Download  Print this page

Electrolux ESI 66065 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

gebruiksaanwijzing
user manual
benutzerinformation
Afwasmachine
Dishwasher
Geschirrspüler
ESI 66065

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux ESI 66065

  Summary of Contents for Electrolux ESI 66065

 • Page 1 Afwasmachine Dishwasher Geschirrspüler ESI 66065...
 • Page 2: Table Of Contents

  2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Ga voor meer van onze ideeën naar www.electrolux.com INHOUD Veiligheidsinformatie De vaatwasser inruimen Beschrijving van het product Een afwasprogramma selecteren en starten Bedieningspaneel Bediening van het apparaat Wasprogramma's De waterontharder instellen Onderhoud en reiniging...
 • Page 3 3 • Gebruik alleen gespecificeerde producten • Alleen een erkende persoon mag de elek- voor afwasmachines (afwasmiddel, zout, trische installatie, het loodgieterswerk en glansspoelmiddel). de installatie van het apparaat uitvoeren. • Zout dat niet gespecificeerd is voor afwas- Dit om het risico op structurele schade of machines, veroorzaakt schade aan de wa- lichamelijk letsel te voorkomen.
 • Page 4 4 electrolux – Wees voorzichtig als u de watertoe- Service-afdeling voerslang aansluit: • Alleen een erkende persoon mag dit ap- – Laat de watertoevoerslang of de vei- paraat repareren. Neem contact op met ligheidsklep niet in het water komen. het servicecentrum.
 • Page 5: Beschrijving Van Het Product

  5 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Bovenrek Typeplaatje Aanpassen van de instelling van de wa- Filters terhardheid Onderste sproeiarm Zoutreservoir Bovenste sproeiarm Afwasmiddeldoseerbakje Glansmiddeldoseerbakje...
 • Page 6: Bedieningspaneel

  6 electrolux BEDIENINGSPANEEL Aan-/uit-toets Programmakeuzetoetsen Toets uitgestelde start Display Indicatielampjes Functietoetsen Indicatielampjes • Gaat aan als u een wasprogramma kiest. • Blijft aan gedurende het wasprogramma. Programma bezig • Gaat uit aan het einde van het wasprogramma. Gaat branden als een wasprogramma is afgelopen.
 • Page 7: Bediening Van Het Apparaat

  7 Programmakeuzetoetsen • Om het glansmiddeldoseerbakje in en uit te schakelen als de multitabfunctie aan Druk op één van deze toetsen om een af- staat. Raadpleeg 'Problemen oplossen...'. wasprogramma in te stellen. Het bijbehoren- • Om het lopende wasprogramma of een af- de controlelampje gaat branden.
 • Page 8: De Waterontharder Instellen

  8 electrolux DE WATERONTHARDER INSTELLEN De waterontharder verwijdert mineralen en Neem contact op met uw plaatselijke water- zouten van de watertoevoer. Deze minera- instantie voor informatie over de hardheid len en zouten kunnen schade aan het appa- van het water in uw omgeving.
 • Page 9: Gebruik Van Zout Voor De Vaatwasser

  9 GEBRUIK VAN ZOUT VOOR DE VAATWASSER Het zoutreservoir vullen: 1. Draai de dop linksom om het zoutreser- voir te openen. 2. Vul het zoutreservoir met 1 liter water (u vult alleen bij het eerste gebruik zout bij). 3. Gebruik de trechter om het zoutreser- voir te vullen met zout.
 • Page 10: De Multitabfunctie

  10 electrolux 3. Verwijder gemorst glansmiddel met een U kunt de dosering van het glansmiddel in- absorberend doekje om te voorkomen stellen tussen stand 1 (laagste dosering) en dat er te veel schuim ontstaat tijdens het stand 4 (hoogste dosering).
 • Page 11: Een Afwasprogramma Selecteren En Starten

  11 • Waterdruppels kunnen zich ophopen op plastic voorwerpen en antiaanbakpannen. EEN AFWASPROGRAMMA SELECTEREN EN STARTEN Een wasprogramma selecteren en U kunt ook de uitgestelde start selecte- starten zonder uitgestelde start ren met de deur gesloten. Wanneer u een wasprogramma selecteert, heeft u 1.
 • Page 12: Wasprogramma's

