorodé predmety alebo keď bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti. Opravárske práce sú potrebné aj vtedy, keď nefunguje bezchybne alebo keď spadol. Ak si všimnete dym, nezvyčajné zvuky alebo zápach, okamžite prístroj odpojte od zdroja zvuku tak, že z neho vytiahnete audiokábel (B). V takom prípade sa prístroj nesmie ďalej používať, kým ho neskontroluje príslušný...
 • Page 87: Pred Uvedením Do Prevádzky

  SilverCrest SKL 36 B1 Pred uvedením do prevádzky Vyberte slúchadlá a všetky diely príslušenstva z obalu a odstráňte všetky obalové materiály. Skontrolujte úplnosť dodávky. Uvedenie do prevádzky Nasadenie a nastavenie slúchadiel Aby ste si správne nasadili slúchadlá (A), riaďte sa označením na náušníkoch...
 • Page 88: Audiokábel

  SilverCrest SKL 36 B1 Audiokábel Zástrčkové 3,5 mm Pripojenie slúchadiel (2 krúžky) konektory dodaného prepojovacieho audiokábla sa Pripojenie zdroja zvuku (3 krúžky) vzájomne trochu líšia. Ak chcete zachovať funkciu v audiokábli (B) integrovaného mikrofónu (5), musíte kábel správne pripojiť. Riaďte sa pritom aj časťou „Používanie slúchadiel“.
 • Page 89: Používanie Slúchadiel

  SilverCrest SKL 36 B1 Krátke stlačenie pri použití na hlasité telefonovanie (headset):  Prijatie volania/ukončenie hovoru Dlhé stlačenie pri použití na hlasité telefonovanie (headset):  Spustenie hlasového ovládania, napr. smartfónoch alebo tabletoch/odmietnutie prichádzajúceho volania Majte tiež na pamäti, že rozsah funkcií viacúčelového tlačidla je veľmi závislý...
 • Page 90: Preprava A Skladovanie

  VAROVANIE! V žiadnom prípade nepripojte do zásuvky viac než jedny ďalšie slúchadlá (napr. cez rozbočovač Y alebo ďalšie slúchadlá SKL 36 B1). Mohlo by to viesť k preťaženiu a poškodeniu zdroja zvuku. V žiadnom prípade nepripojte ďalší zdroj zvuku do druhej zásuvky.
 • Page 91: Riešenie Problémov

  SilverCrest SKL 36 B1 Riešenie problémov Žiadna reprodukcia z externých zdrojov zvuku  Skontrolujte, či je audiokábel (B) správne zasunutý do zásuvky (6) slúchadiel (A) a do zásuvky pre slúchadlá na reprodukčnom prístroji.  Skontrolujte nastavenia na zdroji zvuku, napr. či: ...
 • Page 92: Životné Prostredie A Pokyny Na Likvidáciu Prístroja

  SilverCrest SKL 36 B1 Životné prostredie a pokyny na likvidáciu prístroja Na týmto symbolom označené prístroje sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EU. Všetky staré elektrické a elektronické prístroje sa musia likvidovať oddelene od domového odpadu na štátom určených miestach. Správnou likvidáciou starých prístrojov zabraňujete škodám na životnom prostredí...
 • Page 93: Pokyny K Záruke A Zabezpečeniu Servisu

  SilverCrest SKL 36 B1 Pokyny k záruke a zabezpečeniu servisu Záruka spoločnosti TARGA GmbH Na tento prístroj máte trojročnú záruku od dátumu nákupu. Uschovajte si originál pokladničného bloku ako doklad o kúpe. Pred uvedením výrobku do prevádzky si prečítajte priloženú dokumentáciu. Ak by sa vyskytol problém, ktorý...
 • Page 94 SilverCrest SKL 36 B1 Inhaltsverzeichnis   Einleitung................93   Bestimmungsgemäße Verwendung ........93   Lieferumfang ................94   Beschreibung der Bedienelemente ......... 95   Technische Daten ..............95   Sicherheitshinweise ..............96   Vor der Inbetriebnahme ............100   Inbetriebnahme ..............100  ...
 • Page 95: Einleitung

  SilverCrest SKL 36 B1 Einleitung Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SilverCrest entschieden haben. Der SilverCrest Kopfhörer SKL 36 B1, nachfolgend als Kopfhörer bezeichnet, ist einfach in der Handhabung und besticht durch sein modernes Design. Lesen Sie auf den nachfolgenden Seiten, wie Sie den Kopfhörer benutzen können.
 • Page 96: Lieferumfang

  Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Im Falle einer unvollständigen oder beschädigten Lieferung wenden Sie sich bitte an den Hersteller. SilverCrest Kopfhörer SKL 36 B1 3,5mm Audio-Klinkenkabel (mit integriertem Mikrofon und Taster) Diese Bedienungsanleitung (Symbolbild)
 • Page 97: Beschreibung Der Bedienelemente