  12 electrolux 3. Laat de deur van de afwasautomaat een Dit helps om het energieverbruik te beper- paar minuten op een kier staan voordat ken. u het serviesgoed uit de machine haalt, Verwijder de voorwerpen uit de manden. voor betere droogresultaten.
 • Page 13: Onderhoud En Reiniging

  13 Verbruikswaarden Energie (kWh) Water (liter) Programma 0,9 - 1,7 8 - 17 Automatisch 1,4 - 1,6 15 - 16 Intensief Snel 1,0 - 1,1 10 - 11 Economy (zuinig) Spoelgangen 1) Op het display verschijnt de programmaduur. De druk en temperatuur van het water,...
 • Page 14: Problemen Oplossen

  14 electrolux De sproeiarmen reinigen Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproei- armen hebben verstopt, verwijder deze dan met een smal en puntig voorwerp. De buitenoppervlakken reinigen Reinig de buitenoppervlakken van het appa- raat en het bedieningspaneel met een voch- tige zachte doek.
 • Page 15 15 Storing Storingscode Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Het programma begint De deur van het appa- Sluit de deur goed. niet. raat is open. De stekker is niet aan- Steek de stekker in het gesloten. stopcontact. De zekering in de me- Vervang de zekering.
 • Page 16: Technische Gegevens

  16 electrolux Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing Het afwasmiddel kan de oor- Gebruik een ander merk afwas- zaak zijn. middel. Het serviesgoed is nat. U heeft een afwasprogramma Laat de deur van de afwasauto- ingesteld zonder droogfase of maat een paar minuten op een met een verkorte droogfase.
 • Page 17 17 mogelijke negatieve gevolgen voor mens en gemeentereiniging of de winkel waar u het milieu die zich zouden kunnen voordoen in product hebt gekocht. geval van verkeerde afvalverwerking. Voor Recycle de materialen met het symbool gedetailleerdere informatie over het .
 • Page 18: Safety Information

  18 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com CONTENTS Safety information Loading cutlery and dishes Product description Select and start a washing programme Control panel Use of the appliance Washing programmes Setting the water softener...
 • Page 19 19 • Make sure that the spray arms can move • The manufacturer is not responsible for freely before you start a washing pro- frost damage. gramme. Water connection • The appliance can release hot steam if • Use new hoses to connect the appliance you open the door while a washing pro- to the water supply.
 • Page 20: Product Description

  20 electrolux • Do not use multiple plugs and extension – Discard the appliance at the local cables. There is a risk of fire. waste disposal centre. • Do not replace or change the mains ca- Warning! The dishwasher ble. Contact the service centre.
 • Page 21: Control Panel

  21 Upper spray arm CONTROL PANEL On/off button Programme selection buttons Delay start button Display Indicator lights Function buttons Indicator lights • It comes on when you select a washing programme. • It stays on for all the duration of the washing programme.
 • Page 22: Use Of The Appliance

  22 electrolux Indicator lights It comes on when it is necessary to fill the rinse aid container. Refer to 'Use of detergent and rinse aid'. Rinse aid 1) When the salt and/or rinse aid containers are empty, the related indicator lights do not come on while a washing programme operates.
 • Page 23: Setting The Water Softener

  23 SETTING THE WATER SOFTENER The water softener removes minerals and Adjust the level of the water softener if this salts from the water supply. These minerals does not agree with the water hardness in and salts can cause damage to the appli- your area.
 • Page 24: Use Of Dishwasher Salt

  24 electrolux USE OF DISHWASHER SALT How to fill the salt container: 1. Turn the cap counterclockwise and open the salt container. 2. Fill the salt container with 1 litre of water (only for the first time you fill with salt).
 • Page 25: Multitab Function

  25 You can set the rinse aid dosage between Turn the rinse aid selector to increase or position 1 (lowest dosage) and position 4 decrease the dosage. (highest dosage). MULTITAB FUNCTION The multitab function is for combi detergent 2. Make sure that the appliance is in set- tablets.
 • Page 26 26 electrolux – The related programme indicator light How to cancel a washing programme comes on. or a delay start – All other programme indicator lights If a washing programme or a delay go off. start has not started, you can change –...
 • Page 27: Washing Programmes

  27 Remove the items from the baskets • There can be water on the sides and on the door of the appliance. Stainless steel • Let the dishes become cold before you re- becomes cool more quickly than the move them from the appliance.
 • Page 28: Care And Cleaning

  28 electrolux The pressure and temperature of the and the quantity of dishes can change water, the variations of power supply these values. CARE AND CLEANING To remove and clean the filters 3. Fully clean the parts with water. 4. Put the two parts of the filter (A) togeth- Dirty filters decrease the washing results.
 • Page 29 29 Malfunction Fault code Possible cause Possible solution The water pressure is Contact your local wa- too low. ter authority. The water tap is closed. Open the water tap. The filter in the water in- Clean the filter. let hose is blocked.
 • Page 30 30 electrolux Problem Possible cause Possible solution The baskets were not loaded Load the baskets correctly. correctly, water did not touch all surfaces. The spray arms could not turn Make sure that an incorrect ar- freely because of incorrect ar- rangement of the load does not rangement of the load.
 • Page 31: Technical Data

  31 TECHNICAL DATA Dimensions Width 596 mm Height 818 - 898 mm Depth 575 mm Water supply pressure Minimum 0,5 bar (0,05 MPa) Maximum 8 bar (0,8 MPa) Cold water or hot water maximum 60 °C Water supply Capacity Place settings 1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4'' thread.
 • Page 32: Sicherheitshinweise

  32 electrolux Electrolux. Thinking of you. Mehr zu unserem Denken finden Sie unter www.electrolux.com INHALT Sicherheitshinweise Laden von Besteck und Geschirr Gerätebeschreibung Auswählen und Starten eines Bedienblende Spülprogramms Gebrauch des Gerätes Spülprogramme Einstellen des Wasserenthärters Reinigung und Pflege Gebrauch von Salz für Geschirrspüler Was tun, wenn …...
 • Page 33 33 den Besteckkorb ein. Wenn dies nicht darf nicht montiert oder an das Strom- möglich ist, legen Sie sie horizontal in den netz angeschlossen werden. Wenden Sie Oberkorb oder in den Messerkorb. (Nicht sich in diesem Fall an Ihren Händler.
 • Page 34 34 electrolux • Prüfen Sie bei der ersten Verwendung • Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker des Gerätes, dass die Schläuche keine nach der Montage noch zugänglich ist. Wasserlecks aufweisen. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie • Der Wasserzulaufschlauch verfügt über das Gerät vom Stromnetz trennen möch-...
 • Page 35: Gerätebeschreibung

  35 GERÄTEBESCHREIBUNG Oberkorb Typenschild Wasserhärtestufen-Wähler Filter Salzbehälter Unterer Sprüharm Reinigungsmittelbehälter Oberer Sprüharm Klarspülmittel-Dosierer...
 • Page 36: Bedienblende

  36 electrolux BEDIENBLENDE Ein-/Aus-Taste Programmwahltasten Zeitvorwahltaste Display Kontrolllampen Funktionstasten Kontrolllampen • Leuchtet auf, wenn Sie ein Spülprogramm auswählen. • Leuchtet für die gesamte Dauer des Spülprogramms. Laufendes Programm • Erlischt am Ende des Spülprogramms. Leuchtet nach dem Ende des Spülprogramms auf.
 • Page 37: Gebrauch Des Gerätes

  37 Programmwahltasten • Zum Ein-/Abschalten des Klarspülmittel- Dosierers, wenn die Funktion Multitab ein- Drücken Sie eine dieser Tasten, um ein Spül- geschaltet ist. Schlagen Sie dazu bitte un- programm einzustellen. Die zugehörige An- ter „Was tun, wenn...“ nach. zeige leuchtet auf.
 • Page 38: Einstellen Des Wasserenthärters