  SilverCrest SKL 36 B1 Beschreibung der Bedienelemente Diese Bedienungsanleitung ist mit einem ausklappbaren Umschlag versehen. Klappen Sie diese Seite aus, damit Sie die Bedienelemente immer vor Augen haben. Die Ziffern haben folgende Bedeutung: Kopfhörerbügel Einstellbügel (zur Größeneinstellung) Kopfhörermuscheln Klinkenstecker 3,5mm...
 • Page 98: Sicherheitshinweise

  SilverCrest SKL 36 B1 Sicherheitshinweise Vor der ersten Verwendung des Kopfhörers lesen Sie die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig als zukünftige Referenz auf. Wenn Sie den Kopfhörer verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese...
 • Page 99 SilverCrest SKL 36 B1  das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) steht  keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen  keine Fremdkörper eindringen  das Gerät keinen übermäßigen Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen...
 • Page 100 SilverCrest SKL 36 B1 beaufsichtigt. Kinder sollten grundsätzlich beaufsichtigt werden, damit sichergestellt werden kann, dass sie mit diesem Gerät nicht spielen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie auch die Verpackungsfolien fern. Es besteht Erstickungsgefahr! Betriebsumgebung Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z.B.
 • Page 101 SilverCrest SKL 36 B1 Verwenden Sie den Kopfhörer keinesfalls in Situationen, welche Ihre volle Aufmerksamkeit verlangen. Hierzu zählen z.B. das Führen von Fahrzeugen, Arbeiten mit Maschinen oder ähnliche Situationen. Der Schall kann Ihre Aufmerksamkeit beeinträchtigen oder dazu führen, dass Sie nicht mehr wahrnehmen, was um Sie herum geschieht.
 • Page 102: Vor Der Inbetriebnahme

  SilverCrest SKL 36 B1 Vor der Inbetriebnahme Entnehmen Sie den Kopfhörer und alle Zubehörteile der Verpackung und entfernen Sie die Verpackungsfolien. Überprüfen Sie die Vollständigkeit. Inbetriebnahme Den Kopfhörer aufsetzen / einstellen Beachten Sie zum korrekten Aufsetzen des Kopfhörers (A) die Beschriftung an den Kopfhörermuscheln (3).
 • Page 103: Das Audio-Klinkenkabel

  SilverCrest SKL 36 B1 Das Audio-Klinkenkabel Die beiden 3,5 mm Anschluss Kopfhörer (2 Ringe) Klinkenstecker des mitgelieferten Audio- Verbindungskabels Anschluss Audioquelle (3 Ringe) unterscheiden sich etwas voneinander. Um die Funktionalität des in das Audio-Klinkenkabel (B) integrierten Mikrofons (5) zu wahren, achten Sie bitte auf korrekten Anschluss des Kabels. Beachten Sie hierzu auch den Abschnitt „Den Kopfhörer verwenden“.
 • Page 104: Den Kopfhörer Verwenden

  SilverCrest SKL 36 B1 Kurzes Drücken bei Verwendung als Head Set /Freisprechanlage:  Anruf annehmen / Beenden eines Gespräches Langes Drücken bei Verwendung als Head Set /Freisprechanlage:  Starten der Sprachsteuerung, z.B. bei Smartphones oder Tablet-PCs / Abweisen eines eingehenden Anrufes...
 • Page 105: Transport / Lagerung Bei Nichtbenutzung

  Tonsignal wiedergegeben. WARNUNG! Schließen Sie keinesfalls mehr als einen weiteren Kopfhörer an die Klinkenbuchse an (z.B. mit einem Y-Verteiler oder weiteren SKL 36 B1). Dies kann zu einer Überlastung und damit zu einer Beschädigung Ihrer Audioquelle führen. Schließen Sie keinesfalls eine weitere Audioquelle an die zweite Klinkenbuchse an.
 • Page 106: Tonwiedergabe Nur Auf Einer Kopfhörermuschel

  SilverCrest SKL 36 B1  Überprüfen Sie die Einstellungen an Ihrer Audioquelle, z.B:  Lautstärkeeinstellung korrekt eingestellt?  Wiedergabe gestartet?  Drücken Sie den im Mikrofon (5) integrierten Taster, um die Wiedergabepause zu beenden. Tonwiedergabe nur auf einer Kopfhörermuschel ...
 • Page 107: Konformitätsvermerke

  SilverCrest SKL 36 B1 Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Gerätes vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Gerätes erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.
 • Page 108 SilverCrest SKL 36 B1 Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Verbrauchsmaterial wie Batterien, Akkus und Leuchtmittel sind von der Garantie ausgeschlossen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen gegenüber dem Verkäufer bestehen neben dieser Garantie und werden durch diese nicht eingeschränkt.
 • Page 109 SilverCrest SKL 36 B1 Deutsch - 107...

This manual is also suitable for:

113022

Table of Contents