  38 electrolux EINSTELLEN DES WASSERENTHÄRTERS Der Wasserenthärter hält die im Wasser ent- Wenden Sie sich an Ihr örtliches Wasserver- haltenen Minerale und Salze zurück. Diese sorgungsunternehmen, um die Wasserhärte Minerale und Salze können das Gerät be- in Ihrem Gebiet zu erfahren.
 • Page 39: Gebrauch Von Salz Für Geschirrspüler

  39 GEBRAUCH VON SALZ FÜR GESCHIRRSPÜLER So füllen Sie den Salzbehälter: 1. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhr- zeigersinn und öffnen Sie den Salzbehäl- ter. 2. Füllen Sie den Salzbehälter mit 1 Liter Wasser (nur wenn Sie zum ersten Mal Salz einfüllen).
 • Page 40: Funktion "Multitab

  40 electrolux 1. Drücken Sie zum Öffnen des Deckels Einstellung der Klarspülmitteldosierung Werkseitige Einstellung: Stufe 3. die Freigabetaste des Klarspülmittel- Sie können den Klarspülmittel-Dosierer auf Dosierers. die Stufen 1 (niedrigste Dosierung) bis 4 2. Füllen Sie den Klarspülmittel-Dosierer (höchste Dosierung) einstellen.
 • Page 41: Auswählen Und Starten Eines Spülprogramms

  41 • Stellen Sie sicher, dass das Geschirr und • Ordnen Sie leichte Gegenstände in den das Besteck nicht aneinander haften. Oberkorb ein. Achten Sie darauf, dass die- • Achten Sie darauf, dass die Gläser einan- se nicht verrutschen können.
 • Page 42: Spülprogramme

  42 electrolux Wenn Sie die Zeitvorwahl abbrechen, – Erlöschen alle Kontrolllampen wird automatisch auch das ausgewähl- – Zeigt das Display eine einzelne ho- te Spülprogramm gelöscht. In diesem rizontale Linie an Fall müssen Sie das Spülprogramm er- Dies hilft bei der Senkung des Energie- neut auswählen.
 • Page 43: Reinigung Und Pflege

  43 Programm Verschmut- Spülgut Programmbeschreibung zungsgrad Mit diesem Programm wird das Geschirr 1 Kaltspülgang kurz gespült, um zu vermeiden, dass Spei- Spülgang sereste am Geschirr verkleben und unan- genehme Gerüche aus dem Gerät austre- ten. Verwenden Sie für dieses Programm kein Reinigungsmittel.
 • Page 44: Was Tun, Wenn

  44 electrolux 8. Setzen Sie den Filter (A) in den Filter (B) ein. Drehen Sie den Filter (A) im Uhrzei- gersinn, bis er einrastet. Reinigen der Sprüharme Bauen Sie die Sprüharme nicht aus. Falls die Löcher in den Sprüharmen ver- stopft sind, reinigen Sie sie mit einem Cock- tailspieß.
 • Page 45 45 Störung Fehlercode Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Der Wasserdruck ist zu Wenden Sie sich an Ih- niedrig. ren lokalen Wasserver- sorger. Der Wasserhahn ist ge- Drehen Sie den Was- schlossen. serhahn auf. Der Filter im Wasserzu- Reinigen Sie den Filter.
 • Page 46 46 electrolux Seriennummer (S.N.) ....Die Spül- und Trocknungsergebnisse sind nicht zufriedenstellend Problem Mögliche Ursache Mögliche Abhilfe Das Geschirr ist nicht sauber. Das ausgewählte Spülpro- Stellen Sie sicher, dass für das gramm ist für das Spülgut und Spülgut und den Verschmut- den Verschmutzungsgrad nicht zungsgrad das geeignete Spül-...
 • Page 47: Technische Daten

  47 – Die Kontrolllampen der Funktionstas- Klarspülmittel-Dosierer ten A, B und C beginnen zu blinken. abgeschaltet 4. Lassen Sie die Funktionstasten B und C Klarspülmittel-Dosierer los. eingeschaltet 5. Drücken Sie Funktionstaste B. 6. Drücken Sie Funktionstaste B erneut. – Die Kontrolllampen für die Funktions- –...
 • Page 48 117938180-A-292010...